nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet
a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól
2012-07-01
2015-02-28
9
Jogszabály

342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet

a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól

A Kormány az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 357. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, továbbá – a 9. § (2) bekezdése tekintetében – az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A Kormány az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) XXVII. Fejezete szerinti első fokú hatósági feladatok ellátására – a (2) bekezdés szerinti eltéréssel – a fővárosi kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve munkavédelmi felügyelőségét (továbbiakban: Felügyelőség) jelöli ki.

(2)2 A Kormány a Magyar Honvédség polgári alkalmazottainak munkakörei esetében a Tv. XXVII. fejezete szerinti hatósági jogkör gyakorlójaként a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjét jelöli ki. E hatóság eljárására a 4–5. §-ban, valamint a 8. § (1)–(2) és (4) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

(3) Foglalkoztatónak nem minősülő egyéni vállalkozó esetén e rendeletnek a foglalkoztatóra vonatkozó szabályait kell alkalmazni a 2. § (2)–(3) bekezdésének, a 3. § (2) bekezdése a)–b) és d) pontjának és a 6. § kivételével.

(4) Az e rendelet szerinti eljárásokban nincs helye

a)3

b) újrafelvételi eljárásnak.

c)4

2. § (1) A foglalkoztató a mentesítés iránti kérelemmel érintett munkahelyen – a kérelem benyújtását megelőzően – külön jogszabály szerint állapotfelmérést végez. Az állapotfelmérést valamennyi olyan, korkedvezményre jogosító munkakör tekintetében külön el kell végezni, amelyre a foglalkoztató a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetésének kötelezettsége alóli mentesítést kéri.

(2)5 Az (1) bekezdés szerint elvégzett állapotfelmérést a foglalkoztató véleményezés céljából átadja a foglalkoztatónál – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 270. § (2) bekezdés b) pontja szerint – képviselettel rendelkező szakszervezetnek. A szakszervezet az állapotfelméréssel kapcsolatos álláspontját tizenöt napon belül közli a foglalkoztatóval. A határidő elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy a szakszervezet az állapotfelméréssel egyetért.

(3) A foglalkoztató az állapotfelmérés céljáról és a mentesítési kérelem benyújtásának szándékáról az érintett biztosítottakat az állapotfelmérés elvégzését megelőzően tájékoztatja.

3. § (1)6 A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alóli mentesítés iránti kérelmet a melléklet szerinti adattartalmú, a Felügyelőség által rendszeresített formanyomtatványon – munkahelyenként és munkakörönként – kell benyújtani.

(2) A foglalkoztatónak az adatlaphoz csatolnia kell

a)7 a társasági szerződés, az alapító okirat vagy az alapszabály másolatát vagy

b)8 gazdasági társaság esetén a kérelem benyújtását megelőző harminc napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles másolati példányú cégkivonatot,

c) az állapotfelmérést,

d) a szakszervezetnek az állapotfelméréssel kapcsolatos véleményét.

(3)9 Ha az ügyfél a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt adatokat nem igazolja, a hatóság a kérelem elbírálása érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető bírósághoz vagy hatósághoz.

4. §10 (1) Az e rendelet szerinti eljárásban – az 5. §-ban foglaltak kivételével – a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértője jár el.

(2) A munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértője a szakértői véleményt

a) az állapotfelmérés, valamint

b) a (3) bekezdés szerinti helyszíni szemle

alapján a foglalkoztató kérelmében megjelölt munkakörök tekintetében – a kirendeléstől számított harminc napon belül – külön-külön készíti el.

(3) A Felügyelőség – a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértőinek közreműködésével – a foglalkoztató kérelmében megjelölt munkahelyen helyszíni szemlét tart. A Felügyelőség a helyszíni szemle keretében – a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértői által végzett szükséges ellenőrző mérések figyelembevételével –

a) ellenőrzi, hogy az állapotfelmérésben foglalt körülmények a valóságnak megfelelnek-e,

b) megvizsgálja, hogy a kérelemben megjelölt munkakörben foglalkoztatottak esetében a vizsgált munkahelyen a Tv. 355. § (1) bekezdésében foglaltak fennállnak-e, illetve milyen mértékben állnak fenn.

5. § (1) Az e rendelet szerinti eljárásban

a) ionizáló sugárzás hatása alatt végzett munka esetében az Országos „Frederic Joliot Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet,

b)11 közlekedésnél végzett munka esetében a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala,

c) bányászatban végzett munka esetén a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal,

d) villamosenergia-iparban végzett munka esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak a munkahely szerint illetékes szerve

szakhatóságként vesz részt.

(2)12 A szakhatóság az állásfoglalását – a 4. § (3) bekezdésének a)–b) pontjában foglaltak vizsgálatára figyelemmel – harminc napon belül adja meg.

6. §13

7. § (1)14 A kérelemről a hatóság két hónapon belül dönt.

(2)15 Az e rendelet szerinti eljárásban fellebbezés elbírálására jogosulthatóságként

a)16 az 1. § (1) bekezdése szerinti esetben a munkavédelmi hatóság,

b) az 1. § (2) bekezdése szerinti esetben a honvédelmi miniszter

jár el.

(3)17 A mentesítési eljárásban hozott határozatot – annak jogerőre emelkedését követően haladéktalanul – közölni kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztató székhelye szerint illetékes igazgatóságával, valamint a munkahely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósággal is.

8. § (1) A Tv. 355. §-a (4) bekezdésének b) pontja szerinti hatósági ellenőrzést végző szerv haladéktalanul értesíti a hatóságot, ha ellenőrzése során olyan körülményeket állapít meg, amelyek valószínűsítik, hogy a mentesítés feltételei nem állnak fenn.

(2)18 A mentesítés feltételeinek ellenőrzésébe a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakértőit, illetve az 5. § (1) bekezdése szerinti szakhatóságokat akkor kell bevonni, ha

a) olyan kérdésben kell állást foglalni, amely a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv feladatkörébe, illetve a szakhatóság feladat- és hatáskörébe tartozik, valamint

b) a hatóság a mentesítés visszavonását látja szükségesnek.

(3)19 Ha a hatóság a mentesítést visszavonja, a 7. § (3) bekezdése szerint jár el.

(4) Ha a hatóság a mentesítést jogerősen visszavonja, az ellenőrzés során felmerült szakértői díjat és költségeket a foglalkoztatónak meg kell fizetnie.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2)–(3)20

(4)21

Melléklet a 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Kérelem
a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítés megállapítására

I.

1.

A foglalkoztató, egyéni vállalkozó neve (megnevezése), székhelye:

    
    
    
    

2.

A foglalkoztató képviselőjének neve:

    

3.

A munkahely címe és megnevezése, amelyre vonatkozóan a mentességet kéri:

    
    
    

4.

A munkakör megnevezése, amelyre vonatkozóan a mentességet kéri:

    
    

5.

A munkaköri tevékenység leírása
(munkaköri leírás csatolandó):
6.

A 4. pont szerinti munkakörben foglalkoztatottak száma:

Összesen: ......... fő,

ebből

férfi: ............. fő nő: ............... fő

7.

Cégszerű aláírás:

 

8.

Intézkedések ismertetése

 

a) a korkedvezményre jogosító munkakörben történő foglalkoztatással járó, a korkedvezményre jogosító munkakörülmények javítása érdekében:

    
    
    
    
    
    
    

b) különös tekintettel a korkedvezményre jogosító korábbi munkakörülmények megszüntetése érdekében:

    
    
    
    
    
    
    

9.

A 8. pont szerinti intézkedések eredményes voltát alátámasztó állapotfelmérés dokumentációja (műszeres vizsgálatokat indokoló esetekben mérési jegyzőkönyvekkel):

    
    
    
    
    
    
    

10.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató nyilatkozata, hogy a korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatottak körében a kérelem benyújtását megelőzően a foglalkoztató által kezdeményezett és a foglalkozás-egészségügyi orvos által elvégzett soron kívüli alkalmassági vizsgálat során foglalkozási megbetegedés vagy annak gyanúja nem fordult elő:

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

foglalkozás-egészségügyi orvos aláírása, pecsét:


11.

A foglalkoztatónál képviselettel rendelkező szakszervezetre vonatkozó adatok

neve:     
    
székhelye:     
    
képviselőjének neve:     

II.

A kérelem I. részének 3. pontja szerinti munkahelyen az I. rész 4. pontja szerinti munkakörben foglalkoztatott, a mentesítési kérelemmel érintett biztosítottakra vonatkozó adatok

Név
(családi és utónév, valamint születési név)

Lakóhely

Tartózkodási hely

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!