nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet
a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól
2011-06-25
2013-06-30
3

21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet

a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) ujj- és tenyérnyomat-rögzítés: ujj- és tenyérnyomtöredéknek a bűncselekmény helyszínén vagy a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon való rögzítése;

b) ujj- és tenyérnyomatvétel: az ujj- és tenyérnyomatnak a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 44. §-ában meghatározott bűncselekmény miatt büntetőeljárás alatt álló személytől vagy a Bnytv. 48. §-a alapján bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt személytől való felvétele;

c) DNS-minta-rögzítés: a DNS-profil meghatározására alkalmas DNS-mintának a bűncselekmény helyszínén vagy a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon való rögzítése;

d) DNS-mintavétel: a DNS-profil meghatározására alkalmas DNS-mintának a Bnytv. 59. §-ában meghatározott bűncselekmény miatt büntetőeljárás alatt álló személytől vagy a Bnytv. 63. §-a alapján bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt személytől való felvétele.

Az ujj- és tenyérnyomat-rögzítés, az ujj- és tenyérnyomatvétel, a DNS-minta-rögzítés, valamint a DNS-mintavétel szabályai

2. § Ha a nyomozást a Rendőrség végzi,

a) az ujj- és tenyérnyomat és a DNS-minta rögzítését a rendőrségnél alkalmazott bűnügyi technikus,

b) az ujj- és tenyérnyomatvételt és a DNS-mintavételt a gyanúsítottal szemben nyomozást végző nyomozó hatóság erre kijelölt és mintavételről oktatásban részesült tagja

hajtja végre.

3. § (1)1 Ha a nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi,

a)2 az ujj- és tenyérnyomat és a DNS-minta rögzítését a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál alkalmazott bűnügyi technikus,

b)3 az ujj- és tenyérnyomatvételt és a DNS-mintavételt a gyanúsítottal szemben nyomozást végző Nemzeti Adó- és Vámhivatal erre kijelölt és mintavételről oktatásban részesült tagja

hajtja végre.

(2)4 Ha a DNS-mintavétel az (1) bekezdésben meghatározott módon nem lehetséges, a DNS-mintavételt a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal ebből a célból megállapodást kötött egészségügyi szervezet mintavételről oktatásban részesült alkalmazottja külön díj ellenében végzi.

4. § (1) Ha a nyomozást ügyészség vagy katonai nyomozó hatóság végzi, az ujj- és ternyérnyomat rögzítésére, a DNS-minta rögzítésére, az ujj- és tenyérnyomatvételre, valamint a DNS-mintavételre a székhelye szerint illetékes rendőrkapitányságot keresi meg.

(2) Ha az ujj- és tenyérnyomatvételre vagy a DNS-mintavételre büntetés-végrehajtási intézetben szabadságvesztés büntetését töltő elítélt esetében a szabadságvesztés büntetés megkezdését követően indult büntetőeljárásban van szükség, a nyomozást végző ügyészség vagy katonai nyomozó hatóság a szabadságvesztés büntetést végrehajtó büntetés-végrehajtási intézetet keresi meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti megkereséshez mellékelni kell az ügyészség vagy a katonai nyomozó hatóság által kitöltött,

a) 3. melléklet szerinti ujjnyomatlap két, valamint

b) a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.). IRM rendelet 1. mellékletében az adatszolgáltatás teljesítéséhez meghatározott „1. számú adatlap Adatközlés a büntetőeljárási cselekményekről” nyomtatvány (a továbbiakban: 1. számú adatlap) egy

példányát.

(4) Az (1) bekezdés szerinti megkeresés alapján az ujj- és tenyérnyomat-rögzítést, a DNS-minta-rögzítést, az ujj- és tenyérnyomatvételt, valamint a DNS-mintavételt – az (1) bekezdés alapján arra illetékes rendőrkapitányság állományához tartozó – a 2. §-ban meghatározott személy végzi.

(5) A (2) bekezdés szerinti megkeresés alapján az ujj- és tenyérnyomatvételt, valamint a DNS-mintavételt a szabadságvesztés büntetést végrehajtó büntetés-végrehajtási intézet kijelölt és mintavételről oktatásban részesült tagja végzi.

(6) Az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti megkeresés alapján rögzített, valamint felvett ujj- és tenyérnyomatot vagy DNS-mintát az illetékes rendőrkapitányság vagy a szabadságvesztés büntetést végrehajtó büntetés-végrehajtási intézet – az 1. számú adatlappal együtt – haladéktalanul megküldi a megkereső ügyészség vagy katonai nyomozó hatóság részére.

5. § (1) Ha az ujj- és tenyérnyomatvételre vagy a DNS-mintavételre a 4. § alapján kerül sor, az ujj- és tenyérnyomatvétel, valamint a DNS-mintavétel céljából történő megjelenés iránt – a szabadlábon lévő terhelt idézésével vagy a fogva lévő terhelt előállításának elrendelésével – az ügyészség vagy a katonai nyomozó hatóság intézkedik.

(2) A fogva lévő terheltet – a 4. § (2) bekezdésében meghatározott esetet kivéve – a rendőrség állítja elő.

6. § Az ujj- és tenyérnyomatvételt vagy DNS-mintavételt az elítéltet befogadó büntetés-végrehajtási intézet kijelölt és mintavételről oktatásban részesült tagja végzi, ha

a) a Bnytv. 50. §-a alapján az elítélt ujj- és tenyérnyomatát vagy

b) a Bnytv. 65. §-a alapján az elítélttől származó DNS-profil meghatározására alkalmas szájnyálkahártya- törletet

a büntetés-végrehajtási intézet küldi meg a szakértői nyilvántartó szervnek.

7. § (1) Az ujj- és tenyérnyomatvételt az 1. mellékletben meghatározott módszerrel, a DNS-mintavételt a 2. mellékletben meghatározott tartalmú mintavételi egységcsomaggal és az ott meghatározott módszerrel kell elvégezni.

(2) Az ujj- és tenyérnyomatvétel során az ujj- és tenyérnyomatot a 3. mellékletben meghatározott ujjnyomatlapon kell rögzíteni, az ujjnyomatlapot belső azonosító kóddal kell ellátni.

(3) A DNS-mintavétel során a terhelttől vagy a befogadott személytől szájnyálkahártya-törletet kell venni. A szájnyálkahártya-törletet mintavételi egységcsomag felhasználásával kell levenni. A levett szájnyálkahártya-törletet a mintavételi egységcsomagba vissza kell helyezni és a mintavételről – a mintavételi egységcsomag részét képező – jegyzőkönyvet kell kitölteni, amit belső azonosító kóddal kell ellátni.

(4) A nem megfelelő ujj- és tenyérnyomatvétel, valamint a DNS-mintavevő eszköz szennyeződése esetén a mintavételt – a mintavételt végző szerv költségére – meg kell ismételni.

(5) Az e rendelet 3. melléklete szerinti ujjnyomatlapon, valamint a DNS-mintavételről készült jegyzőkönyvön szereplő eljáró szerv kódját és a bűncselekmény adatai cím alatt szereplő kódokat az eljáró nyomozó hatóság, nyomozó ügyész vagy ügyészségi nyomozó az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról szóló IRM rendelet rendelkezéseinek megfelelően kiadott iránymutatás alapján tölti ki.

8. §5 (1) Az ujj- és tenyérnyomat, valamint a DNS-minta rögzítését a szakértői nyilvántartó szerv által előzetesen jóváhagyott és feltüntetett eszközzel és módon kell végezni. A szakértői nyilvántartó szerv a jóváhagyott eszközöket és módszereket a honlapján közzéteszi.

(2) Az ujj- és tenyérnyomat rögzítését követően a nyomozó hatóság, az ügyészség vagy a katonai nyomozó hatóság megküldi

a) a helyszíni mintát,

b) a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon rögzített anyagmaradványt, és

c) a 4. mellékletben meghatározott, megfelelően kitöltött és belső azonosító kóddal ellátott adatlapot

a szakértői nyilvántartó szerv részére.

(3) A DNS-minta rögzítését követően a nyomozó hatóság, az ügyészség vagy a katonai nyomozó hatóság három munkanapon belül megküldi

a) a helyszíni mintát,

b) a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon rögzített anyagmaradványt, valamint

c) a 4. mellékletben meghatározott, megfelelően kitöltött és belső azonosító kóddal ellátott adatlapot

az általa kirendelt és a Kormány által e szakkérdés vizsgálatára kijelölt szerv (a továbbiakban: kirendelt szerv) részére.

(4) A kirendelt szerv

a) a nyomozó hatóság, az ügyészség vagy a katonai nyomozó hatóság által a (3) bekezdés alapján megküldött

aa) helyszíni mintának a DNS-profil meghatározását követően megmaradt részét,

ab) a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyról rögzített anyagmaradványt,

ac) a 4. mellékletben meghatározott adatlapot,

b) az elkészült DNS-profilt, és

c) a DNS-profil meghatározásának szakmai módszertani követelményeiről szóló rendelet szerinti vizsgálati dokumentáció másolatát

a vizsgálatok elvégzését követő három munkanapon belül megküldi a szakértői nyilvántartó szerv részére.

(5) Ha a DNS-profil meghatározása nem a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeiről szóló rendeletnek megfelelően történt, a szakértői nyilvántartó szerv a hiányzó adatok pótlására hívja fel a kirendelt szervet. Ha a hiányosságok másképp nem pótolhatóak, úgy a szakértői nyilvántartó szerv a (4) bekezdés a)–c) pontjában megjelölteket – a (4) bekezdés a) pont ac) alpontjának kivételével – a kirendelt szerv részére visszaküldi és a kirendelt szerv – saját költségére – köteles a vizsgálatokat megismételni.

(6) A szakértői nyilvántartó szerv a DNS-profil nyilvántartásba vételéről szóló döntését közli a kirendelt szervvel, valamint az ügyben eljáró nyomozó hatósággal, ügyészséggel vagy katonai nyomozó hatósággal.

(7) A 4. mellékletben foglalt adatlapon megjelölt eljáró szerv kódját és a bűncselekmény adatai cím alatt megjelölt kódokat az eljáró nyomozó hatóság, nyomozó ügyész vagy ügyészségi nyomozó az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról szóló IRM rendelet rendelkezéseinek megfelelően kiadott iránymutatás alapján tölti ki.

Adatközlés a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére

9. § (1) A daktiloszkópiai nyilvántartás részére az adatközlést

a) a nyomozó hatóság, az ügyészség, valamint a katonai nyomozó hatóság

aa) a 3. mellékletben meghatározott, megfelelően kitöltött és belső azonosító kóddal ellátott ujjnyomatlap két példányának a szakértői nyilvántartó szerv részére történő megküldésével,

ab) a 8. § (2) bekezdésében meghatározott módon,

b) a büntetés-végrehajtási intézet a 3. mellékletben meghatározott, megfelelően kitöltött és belső azonosító kóddal ellátott ujjnyomatlapnak a szakértői nyilvántartó szerv részére történő megküldésével

teljesíti.

(2) Az adatközlést

a) a megalapozott gyanú közlésétől számított három – ha az ujj- és tenyérnyomatvétel az ügyészség vagy a katonai nyomozó hatóság megkeresésére történik öt – munkanapon belül,

b) a bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt befogadását követően haladéktalanul,

c) az ujj- és tenyérnyomat rögzítése esetén a rögzítéstől számított három munkanapon belül

kell teljesíteni a szakértői nyilvántartó szerv részére.

10. § (1) A DNS-profil-nyilvántartás részére az adatközlést

a) a nyomozó hatóság, az ügyészség, valamint a katonai nyomozó hatóság

aa) a mintavételi egységcsomag, valamint a megfelelően kitöltött és belső azonosító kóddal ellátott jegyzőkönyvnek a szakértői nyilvántartó szerv részére történő megküldésével,

ab)6 a 8. § (3) és (4) bekezdésben meghatározott módon,

b) a büntetés-végrehajtási intézet a mintavételi egységcsomag, valamint a megfelelően kitöltött és belső azonosító kóddal ellátott jegyzőkönyvnek a szakértői nyilvántartó szerv részére történő megküldésével

teljesíti.

(2) Az adatközlést

a) a megalapozott gyanú közlésétől számított három – ha a DNS-mintavétel az ügyészség vagy a katonai nyomozó hatóság megkeresésére történik öt – munkanapon belül,

b) a bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt befogadását követően haladéktalanul,

c)7

kell teljesíteni a szakértői nyilvántartó szerv részére.

11. § (1) Ez a rendelet 2009. június 30-án lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az ujj- és tenyérnyomatvétel, a fényképkészítés, valamint a DNS-mintavétel szabályairól szóló 8/2000. (II. 16.) BM–IM–PM együttes rendelet.

1. melléklet a 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez

Az ujj- és tenyérnyomatvétel módja

Az ujj- és tenyérnyomatot a 3. mellékletben mintaként meghatározott ujjnyomatlapon ujjnyomatfestékes eljárással vagy a szakértői nyilvántartást kezelő szerv által jóváhagyott elektronikus nyomatfelvételi berendezéssel kell felvenni.

Az elektronikus nyomatfelvételi berendezéssel felvett ujj- és tenyérnyomatot egy példányban kell kiállítani. Az elektronikus nyomatfelvételi berendezéssel rögzített ujj- és tenyérnyomat a berendezés használati utasításában leírtaknak megfelelően készül.

A festékes eljárással készített ujjnyomatlap anyaga legalább 100 gramm/m2 minőségű papír.

Az ujjnyomatlapot két példányban, tollal, nyomtatott betűkkel vagy gépírással, olvashatóan kell kiállítani és a terheltnek, valamint az ujj- és tenyérnyomatot felvevő személynek alá kell írnia.

Az ujj- és tenyérnyomat felvétele előtt a terhelt kezeit szappannal, meleg vízzel meg kell mosni és szárazra kell törölni.

Az ujjnyomatok felvételét az ujjaknak a befestékezett lemezre történő ráforgatásával, majd – az adatlap első oldalának megfelelő rovataiban – az ujjak körömszéltől körömszélig történő átforgatásával kell elvégezni.

A rá- és az átforgatást a jobb hüvelykujjal kezdve – sorban haladva – a bal kisujjal befejezve kell végrehajtani.

Az együttes nyomatok rovatba a hüvelykujjakat egyenként, a többi ujjakat együttesen, átforgatás nélkül kell a papírra helyezni.

Ha valamelyik ujjról nem lehet nyomatot venni (hiányzik, csonkolt stb.), annak okát fel kell tüntetni a megfelelő rovatban.

A bal és jobb kéz tenyérnyomatát 1–1 külön lapra kell felvenni.

A tenyérnyomat felvételét hengerrel kell végrehajtani úgy, hogy a bőrfodorszál rajzolatok, valamint a tenyér minden része – a hüvelykujjpárna, a kisujjpárna, a csukló feletti rész, az ujjak alatti rész, valamint a tenyér közepe – jól látható legyen.

Az ujj- és tenyérnyomatot a Bűnügyi Szakértői Kutató Intézet Daktiloszkópiai Szakértői Osztály részére kell megküldeni.

2. melléklet a 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez

A DNS-mintavétel módja

A mintavételt abban az esetben lehet megkezdeni, ha az azt megelőző húsz percben a terhelt sem ételt, sem italt nem fogyasztott.

A DNS-minta biztosítására rendszeresített egységcsomag kinyitása után ellenőrizni kell a következőkben felsoroltak hiánytalan meglétét:

– 2 db szájnyálkahártya-törlet biztosítására alkalmas eszköz,

– 2 db vonalkóddal ellátott csövecske,

– 1 db kis nejlontasak,

– 1 db vonalkódos matrica,

– 1 pár egyszer használatos kesztyű,

– 1 db mintatartó kartondoboz,

– 2 db öntapadós zárócímke,

– 1 db vonalkóddal ellátott (jegyzőkönyvként szolgáló) adatlap.

Az adatlapon tollal, nyomtatott betűvel vagy gépírással, olvashatóan fel kell tüntetni:

– a terhelt családi és utónevét, születési családi és utónevét, nemét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét, személyi azonosítóját, előző családi és utónevét, állampolgárságát, lakóhelyét,

– a bűncselekmény megnevezését, a Btk. szerinti minősítését,

– a bűncselekmény elkövetésének helyét és idejét,

– az eljáró nyomozó hatóság megnevezését, a büntetőügy iktatószámát,

– a mintavétel időpontját az év, hónap és nap megjelölésével.

Az adatlapot a mintavételt végzőnek és a terheltnek alá kell írnia.

A mintavételt végző személy az egységcsomagban található egyszer használatos kesztyűt köteles viselni a mintavételi eljárás egész ideje alatt.

A szájnyálkahártya-törlet biztosítására szolgáló eszközök egyikének mintavevő felületével a terhelt szájüregének oldalfalát határozott mozdulatokkal négyszer-ötször át kell törölni.

A mintavevő eszközt a mintatartó kartondoboz erre a célra kialakított tartórészébe kell helyezni, majd ugyanezt a folyamatot el kell végezni a másik mintavevő eszközzel is.

A két szájnyálkahártya-törletet tartalmazó kartondobozt össze kell csukni, és mindkét végét le kell ragasztani az öntapadós zárócímkével.

Ha a mintavevő eszköz szájnyálkahártya-törlet biztosítására szolgáló felülete a mintavétel során a terhelt szájüregén kívül más felülettel is érintkezik, a mintavételt meg kell szakítani, a mintavevő egységcsomagot ezt követően nem lehet felhasználni; a mintavevő egységcsomagot le kell zárni, és vissza kell küldeni a Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet részére. A mintát új egységcsomag felhasználásával kell biztosítani.

A mintavétel befejezését követően az összegyűjtött hulladékot és az egyszer használatos kesztyűt a hulladéktárolóba kell dobni.

A kitöltött adatlapot, a szájnyálkahártya-törletet tartalmazó kartondobozt a 2 db vonalkóddal ellátott – a DNS-profil laboratóriumi meghatározása során felhasználásra kerülő – csövecskével együtt az egységcsomag szállítására szolgáló nagyméretű tasakba kell helyezni, és azt a terhelt jelenlétében le kell zárni.

A DNS-mintát a Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet részére kell megküldeni.

3. melléklet a 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez

4. melléklet a 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez

Adatközlés a bűncselekmények helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon rögzített ujj- és tenyérlenyomat, valamint DNS-profil nyilvántartásba vételére

1. Adatközlés

ca daktiloszkópiai nyilvántartásba;

c a DNS-profil-nyilvántartásba.

2. A bűncselekmény adatai:

 

 

Kód és megnevezés

Btk. szerinti minősítés

Rend-
beliség

Elkövetési hely

Elkövetési idő

 

 


c c c c c c c c c c c c c c c c c

…………………………………………

 

 

 

 

 

 


c c c c c c c c c c c c c c c c c

…………………………………………

 

 

 

 

 

 


c c c c c c c c c c c c c c c c c

…………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A nyilvántartásba vételt kezdeményező nyomozó hatóság adatai

3.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: c c c c c c c -     

3.2. A büntetőügy iktatószáma:     

3.3. Az eljárásban rögzített bűnjeltárgy / bűnjelminta egyedi azonosítója:     

Kelt:………………………….., 200………év …………hó ………….nap

P.H.

………………………………………………...

Az eljáró szerv képviselője

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!