nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet
a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről
2012-05-09
2012-08-31
6

11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM
együttes rendelet

a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. §-ának c), e), f), valamint j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 4. § (3)–(5) bekezdése tekintetében a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1. §-ának i) pontjában foglalt feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel, a 4. § (4)–(5) bekezdése tekintetében a pénzügyminiszter feladat-és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában foglalt feladatkörében eljáró adópolitikáért felelős miniszterrel, továbbá az 1–3. §, valamint a melléklet tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának f) pontjában foglalt feladatkörében eljáró számviteli szabályozásért felelős miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A cégnek a számviteli törvény rendelkezései alapján összeállított beszámolót, a független könyvvizsgálói jelentést, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot (a továbbiakban együtt: beszámoló) a közzétételi költségtérítés megfizetéséről szóló igazolást és az elektronikus űrlapot a kormányzati portál útján kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni.

(2) A beszámolót az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) igazságügyi miniszteri rendelet (a továbbiakban: Ecvhr.) 1. §-ának (2) bekezdésében meghatározott informatikai feltételeknek megfelelően kell megküldeni.

2. § Az elektronikus űrlap tartalmi elemeit a melléklet határozza meg. Az elektronikus űrlapot a céginformációs szolgálat honlapján elektronikusan letölthető és kitölthető formában kell közzétenni. Az elektronikus űrlap a kormányzati portálról is letölthető.

3. § (1)1 A céginformációs szolgálat az 1. § (2) bekezdésében meghatározott formátumban megküldött beszámoló ingyenes megismerését (betekintést) a (2)–(3) bekezdés szerint biztosítja a e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon (a továbbiakban: honlap).

(2) A honlapon a cég mérlege, eredménykimutatása, kiegészítő melléklete, könyvvizsgálói jelentése, adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozata ismerhető meg. A honlap biztosítja a beszámoló mellett csatoltan megküldött elektronikus űrlap megismerhetőségét is.

(3) A honlapon a (2) bekezdésben meghatározott iratok cégnév-, cégjegyzékszám-, vagy adószám megadásával, keresőprogram segítségével is megismerhetőek.

(4)2 A céginformációs szolgálat elektronikus, véletlenszerű kiválasztás segítségével eseti jelleggel megvizsgálja a beszámoló mellé csatolt elektronikus űrlap adattartalmát. Amennyiben az ellenőrzés eredményeként a céginformációs szolgálat azt állapítja meg, hogy a beszámoló benyújtása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, a beszámolót haladéktalanul eltávolítja a honlapról és erről – az ok megjelölésével – haladéktalanul elektronikus értesítést küld a beszámolót beküldő személy és az állami adóhatóság részére.

3/A. §3 A céginformációs szolgálat a közzétételi költségtérítésről kiállított számlát elektronikus úton bocsátja ki.

4. § (1) E rendelet 2009. május 1. napján lép hatályba.

(2)–(6)4

Melléklet a 11/2009. (IV. 28.) IRM rendelethez

A számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének
teljesítéséhez alkalmazandó űrlap tartalmi elemei

1. Cég neve:

 

2. Cégjegyzékszáma:

 

3. Székhelye:

 

4. Adószáma:

 

5. KSH jelzőszáma:

 

6. A beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő neve és lakóhelye:

 

7. A beszámolót megküldő személy (szervezet) neve, lakóhelye (székhelye) és adóazonosító jele (adószáma):

 

8. A beszámolót megküldő személy képviseleti minőségének feltüntetése:

1. törvényes (szervezeti) képviselő
2. meghatalmazott képviselő
a) ügyvéd, ügyvédi iroda, jogtanácsos, európai közösségi jogász
b) adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó
c) könyvelő
d) számviteli, könyvviteli szolgáltatásra, adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, egyéb szervezet alkalmazottja, tagja

9. A beszámoló típusa:

a) Éves
b) Egyszerűsített éves
– normál
– sajátos
c) Összevont (konszolidált) éves
d) Egyéb

10. A benyújtás oka:

 

11. A cég üzleti évének mérlegfordulónapja:

 

12. Beszámolási időszak kezdete és vége:

 

13. A beszámolóban feltüntetett pénzegység és pénznem megjelölése:

 

14. Beszámoló elfogadásának időpontja, legfőbb szerv határozatának száma:

 

15. A megküldésre kerülő dokumentumok megjelölése:

a) Mérleg
b) Eredménykimutatás
c) Kiegészítő melléklet
d) Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat
e) Független könyvvizsgálói jelentés
f) Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító MÁK igazolás

16. A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e vagy sem:

Igen
Nem

17. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve és lakóhelye:

 

18. Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása:

A közzétételi költségtérítés megfizetésre került

Nyilatkozat

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a csatolt okiratokban szereplő adatok az elfogadott beszámoló (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot és a független könyvvizsgálói jelentést is) adattartalmával egyezőek.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!