nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
4/2009. (III. 6.) IRM rendelet
a Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról
2010-01-02
2015-08-16
4
Jogszabály

4/2009. (III. 6.) IRM rendelet

a Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d)–g) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 24. § (5) bekezdés tekintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §1 (1) A Végrendeletek Országos Nyilvántartása (a továbbiakban: nyilvántartás) az okiratba foglalt, és a letétbe helyezett végintézkedéseknek a közjegyzőkről szóló törvényben meghatározott adatainak és a központi, számítógépes program használatával történő kezelésük során keletkezett adatainak összessége.

(2) E rendeletet kell alkalmazni a végintézkedés okiratba foglalása vagy letétbe helyezése tényének nyilvántartásba történő bevezetésére (a továbbiakban: bejegyzés a nyilvántartásba), a nyilvántartás tudakozódás céljából történő megkeresésére (a továbbiakban: lekérdezés a nyilvántartásból) és a nyilvántartásban szereplő adat törlésére.

2. §2 E rendelet alkalmazásában végintézkedésnek kell tekinteni

a) a végrendeletet, annak módosítását, visszavonását vagy visszavételét,

b) az öröklési szerződést, a halál esetére szóló ajándékozást és az öröklésről való lemondást, valamint ezek módosítását, megszüntetését vagy felbontását.

3. §3 A nyilvántartást

a) a végintézkedést okiratba foglaló vagy letétbe vevő közjegyző,

b) a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző,

c) a nyilvántartás-vezetési feladatok elmulasztása esetén a területi kamara által a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 170. §-a alapján a hiányosság pótlására kijelölt közjegyző,

d) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara

(a továbbiakban együtt: közjegyző) e rendeletben meghatározott technikai szabályok szerint vezeti.

4. §4 (1) A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: országos kamara) működteti az adatok nyilvántartásba való rögzítésére, tárolására és törlésére, valamint a lekérdezések teljesítésére szolgáló, folyamatosan a felhasználók rendelkezésére álló informatikai alkalmazást.

(2) Az országos kamara az informatikai alkalmazás működtetésére szerződést köthet.

5. §5 (1) Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok betartásán túl az informatikai alkalmazás működtetésével megbízott személyek az e tevékenységük végzése során tudomásukra jutott, az informatikai alkalmazással kapcsolatos adatok tekintetében titoktartásra is kötelesek. A titoktartási kötelezettség a munkaviszony, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszűnését követően is fennmarad.

(2) Az informatikai alkalmazás működtetője biztosítja a nyilvántartásban szereplő adatok védelmét szolgáló személyi feltételeket és technikai eszközöket.

6. §6 A közjegyző a végintézkedést tartalmazó okirat készítése vagy letétbe vétele alapján a közjegyzőkről szóló törvényben meghatározott adatokat a következő sorrendben jegyzi be a nyilvántartásba:

a) a végintézkedő

aa) családi és utóneve(i),

ab) születési családi és utóneve(i),

ac) születési helye és ideje, valamint

ad) anyja születési családi és utóneve(i),

b) az okiratot készítő vagy letétbe vevő közjegyző neve és székhelye,

c) annak ténye, hogy az okiratot ő készítette vagy azt nála helyezték letétbe.

7. §7 A közjegyző a nyilvántartásba az intézkedésnek megfelelően jegyzi be

a) az általa készített, végintézkedést tartalmazó közokirat keltét és ügyszámát,

b) a nála nyíltan letétbe helyezett, végintézkedést tartalmazó magánokirat keltét és a letétbe vételi jegyzőkönyv ügyszámát, vagy

c) a nála borítékba zárva letétbe helyezett, végintézkedést tartalmazó magánokirat letételének időpontját és a letétbe vételi jegyzőkönyv ügyszámát.

8. §8 A közjegyző a nyilvántartásba az intézkedésnek megfelelően jegyzi be továbbá

a) az általa készített vagy letétbe vett végintézkedéshez kapcsolódó új végintézkedés készítésének vagy letétbe vételének tényét a 6–7. §-ban foglaltaknak megfelelően,

b) a nyilvántartásba bejegyzett végintézkedés kihirdetésének időpontját, vagy

c) a nyilvántartásba bejegyzett végintézkedés felhasználásával lefolytatott hagyatéki eljárás ügyszámát és jogerős befejezésének időpontját.

9. §9 (1) A nyilvántartásba adat bejegyzése az erre szolgáló elektronikus adatlap kitöltésével történik.

(2) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy az (1) bekezdés szerinti adatlap kitöltőjének nevét és székhelyét, valamint a bejegyzés időpontját a nyilvántartásban automatikusan rögzítse.

10. §10 A közjegyző adategyeztetés céljából a bejegyzés előtt a 17–18. §-ban foglalt szabályok alkalmazásával előzetes lekérdezéssel köteles meggyőződni arról, hogy a végintézkedőre vonatkozó adat szerepel-e már a nyilvántartásban.

11. §11 Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy

a) ha a bejegyzésre szolgáló elektronikus adatlap tartalmazza

aa) a 6. §-ban foglalt valamennyi adatot és a 7. §-ban foglaltak közül legalább valamelyik adatot, akkor azokat a nyilvántartásban automatikusan rögzítse,

ab) a 6. § a) pontjában megjelölt valamennyi adatot és a 8. §-ban foglalt valamelyik adatot, akkor ezen utóbbi adatot a végintézkedőnek a nyilvántartásban már szereplő adatai mellett rögzítse,

b) hiányosan kitöltött adatlap alapján ne rögzítsen adatot a nyilvántartásban; erről a hiányosság megjelölésével hibaüzenetet küldjön a közjegyző részére,

c) az adat rögzítését követően annak megtörténtéről és tartalmáról szóló rendszerüzenet képernyőn való megjelenítésével értesítse a közjegyzőt.

12. §12 Több végintézkedő adatait tartalmazó okirat esetén a nyilvántartásba valamennyi végintézkedő adataival külön-külön be kell jegyezni a végintézkedést.

13. §13 (1) Ha a végintézkedőre vonatkozóan már tartalmaz adatot a nyilvántartás, a közjegyző az új adatot a bejegyzésre irányadó eljárás szerint jegyzi be a nyilvántartásba.

(2) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy az új adatot a korábban bejegyzett adatok mellett automatikusan rögzítse a nyilvántartásban.

14. §14 Ha a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző annak a végintézkedőnek, akire vonatkozó adatot a nyilvántartás tartalmaz, a végintézkedését kihirdette és a hagyatéki eljárását jogerősen befejezte, a kihirdetés és a jogerős befejezés nyilvántartásba történő bejegyzése iránt 72 órán belül intézkedik.

15. §15 (1) Ha a közjegyző észleli, hogy a nyilvántartásba bejegyzett adatot elírás, vagy a 6. § a) vagy b) pontjában meghatározott adatok megváltozása miatt ki kell javítani, az iránt a bejegyzésre irányadó eljárás szerint intézkedik.

(2) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy a javított adatot a korábban bejegyzett adat mellett automatikusan rögzítse a nyilvántartásban.

16. §16 Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy automatikusan törölje a nyilvántartásból a végintézkedőre vonatkozó valamennyi adatot, ha a végintézkedőre vonatkozó legkorábbi bejegyzés időpontja óta 150 év eltelt.

17. §17 A nyilvántartásba bejegyzett adatok lekérdezésére a 3. § b) és c) pontjában, valamint a 10. §-ban meghatározott közjegyző jogosult.

18. §18 (1) A lekérdezés az erre szolgáló elektronikus adatlapnak a végintézkedő 6. § a) pontjában foglalt adataival való kitöltésével történik.

(2) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy

a) az (1) bekezdés szerinti adatlap kitöltőjének nevét és székhelyét, valamint a lekérdezés időpontját a nyilvántartásban automatikusan rögzítse,

b) a lekérdezést ne teljesítse, ha az (1) bekezdés szerinti adatlap hiányos; erről a hiányosság megjelölésével hibaüzenetet küldjön a lekérdező részére,

c) ha a lekérdezés során kitöltött adatokkal megegyezően a végintézkedő adatai szerepelnek a nyilvántartásban, erről a 6–8. §-ban szereplő adatoknak, az adatokat bejegyző nevének és székhelyének, valamint a bejegyzés időpontjának a képernyőn való megjelenítésével értesítse a lekérdezőt,

d) ha a lekérdezés során kitöltött adatokkal nem szerepel a nyilvántartásban végintézkedő, ennek közlésével teljesítse a lekérdezést.

19. §19 (1) Az informatikai alkalmazás működtetője naplót készít

a) az informatikai alkalmazás üzemben tartási idejéről,

b) a nyilvántartásba történő bejegyzésről és törlésről a bejegyzett vagy törölt adat, a bejegyzés vagy törlés időpontja, valamint a bejegyzést vagy törlést végző feltüntetésével,

c) a nyilvántartásból történő lekérdezés teljesítésének tényéről, a lekérdezés időpontjáról a lekérdezett és szolgáltatott adatok körének megjelölésével,

d) a naplóból szolgáltatott adatok köréről és az adatszolgáltatás időpontjáról.

(2) A napló adatait és azok megismeréséhez szükséges technikai eszközöket az adat keletkezésétől számított 10 évig kell megőrizni.

(3) A napló adatairól az országos kamara

a) az országos kamara feletti törvényességi felügyeletet ellátó szerv,

b) a bíróság,

c) a nemzetbiztonsági szolgálatok és a büntetőügyben eljáró hatóság,

d) az adatvédelmi biztos és

e) a saját végintézkedésére vonatkozó adatok tekintetében a végintézkedő

megkeresésére nyújt tájékoztatást.

20. §20 (1) A közjegyző köteles irodájának megnyitásától kezdve a nyilvántartásba való bejegyzést és a nyilvántartásból való lekérdezést biztosító elektronikus adatátvitel lehetőségét irodájában biztosítani.

(2) Az országos kamara a közjegyző számára az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítéséhez az informatikai alkalmazást és az adattárolást biztosítja, valamint az informatikai alkalmazás használatához szükséges ismereteket elérhetővé teszi.

21. §21 Bíróság vagy ügyvéd által készített végintézkedés, és a végintézkedés bíróságon, ügyvédnél, a Magyar Ügyvédi Kamara Országos Levéltárában vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Levéltárában történő letétbe helyezésének ténye e rendelet szerint bejegyezhető a nyilvántartásba, ha ahhoz a végintézkedő írásban hozzájárult. A hozzájárulásnak ki kell terjednie a 6. § a) pontjában foglalt adatok bejegyzésére is.

22. §22 (1) A 21. §-ban meghatározott szervek és a magyar konzuli tisztviselő az általuk készített vagy a náluk letétbe helyezett végintézkedés adatait e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon küldik meg az országos kamara részére.

(2) A magyar konzuli tisztviselő által megküldött nyomtatványon a végintézkedő aláírását nem kell szerepeltetni.

(3) A nyomtatványon szereplő adatokat a beérkezésüket követő 72 órán belül az országos kamara – a 6–8. §-ban foglalt, az okirat készítőjére vagy letétbe vevőjére vonatkozó rendelkezéseket az adat megküldőjére megfelelően alkalmazva – e rendelet szerint bejegyzi a nyilvántartásba, amelyről a bejegyzést követő 8 napon belül az adatok megküldője részére igazolást küld.

23. § (1) E rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–22. § a rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(3)–(4)23

24. § (1)24

(2)25

(3)–(5)26

25. §27

26. §28

Melléklet a 4/2009. (III. 6.) IRM rendelethez

Végintézkedés bejelentéséről szóló nyomtatvány

A nyomtatvány a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába bejegyzésre csak akkor alkalmas, ha a kipontozott terület nyomtatott nagybetűvel, illetve számmal jól olvashatóan van kitöltve!

Alulírott

.....................................................................................

(családi neve és utóneve(i))

 

.....................................................................................

(születési neve)

 

.....................................................................................

(születési helye és ideje)

 

.....................................................................................

(anyja születési neve)

mint végintézkedő ezúton önkéntesen és határozottan hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adataimat a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába továbbítsák, ott kezeljék és abból lekérdezést teljesítsenek. Hozzájárulásom a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 6. §-ának is megfelelő tájékoztatáson alapul.

Kelt, ....................., ..........................

...........................

végintézkedő

Alulírott

........................................................................................................

(megnevezés)

 

........................................................................................................

(cím)

ezúton nyilvántartásba vétel céljából megküldöm a fenti adatokat és nyilatkozom arról, hogy a végintézkedő fenti adatait a jogszabályoknak megfelelően ellenőriztem, az adatok nyilvántartásba vételéről és kezeléséről a végintézkedőt tájékoztattam és a végintézkedést

– okiratba foglaltam.

Az okirat kelte:

...................................................

 

Az okirat ügyszáma:

...................................................

– letétbe vettem.

A letét időpontja:

...................................................

 

A letét ügyszáma:

...................................................

Kelt, ......................, ..........................

P. H.

............................

megküldő

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!