nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet
az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól
2010-05-01
2013-12-31
4
Jogszabály

26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet

az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (17) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §1

2. § (1)2 Ha a kérelmező az engedélykiadás e rendelet szerinti feltételeinek megfelel, a pénzügyminiszter a kérelmező részére az engedélyt, valamint adótanácsadók esetében az 1. számú melléklet szerinti, adószakértők esetében a 2. számú melléklet szerinti, okleveles adószakértők esetében pedig a 3. számú melléklet szerinti igazolványt kiadja, és az Art. 175. § (16) bekezdése szerinti adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles adószakértői nyilvántartásba felveszi.

(2)3

(3)4 Adótanácsadók esetében az engedély kiadása, illetve a nyilvántartásba történő felvétel Art.-ben rögzítetten túli további feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen adótanácsadó szakképesítéssel.

(4)5 Adószakértők esetében az engedély kiadása, illetve a nyilvántartásba történő felvétel Art.-ben rögzítetten túli további feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen

a) szakirányú (jogász; közgazdász; igazgatásszervezői szakon) egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, illetve szakirányú alapképzésben vagy mesterképzésben (a jogi és igazgatási vagy a gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon) szerzett végzettséggel és szakképzettséggel, és adótanácsadó vagy pénzügyi tanácsadó (adó- és illeték szakon vagy adó-, illeték- és vámszakon) vagy okleveles könyvvizsgáló szakképesítéssel, valamint hároméves, a szakképesítés megszerzését követően, a kérelem benyújtását megelőzően adótanácsadás vagy pénzügyi tanácsadás területén megszerzett szakmai gyakorlattal; vagy

b) nem szakirányú egyetemi avagy főiskolai végzettséggel, illetve nem szakirányú alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett végzettséggel és szakképzettséggel, és adótanácsadó vagy pénzügyi tanácsadó (adó- és illeték szakon vagy adó-, illeték- és vámszakon) vagy okleveles könyvvizsgáló szakképesítéssel, valamint ötéves, a szakképesítés megszerzését követően, a kérelem benyújtását megelőzően adótanácsadás vagy pénzügyi tanácsadás területén megszerzett szakmai gyakorlattal.

(5)6 Okleveles adószakértők esetében az engedély kiadása, illetve a nyilvántartásba történő felvétel Art.-ben rögzítetten túli további feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen okleveles adószakértő szakképesítéssel.

3. §7

4. § (1)8 Az engedély kiadása és az alapján a nyilvántartásba történő felvétel iránti kérelmet a 4. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kell a pénzügyminiszternél – a Pénzügyminisztérium honlapján közzétett külön közleményében megjelölt címen – benyújtani, amelyhez a (2) bekezdésben meghatározott mellékleteket kell csatolni. Minden engedély vonatkozásában külön-külön kérelmet kell benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatlap mellékleteként a kérelmezőnek csatolnia kell:

a)9

b) 1 darab 2,5x3,2 cm-es, 6 hónapnál nem régebbi igazolványképet,

c)10 az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot (a fizetési számlára történő készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolatát),

d) az egyéb – a nyilvántartásba vételi feltételek között fel nem tüntetett – szakképesítéseket igazoló oklevelek, illetve nyelvvizsga-bizonyítványok másolatát, amennyiben kéri e szakképesítése, illetve nyelvtudása nyilvánosságra hozatalát,

e) adótanácsadók esetében az adótanácsadói szakképesítést igazoló okirat másolatát,

f) adószakértők esetében a 2. § (4) bekezdésében meghatározott végzettséget, szakképesítést igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát, valamint a szakmai gyakorlat igazolására alkalmas tartalmú és részletességű szakmai önéletrajzot,

g) okleveles adószakértők esetében az okleveles adószakértői szakképesítést igazoló oklevél másolatát.

(3)11 Az engedélykiadás büntetlen előéletre vonatkozó feltétele teljesülésének az eljáró hatóság általi igazolása helyett a kérelmező 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal maga is igazolhatja e feltétel teljesülését. A büntetlen előéletet igazoltnak kell tekinteni, amennyiben a kérelmező másik, a 2. § (1) bekezdés szerint kiadott engedély kiállításához már benyújtott vagy az eljáró hatóság beszerzett hatósági erkölcsi bizonyítványt, és az az új kérelem benyújtásakor 90 napnál nem régebbi.

5. § Az adótanácsadói, az adószakértői, illetve az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító igazolvány a kiállítás napját követően visszavonásig érvényes.

6. §12 A 10. § szerinti továbbképzésen való részvétel teljesítéséről szóló nyilatkozatot a továbbképzési időszak végét követő 30 napon belül kell a 4. számú mellékletben meghatározott adattartalommal benyújtani a pénzügyminiszternél – a 4. § (1) bekezdésében hivatkozott közleményben megjelölt címen –, amelyhez a 10. § szerinti továbbképzésen való részvételt, illetve a teljesített kreditpontokat tanúsító igazolásokat mellékletként csatolni kell.

7. § (1)13 A kérelmező az Art. 175. § (18) bekezdés a) és d)–e) pontja szerinti adataiban bekövetkezett változást az adatváltozást követő 30 napon belül a 4. számú mellékletben meghatározott adattartalommal köteles bejelenteni a pénzügyminiszternek, mellékelve az igazolvány másolatát, ha pedig az adatváltozás érinti az igazolványon feltüntetett adatokat, akkor magát az igazolványt. A beküldött igazolványt, illetve igazolványmásolatot a pénzügyminiszter az adatváltozás átvezetését követően haladéktalanul megsemmisíti. Amennyiben a pénzügyminiszter az adatváltozás-bejelentés 30 napon túli elmulasztásának tényéről tudomást szerez, akkor a nyilvántartásban szereplő személyt 30 napos hiánypótlási határidő megadásával adatváltozás-bejelentésre hívja fel.

(2)14 Amennyiben az igazolvány elveszett, megsemmisült, a nyilvántartásban szereplő személy birtokából bűncselekmény vagy szabálysértés során kikerült, a nyilvántartásban szereplő személy köteles ennek tényét 30 napon belül bejelenteni. Ebben az esetben a korábban kibocsátott igazolvány a bejelentéssel érvénytelenné válik, és a pénzügyminiszter ennek tényét a Pénzügyminisztérium honlapján közzéteszi.

(3)15 Az (1) és (2) bekezdés szerinti bejelentő személy a bejelentéssel egyidejűleg a 4. számú mellékletben meghatározott adattartalommal nyújthatja be az igazolvány pótlása iránti kérelemét a 4. § (2) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott dokumentumok csatolása mellett.

8. § (1)16 Vissza kell vonni annak a természetes személynek az engedélyét,

a)17 aki kérelmezi az engedély visszavonását,

b)18 aki a 10. § szerinti továbbképzési kötelezettségének, illetve aki a 6. §-ban meghatározott bejelentési kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget,

c)19 aki a nyilvántartással kapcsolatos adatszolgáltatás során valótlan adatot közölt,

d) aki az adatváltozást a 7. § (1) bekezdésében hivatkozott felhívásban előírt határidőn belül nem jelentette be,

e) akit bíróság bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült,

f) akit bíróság az adott igazolvány szerinti tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltott,

g) akit jogerős bírói ítélet cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett,

h) aki elhunyt.

(2)20 Amennyiben az (1) bekezdés e)–g) pontjában meghatározott, az engedély visszavonására okot adó körülmény merült fel, a nyilvántartásban szereplő személy vagy a képviseletében eljárni jogosult személy köteles azt – a törlést kiváltó ok felmerülésétől számított – 30 napon belül a pénzügyminiszternek írásban bejelenteni, mellékelve a visszavonás alapjául szolgáló bírósági döntés másolatát.

(3)21 Az (1) bekezdés h) pontja szerinti esetben az engedély visszavonására és a nyilvántartásból való törlésre a halotti anyakönyvi kivonat másolata vagy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv igazolása alapján kerül sor.

(4)22 Az engedély visszavonása esetén a nyilvántartásban szereplő személy vagy a képviseletében eljárni jogosult személy, illetőleg az örökös a 2. § (1) bekezdése szerint kiadott igazolványt a visszavonási kérelem benyújtásakor, illetve a (2) bekezdés szerinti bejelentéskor köteles a pénzügyminiszternek megküldeni.

(5)23 Amennyiben az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság adószakértői tevékenységre jogosító engedély alapján vett fel valamely természetes személyt az adó és járulék szakterületen az igazságügyi szakértői névjegyzékbe, értesíti a pénzügyminisztert. Ha a pénzügyminiszter az adószakértői nyilvántartásból olyan természetes személyt töröl, aki az igazságügyi szakértői névjegyzékbe ez alapján nyert felvételt, a törlés tényéről értesíti az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot.

9. §24 Az a természetes személy, akinek engedélyét a hatóság visszavonta, amennyiben a visszavonásra a

a) 8. § (1) bekezdés a)–b) pontja alapján került sor, a visszavonást követően,

b) 8. § (1) bekezdés c)–d) pontja alapján került sor, a visszavonást követő egy év elteltével,

c) 8. § (1) bekezdés e) pontja alapján került sor, a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesülését követően,

d) 8. § (1) bekezdés f) pontja alapján került sor, az adott igazolvány szerinti tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól való eltiltás alóli mentesítését követően,

e) 8. § (1) bekezdés g) pontja alapján került sor, a gondnokság alá helyezés megszüntetését követően,

kérheti az engedély, illetve az igazolvány újbóli kiadását és a nyilvántartásba történő ismételt felvételét, feltéve, hogy teljesítette a visszavonást megelőző továbbképzési időszak minden megkezdett évére vonatkozó, 10. § szerinti továbbképzési kötelezettség arányos részét.

10. § (1)25 A nyilvántartásban szereplő természetes személy szakmai továbbképzésen köteles részt venni azon a szakterületen, amely tevékenységet folytatók nyilvántartásában szerepel.

(2)26 A továbbképzési időszak tartama 5 év. Az első továbbképzési időszak az engedély kiállítási napjával, a további továbbképzési időszakok az előző továbbképzési időszak utolsó napját követő nappal kezdődnek.

(3) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt – a (4) bekezdés szerinti továbbképzésben való részvétellel – összesen legalább 100 kreditpontot kell teljesítenie úgy, hogy a továbbképzési időszak legalább három naptári évében részt vesz valamely továbbképzésen.

(4) Továbbképzésnek minősül

a) a (11) bekezdés szerinti bizottság által minősített továbbképzési program, ami a (8) bekezdés szerint közzétett időszakban,

b) a jogi és igazgatási vagy a gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon lezárt félév, ami az adott félév lezárása napjának évében,

c) a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítés megszerzése, ami a bizonyítvány kiállításának évében,

d) az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés megszerzése, ami az oklevél kiállításának évében,

e) gazdaságtudományi vagy jogtudományi tudományágban doktori képzést folytató doktori iskolában doktori fokozat megszerzése, ami a fokozat odaítélésének évében

számolható el kreditpontként.

(5) A (4) bekezdés szerinti továbbképzések kreditpont-értéke:

a) egy, a (9) bekezdés szerinti pályázat alapján minősített továbbképzési program kreditpont-értéke legfeljebb 20 lehet,

b) a jogi és igazgatási vagy a gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon lezárt félév 10 kreditpontot ér,

c) a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítés megszerzése 20 kreditpontot ér,

d) az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés megszerzése 25 kreditpontot ér,

e) gazdaságtudományi vagy jogtudományi tudományágban megszerzett doktori fokozat 30 kreditpontot ér.

(6)27 A (4) bekezdés szerinti továbbképzésen való részvételt, illetve a teljesített kreditpontokat tanúsító igazolások:

a) minősített továbbképzési programon való részvétel esetén a továbbképzés lebonyolítására jogosult szervezet által kiállított igazolás másolata,

b) a jogi és igazgatási vagy a gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon lezárt félév esetén a leckekönyv másolata,

c) a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítés megszerzése esetén a bizonyítvány másolata,

d) az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés megszerzése esetén az oklevél másolata,

e) gazdaságtudományi vagy jogtudományi tudományágban megszerzett doktori fokozat esetén a doktori oklevél másolata.

(7)28 A (10) bekezdés szerinti pályázat alapján minősítésre kerülő továbbképzési program kreditpont-értékének meghatározásakor figyelembe veendő szempontok többek között a program szakmai tartalma, időtartama, elméleti, illetve gyakorlati jellege.

(8)29 Ugyanazon továbbképzési program kreditpont-értéke a nyilvántartásba vétel különböző szakterületein különböző lehet.

(9)30 Az egyes továbbképzési programok kreditpont-értékét és elszámolhatóságuk időszakát a (12) bekezdés szerinti bizottság javaslatára figyelemmel a (10) bekezdés szerinti pályázatok alapján a pénzügyminiszter határozza meg. A pályázati feltételeknek megfelelő továbbképzési programok adatait, elszámolhatóságuk időszakát, adott szakterület szerinti kreditpont-értéküket a képző szervezet megjelölésével a pénzügyminiszter havonta teszi közzé a Pénzügyminisztérium honlapján.

(10)31 A továbbképzési programok szervezésére a pénzügyminiszter pályázati felhívása alapján pályázatot nyújthatnak be külön-külön az adótanácsadói, az adószakértői, illetve az okleveles adószakértői szakterületen (a továbbiakban: szakterület)

a) a képzést folytató szervezet székhelyén hatályos szabályok szerint akkreditált felnőttképzést folytató szervezetek,

b) a honos joga alapján létrejött olyan szakmai társadalmi szervezetek, amelyeket a pályázat benyújtása évének első napja előtt legalább két évvel a bíróság nyilvántartásba vett, és a tagság feltétele az adótanácsadói vagy okleveles adószakértői szakképesítés, avagy az adószakértői engedély,

c) a külön jogszabály szerint létrejött szakmai köztestületek, amelyekben a tagság feltétele az adótanácsadói vagy okleveles adószakértői szakképesítés, avagy az adószakértői engedély.

(11)32 A (10) bekezdés b) és c) pontja szerinti szervezetek e minőségükben kizárólag a saját tagjaik számára ingyenesen szervezett továbbképzések vonatkozásában nyújthatnak be pályázatot.

(12)33 A pénzügyminiszter az adótanácsadói és az okleveles adószakértői, valamint az adószakértői engedély kiadása és az alapján a nyilvántartásba történő felvételt érintő vitatott kérdésekkel kapcsolatos szakértői vélemény kialakítása, valamint a pályázati eljárással kapcsolatos döntés-előkészítési feladatok, így különösen a továbbképzési programok kreditpont-értékének és elszámolhatóságuk időszakának a képzés szakmai tartalma alapján való meghatározása érdekében szakértői bizottságokat hoz létre.

(13)34 A (12) bekezdés szerinti bizottságok 7 tagból állnak, amelyből 5 főt, köztük a bizottság elnökét, a pénzügyminiszter saját hatáskörben, 1-1 főt az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnöke és a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka ajánlása alapján megbízólevéllel bíz meg. A bizottságok ügyrendjüket, amely tartalmazza a (7) bekezdésben meghatározott pályázati minősítési szempontoknak megfelelő bírálati rendszer leírását, maguk állapítják meg, azokat a pénzügyminiszter hagyja jóvá, és teszi közzé a Pénzügyminisztérium honlapján.

(14)35 Nem lehet a (11) bekezdés szerinti bizottságoknak tagja, aki a (9) bekezdés szerinti pályázat benyújtására jogosult szervezet tagja, tisztségviselője vagy alkalmazottja, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli hozzátartozója, illetve élettársa.

11. § (1)36 A tevékenység végzésére jogosító engedély kiadásáért, az igazolvány 7. § (2) bekezdés szerinti pótlásáért, a 15. § (4) bekezdés szerinti cseréjéért, illetőleg a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért, az engedély visszavonásáért az engedély kiadását, az igazolvány cseréjét kérő természetes személynek, továbbá az igazolvány pótlását, az adatok módosítását, valamint az engedély visszavonását kérő nyilvántartásban szereplő természetes személynek igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie. Minden engedély vonatkozásában külön-külön kell a díjat megfizetni.

(2)37 A tevékenység végzésére jogosító engedély kiadásának és az igazolvány 15. § (4) bekezdés szerinti cseréjének díja 9000 Ft, az igazolvány 7. § (2) bekezdés szerinti pótlásának, valamint az új igazolvány kiállítását eredményező adatmódosításnak díja 2000 Ft. Amennyiben az adatmódosítás új igazolvány kiadását nem vonja maga után, a nyilvántartásban szereplő adat vagy adatok módosításának, valamint az engedély visszavonásának díja 1000 Ft.

(3) A hatósági erkölcsi bizonyítvány adatainak a 4. § (3) bekezdése szerinti beszerzése esetén az e rendelet szerinti díjon felül a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat és további 1000 Ft-ot is le kell róni a kérelem benyújtásával egyidejűleg.

(4) A díjat a 10032000-01454055-00000000 számú, Pénzügyminisztérium, Budapest elnevezésű számlára kell befizetni.

(5) A (2)–(3) bekezdés szerinti díj – ide nem értve a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának díját – a Pénzügyminisztérium működési bevétele.

(6) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél a (2), illetve (3) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni.

(7) A többlet visszatérítést hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről 30 napon belül intézkedni kell.

(8) A díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

(9)38 A díjfizetés vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakat, és 31. § (7) bekezdésében foglaltakat, valamint 73/A. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra a 82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat kell érteni.

12. §39

13–14. §40

Átmeneti és záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba azzal, hogy az 1. § rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Az adószakértői működés engedélyezésének szabályairól szóló 20/1994. (VI. 17.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) hatályát veszti.

(3) Az e rendelet hatálybalépése előtt benyújtott, adószakértői igazolvány kiadása iránti kérelmeket az R. szerint kell elbírálni.

(4)41 Az R. alapján kibocsátott adószakértői igazolványok az abban megállapított érvényességi időig jogosultságot biztosítanak az adószakértői tevékenység gyakorlására. Érvényességük meghosszabbítására e rendelet szerint nincs lehetőség. Az e rendelet szerinti első adószakértői engedély kiadása iránti kérelmükhöz a kérelem benyújtásakor az R. szerint adószakértői tevékenység folytatására feljogosítottak kizárólag a 4. § (2) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott dokumentumokat, valamint – amennyiben az a birtokukban van – az R. szerint kiadott adószakértői igazolványukat kötelesek csatolni.

(5)42 Amennyiben az R. alapján kibocsátott adószakértői igazolványon szereplő adat megváltozott, az igazolvány elveszett, megrongálódott, megsemmisült vagy az igazolvány birtokosának birtokából bűncselekmény vagy szabálysértés során kikerült, az igazolvány R. szerinti cseréjére, pótlására nincs lehetőség. Az ilyen igazolvány cseréjére a (4) bekezdés megfelelő alkalmazásával, a csere okának megjelölése mellett van lehetőség azzal, hogy az igazolvány cseréje az engedély érvényességi időszakát nem érinti. Az igazolvány e bekezdés szerinti cseréjekor az új igazolványt az 5. számú melléklet szerint kell kibocsátani. Az igazolvány e bekezdés szerinti cseréjének díja 2000 Ft.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

16. §43 Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) 11. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelethez

a) oldal

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

Nyilvántartási szám:

ADÓTANÁCSADÓI IGAZOLVÁNY

Személyi azonosító adatok

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Igazolványszám:

b) oldal

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

 

A pénzügyminiszter

....................................................... -t

a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet alapján adótanácsadói
tevékenység végzése céljából

..............................................................

számon nyilvántartásba vette, aki így

adótanácsadói tevékenység folytatására jogosult.

Az igazolvány érvényes:

................................................. -től

a visszavonásig

Budapest, ..................................................

P. H.

........................................................

aláírás

 

Fénykép helye

 

 

2. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelethez

a) oldal

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

Nyilvántartási szám:

ADÓSZAKÉRTŐI IGAZOLVÁNY

Személyi azonosító adatok

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Igazolványszám:

b) oldal

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

 

A pénzügyminiszter

....................................................... -t

a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet alapján adószakértői
tevékenység végzése céljából

..............................................................

számon nyilvántartásba vette, aki így

adószakértői tevékenység folytatására jogosult.

Az igazolvány érvényes:

................................................. -től

a visszavonásig

Budapest, ..................................................

P. H.

........................................................

aláírás

 

Fénykép helye

 

 

3. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelethez

a) oldal

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

Nyilvántartási szám:

OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐI IGAZOLVÁNY

Személyi azonosító adatok

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Igazolványszám:

b) oldal

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

 

A pénzügyminiszter

....................................................... -t

a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet alapján okleveles adószakértői tevékenység végzése céljából

..............................................................

számon nyilvántartásba vette, aki így

okleveles adószakértői tevékenység folytatására jogosult.

Az igazolvány érvényes:

................................................. -től

a visszavonásig

Budapest, ..................................................

P. H.

........................................................

aláírás

 

Fénykép helye

 

 

4. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelethez44

Adatlap
az adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító igazolvány kiadásához, pótlásához, cseréjéhez, visszavonásához, a nyilvántartásba való felvételhez és az abbó
l való törléshez, valamint adatváltozás és a továbbképzési kötelezettség teljesítésének bejelentéséhez

Az adatlap kötelező tartalmi elemei a következők:

1.    Az adatlapnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a kérelmező a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján az adótanácsadói45, az adószakértői vagy az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító

– engedély kiadását

– igazolványa pótlását (elveszett, ellopott, megsemmisült igazolvány esetén)

– igazolványa cseréjét

– engedélye visszavonását

– a nyilvántartásban szereplő adataiban történt változás(ok) átvezetését, amennyiben az érinti az igazolványon feltüntetett adatokat is, új igazolvány kiadását

– a továbbképzési kötelezettség teljesítésének nyilvántartásban való rögzítését

kéri.

2.    A nyilvántartásba vételhez az adatlapon kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:

a) Név:     

b) Születési név46:     

c) Korábbi regisztrációs szám47:     

d) Születési hely: ....................................... idő: ........ év ........... hó ..... nap

e) Anyja leánykori neve:     

f) Lakcím (irányítószám, helység, utca, házszám):     

    

g) Levelezési cím (irányítószám, helység, utca, házszám):     

    

h) Telefonszám:     

i) Elektronikus elérhetőség:     

j) Igazolvány-kiadás alapjául szolgáló szakképesítést, végzettséget igazoló oklevél, okirat:

száma    kiállító intézmény neve    kiállítás kelte

................................................    ................................................    ................................................

................................................    ................................................    ................................................

k) Egyéb szakképesítés:

oklevél, bizonyítvány megnevezése    száma    kiállító intézmény neve    kiállítás kelte

................................................    ...............    ...............................……    ................................................

................................................    ...............    ...............................……    ................................................

l) Nyelvvizsga (nyelv, fokozat):

nyelv    típus    fokozat

................................................    ................................................    ................................................

................................................    ................................................    ................................................

3.    Nyilatkozatok:

a) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

– a fenti adatok a valóságnak megfelelnek,

– nincs tudomásom olyan tényről, körülményről, amely a Rendelet szerinti engedély kiadását és a nyilvántartásba történő felvételemet vagy az igazolvány pótlását, cseréjét kizárná.

b) Tudomásul veszem, hogy az a), c) és f) pontokban szereplő adatok külön rendelkezés nélkül, az Art. 175. § (19) bekezdése szerint nyilvánosak.

c) Hozzájárulok a kérelemben rögzített következő személyes adataim Rendelet szerinti nyilvánosságra hozatalához48:

születési név,

születési hely, idő,

anyja leánykori neve,

levelezési cím,

telefonszám,

elektronikus elérhetőség,

szakképesítést igazoló oklevél, okirat adatai,

egyéb szakképesítés megnevezése, az azt igazoló oklevél, okirat adatai,

nyelvvizsga típusa, fokozata.

4.    Dátum

5.    A kérelmező aláírása

Az adatlaphoz csatolandó:

a) engedélykiadás iránti kérelem esetén

– az engedély-kiadás alapjául szolgáló szakképesítést, végzettséget igazoló oklevél, okirat másolata,

– 1 darab 2,5 × 3,2 cm-es, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,

– az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a fizetési számlára történő készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolata),

– az egyéb szakképesítés(eke)t igazoló oklevél, illetve nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata, figyelemmel a Rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontjára

– adószakértők esetén a szakmai gyakorlat igazolására alkalmas tartalmú és részletességű szakmai önéletrajz.

b) igazolvány pótlása esetén

– 1 darab 2,5 × 3,2 cm-es, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,

– az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a fizetési számlára történő készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolata),

c) igazolvány a Rendelet 15. § (4) bekezdése szerinti cseréje esetén

– 1 darab 2,5 × 3,2 cm-es, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,

– az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a fizetési számlára történő készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolata),

– az adószakértői működés engedélyezésének szabályairól szóló 20/1994. (VI. 17.) PM rendelet alapján kiadott adószakértői igazolvány,

d) engedély ügyfél által kérelmezett visszavonása esetén

– az igazolvány,

– az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a fizetési számlára történő készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolata),

e) a nyilvántartásban szereplő adatokban történt változás átvezetésének kérelme esetén, amennyiben a változás nem érinti az igazolványon feltüntetett adatokat

– az igazolvány másolata,

– az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a fizetési számlára történő készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolata),

f) a nyilvántartásban szereplő adatokban történt változás átvezetésének kérelme esetén, amennyiben a változás érinti az igazolványon feltüntetett adatokat

– az igazolvány,

– 1 darab 2,5 × 3,2 cm-es, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,

– az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a fizetési számlára történő készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak a másolata),

g) továbbképzési kötelezettség teljesítésének bejelentése esetén

– a szakmai továbbképzésen való részvételt, illetve a teljesített kreditpontokat tanúsító igazolások.

5. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelethez49

a) oldal

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

Nyilvántartási szám:

ADÓSZAKÉRTŐI IGAZOLVÁNY

Személyi azonosító adatok

Név:

Születési hely, idő:


Anyja neve:

Igazolványszám:

b) oldal

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

 

 

 

A pénzügyminiszter

-t

 

 

 

a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet alapján
adószakértői tevékenység végzése céljából

 

 

 

...........................................................................

 

 

 

számon nyilvántartásba vette, aki így

 

 

 

adószakértői tevékenység folytatására jogosult.

 


Fénykép helye

 


Az igazolvány érvényes:

 

 

 

................................................. -től

 

 

 

.................................................-ig

 

 

 

Budapest, ..................................................

 

 

 

P. H.

 

 

 

........................................................

 

 

 

aláírás

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!