nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
13/2008. (I. 30.) Korm. rendelet
a 2008–2012 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetéséről, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól
2011-01-01
2013-05-01
4

13/2008. (I. 30.) Korm. rendelet

a 2008–2012 közötti időszakra vonatkozó
Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetéséről,
valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól1

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény 20. § (5) bekezdés a)–b) pontjában és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés b)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A 2008. január 1. és 2012. december 31. közötti időszakra (a továbbiakban: második kereskedési időszak) vonatkozó Nemzeti Kiosztási Tervet (a továbbiakban: Kiosztási Terv), továbbá a Kiosztási Terv hatálya alá tartozó létesítmények előzetes listáját (10. melléklet) és üzemeltetőik részére kiosztani tervezett kibocsátási egységek mennyiségét e rendelet tartalmazza.

(2) E rendelet szabályait

a) a meglévő létesítmények számára térítésmentesen kiosztandó teljes kibocsátási egységmennyiség meghatározására és e mennyiségnek az ágazatok közötti felosztására,

b) az új belépő tartalékba tartozó, térítésmentesen kiosztásra kerülő egységmennyiség meghatározására,

c) az együttes végrehajtási tartalékba tartozó egységmennyiség meghatározására,

d) a térítésmentesen kiosztásra nem kerülő egységmennyiség meghatározására,

e) a létesítmények bezárása esetén követendő eljárásra

kell alkalmazni.

2. § E jogszabály alkalmazásában:

a) együttes végrehajtási projekt: az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 2. § 9. pontja szerinti projekt;

b) épületrész: a távhővel ellátott építménynek (épület, műtárgy), ingatlannak funkcionálisan önálló, külön vagy közös tulajdonában lévő része (lakás, üzlethelyiség, lépcsőház stb.);

c) jóváírás: a létesítmények részére kiosztott kibocsátási egység mennyiség jóváírása a létesítményhez rendelet üzemeltetői számlákon a nemzeti forgalmi jegyzékben;

d) kettős elszámolású kibocsátás-csökkentéssel járó együttes végrehajtási projekt: a külön jogszabály szerinti közvetlen kettős elszámolású kibocsátás-csökkentést vagy közvetett kettős elszámolású kibocsátás-csökkentést megvalósító együttes végrehajtási projekt;

e)2 kiosztás: az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a létesítmények részére e rendeletben lévő szabályoknak megfelelően megállapított kibocsátási egységmennyiség;

f) környezetvédelmi hatóság: az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség;

g)3 létesítmény vagy berendezés üzembe helyezése: a próbaüzem megkezdése vagy a rendes üzemmenet megkezdése;

h) meglévő létesítmény: 2007. január 18-án jogerős és érvényes kibocsátási engedéllyel rendelkező létesítmény;

i) nem üzemelő létesítmény: a 2007. január 18-át megelőzően kibocsátási engedélyt kapott, de az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény (a továbbiakban: Üht.) 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységet nem folytató üzemeltető.

A kiosztható kibocsátási egységek mennyisége

3. § (1) A második kereskedési időszakban az Üht. által meghatározott kibocsátási egységek kereskedelmi rendszerében összesen az 1. melléklet 5. pontjában meghatározott mennyiségű kibocsátási egység osztható ki évente.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kibocsátási egységmennyiség tartalmazza:

a) a 2005–2007 időszakban is a rendszer hatálya alá tartozó iparágak meglévő létesítményei számára 2008 és 2012 között térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységmennyiséget,

b) a 2008. január 1-jétől a rendszerbe bevonásra kerülő ágazatok létesítményei számára 2008 és 2012 között térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységmennyiséget,

c) az új belépők számára tartalékként elkülönített, térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységmennyiséget,

d) kettős elszámolású kibocsátás-csökkentéssel járó, a 2005. évben még meg nem valósult együttes végrehajtási projektek számára elkülönített tartalékot,

e) az ingyenesen ki nem osztott kibocsátási egységmennyiséget.

4. § (1) A 3. § (2) bekezdés e) pontja szerinti mennyiséghez a kereskedési időszak végén hozzáadódik az új belépő és az együttes végrehajtási projekt tartalékban megmaradó egységek mennyisége.

(2) A teljes, kiosztásra kerülő kibocsátási egységmennyiséget, ezen belül a 3. § (2) bekezdésének b) pontjába tartozó létesítmények számára kiosztandó mennyiséget csökkenteni kell, amennyiben a 2005. évi kibocsátások a 2. melléklet 2.2–2.4 pontja szerinti utólagos hitelesítés során nem érik el az 1 432 188 tonna szén-dioxid egyenértéket.

(3) A teljes, kiosztásra kerülő kibocsátási egységmennyiséget csökkenteni kell a 9. mellékletben szereplő létesítmények engedélyének 2008. február 28. előtt történő visszavonása esetén az intézmények 2005. évi hitelesített kibocsátásával.

(4) A teljes, kiosztásra kerülő kibocsátási egységmennyiségen felül, a kettős elszámolás által érintett, 2005-ben már megvalósult együttes végrehajtási projektek számára a 3. § (1) bekezdése szerinti mennyiségen felül kioszthatók további egységek azon tevékenység alapján, amelyek 2005-ben az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelv (a továbbiakban: 2003/87/EK irányelv) hatálya alá tartozó létesítményekben már eredményeztek kibocsátás-csökkentést vagy -korlátozást, de csak olyan mértékben, amilyen mértékben ezen projekttevékenységek alapján 2005-ben megvalósult kibocsátás-csökkentés vagy -korlátozás a 14. § szerinti adatokkal van alátámasztva és hitelesítve.

(5) Az ingyenesen ki nem osztott kibocsátási egységekkel való rendelkezés szabályairól külön jogszabály rendelkezik.

A kibocsátási egységek
meglévő létesítmények számára történő kiosztása

5. § (1) A második kereskedési időszakra létrehozott teljes kibocsátási egységmennyiség kiosztása az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Üht. Vhr.) szerint történik.

(2) Amennyiben a Nemzeti Kiosztási Listán (a továbbiakban: Kiosztási Listán) szereplő valamely létesítmény a tárgyidőszak kezdete előtt, vagy a tárgyidőszak valamely időpontjában bezár, a bezárás évét követő időszakban részére nem kerül jóváírásra a lista szerint meghatározott kibocsátási egységmennyiség.

(3) A nem üzemelő létesítményeket a Kiosztási Lista tartalmazza, azonban számukra kibocsátási egység nem kerül kiosztásra. A nem üzemelő létesítményekre vonatkozó további szabályokat az Üht. Vhr. tartalmazza.

Kibocsátási egységek kiosztása
az új belépő tartalékból

6. § (1) Az új belépő létesítmények, a nem üzemelő létesítmények és azok a létesítmények, melyekben 2005. december 31-e után a 7. § (3) bekezdése szerinti lényeges változás történt, vagy 2005. december 31-ét követően kerültek üzembe helyezésre, a számukra elkülönített tartalékból (a továbbiakban: új belépő tartalék) kérhetik a kibocsátási egységek térítésmentes kiosztását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiosztás az Üht. Vhr. 11. §-ának megfelelően, továbbá a jelen rendeletben foglalt részletes szabályok szerint történik.

(3) Az új belépő tartalék a 4. mellékletben szereplő táblázat szerint oszlik meg az egyes évek között.

7. § (1) Az új belépő tartalékból történő részesedést megalapozó esemény a (2) bekezdés szerinti, kibocsátási engedéllyel rendelkező létesítmény üzembe helyezése.

(2) Az új belépő tartalékból az alábbi létesítmények üzemeltetői részesülhetnek:

a) olyan létesítmény, amelyre az üzemeltető az Üht. 3. § g) pontja ga) alpontjának megfelelően 2007. január 18-át követően kapott kibocsátási engedélyt, vagy

b) olyan létesítmény, melynek az Üht. 4. §-a szerinti kibocsátási engedélye lényeges változásnak minősülő esemény következtében módosul a 2005. december 31-i állapothoz képest, vagy amely 2005. december 31-ét követően került üzembe helyezésre.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti lényeges változásnak minősülnek az alábbiak:

a) villamosenergia-termelői engedélyhez kötött és legalább 50 MWe erőművi teljesítménnyel rendelkező tüzelőberendezések esetén a 2005. december 31-i állapothoz képest a létesítmény bemenő hőteljesítményének legalább 10%-os növekedése, vagy

b) az a) pont alá nem tartozó létesítmények esetében olyan átalakítás vagy fejlesztés, amelynek következtében a létesítmény bemenő hőteljesítménye vagy az Üht. 1. számú melléklete szerinti mértékegységben kifejezett kapacitása, illetve amennyiben az adott tevékenység vonatkozásában nem került meghatározásra mértékegység, akkor a létesítmény termelési kapacitása a 2005. december 31-i állapothoz képest 10%-ot meghaladó mértékben nőtt.

(4) Az új belépő tartalékból történő részesedés további feltételei:

a) a kapcsolt villamos energia és hőtermelésre áttérő, korábban hőtermelő létesítmények üzemeltetői a villamosenergia-termelés mennyisége alapján részesülhetnek az új belépő tartalékból. A korábban villamosenergia-termelő létesítmények a hőtermelés mennyisége alapján részesülhetnek az új belépő tartalékból,

b) a távhő-termelő létesítmények abban az esetben jogosultak kiosztásra, amennyiben a kapacitásbővítésnek tulajdonítható többlettermelés vagy az új kapacitás termelése olyan, korábban nem távhővel ellátott új fogyasztók ellátását szolgálja, amelyeknél a szolgáltatott hőmennyiség mérése és szabályozása épületrészenként történik.

(5)4 Nem részesedhet az új belépő tartalékból:

a) a jóváhagyott együttes végrehajtási projekt;

b) a kibocsátás-kereskedelem hatálya alá tartozó, a Kiosztási Listában feltűntetett, meglévő létesítmény berendezéseinek új üzemeltetőhöz kerülése esetén, e berendezésekre tekintettel az új üzemeltető;

c) az az üzemeltető, akinek az üzemeltetésében lévő létesítmény kibocsátása a (3) bekezdés szerinti lényeges változásnak minősülő esemény következtében sem haladja meg az azt megelőző év kibocsátását.

8. § (1) A miniszter – ha ennek feltételei a 7. § szerint fennállnak – az Üht. Vhr.-ben, valamint a 4., 5. és 6. mellékletben foglalt szabályok szerint megállapítja az új belépő létesítmény bázisadatát.

(2) Az új belépő létesítmény számára kiosztható kibocsátási egységmennyiség meghatározása a 7. mellékletben található képletek alkalmazásával történik, a létesítmény bázisadata alapján. Amennyiben az új belépő tartalék éves mennyisége nem elegendő a meghatározott bázisadatoknak megfelelő kibocsátási egységmennyiség maradéktalan kiosztására, a miniszter az egyes üzemeltetők részére meghatározott egységmennyiséget egyenlő arányban csökkenti.

(3)5 A 7. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti kapacitásnövekedés esetén, amennyiben a 6. mellékletben foglalt képlet nem alkalmazható, mivel a bázisadat meghatározására szolgáló adat nem áll rendelkezésre, és az 5. melléklet 3–13. pontjaiban szereplő szabályok szerint sem adható meg, akkor az új belépő létesítmény bázisadatának meghatározása, a Kiosztási Listában a létesítmény kibocsátási egységmennyiségének alapjául szolgáló bázisadat kapacitásbővítéssel arányos növelésével történik.

(4)6 A (3) bekezdés szerinti – a kapacitásbővítést is magába foglaló – tárgyévi éves kibocsátás évente utólag, a ténylegesen megvalósult termelés alapján kerül megállapításra.

9. § (1) Amennyiben az adott évre meghatározott tartalékrész nem kerül teljes egészében kiosztásra, az a következő évi tartalékrészt gyarapítja.

(2) A bezáró létesítmények részére megállapított, de az 5. § (1)–(2) bekezdése alapján jóvá nem írt kibocsátási egységek – kivéve a 11. § (3) bekezdése szerint értékesített kibocsátási egységeket – az új belépők tartalékába kerülnek, ezek a második kereskedési időszak hátralévő éveinek tartalékrészei között arányosan kerülnek szétosztásra.

(3) Az új belépő tartalékban a második kereskedési időszak végén megmaradó egységek értékesíthetők vagy a következő kereskedési időszakra átvihetők.

Bezáró létesítmények kibocsátási egységeinek
kezelése

10. § (1) Amennyiben egy üzemeltető a létesítmény bezárását követően 6 hónapon belül Magyarország területén egy vagy több, a bezáró létesítménnyel megegyező gazdasági tevékenységet végző létesítményt helyez üzembe, és megfelel a 7. § (2) bekezdés szerinti feltételeknek (a továbbiakban együttesen: új létesítmény), akkor az új belépő tartalékból történő kibocsátási egység igénylése helyett a bezárás bejelentésével egyidejűleg a környezetvédelmi hatóság útján a minisztertől kérelmezheti a bezáró létesítmény kibocsátási egységeinek megtartását a kereskedési időszak hátralévő éveire.

(2) A bezáró létesítmény üzemeltetője akkor jogosult a kibocsátási egységeinek megtartására, ha

a) az új létesítmény üzembe helyezése az (1) vagy (4) bekezdésben meghatározott időszakban történt, és

b) az új létesítmény kibocsátásainak legnagyobb hányadáért felelős gazdasági tevékenység a TEÁOR szerinti osztályozásban a negyedik számjegyig megegyezik a bezáró létesítmény által végzett tevékenységgel.

(3) A hatóság a kérelemről haladéktalanul tájékoztatja a minisztert. Amennyiben a létesítmény az (1)–(2) bekezdésben foglaltaknak megfelel, a miniszter a kibocsátási egységek megtartását határozatban hagyja jóvá.

(4) A 6 hónapos határidő kérelemre legfeljebb 12 hónapra meghosszabbítható, ha az üzemeltető bizonyítja, hogy az új létesítmény a régi bezárásától számított 6 hónapon belül technikai vagy egyéb körülmények miatt nem helyezhető üzembe.

(5) A bezáró létesítmény egységeinek megtartására való jogosultság meghatározása céljából több bezáró létesítmény kibocsátási egységeinek átvitele során a legutolsó bezárás időpontját kell alapul venni, több új létesítmény esetén pedig a legutolsó üzembe helyezés időpontját.

(6) Amennyiben az új létesítmény kapacitása meghaladja a bezáró létesítmény kapacitását, a bezáró létesítmény kibocsátási egységeit az új létesítmény üzemeltetője teljes egészében megtarthatja. A két létesítmény közötti kapacitáskülönbözetre az új belépő tartalékra vonatkozó szabályok érvényesek.

11. § (1) A bezáró létesítmény egységeinek megtartására jogosult az új létesítmény üzemeltetője, amennyiben:

a) a bezáró létesítmény üzemeltetője,

b) a bezáró létesítmény üzemeltetőjének jogutódja, vagy

c) lakossági vagy ipari távhő termelőjeként a bezáró létesítménnyel azonos fogyasztói kör részére végez szolgáltatást.

(2) Nem jogosult a kibocsátási egységek megtartására az üzemeltető, ha az ő jogellenes tevékenysége vagy mulasztása eredményezte a létesítmény bezárását.

(3) Részben vagy egészben állami tulajdonú létesítmény bezárása esetén a bezáró létesítmény jóvá nem írt kibocsátási egységeit az állami tulajdoni részesedés arányában a miniszter értékesítheti, vagy hozzáadhatja az új belépő tartalékhoz.

12. § A bezáró létesítmény egységei az üzembe helyezést követő év február 28-án kerülhetnek jóváírásra az új létesítmény számára. Az üzemeltető az üzembe helyezést az Üht. Vhr. szerint jelenti be a hatóságnak.

A nemzetközi rugalmassági mechanizmusokból
származó kibocsátás-csökkentési és igazolt kibocsátás-csökkentési egységek felhasználása
a kibocsátási egységek visszaadása során

13. §7 (1) A kibocsátás-kereskedelemben részt vevő létesítmények üzemeltetői az együttes végrehajtási és a tiszta fejlesztési mechanizmus projektekből származó kibocsátás-csökkentési egységeket és igazolt kibocsátás-csökkentési egységeket az Üht. 11. §-a szerinti visszaadás során az Üht. 14. §-a szerinti beszámítás keretében felhasználhatják, létesítményenként a kereskedési időszakban kiosztott kibocsátási egységek mennyiségének legfeljebb 10%-áig.

(2) Az Üht. 11. §-a szerinti visszaadás során a tárgyévi kiosztott kibocsátási egységmennyiség legfeljebb 10%-a mértékéig használható fel kibocsátás-csökkentési egység vagy igazolt kibocsátás-csökkentési egység.

(3) A (2) bekezdés szerinti visszaadás során, amennyiben az üzemeltető a tárgyévet megelőző évben vagy években a kiosztott kibocsátási egységmennyisége 10%-ánál kevesebb kibocsátás-csökkentési egységet vagy igazolt kibocsátás-csökkentési egységet számolt el, akkor a tárgyévben, vagy az azt követő években a megelőző években fel nem használt mennyiséggel növelt mennyiségben számolhat el kibocsátás-csökkentési egységet vagy igazolt kibocsátás-csökkentési egységet.

Együttes végrehajtási projekt tartalék

14. § (1) A kettős elszámolású kibocsátás-csökkentéssel járó együttes végrehajtási projektekre az 1. mellékletben meghatározott tartalék kerül elkülönítésre.

(2) A 8. mellékletben meg nem nevezett további kettős elszámolású kibocsátás-csökkentéssel járó együttes végrehajtási projektek nem hagyhatók jóvá.

15. § (1) A kettős elszámolású kibocsátás-csökkentéssel járó együttes végrehajtási projektek által 2008. január 1. és 2012. december 31. között elért éves kibocsátás-csökkentést külön jogszabály szerint kell nyomon követni és hitelesíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerint hitelesített kibocsátás-csökkentés elismerésére legfeljebb a 8. mellékletben az adott projekt számára meghatározott kibocsátás-csökkentési egység mennyiség adható át, olyan módon, hogy ezzel egyidejűleg megegyező számú kibocsátási egység kerül törlésre az együttes végrehajtási projekt tartalékból. Az átadás részletes szabályairól külön jogszabály rendelkezik.

Záró rendelkezések

16. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A második kereskedési időszakban az új belépő tartalékból történő kiosztást első alkalommal 2008. december 1-jétől 2009. január 5-ig lehet kérni. A határidő jogvesztő.

(3) A 2005–2007 közötti időszakban az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmére vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv és Nemzeti Kiosztási Lista kihirdetéséről, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól szóló 66/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 2008. december 1-jén hatályát veszti.

(4) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,

b) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek a Kiotói Jegyzőkönyv projektmechanizmusaira tekintettel történő módosításáról szóló, 2004. október 27-i 2004/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke,

c) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a kiotói jegyzőkönyvben meghatározott projekttevékenységek esetében a kibocsátási egységek Közösségen belüli kereskedelmi rendszere szerint történő üvegházhatást okozó gázkibocsátás-csökkentések kétszeres elszámolásának elkerüléséről szóló, 2006. november 13-i 2006/780/EK bizottsági határozat 3. és 4. cikkei.

(5) Ez a rendelet a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsátásforgalmi-jegyzékek egységesített és biztonságos rendszeréről szóló, 2004. december 21-i 2216/2004/EK bizottsági rendelet 42., 44., 48. és 53. cikkeinek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

Az egyes ágazatok számára térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységmennyiségek

Az egyes ágazatok számára térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységmennyiségek, továbbá a tartalékok az alábbi táblázat szerint a következők:

1. Ágazatok meglévő létesítményei számára

Kibocsátási
egységmennyiség/év

I/a. Villamos energiatermelés (levonandó együttes végrehajtási projekt tartalékkal együtt)

12 209 588

Ebből levonandó együttes végrehajtási projekt tartalék

216 466

I/b. Lakossági és közületi távhő termelés

1 518 933

I/c. Saját célú tüzelő-berendezések és ipari távhő

3 197 705

I/d. Cukorgyártás

310 680

I/e. Földgázszállítás és tárolás

204 696

I/f. Bioüzemanyag gyártás

5 122

II. Ásványolaj-feldolgozás

1 282 403

III. Kokszolás

98 707

IV–V. Fémércek pörkölése és zsugorítása; vas- és acéltermelés

1 568 984

VI/a. Cementgyártás

2 125 516

VI/b. Mészgyártás

429 401

VII. Üveggyártás

306 952

VIII/a. Burkolólapok gyártása

67 996

VIII/b. Tetőcserepek, téglák, tűzálló téglák gyártása

669 560

IX–X. Cellulóz-, papír- és kartongyártás

170 231

Összesen meglévő létesítményeknek térítésmentesen

24 166 474

2. Új belépő tartalék évente átlagosan

2 193 902

3. Együttes végrehajtási projekt tartalék teljes mennyiséghez hozzáadható része

507 480

4. A térítésmentes kiosztás tárgyát nem képező egységmennyiség

548 476

5. Összesen hozzáadott együttes végrehajtási projekt tartalék nélkül

26 908 852

2. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

Kibocsátási egységek térítésmentes kiosztása az ágazatok meglévő létesítményei számára

1.1. E melléklet 2. pontja alapján az egyes ágazatok számára kiosztható egységmennyiség szétosztása az egyes ágazatokba tartozó meglévő létesítmények között a létesítmények bázisadataival arányosan történik.

1.2. Egy létesítmény bázisadata a létesítmény valamely jellemzőjére vonatkozó adat, amely meghatározza, hogy az adott létesítmény az ágazat meglévő létesítményei számára kiosztandó kibocsátási egységmennyiségből milyen arányban részesedik.

1.3. A létesítmények bázisadata meghatározásának általános szabályait a 2. pont tartalmazza.

1.4. Az egyes létesítmények bázisadata a 2–9. pontokban részletezett szabályok szerint kerül meghatározásra.

A létesítmények bázisadata meghatározásának szabályai

2.1. Az egyes létesítmények bázisadata általános szabály szerint a létesítmény 2005. évi hitelesített kibocsátásával egyenlő.

2.2. Minden olyan esetben, amelyben a kibocsátási egységek kiosztása nem hitelesített kibocsátási adatok alapján történik, a miniszternek jogában áll a kiosztási lista elkészítése érdekében az adatokat hitelesen alátámasztó dokumentumokat bekérni a 3. pont szerint. A miniszter 2012. december 31-ig további hitelesítő dokumentumokat kérhet be az üzemeltetőtől a bázisadat meghatározásához felhasznált adatok igazolására.

2.3. A miniszter a korábban ellenőrzött adatokat újból felülvizsgálhatja, és ezek hitelesítése céljából további dokumentumokat kérhet be, illetve amennyiben ezek a múltbeli adatok nem kerültek beadásra, új adatbekérésre kerülhet sor.

2.4. Minden olyan esetben, amelyben a kibocsátási egységek kiosztása hitelesített kibocsátási adatok alapján történik, a miniszter 2012. december 31-ig további hitelesítő dokumentumokat kérhet be a bázisadat meghatározásához szükséges adatok igazolására, különösen független mérések, hitelesített jelentések vagy számlák bemutatása révén.

3.1. Az egyes létesítmények bázisadatának meghatározása során jelen melléklet 2.1. pontjában meghatározott szabálytól el kell térni, amennyiben

a) a létesítmény üzembe helyezése, illetve 10%-ot meghaladó kapacitásbővítése 2005-ben történt,

b) a létesítményben 2005-ben történt üzemzavar vagy fejlesztés miatti leállás eredményeképpen a létesítmény kibocsátása legalább 10%-kal elmarad a rendes üzemmenet kibocsátásaitól,

c) a 2005. évi kibocsátások hitelesítési folyamata feltárta, hogy a kibocsátási engedélyben 2005-ben nem szerepelt minden, az Üht. szerint a létesítményhez tartozó berendezés, és ezeket a kibocsátásokat a létesítmény 2005. évi hitelesített kibocsátási jelentése nem tartalmazza, feltéve, hogy a létesítmény engedélye 2007. december 31-ig módosult,

d) a létesítmény engedélyéből kikerültek egyes berendezések 2005. január 1. után,

e) a 4–9. pontokban szereplő ágazatok esetében, a pontokban részletezett módon.

3.2. A létesítmény bázisadata a 3.1. pont:

a) a) és b) pontja szerinti esetekben a létesítmény 2006. évi hitelesített kibocsátása,

b) a c) és d) pontja szerinti esetben a módosított engedélyben szereplő berendezések együttes 2005. évi kibocsátása, valamint

c)8

3.3. A 3.1. a) pontja szerinti létesítményeknél az üzembe helyezés napjának meghatározása a 2005. évi új belépő tartalék iránti igényhez csatolt dokumentumok alapján történik.

3.4. Az üzembe helyezés és a kapacitásbővítés időpontjának meghatározásához, az üzemzavar megtörténtének megállapításához, a rendes üzemmenet melletti kibocsátások meghatározásához, és az összes engedélyben szereplő berendezés kibocsátásainak meghatározásához a miniszter felhasználhatja:

– a létesítmény 2005. és 2006. évi hitelesített kibocsátási jelentésében szereplő adatokat,

– a létesítmény által az új belépő kérelméhez benyújtott dokumentumokat,

– a berendezések üzemnaplóját,

– a termelést, valamint nyersanyag- és tüzelőanyag-felhasználást igazoló számlákat és szerződéseket,

– az üzemzavar elhárításával kapcsolatos karbantartási jegyzőkönyveket, és

– az Üht. Vhr. 4. sz. melléklete alapján bekérhető egyéb dokumentumokat.

4.1. Az 50 MWe villamos energia teljesítményt meghaladó, a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: MEH) villamos energia termelői engedélyével rendelkező létesítmények bázisadatának meghatározása a 3. mellékletben szereplő képlet alapján történik.

4.2. Amennyiben egy létesítmény több berendezésből áll, a 3. mellékletben szereplő képlet alapján berendezésenként számolt értékek összege a bázisadat.

4.3. A 2005. évi berendezés szintű termelési és a berendezésekre vonatkozó technológiai adatok forrása a létesítmények önbevallása. A bevallott adatok ellenőrzés céljából összevetésre kerülnek a MEH számára rendelkezésre álló, az erőművek által a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény alapján bevallott adattal. Villamos energia és hőtermelés alatt nettó (az önfogyasztással csökkentett, erőműből kiadott) villamos energiát és hőt kell érteni.

4.4. Amennyiben egy adott létesítménynek a 4.3. pont szerinti bevallott adata nem egyezik a MEH-nél rendelkezésre álló adatokkal, a miniszter a kisebb bázisadatot eredményező adatot használhatja fel.

4.5. A 3. mellékletben szereplő képletben hatásfok alatt a nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó legjobb elérhető technikát tartalmazó európai referencia dokumentumban a meglévő létesítményekre meghatározott, a létesítményben alkalmazott technológiára jellemző legjobb elérhető hatásfokot kell érteni.

4.6. Amennyiben a 4.5. pontban megnevezett dokumentum hatásfokként egy intervallumot határoz meg, az intervallum számtani közepét kell alkalmazni, amennyiben egy legmagasabb elérhető hatásfokot, úgy annak a 90%-át kell alkalmazni. A hibrid fluid tüzelésű berendezéseknél a szénpor és fluidágyas tüzelés hatásfokának súlyozott átlagával kell számolni.

4.7. A hőtermelés hatásfokaként 90%-os értéket kell figyelembe venni.

4.8. Amennyiben a 4.5. pontban meghatározott dokumentumban tartalmazott értékek egyike sem a létesítményben alkalmazott technológiára vonatkozik, a hatóság által kiválasztott, a létesítmény technológiájához legközelebb álló technológiára vonatkozó érték alkalmazandó.

4.9. Abban az esetben is a 4.5. pontban hivatkozott dokumentum adatait kell használni, amennyiben egy vagy több berendezés a létesítményen belül nem éri el az 50 MWe kapacitás határt.

4.10. A 2004–2006. évi termelési adatok közül nem kerülnek figyelembevételre azok az éves adatok, amely években az erőmű egészére legalább 3 hónapot elérő üzemzavar volt, és ezt az üzemeltető független fél által hitelesített dokumentumokkal alátámasztja, valamint az első üzemelési év a 2004–2006 közötti években új belépő létesítményekben. Az üzembe helyezés évét megelőző évek szintén nem kerülnek figyelembevételre azoknál a létesítményeknél, melyek a 2004–2006 közötti években új belépők voltak.

4.11. A 3. melléklet szerinti, a villamos energia és hőtermelésre vonatkozó képletben a kapcsolt hőtermelés 1,05 értékű szorzója a kombinált ciklusú gázturbina és a villamos energiát és hőt kapcsoltan termelő gázmotor esetén alkalmazható.

5.1. A cukoripari létesítmények bázisadatának meghatározása a 3. mellékletben szereplő képlet alapján történik.

5.2. A cukorkvóta a természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 28/2004. (III. 10.) FVM rendeletben meghatározott, naptári évekre átszámított cukorkvótát jelenti.

5.3. Azon cukoripari létesítmények esetében, melyek a cukorgyártás mellett egyéb termékeket is gyártanak, a cukortermelés esetében a bázisadat meghatározása a cukoripar kiosztási szabályai szerint történik, míg az egyéb termékek gyártása esetében az egyéb releváns ágazat bázisadat meghatározására vonatkozó szabályok tekintendők irányadónak.

6.1. A cementipari létesítmények bázisadatának meghatározása a 3. mellékletben szereplő képlet alapján történik.

6.2. A 3. mellékletben szereplő képletben fajlagos energiafelhasználási érték alatt a cementipari létesítményekre vonatkozó legjobb elérhető technikát tartalmazó hazai referencia dokumentumban a meglévő létesítményekre meghatározott, a létesítményben alkalmazott technológiára jellemző legjobb elérhető, egységnyi klinkertermelésre vetített fajlagos energiafelhasználási értéket kell érteni.

6.3. Amennyiben a 6.2. pontban megnevezett dokumentum fajlagos energiafelhasználási értékként egy intervallumot határoz meg, az intervallum számtani közepét kell alkalmazni, amennyiben az elérendő fajlagos energiafelhasználási érték legkisebb szintjét, úgy annak a 90%-át kell alkalmazni.

6.4. A 3. mellékletben szereplő képletben a kibocsátási tényezőt és oxidációs tényezőt az adott létesítmény 2005. évi hitelesített kibocsátási jelentésében tartalmazott adatok alapján, a 2005-ben ténylegesen felhasznált tüzelőanyag szerkezetet feltételezve kell megállapítani.

6.5. A 3. mellékletben szereplő képletben a klinkertermelés egységnyi termelésre vetített technológiai kibocsátása az Európai Közösség kibocsátási egységkereskedelmi rendszerének hatálya alá tartozó cementipari létesítmények 2005. évi termeléssel súlyozott átlagos fajlagos technológiai kibocsátásával egyenlő.

7. A mészipari létesítmények bázisadata a 2000–2005 időszak éves mésztermelési adataiból számított átlag.

8. Az üvegipari ágazat létesítményei számára a bázisadat meghatározása a 2000–2005. évi kibocsátás átlaga alapján történik. Kivétel ez alól, ha a létesítmény üzembe helyezése, a 10%-ot meghaladó bemenő hőteljesítmény vagy névleges termelési kapacitás változásának időpontja:

a) 2005. január 1. és 2005. december 31. között volt, ilyenkor a referenciakibocsátás a létesítmény 2006–2007 időszakra a miniszter által a 2007. évre az új belépő kérelmek elbírálása során megállapított kibocsátása;

b) 2004. január 1. és 2004. december 31. között történt, ilyenkor a referenciakibocsátás a létesítmény számára a 2005–2006 közötti évek átlagos kibocsátása; vagy

c) 2000. január 1. és 2003. december 31. között történt, ilyenkor a referenciakibocsátás a létesítmény számára a változást követő év és 2005 közötti évek átlagos kibocsátása.

9.1. A kerámiaipari ágazatok létesítményei számára a bázisadat meghatározása a 2000–2005. évi kibocsátás átlaga alapján történik. A 2000–2005. évi kibocsátások átlagának alkalmazása alól kivétel, ha a létesítmény üzembe helyezése, vagy a 10%-ot meghaladó bemenő hőteljesítmény, illetve névleges termelési kapacitás változásának időpontja:

a) 2005. január 1. és 2005. december 31. között volt, ilyenkor a referenciakibocsátás a létesítmény 2006. évi hitelesített kibocsátása;

b) 2004. január 1. és 2004. december 31. között történt, ilyenkor a referenciakibocsátás a létesítmény számára a 2005–2006 közötti évek átlagos kibocsátása; vagy

c) 2000. január 1. és 2003. december 31. között történt, ilyenkor a referenciakibocsátás a létesítmény számára a változást követő év és 2005 közötti évek átlagos kibocsátása.

9.2. A kerámiaipari ágazat létesítményei esetén a létesítmény kibocsátásainak meghatározása során számolni kell az agyag szervesanyag tartalmából eredő kibocsátással is. Az agyag szervesanyag tartalmából eredő kibocsátás a 2005. évi hitelesített adatok alapján kerül meghatározásra. Amennyiben nem áll rendelkezésre 2005. évi adat, úgy a miniszter a 2006. évi hitelesített adatot is használhatja.

9.3. A 2005 előtti évekre vonatkozóan az agyag szervesanyag tartalmából eredő kibocsátást becsülni kell, olyan módon, hogy a technológiai kibocsátásnak a teljes ilyen kibocsátásokat eredményező alapanyag felhasználáshoz viszonyított arányát változatlannak kell feltételezni.

3. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

Az egyes ágazatokba tartozó meglévő létesítmények bázisadatának meghatározása

Villamosenergia-termelés

Az ágazat számára a bázisadat meghatározása az alábbi képletek alapján történik:

Kapcsolt villamos energia és hőtermelés esetén:

Nem kapcsolt villamos energia és hőtermelés esetén:

ahol:

= a villamos energiát termelő, 50 MWe kapacitást meghaladó létesítmény bázisadata

TA2004–06

= 2004–2006 évi villamos energia és hőtermelési termelési adatának összege (TJ)

TV2004–06

= 2004–2006 évi villamos energia termelési adat (TJ)

TH2004–06

= 2004–06 évi hőtermelési adat (TJ)

BATeff

= az adott technológiára jellemző BAT összesített hatásfok

BATveff

= az adott technológiára jellemző BAT villamos energia hatásfok

BATheff

= az adott technológiára jellemző BAT hőenergia hatásfok

BHTüzj

= j-edik tüzelőanyag felhasználása 2005-ben (TJ)

TüzjKT

= j-edik tüzelőanyagra jellemző kibocsátási tényező (tCO2/TJ)

TüzjOT

= j-edik tüzelőanyagra jellemző oxidációs tényező (%)

Tech2005

= az adott létesítmény füstgáz kéntelenítésből származó 2005. évi kibocsátása

Cukoripar

A bázisadat meghatározása az alábbi képletnek megfelelően történik a cukoripari létesítmények számára:

ahol:

CKvállalat

= a létesítményt üzemeltető vállalat számára az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet alapján a 2008–2012 naptári évekre meghatározható cukorkvóta

= a létesítmény cukortermelése az 1998–2002-es időszakban

= a létesítményt üzemeltető vállalat cukortermelése az 1998–2002-es időszakban

= a létesítmény egy tonna cukortermelésre vetített átlagos éves fajlagos kibocsátása 1998 és 2002 között, amit a legalacsonyabb fajlagos kibocsátású év adatának elhagyásával számolunk

Cementipar

Az ágazatba tartozó létesítmények bázisadata az alábbi képlet alapján kerül kiszámításra:

ahol:

= a cementgyártó létesítmény bázisadata

TA2005

= 2005. évi termelési adat (t klinker)

BATfaktor

= az adott gyártási technológiára jellemző legjobb elérhető technikához tartozó fajlagos energiafelhasználási érték (TJ/t klinker)

BHTüzj

= j-edik tüzelőanyag felhasználása 2005-ben (TJ)

TüzjKT

= j-edik tüzelőanyagra jellemző kibocsátási tényező (tCO2/TJ)

TüzjOT

= j-edik tüzelőanyagra jellemző oxidációs tényező (%)

TechT

= a kibocsátás-kereskedelem hatálya alá tartozó cementipari létesítmények 2005. évi súlyozott átlagos fajlagos technológiai kibocsátása (tCO2/t klinker)

4. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

Az új belépő tartalék megoszlása az egyes évek között

Az új belépő tartalék az egyes évek között az alábbiak szerint oszlik meg:

 

Év

az adott évre jutó hányad

 

2008

12%

 

2009

16%

 

2010

20%

 

2011

24%

 

2012

28%

 

Összesen

100%

5. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

Kibocsátási egységek térítésmentes kiosztása az új belépő tartalékból

1. Az új belépő tartalékból részesedni jogosult 6. § (1) bekezdése szerinti létesítmények számára a bázisadat meghatározása a 6. mellékletben szereplő képlet alapján történik. A 6. melléklet szerinti képletben szereplő tényezők megállapítása a 2–13. pontban foglalt szabályoknak megfelelően történik.

2. Az egységnyi termékmennyiségre vonatkoztatott tüzelőanyag felhasználás teljesen azonos termékek esetében az alacsonyabb fajlagos kibocsátással rendelkező technológia szerint kerül meghatározásra. A kapcsolt és nem-kapcsolt energiatermelés nem minősül azonos terméket termelő technológiának.

3. A fajlagos tüzelőanyag felhasználás a létesítményben tüzelt tüzelőanyagot felhasználó, elérhető leginkább szén-dioxid takarékos technika tüzelőanyag felhasználása alapján kerül meghatározásra. Amennyiben a legjobb elérhető technikára vonatkozó referencia dokumentum a fajlagos energiafelhasználásra egy intervallumot ad meg, annak legalacsonyabb értékét, amennyiben egy felső határt, annak a 90%-át kell alkalmazni.

4. A tüzelőberendezések esetén a fajlagos tüzelőanyag felhasználást a hatásfok adatok alapján kell meghatározni.

5. Amennyiben az adott gazdasági ágazatra vonatkozóan rendelkezésre áll hazai és európai uniós legjobb elérhető technikára vonatkozó referencia dokumentum, a kettő közül az alacsonyabb értéket eredményező dokumentumot kell alkalmazni.

6. A létesítmény esetében tekintetbe vehető legjobb elérhető technikára vonatkozó referencia dokumentumban tartalmazott érték hiányában az előkészület alatt álló referencia dokumentumban szereplő értékek alkalmazandók, illetve a létesítményben alkalmazott technológiához a hatóság szerint legközelebb álló technológiai megoldásra vonatkozó érték. Amennyiben ez nem megállapítható, a létesítmény tényleges fajlagos tüzelőanyag felhasználása alkalmazható.

7. Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésre áttérő hőtermelők esetében a villamosenergia-termelésre a nem kapcsoltan termelt villamos energetikai fajlagos tüzelőanyag felhasználás alapján, a kapcsolt termelésre áttérő villamos energia termelők esetében pedig a nem kapcsoltan termelt hőre vonatkozó fajlagos tüzelőanyag felhasználás alapján kell megállapítani a fajlagos tüzelőanyag felhasználást.

8. A tüzelőanyag egységnyi felhasználására vetített fajlagos szén-dioxid kibocsátás megállapítása során minden ágazatban földgáz tüzelőanyag használatát kell feltételezni.

9.9 A 8. pontban foglaltak alól kivételt képeznek az 50 MWe feletti villamos energiatermelő létesítmények, melyek esetében az energiaellátás biztonságának szavatolásához szükséges szintig vehető figyelembe a hazai tüzelőanyagénál magasabb fajlagos kibocsátás. Szilárd tüzelőanyag esetén az adott erőmű az esetben jogosult a ténylegesen alkalmazott szilárd tüzelőanyag felhasználásra, ha a 2005. december 31-én üzemben lévő erőművek összkapacitása MWth mértékegységben kifejezve nem nő. Egyéb esetben nem részesíthető megengedőbb elbánásban a magasabb fajlagos kibocsátással rendelkező tüzelőanyag felhasználás. Földgáz alaptüzelésű, 50 MWe feletti kapacitással rendelkező villamos energia termelő létesítmények tekintetében, az új belépő kapacitások esetén

a) a 2007. december 31-ig üzembe helyezett létesítményeknél és a 2008. január 1. után történt kapacitásbővítés esetén a létesítmények üzemelése során megvalósult szénhidrogén tüzelőanyag szerkezetet kell feltételezni;

b) a 2008. január 1-je után üzembe helyezett új létesítményeknél, a megszakítható szerződéssel rendelkező fogyasztóknál, valamint a földgázkorlátozással érintett fogyasztóknál a tényleges folyékony tüzelőanyag felhasználás mértékéig – legfeljebb évi 60 napos időszakra – tüzelőolaj felhasználást kell feltételezni.

10.10 A 8. pontban foglaltak alól további kivételt képeznek a biomasszát, biogázt, egyéb megújuló tüzelőanyagot legalább 60%-ban alkalmazó létesítmények, melyek csak a fosszilis tüzelőanyag felhasználás után jogosultak földgáz alapon kibocsátási egység kiosztásra. Biomassza tüzelésű erőmű kizárólag abban az esetben lehet jogosult földgáz alapon kiosztásra az új belépő tartalékból, ha 2007. január 18-ig regisztrálásra került mint együttes végrehajtási projekt, azonban már nem került jóváhagyásra.

11. A villamos energia ipari ágazatban az új belépő létesítmények szén vagy lignittüzelésű blokkjaiban legalább 17,8%-os biomassza hányadot kell feltételezni.

12. A bioüzemanyag-gyártó létesítmények esetében az üzembe helyezés utáni első évben kell földgáz tüzelőanyag felhasználását feltételezni, a további években pedig azt kell feltételezni, hogy megújuló energiaforrást használnak.

13. Az adott gazdasági tevékenységre vonatkozóan az ágazatban az egységnyi nyersanyag felhasználásra megállapított fajlagos technológiai kibocsátás megállapításához egy adott nyersanyag esetén az ágazat vagy indokolt esetben alágazat létesítményei által használt nyersanyagból származó fajlagos kibocsátás alsó kvartilisének átlagát kell alapul venni, melynek meghatározása az ágazatba vagy alágazatba tartozó létesítmények legutolsó évi hitelesített kibocsátási jelentései alapján történik. Amennyiben az adat nem áll rendelkezésre, úgy a létesítmény tényleges fajlagos nyersanyag felhasználásra megállapított technológiai kibocsátását kell alapul venni.

14. Az egységnyi termeléshez tartozó, szén-dioxid kibocsátást eredményező nyersanyag-felhasználás megállapításához egy adott nyersanyag esetén az ágazat vagy indokolt esetben alágazat létesítményei által egységnyi termékre vetített fajlagos nyersanyag felhasználás alsó kvartilisének átlagát kell alapul venni, melynek meghatározása az ágazatba vagy alágazatba tartozó létesítmények legutolsó évi hitelesített kibocsátási jelentései alapján történik. Amennyiben az adat nem áll rendelkezésre, úgy a létesítmény tényleges fajlagos nyersanyag felhasználási adatát kell alapul venni.

6. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

Az új belépő létesítmények bázisadatának meghatározása

ahol:

IBúj lét

= az új belépő létesítmény bázisadata

TAF7új lét

= az adott ágazatban az egységnyi nyersanyag felhasználásra megállapított fajlagos technológiai CO2 kibocsátás (tCO2/t anyag)

KKTech

= az egységnyi termeléshez tartozó, CO2 kibocsátást eredményező nyersanyag felhasználás (t anyag/t termék)

TETúj lét

= az adott tüzelőanyag egységnyi felhasználására vetített fajlagos CO2 kibocsátása, figyelembe véve az oxidációs tényezőt is (tCO2/TJ)

KTTtüzelőanyag

= az adott ágazatra, ezen belül az adott technológiára vonatkoztatott egységnyi termelésre megállapított fajlagos tüzelőanyag felhasználás (terméktől függően pl. TJ/t termék, TJ/TJ, TJ/GWh)

VT

= a termelés (terméktől függően pl. t, TJ, GWh)

7. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

Az új belépő létesítmények számára kiosztandó kibocsátási egységmennyiség meghatározása

ahol:

= az új belépő létesítmény számára egy adott évre kiosztandó kibocsátási egységmennyiség

IB

= az új belépő létesítmény adott évi bázisadata

ÚBTév

= az új belépő tartalék adott évre vonatkozó része

8. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

Együttes végrehajtási projektek

Projekt szállítója

Státusz

Projekt típusa

Indoklás tartalék képzésére

2008

2009

2010

2011

2012

Tartalék képzés módja

AES Borsod Energetikai Kft.

Jóváhagyó Nyilatkozat

átállás biomasszára

igen, Jóváhagyó Nyilatkozat

164163

164163

164163

164163

164163

ebből 164 163 megvalósult, hozzáadás előre jelzett mennyiséghez

Bakonyi Erőmű Zrt.

Jóváhagyó Nyilatkozat

átállás biomasszára

igen, Jóváhagyó Nyilatkozat

101930

100050

98160

96450

94560

ebből 50 682 megvalósult, hozzáadás előre jelzett mennyiséghez

GREEN PARTNERS, BGP Engineers BV

Jóváhagyó Nyilatkozat – függőben

depónia-gáz hasznosítása

igen, Jóváhagyó Nyilatkozat eljárási rend változása miatt függőben

7000

7000

7000

7000

7000

levonás villamos energia szektor előrejelzéséből

PANNONPOWER Holding Zrt.

Jóváhagyó Nyilatkozat

átállás biomasszára

igen, Jóváhagyó Nyilatkozat

292635

292635

292635

292635

292635

ebből 292 635 megvalósult, hozzáadás előre jelzett mennyiséghez

Exim-Invest Biogáz Kft.

Jóváhagyó Nyilatkozat

depónia-gáz hasznosítása

igen, Jóváhagyó Nyilatkozat

2000

2000

2000

2000

2000

levonás villamos energia szektor előrejelzéséből

Pálhalmai Agrospeciál Kft.

Jóváhagyó Nyilatkozat

biogáz hasznosítás

igen, Jóváhagyó Nyilatkozat

10000

10000

10000

9000

9000

levonás villamos energia szektor előrejelzéséből

Füzfői Erőmű Zrt.

Jóváhagyó Nyilatkozat

biomassza tüzelésű kapcsolt energiatermelés

igen, Jóváhagyó Nyilatkozat

57000

56000

55000

54000

53000

levonás villamos energia szektor előrejelzéséből

Liget Bioenergia Művek Kft.

Jóváhagyó Nyilatkozat

biomassza tüzelésű kapcsolt energiatermelés

igen, Jóváhagyó Nyilatkozat

95590

96000

96000

95000

94000

levonás villamos energia szektor előrejelzéséből

Összesen

 

 

 

730318

727848

724958

720248

716358

 

Megvalósult

 

 

 

507480

507480

507480

507480

507480

 

Még meg nem valósult

 

 

 

222838

220368

217478

212768

208878

 

9. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

Oktatási és egészségügyi intézmények

Létesítmény megnevezése

Kibocsátási engedély száma

Kibocsátás (t CO2)

Dotenergo Energetikai és Épületgépészeti Zrt. DEOEC kazánház

5335–1

5 797

Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelőintézet

5120–1

11 328

Dalkia Energia Zrt. Fejér Megyei Szent György Kórház

5199–1

9 336

Szegedi Tudományegyetem Központi Kazánház

2817–1–05

8 263

Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórház

5114–1

5 342

Összesen

 

40 066

10. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

A második kereskedési időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv hatálya alá tartozó létesítmények előzetes listája

Üzemeltető neve

Létesítmény neve

ÜHG engedély-azonosító

Kiosztás

VILLAMOS ENERGIA

11 993 122

AES Borsodi Energetikai Kft.

AES Borsodi Energetikai Kft. Tiszapalkonyai Hőerőmű

UHG5377-1-04

181 591

AES Borsodi Energetikai Kft. Borsodi Hőerőmű

AES Borsodi Energetikai Kft. Borsodi Hőerőmű

UHG5288-1-04

193 828

AES Tisza Erőmű Kft.

AES Tisza Erőmű Kft.

UHG5332-1-04

735 338

Bakonyi Bioenergia Kft.

Bakonyi Bioenergia Kft., 11–12. sz. kazán

UHG5322-1

50 269

Bakonyi Erőmű ZRt.

Bakonyi Erőmű ZRt. Ajkai Hőerőmű

UHG5317-1-04

358 191

Budapesti Erőmű ZRt.

Budapesti Erőmű ZRt. Kelenföldi Kombinált Ciklusú Gázturbinás Hőszolgáltató Erőmű

UHG5182-1-04

353 254

Budapesti Erőmű ZRt.

Budapesti Erőmű ZRt. Kispesti Kombinált Ciklusú Gázturbinás Hőszolgáltató Erőmű

UHG5248-1-04

270 835

Budapesti Erőmű ZRt.

Budapesti Erőmű ZRt. Újpesti Kombinált Ciklusú Gázturbinás Hőszolgáltató Erőmű

UHG5250-1-04

289 769

Csepeli Áramtermelő Kft.

Csepel II. KCGT Erőmű

UHG5197-1

495 976

Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű Kft.

Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű Kft.

UHG5210-1

243 224

Dunamenti Erőmű ZRt.

Dunamenti Erőmű ZRt.

UHG5300-1-04

1 238 558

EMA-POWER Energiatermelő és Szolgáltató Kft.

EMA-POWER Erőmű

UHG5295-1

1 069 028

Magyar Villamos Művek ZRt.

Lőrinci Gázturbinás Erőmű

UHG5235-1

1 145

Magyar Villamos Művek ZRt.

Litéri Gázturbinás Erőmű

UHG5245-1-04

736

Magyar Villamos Művek ZRt.

Sajószögedi Gázturbinás Erőmű

UHG5246-1-04

630

Mátrai Erőmű ZRt.

Mátrai Erőmű ZRt. Visontai Erőmű

UHG5119-1-04

4 807 628

Pannon Hőerőmű Energiatermelő, Kereskedelmi és Szolgáltató ZRt.

Pannon Hőerőmű ZRt. Pécsi Erőmű

UHG5154-1-04

220 161

Vértesi Erőmű ZRt.

Vértesi Erőmű ZRt. Oroszlányi Erőmű

UHG5198-1

1 482 962

TÁVHŐ

 

1 518 933

Alfa-Nova Energetikai Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Kft.

Alfa-Nova Kft. Szekszárdi Területi Igazgatóság Déli Fűtőmű

UHG5256-1-04

12 592

Alfa-Nova Energetikai Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Kft.

Alfa-Nova Kft. Szolnoki Területi Igazgatóság

UHG5258-1

7 103

Alfa-Nova Energetikai Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Kft.

Alfa-Nova Kft. Szolnoki Területi Igazgatóság József Attila Fűtőmű

UHG5259-1

4 698

ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

ALFEN Almásfüzítői Energetikai és Szolgáltató Kft.

UHG5149-1

8 922

Budaörsi Településgazdálkodási Kft.

Fűtőmű

UHG0288-1

6 672

Budapesti Erőmű ZRt.

Budapesti Erőmű ZRt. Révész Fűtőmű

UHG5251-1-04

43 184

Budapesti Távhőszolgáltató Rt.

Észak-budai Fűtőmű

UHG5163-1

77 272

Budapesti Távhőszolgáltató Rt.

Óbudai Fűtőmű

UHG5165-1

52 500

Budapesti Távhőszolgáltató Rt.

Újpalotai Fűtőmű

UHG5166-1

39 461

Budapesti Távhőszolgáltató Rt.

Rákoskeresztúri Fűtőmű

UHG5167-1

9 813

Budapesti Távhőszolgáltató Rt.

Füredi úti Fűtőmű

UHG5168-1

42 393

Callis-R Energetikai Rt.

Rákoskeresztúri Gázmotoros Fűtőerőmű

UHG0352-1

24 284

CHP Erőmű Kft.

Újpalotai Gázmotoros Erőmű

UHG0247-1-05

54 366

Csepeli Erőmű Kft.

PTVM kazánház

UHG5312-1

2 418

Csornahő Csornai Hőszolgáltató Kft.

Csornahő Csornai Hőszolgáltató Kft.

UHG 5289-1

7 266

Dalkia Energia Zrt.

Dalkia Energia Zrt.Békéscsabai kirendeltség

UHG5396-1-04

8 242

E.ON. Energiatermelő Kft.

E.ON. Energiatermelő Kft. Debreceni telephely

UHG5232-1-04

71 787

E.ON. Energiatermelő Kft.

E.ON. Energiatermelő Kft. Győri telephely

UHG5224-1-04

38 950

E.ON. Energiatermelő Kft.

E.ON. Energiatermelő Kft. Soproni telephely

UHG5221-1-04

31 965

E.ON. Energiatermelő Kft.

E.ON. Energiatermelő Kft. Nyíregyházi telephely

UHG5339-1-04

83 500

Egri Vagyonkezelő és Távfűtő ZRt.

EVAT ZRt.

UHG5375-1-04

8 892

Győrhő Győri Hőszolgáltató Kft.

Győrhő Kft. Rozgonyi u.-i fűtőerőmű

UHG5228-1

126 179

Hőszolgáltató és Energetikai Berendezéseket Üzemeltető Kft.

HEBÜ Kft. Szegedi Telephely

UHG5394-1

7 200

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt.

Kanizsai utcai Fűtőmű

UHG5326-1

14 221

Kazinc Therm Fűtőerőmű Kft.

Kazincbarcika Fűtőerőmű

UHG5234-1

47 515

Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.

TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. Szultán utcai fűtőmű

UHG5488-1

15 356

Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft.

Széchenyivárosi fűtőmű

UHG5713-1

30 691

Komlói Fűtőerőmű ZRt.

Komlói Fűtőerőmű ZRt.

UHG5388-1-04

30 527

Magyar Villamos Művek ZRt.

Tatár utcai Gázmotoros Erőmű

UHG5236-1-04

60 656

MESZ Mosonmagyaróvár Energia Szolgáltató Kft.

MESZ Mosonmagyaróvár Kft. Erőműve

UHG5292-1

29 527

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

Miskolci Hőszolgáltató Kft. Diósgyőri Fűtőmű

UHG5379-1

5 207

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

Miskolci Hőszolgáltató Kft. Hőtermelő üzem

UHG5522-1

59 663

Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.

Ózdi Távhő Kft.

UHG5325-1

23 964

Tisza-Therm Fűtőerőmű Kft.

Tiszaújvárosi Fűtőerőmű

UHG1814-1

32 127

SINESCO Energiaszolgáltató Kft.

SOTÁV Kft. telephelyén működő gázmotoros erőmű

UHG5589-1

35 878

Sopron Holding Vagyonkezelő ZRt.

Sopron Holding Vagyonkezelő ZRt. Kőfaragó téri Fűtőmű

UHG5237-1-04

7 222

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

Szegedi Hőszolgáltató Kft. Észak I/A Fűtőmű

UHG2662-1-05

5 714

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

Szeged Észak I/B fűtőmű

UHG2663-1-05

11 408

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

Szeged Felsőváros I. fűtőmű

UHG2664-1-05

4 950

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

Szegedi Hőszolgáltató Kft. Felsőváros II. Fűtőmű

UHG2665-1-05

12 535

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

Szegedi Hőszolgáltató Kft. Rókusi Fűtőmű

UHG2666-1-05

7 402

Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft.

Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft.

UHG5145-1-04

56 268

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. – Vízöntő u.

UHG5214-1-04

19 672

Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft.

Városi Fűtőmű

UHG5304-1

15 540

Tatabánya Erőmű Kft.

Tatabánya Erőmű Kft.

UHG5180-1

136 786

Termidor Kft.

Termidor Kft. Tallér úti Fűtőműve

UHG2783-1-05

4 447

Váci Távhőszolgáltató Kft.

Alsóvárosi Fűtőműve

UHG0131-1

6 030

Várpalotai Közüzemi Kft.

Várpalota Hétvezér utcai Fűtőmű

UHG5320-1

16 044

VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

Fűtőmű

UHG5115-1

10 662

Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.

Füredi úti Gázmotoros Blokkfűtőerőmű

UHG1151-1

49 258

SAJÁT CÉLÚ TÜZELŐBERENDEZÉSEK

 

3 197 705

Agrana-Juice-Magyarország Kft.

Agrana-Juice-Magyarország Kft. Vásárosnaményi almalé üzem

UHG5268-1-04

5 886

Agrana-Juice-Magyarország Kft.

Agrana-Juice-Magyarország Kft. Anarcsi Almaléüzem

UHG 5269-1-04

2 753

Agro-Chemie Növényvédőszer Gyártó, Értékesítő és Forgalmazó Kft.

Agro-Chemie Energiaüzem Kazánház

UHG5431-1

6 666

Agroferm Fermentációs Rt.

Agroferm Rt. Energiaellátás

UHG5150-1

24 028

Alkaloida Vegyészeti Gyár ZRt.

Alkaloida Vegyészeti Gyár ZRt.

UHG5144-1-04

34 062

Alcoa-Köfém Székesfehérvári Könnyűfémmű Kft.

Alcoa-Köfém Kft. összes tüzelőberendezése (Köfém)

UHG5314-1

98 150

BC-Erőmű Kft.

BC-Erőmű Kft.

UHG5142-1-04

219 319

Borsodchem NyRt.

Borsodchem NyRt. VCM Üzem DKE Bontókemencék

UHG5141-1-04

53 106

Borsodi Sörgyár Zrt.

Borsodi Sörgyár Zrt. Gyártelep

UHG5230-1-04

14 753

Budapest Airport ZRt.

Budapest Airport ZRt.

UHG5534-1-04

19 812

Bunge Növényolajipari Rt.

Martfűi Növényolajgyár kazánjai

UHG5466-1

1 085

Columbian Tiszai Koromgyártó Kft.

 

155 382

Dunaferr Energiaszolgáltató Kft.

Dunaferr Energiaszolgáltató Kft. Erőműve

UHG5434-1-04

16 712

Dalkia Energia Energetikai Szolgáltató Zrt.

MÁV Rt. Bp. Nyugati pu. kazánház

UHG5476-1-04

6 761

Dalkia Energia Energetikai Szolgáltató ZRt.

Fejér Megyei Szent György Kórház

UHG5199-1-04

9 270

Dorogi Erőmű Kft.

Dorogi Erőmű Kft.

UHG5147-1

79 146

Dotenergo Energetikai és Épületgépészeti Rt.

DEOEC Kazánház

UHG5335-1

5 756

Dreher Sörgyárak ZRt.

Dreher Sörgyárak ZRt.– Erőtelep

UHG5143-1-04

13 119

DUNAFERR Lőrinci Hengermű Kft.

DUNAFERR Lőrinci Hengermű Kft.

UHG5386-5

38 687

Energo-Holding Energetikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

E.ON. Energiatermelő Kft. Debreceni Gázmotoros Erőmű

UHG5311-1-04

26 753

EGIS Gyógyszergyár NyRt.

EGIS Gyógyszergyár NyRt., Központi Telep

UHG5231-1

25 056

EGIS Gyógyszergyár NyRt.

EGIS Gyógyszergyár NyRt., Lacta Gyógyszergyár

UHG5398-1-04

4 113

Egyesült Vegyiművek ZRt.

EVM ZRt.

UHG5884-1-04

21 341

Electrolux Lehel Kft.

Electrolux Lehel Kft.

UHG0656-1-05

11 748

ESZAT Kft.

ESZAT Kft. Almafeldolgozó üzem

UHG5156-1

1 526

Falco Forgácslapgyártó ZRt.

Falco ZRt. szombathelyi telephelye

UHG5331-1-04

14 746

Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelőintézet

Szent János Kórház

UHG5120-1

11 248

Fűzfői Erőmű Kft.

Fűzfői Erőmű Kft.

UHG 5215-1

43 853

Globus Konzervipari Rt.

Globus Konzervipari Rt. Energiaszolgáltató üzem, gázkazánok

UHG5161-1

6 545

Győri Szeszgyár és Finomító Rt.

Győri Szeszgyár és Finomító Rt. Kazánház

UHG5140-1-04

34 945

HMNE Kft.

HMNE gázturbinás kiserőmű

UHG5223-1-04

10 386

INTERSPAN Faipari Kft.

INTERSPAN Faipari Kft.

UHG5336-1

5 843

Kecskeméti Konzervgyár ZRt.

Kecskeméti Konzervgyár ZRt. Kazánháza

UHG4828-1-04

6 147

Kőbányahő Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.

Kőbányai Kogenerációs Erőmű

UHG5200-1

87 489

Kronospan-Mofa Hungary Farostlemezgyártó Kft.

Kronospan-Mofa Hungary Farostlemezgyártó Kft.

UHG5290-1-04

24 833

Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi ZRt.

MAL ZRt. Ajkai telephelye

UHG5297-1-04

78 796

Magyar Aszfalt Keverékgyártó és Építőipari Kft.

MASZ Kft. Illatos úti Keverőüzeme

UHG0144-1-05

3 612

Magyar Aszfalt Keverékgyártó és Építőipari Kft.

MASZ Kft. Csengelei aszfaltkeverő üzeme

UHG2634-1-05

5 808

Magyar Olaj- és Gázipari NyRt.

MOL NyRt. KTD Kiskunhalasi Termelési Egység

UHG1216-1

8 619

Magyar Olaj- és Gázipari Rt.

MOL Rt. KTD Észak-Magyarországi Termelési egység Hajdúszoboszló Déli Telep

UHG1218-1

13 697

Magyar Olaj- és Gázipari NyRt.

MOL NyRt. Tiszai Finomító

UHG5472-1-04

22 539

Magyar Olaj- és Gázipari NyRt.

MOL NyRt. Füzesgyarmati Termelési Egység

UHG5475-1-04

10 021

Magyar Olaj- és Gázipari NyRt.

MOL NyRt. Algyő Technológiai Ipartelep

UHG5480-1-04

137 881

Magyar Olaj- és Gázipari NyRt.

MOL NyRt. TKD. Szanki Földgázüzem-Dúsító

UHG5481-1

22 711

Magyar Olaj- és Gázipari NyRt.

MOL NyRt. Algyő C kazánház

UHG5482-1-04

26 461

Magyar Olaj- és Gázipari NyRt.

MOL NyRt. TKD Finomítás Zalai Finomító

UHG5619-1-04

40 871

Magyar Suzuki Rt.

Magyar Suzuki Rt.

UHG5287-1-04

17 313

Magyaróvári Timföld és Műkorund (MOTIM) Kft.

MOTIM Rt. Timföldgyára

UHG5353-1

5 569

MÁV Vasjármű Járműjavító és Gyártó Kft.

MÁV Vasjármű Járműjavító és Gyártó Kft. Szombathelyi telephely

UHG0041-1-05

3 538

Nagykőrösi Konzervgyár Rt.

Nagykőrösi Konzervgyár tüzelőberendezései

UHG5337-1

3 715

Nestlé Hungária Kft.

Nestlé Hungária Kft.

UHG5436-1-04

11 909

Nitrogénművek ZRt.

Nitrogénművek ZRt.

UHG5216-1-04

12 863

PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt.

Pick Szeged Zrt. Központi telepe (tüzelőberendezések)

UHG5378-1-04

13 524

Rába Energiaszolgáltató Kft.

Reptéri Kazántelep

UHG5323-1

35 249

RÁBA Futómű Gyártó és Kereskedelmi Kft.

Rába Futómű Kft. Reptéri telephely

UHG5568-5

16 055

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. Kazántelep

UHG5218-1

15 441

Rockwool Hungary Kft.

 

15 691

Rockwool Hungary Kft.

 

20 738

Samsung SDI Magyarország ZRt.

Samsung SDI Magyarország ZRt. képcsőgyára

UHG5604-1-04

9 222

Swietelsky Építő Kft.

Swietelsky Építő Kft. Dunakeszi Aszfatlkeverő Üzem

UHG2350-1-05

3 941

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem Központi Kazánház

UHG2817-1-05

8 205

TEVA Gyógyszergyár ZRt.

TEVA Gyógyszergyár ZRt. Kazánháza

UHG5162-1-04

36 783

Tiszai Vegyi Kombinát NyRt.

Tiszaújvárosi TVK Ipartelep

UHG5479-1-04

77

Tiszai Vegyi Kombinát Rt. (Pirolízis üzem)

 

1 225 676

Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza

Balassa János Kórház

UHG5114-1-04

5 304

Toplan Tapolcai Bazaltgyapot Kft.

 

6 185

TVK Erőmű Kft.

TVK Erőmű Kft.

UHG5392-1

156 580

Videoton Holding Rt.

Videoton Holding Rt.

UHG5467-1

12 976

Zoltek ZRt.

Zoltek ZRt. Erőmű

UHG5305-1-04

49 109

CUKORGYÁRTÁS

 

310 680

Hungrana Keményítő és Izocukorgyártó Kft.

Hungrana Kft. Tüzelőberendezések

UHG5328-1

159 418

Magyar Cukor Rt. Kaposvári Cukorgyára

Tüzelőberendezések (gőzkazán, mészkemence, szeletszárító)

UHG5243-1

29 266

Magyar Cukor Rt. Petőházi Cukorgyára

Tüzelőberendezések (gőzkazán, mészkemence)

UHG5238-1

36 804

Mátra Cukor Mátravidéki Cukorgyárak ZRt.

Mátra Cukor Mátravidéki Cukorgyár ZRt.

UHG5307-1-04

41 547

Mátra Cukor Mátravidéki Cukorgyárak ZRt.

Mátra Cukor Mátravidéki Cukorgyárak ZRt.

UHG5385-1-04

43 644

FÖLDGÁZTÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

 

204 696

E.ON. Földgáz Storage Zrt.

E.ON. Földgáz Storage Zrt. Hajdúszoboszlói Tároló Déli Telep

UHG1217-1-05

15 011

MOL Földgázszállító ZRt.

MOL Földgázszállító ZRt. Beregdaróc Kompresszorállomás

UHG5477-1-04

87 083

MOL Földgázszállító ZRt.

MOL Földgázszállító ZRt. Mosonmagyaróvári Kompresszorállomás

UHG5765-1

11 130

MOL Földgázszállító ZRt.

MOL Földgázszállító ZRt. Nemesbikk Kompresszorállomás

UHG5766-1-04

43 194

MOL Földgázszállító ZRt.

MOL Földgázszállító ZRt. Hajdúszoboszló Kompresszorállomás

UHG5767-1-04

27 280

MOL Földgázszállító ZRt.

MOL Földgázszállító ZRt. Városföldi Kompresszorállomás

UHG5768-1-04

20 999

BIOÜZEMANYAGGYÁRTÁS

 

Hungrana Keményítő és Izocukorgyártó Kft.

 

5122

OLAJFINOMÍTÁS

 

Magyar Olaj- és Gázipari NyRt.

MOL NyRt. Dunai Finomító

UHG5620-2-04

1 282 403

KOKSZOLÁS

 

DUNAFERR DBK. Kokszoló Kft.

Dunaferr DBK Kokszoló Kft.

UHG5242-3

98 707

FÉMÉRC PÖRKÖLÉS ÉS ZSUGORÍTÁS, VAS ÉS ACÉLTERMELÉS

 

1 568 984

BÉM Borsodi Érc, Ásvány- és Hulladék Hasznosító Mű Zrt.

BÉM Borsodi Érc, Ásvány- és Hulladék Hasznosító Mű Zrt.

UHG5756-4-04

49 472

DAM 2004 Acél- és Hengermű Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

DAM 2004 Acél- és Hengermű Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

UHG0595-5

39 222

DUNAFERR Dunai Vasmű ZRt.

Dunaferr Meleghengermű

UHG5406-1

87 384

DUNAFERR Dunai Vasmű ZRt.

Dunaferr Nagyolvasztó és Konverteres Acélgyártómű

UHG5408-5

1 015 759

DUNAFERR Dunai Vasmű ZRt.

DUNAFERR Zsugorítómű

UHG5401-4

244 199

DUNAFERR Energiaszolgáltató Kft. Fáklya

 

98 998

Ózdi Acélművek Kft.

Ózdi Acélművek Kft.

UHG5382-5

33 950

CEMENT

 

2 155 516

Duna-Dráva Cement Kft.

Duna-Dráva Cement Kft. Váci Cementgyár

UHG5260-6a-04

665 082

Duna-Dráva Cement Kft.

Duna-Dráva Cement Kft. Beremendi Cementgyár

UHG5381-6a-04

581 823

Holcim Hungária Cementipari ZRt.

Holcim Hungária Cementipari ZRt. Lábatlani Cementgyár

UHG5293-6a-04

325 112

Holcim Hungária Cementipari ZRt.

Holcim Hungária Cementipari ZRt. Hejőcsabai Cementgyár

UHG5384-6a-04

583 499

MÉSZ

 

429 401

Calmit Hungária Mészművek Kft.

Mészüzem

UHG5330-6b

128 739

Carmeuse Hungária Kft.

Beremendi Mészüzem

UHG5155-6b-04

154 286

Kalcinátor Mészgyártó és Szolgáltató Kft.

Kalcinátor Kft. Mész- és mészhidrát üzem

UHG5294-6b-05

146 376

ÜVEG

 

276 952

O-I Manufacturing Magyarország Üvegipari Kft.

O-I Manufacturing Magyarország Üvegipari Kft.

UHG5310-7-04

60 358

GE Hungary Ipari és Kereskedelmi ZRt.

Váci Fényforrásgyár Üvegolvasztó Kemence Telephely

UHG5426-7

24 953

GE Hungary Ipari és Kereskedelmi ZRt.

Alkatrészgyár Zalaegerszeg Üvegolvasztó Kemence Telephely

UHG5427-7

2 447

GE Hungary Ipari és Kereskedelmi ZRt.

GE Hungary Rt. Budapesti Fényforrásgyár Üvegolvasztó kemence

UHG5428-7

9 370

GE Hungary Ipari és Kereskedelmi ZRt.

GE Hungary Rt.

UHG5429-7

27 993

Guardian Orosháza Üvegipari Kft.

Guardian Orosháza Üvegipari Kft.

UHG5327-7

115 285

Lighttech Lámpatechnológiai Kft.

LIGHTTECH Kft. Üveggyár Telephely

UHG5329-7-04

5 228

R-Glass Hungary Kft.

R-Glass Hungary Kft.

UHG5261-7-05

21 583

URSA Salgótarjáni Üveggyapot ZRt.

URSA Salgótarjáni Üveggyapot ZRt.

UHG5112-7-04

9 736

TÉGLA, CSERÉP

 

669 560

ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft.

Kunszentmártoni téglagyár

UHG0341-8a

8 713

Baranya-Tégla Ipari és Kereskedelmi Kft.

Alsómocsoládi Téglagyár

UHG5474-8a

9 984

Berényi Téglaipari Kft.

Berényi téglagyár

UHG5211-8a

9 359

Creaton Hungary Kft.

Creaton Hungary Kft.Lenti tetőcserépgyár

UHG4108-8a-05

6 904

Fertőszéplaki Téglaipari Kft.

Fertőszéplaki Téglaipari Kft. Agyagtégla Égető

UHG5324-8a

6 847

Hajdú Tégla Kft.

Hajdúnánási Téglagyár

UHG5213-8a-04

9 510

IMERYS Magyarország Tűzállóanyaggyártó Kft.

IMERYS Magyarország Tűzállóanyaggyártó Kft.

UHG5160-8a

6 205

Kisterenyei Bányászati Építőanyag-gyártó és Kereskedelmi Kft.

Kisterenyei Kft. Téglagyára

UHG0328-8a-05

1 681

Leier Hungária Építőanyaggyártó Kft.

Mátraderecskei Téglagyár Fióktelep

UHG5299-8a-04

33 150

Leier Hungária Építőanyaggyártó Kft.

Devecseri Téglagyár Fióktelep

UHG4180-8a-04

44 407

Mályi Tégla Kft.

Mályi Téglagyár

UHG5306-8a-04

18 286

Mázai Téglagyár Ipari És Kereskedelmi Kft.

Mázai Téglagyár Ipari és Kereskedelmi Kft.

UHG5913-8a

4 973

Nagykanizsa Burkoló- és Falazóanyaggyártó Kft.

Nagykanizsa Burkoló- és Falazóanyaggyártó Kft. Nagykanizsai Téglagyár

UHG5152-8a

5 695

Paksi Téglagyár Kft.

Paksi Téglagyár Kft.

UHG3549-8a-05

2 675

Pannon Tégla Kft.

Pannon Tégla Kft. Bonyhádi Gyáregysége

UHG5301-8a

4 561

Pannon Tégla Kft.

Pannon Tégla Kft. Dombóvári Gyáregysége

UHG5334-8a-04

5 412

Pápateszéri Téglaipari Kft.

Pápateszéri Téglagyár

UHG5244-8a-04

11 335

RATH Hungária Tűzálló ZRt.

Rath Hungária Tűzálló Rt. Téglagyár

UHG5220-8a

6 144

Szema Makó Téglagyártó Kft.

Szema Makó Téglagyártó Kft.

UHG5229-8a

9 006

Szentesi Téglagyár Kft.

Szentesi Téglagyár Ipari és Kereskedelmi Kft.

UHG5302-8a

8 983

Tapolcafői Téglaipari Kft.

Téglagyár Tapolcafő

UHG5411-8a

7 090

Tondach Magyarország Rt.

Csornai Gyáregység

UHG5380-8a

9 434

Tondach Magyarország ZRt.

Jamina Gyáregység

UHG5523-8a

28 178

Tondach Magyarország Rt.

Tatai Gyáregység

UHG 5524-8

15 434

Tondach Magyarország Rt.

Csabai Gyáregység

UHG5525-8a

19 608

Wienerberger Téglaipari ZRt.

Wienerberger Téglaipari ZRt. Tiszavasvári Téglagyár

UHG0211-8a

26 216

Wienerberger Téglaipari ZRt.

Wienerberger Téglaipari ZRt. Solymár I. Téglagyár

UHG 5126-8a

42 584

Wienerberger Téglaipari ZRt.

Wienerberger Téglaipari ZRt. Őrbottyáni Téglagyára

UHG5128-8a

38 239

Wienerberger Téglaipari ZRt.

Wienerberger Téglaipari ZRt. Kőszeg Téglagyára

UHG5130-8a

7 189

Wienerberger Téglaipari ZRt.

Wienerberger Téglaipari ZRt. Bátaszéki Téglagyár

UHG5132-8a

46 564

Wienerberger Téglaipari ZRt.

Wienerberger Téglaipari ZRt. Abonyi Téglagyár

UHG5134-8a

27 826

Wienerberger Téglaipari ZRt.

Wienerberger Téglaipari ZRt. Balatonszentgyörgyi Téglagyár

UHG5135-8a

37 449

Wienerberger Téglaipari ZRt.

Wienerberger Téglaipari ZRt. Kisbéri Téglagyár

UHG5136-8a

42 838

Wienerberger Téglaipari ZRt.

Wienerberger Téglaipari ZRt. Sopron Téglagyár

UHG5129-8a

25 348

Wienerberger Téglaipari Rt.

Wienerberger Téglaipari ZRt. Mezőtúri Téglagyár

UHG5131-8a

17 761

Wienerberger Téglaipari Rt.

Wienerberger Téglaipari ZRt. Békéscsabai Téglagyár

UHG5133-8a

34 135

Wienerberger Téglaipari Rt.

Wienerberger Téglaipari ZRt. Pannonhalmi Téglagyár

UHG5137-8a

12 227

Wienerberger Téglaipari ZRt.

Wienerberger Téglaipari ZRt. Törökbálinti Téglagyára

UHG5125-8a-04

17 609

FINOMKERÁMIA

 

67 996

Villeroy & Boch Magyarország ZRt.

Villeroy & Boch Magyarország Rt.

UHG5151-8b-04

29 564

ZALAKERÁMIA ZRt.

ZALAKERÁMIA ZRt. Romhányi Gyáregysége

UHG5348-8b-04

13 083

ZALAKERÁMIA ZRt.

ZALAKERÁMIA ZRt. Tófeji Gyáregysége

UHG5350-8b-04

25 349

PAPÍR- ÉS CELLULÓZGYÁRTÁS

 

170 231

Dunacell Dunaújvárosi Cellulózgyár Kft.

Dunacell Dunaújvárosi Cellulózgyár- lúgregeneráló kazán

UHG5153-9

20 290

Dunapack Papír és Csomagolóanyag ZRt.

Dunapack Papír és Csomagolóanyag ZRt. Csomagolópapírgyár Csepel

UHG5181-10-04

57 716

Hartmann-Bábolna Packaging Kft.

Csomagolóanyag gyártó üzem

UHG5286-10

15 310

Mondi Business Paper Hungary Papírgyár Rt.

Mondi Business Paper Hungary Papírgyár Rt.

UHG5430-10-04

51 767

Piszkei Papír ZRt.

Piszkei Papír ZRt. Kazánház

UHG5561-10-04

25 148

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!