nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet
a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról
2009-01-17
2013-09-30
1

5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet

a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról

A Kormány a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkvtv.) 13. §-a szerinti adatszolgáltatást – az adatszolgáltatás évét megelőző év (a továbbiakban: tárgyidőszak) adatai alapján

a) az elkülönített állami pénzalap és a központi költségvetésben meghatározott célelőirányzat kezelője programonként, pályázati felhívásonként az 1. mellékletben meghatározott adatok, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások érdekében és javára váló intézkedéseket tartalmazó rövid, szöveges beszámoló;

b) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a hitelintézeti adatokból összesített, a 2. mellékletben meghatározott adatok;

c) a Közbeszerzések Tanácsa a 3. mellékletben meghatározott adatok

közlésével teljesíti minden év június 30-ig.

(2) Az adatszolgáltatáshoz szükséges űrlapok letölthetők a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium honlapjáról, valamint a magyarorszag.hu kormányzati portálról.

2. § A Központi Statisztikai Hivatal a 4. melléklet szerint részletezett előzetes adatokat a tárgyidőszakra, a végleges adatokat visszamenőlegesen a tárgyidőszakot megelőző évre vonatkozóan teljesíti minden év szeptember 30-ig.

3. § Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a vállalkozások helyzetének elemzéséhez az 5. mellékletben meghatározott adatokat átadja minden év szeptember 30-ig.

4. § Az adatszolgáltatást elektronikus úton kell teljesíteni a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium részére.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról szóló 307/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet.

(2) Az adatszolgáltatásokat 2008. évre vonatkozóan az 1. §-ban meghatározott esetekben 2009. június 30-ig, a 2–3. §-ban meghatározott esetekben 2009. szeptember 30-ig kell teljesíteni.

1. melléklet az 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelethez

A mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott központi támogatások alakulása

Az adatszolgáltatás a következő információkat tartalmazza:

1. elkülönített állami pénzalap vagy központi költségvetésben meghatározott célelőirányzat neve;

2. program/pályázat/támogatási jogcím neve, célja, forrásai;

3. a Kkvtv.-ben meghatározott méretkategória szerinti bontásban – a kedvezményezettek száma, támogatás összege, arány megadásával – a tárgyidőszakban vállalt kötelezettségekről, valamint a tárgyidőszaki kifizetésekről tájékoztatást.

2. melléklet az 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelethez

A mikro-, kis- és középvállalkozások részesedése
a hitelintézetek által a vállalkozásoknak folyósított hitelekből és hitelállománya

Az adatszolgáltatás a következő információkat tartalmazza:

A Kkvtv.-ben meghatározott méretkategória szerinti bontásban (darabszám és összeg megadásával):

1. a tárgyidőszakban nyújtott hitelekről: összes tárgyidőszakban nyújtott hitel, ebből beruházási és folyószámla-hitel külön részletezve; éven túli hitelek összesen, ebből külön részletezve a forinthitelek és a devizahitelek; éven belüli hitelek összesen, ebből külön részletezve a forint- és devizahitelek;

2. a tárgyidőszak végén fennálló hitelállományi adatokról: összes hitelállomány, ebből beruházási és folyószámlahitel külön részletezve; valamint portfólió minősítés szerinti bontásban részletezett adatszolgáltatás.

3. melléklet az 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelethez

A mikro-, kis- és középvállalkozások részesedése
a közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény szerinti
közbeszerzési eljárásokból

Az adatszolgáltatás a következő információkat tartalmazza:

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény szerinti közbeszerzési eljárások nyertes ajánlattevőinek adatait, a Kkvtv.-ben meghatározott méretkategória szerinti bontásban (darabszám, összeg, arány megadásával).

4. melléklet az 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelethez

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása
– a Kkvtv. 14. §-ában felsorolt foglalkoztatottak létszáma szerinti bontásban –
a mikro-, kis- és középvállalkozások helyzetéről

Az adatszolgáltatás a következő információkat tartalmazza:

1. Szervezetek száma

Regisztrált mikro-, kis- és középvállalkozások

a) regisztrált vállalkozások számának alakulása gazdálkodási formánként;

Működő mikro-, kis- és középvállalkozások

b) a szervezetszám területi megoszlása, az összes nemzetgazdasági ágak szerint és az összes gazdálkodási formára; a területi ismérv a KKV székhely megyéjére vonatkozik, jelölése: KKV(20) megyék szerint, KKV(7) a tervezési, statisztikai régiók szerint;

c) a szervezetszám megoszlása nemzetgazdasági ágak, a feldolgozóipari alágak szerint, az összes gazdálkodási formára;

d) a KKV főtevékenysége szerinti ágak (a statisztikai TEÁOR alapján) megoszlása a területi csoportokra vonatkozóan;

e) a szervezetszám megoszlása a gazdálkodási forma szerint, az összes nemzetgazdasági ágra;

f) a szervezetszám megoszlása árbevételi nagyságkategóriák szerint;

g) a szervezetszám területi megoszlása az árbevétel nagyságcsoportjára;

h) a szervezetszám megoszlása a székhely szerinti település nagyságcsoportja szerint, ideértve a „Budapest”, a „megyei jogú város”, „egyéb város”, „község” szerinti besorolást.

2. Foglalkoztatottak száma

A Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, működő gazdasági szervezetek foglalkoztatottjainak száma.

3. Teljesítménymutató

A Kkvtv. 14. §-a szerinti nagyságkategóriákba tartozó, működő gazdasági szervezetek összes tevékenységének árbevétele, bruttó hozzáadott értékből, valamint az exportból való részesedésük.

4. Kombinált gazdaságstatisztikai mutatók

A létszámadatok, valamint teljesítményadatok (strukturális viszonyszámok alapján is) nemzetgazdasági ágak, területi megoszlás, gazdálkodási forma és demográfiai jellemzők (vállalkozásalapítás, átalakulás, megszűnés) szerint.

5. melléklet az 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelethez

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
tájékoztatása a mikro-, kis- és középvállalkozások helyzetéről

Az adatszolgáltatás a következő információkat tartalmazza:

1. a társasági adó és osztalékadó bevallások;

2. az egyéni vállalkozói bevallásoknak a vállalkozás gazdálkodásának minősítését lehetővé tevő (bevételek, költségek, jövedelem);

3. az Egyszerűsített Vállalkozói Adó (a továbbiakban: EVA) szerint adózó vállalkozások tekintetében az EVA kötelezettséget tartalmazó bevallások

egyedi (vállalatsoros) – a vállalkozások egyedi azonosítását lehetővé tevő elemeket nem tartalmazó – tárgyidőszakra vonatkozó adatokat tartalmazó teljes adatbázist. (Ez az adatszolgáltatás független az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által a Központi Statisztikai Hivatalnak történő adatszolgáltatástól.)

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!