nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
2013-01-01
2013-09-14
13
Jogszabály

323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdésének b)–e) és i) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 2. §-ának 8. pontja szerinti nemzetközi együttműködéssel megvalósuló projekttevékenységekben részt vevő jogi személyekre,

b) az Éhvt. 2. §-ának 15. pontja szerinti kibocsátás-csökkentési egységekkel és az Éhvt. 2. §-ának 17. pontja szerinti igazolt kibocsátás-csökkentési egységekkel történő kereskedelemben részt vevő jogi személyekre,

c) az Éhvt. 5. §-a szerinti nemzeti forgalmi jegyzékben szereplő számlák tulajdonosaira.

(2) Az e rendelet 3–6. és 20–21. §-ában nem szabályozott kérdésekben az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályait kell alkalmazni.

(3)1 Az e rendelet 20–35. §-ában nem szabályozott kérdésekben az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Alapfogalmak

2. §2 E rendelet alkalmazásában:

1.3 állami támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás és a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti támogatás;

2. Átvevő: az 1995. évi LXXXII. törvénnyel kihirdetett ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény (a továbbiakban: Keretegyezmény) I. mellékletében felsorolt azon részes állam, amely a Kiotói Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) megerősítette és a nemzetközi kötelezettségvállalások értelmében jogosult együttes végrehajtási projektekből származó hitelesített kibocsátás-csökkentési egységek átvételére, illetve az e részes állam által a kibocsátás-csökkentési egységek átvételére felhatalmazott jogalany;

3.4 diszkont kamatláb: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 3. pontjában meghatározott fogalom;

4. energiamegtakarítási intézkedések: a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 800/2008/EK rendelet) 17. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom;

5. független együttes végrehajtási projekt hitelesítő: az együttes végrehajtással kapcsolatos hitelesítési tevékenység végzésére külön jogszabály szerint feljogosított külföldi vagy belföldi székhellyel rendelkező jogi személy;

6. kis- és középvállalkozás (a továbbiakban együttesen: KKV): az a vállalkozás, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelel a 800/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének;

7. környezetvédelem: a 800/2008/EK rendelet 17. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom;

8. környezetvédelmi támogatások nyújtása esetén tárgyi eszközök: a 800/2008/EK rendelet 17. cikk 12. pontjában meghatározott fogalom;

9.5 közvetlen kettős elszámolású kibocsátás-csökkentés: a Magyarországon megvalósított együttes végrehajtási projekt közvetlen kettős elszámolási hatással rendelkezik, ha a projekt az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló törvény hatálya alá tartozó egy vagy több egyedileg azonosítható létesítmény kibocsátási alapszintjéhez képest a létesítményre meghatározott üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését vagy korlátozását eredményezi;

10.6 közvetett kettős elszámolású kibocsátás-csökkentés: a Magyarországon megvalósított együttes végrehajtási projekt közvetett kettős elszámolási hatással rendelkezik, ha a projekt az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló törvény hatálya alá tartozó létesítmények egy egyedileg nem azonosítható létesítményekből álló csoportjára nézve az üvegházhatású gáz kibocsátás-csökkentését vagy korlátozását eredményezi;

11. megújuló energiaforrások: a 800/2008/EK rendelet 17. cikk 4. pontjában meghatározott fogalom;

12. megújuló energiaforrásokból származó energia: a 800/2008/EK rendelet 17. cikk 7. pontjában meghatározott fogalom;

13. nemzetközi kötelezettségvállalások: a Keretegyezmény, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának 1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi IV. törvény által kihirdetett Jegyzőkönyv, valamint a Részes Felek által elfogadott nemzetközi megállapodásnak minősülő határozatok;

14.7 referencia alapkamatláb: az Atr. 2. § 13. pontjában meghatározott fogalom;

15. saját forrás: a kedvezményezett által a fejlesztési programhoz igénybe vett állami támogatást nem tartalmazó forrás;

16. Szállító: az a magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy, amely a Magyarországon megvalósuló együttes végrehajtási projektben a kibocsátás-csökkentési tevékenység végrehajtója, illetőleg több Szállító esetén az ezek által meghatalmazott jogi személy;

17.8 számlatulajdonos: az 1193/2011/EU bizottsági rendelet alapján létrehozott üzemeltetői számla, légijármű üzemben tartói számla, közönséges ügyfélszámla, kereskedési számla, hitelesítői számla tulajdonosa;

18. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és a jelenértéken számított elszámolható költség hányadosa, százalékos formában kifejezve;

19.9 támogatási program: a Korm. rendelet 1. § 26. pontja szerint értelmezendő fogalom;

20.10 támogatástartalom: a kedvezményezett számára nyújtott állami támogatásnak az Atr. 2. mellékletében meghatározott módszer alapján kiszámolt értéke;

21. Vevő: a nemzetközi kibocsátás-kereskedelemben résztvevő állam, vagy a kibocsátható mennyiségi egységekkel való kereskedésre felhatalmazott jogi személy.

A kiotói egységek vagyonkezelése11

3–5. §12

6. § (1)13 A kiotói egység és az ESD-egység mint korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog az állami vagyonból történő kikerülést követően a továbbiakban is átruházható.

(2) A kiotói egység állami vagyonból való kikerülésének és az új jogosult rendelkezési joga megszerzésének időpontja a forgalmi jegyzékbe történő bejegyzés napja.

A nemzeti forgalmi jegyzék

7. §14 (1) Egy Éhvt. szerinti kibocsátásai jogosultság a nemzeti forgalmi jegyzéknek csak egy számláján szerepelhet.

(2) A számlatulajdonos jogosult kibocsátási jogosultságokat vásárolni, értékesíteni, illetve a nemzeti forgalmi jegyzékben levő számláján tartani.

(3) A forgalmi jegyzék kezelője biztosítja az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) számára a forgalmi jegyzékhez való folyamatos hozzáférést, valamint azt, hogy szükség esetén módosítást hajtson végre a jegyzékben.

7/A. §15 Az üzemeltetői, légijármű üzemben tartói számla, közönséges ügyfélszámla, kereskedési számla megnyitásához a jegyzékkezelőhöz be kell jelenteni az 1193/2011/EU bizottsági rendelet II., III., V. és VI. mellékletében meghatározott adatokat és csatolni az ott meghatározott dokumentumokat.

7/B. §16 (1) A számlanyitást kérelmező köteles legalább két meghatalmazott képviselőt megnevezni. Meghatalmazott képviselő csak nagykorú természetes személy lehet. Ugyanaz a természetes személy több számla esetében is lehet meghatalmazott képviselő. Egy számlához tartozó meghatalmazott képviselők és a további meghatalmazott képviselő nem lehet ugyanaz a személy.

(2) A jegyzékkezelőhöz be kell jelenteni a meghatalmazott képviselő 1193/2011/EU bizottsági rendelet VII. mellékletében meghatározott adatait és csatolni az ott meghatározott dokumentumokat. Minden számla esetében legalább egy meghatalmazott képviselőnek magyarországi állandó lakóhellyel kell rendelkeznie.

(3) A jegyzékkezelő a meghatalmazott képviselő bejegyzését elutasíthatja, amennyiben a (2) bekezdésben foglaltakat nem teljesíti, továbbá az ott megjelölt adatokat és dokumentumokat hiányosan, nem naprakészen vagy másként pontatlanul vagy hamisan adja át. Az elutasítást szintén megalapozhatja, ha a meghatalmazott képviselőként megnevezett személlyel szemben az Éhvt.-ben meghatározott egységekkel kapcsolatos csalással, pénzmosással, terrorizmus finanszírozásával vagy olyan más súlyos bűncselekménnyel összefüggésben vizsgálat van folyamatban, amelynek elkövetésében a számla eszközként felhasználható, vagy ilyen bűncselekmény elkövetéséért a számlanyitást kérelmezőt az elmúlt öt évben jogerősen elítélték.

Számlavezetési díj

8. § (1) A kiotói egységek közhiteles nyilvántartásáért és kezeléséért az 1. mellékletben meghatározott mértékű számlavezetési díjat (a továbbiakban: számlavezetési díj) kell fizetni.

(2) A számlavezetési díjat a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287261-00000000 előirányzat-felhasználási keretszámlára kell befizetni. A számlavezetési díj a nemzeti forgalmi jegyzék kezelőjének a bevétele, amelyet a nemzeti forgalmi jegyzék működtetésére fordít.

(3) E rendeletben nem szabályozott, a számlavezetési díjat érintő kérdésekben – így a számlavezetési díj megfizetésére, illetve meg nem fizetés esetén alkalmazott jogkövetkezményekre vonatkozóan – az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

II. A NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL MEGVALÓSULÓ PROJEKTTEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

9. §17 Magyarországon megvalósuló együttes végrehajtási projekt támogatására, illetve jóváhagyására magyarországi székhellyel rendelkező jogi személyek kérelmet nyújthatnak be.

Magyarország területén megvalósuló együttes végrehajtási projektek jóváhagyásának az eljárása18

10. § (1)19 A Magyarországon megvalósuló együttes végrehajtási projekt támogatására irányuló kérelmet a miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium) a 2. mellékletben meghatározott projektleírás (a továbbiakban: Projektleírás) szerint elektronikus adathordozó mellékelésével vagy elektronikus levélben és írásban is be kell nyújtani. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az együttes végrehajtási projekt megvalósítása során nem közvetlen kettős elszámolású kibocsátás-csökkentés vagy közvetett kettős elszámolású kibocsátás-csökkentés valósul meg.

(2) A minisztérium az (1) bekezdésben meghatározott kérelem hiánytalan benyújtása esetén a benyújtásától számított 8 napon belül nyilvántartásba veszi az együttes végrehajtási projektet. Amennyiben a kérelem nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek, a minisztérium 15 napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(3) A minisztérium a hivatalos honlapján közzéteszi a nyilvántartásba vett együttes végrehajtási projekt megnevezését, valamint a projekt 2. melléklet 1.1., 1.2. és 5–7. pontjaiban szereplő adatait.

(4)20 A miniszter a kérelem hiánytalan beérkezésétől számított 30 napon belül megküldi a Projektleírást a vidékfejlesztésért, a gazdaságpolitikáért, a területfejlesztésért, a külpolitikáért, az államháztartásért felelős miniszternek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkárnak (a továbbiakban: az érintett miniszterek) 10 napos véleményezési határidővel. Amennyiben határidőben nem érkezik vélemény, azt megadottnak és egyetértőnek kell tekinteni.

(5) A miniszter – az érintett miniszterek véleményének figyelembevételével – a kérelem hiánytalan benyújtásától számított 45 napon belül a Projektleírás alapján támogató nyilatkozatot (a továbbiakban: Támogató Nyilatkozat) ad ki az együttes végrehajtási projektre, vagy elutasítja azt.

(6) A döntésről 8 napon belül írásban értesíteni kell a Szállítót. Elutasítás esetén a döntést indokolni kell.

(7) Az az együttes végrehajtási projekt támogatható:

a) amely hiánytalanul tartalmazza a 2. melléklet szerinti adatokat,

b) amely által csökkenteni kívánt üvegházhatású gáz kibocsátások a Nemzeti Nyilvántartási Rendszerben szerepelnek, és a bemutatott előzetes üvegházhatású gáz számítások megfelelnek a Nemzeti Nyilvántartási Rendszerben alkalmazott számítási módszereknek és emissziós tényezőknek,

c) amely megfelel a nemzetközi kötelezettségvállalásokban előírt követelményeknek,

d) amelynek keretében a bemutatott előzetes számítások szerint szén-dioxid egyenértékre átszámított, emberi tevékenységből származó kibocsátást érintő nettó kibocsátás-csökkentés keletkezik (környezetvédelmi addicionalitás),

e) amely a bemutatott előzetes számítások szerint a létrejövő kibocsátás-csökkentési egységek átruházása nélkül nem valósítható meg gazdaságosan (pénzügyi addicionalitás),

f) amelynek megvalósítása nem hatályos jogszabály alapján fennálló kötelezettség (jogi addicionalitás),

g) amely, ha 20 MW termelőkapacitást meghaladó teljesítményű vízierőművel végzett projekttevékenységet valósít meg, megfelel a vonatkozó nemzetközi követelményeknek és iránymutatásoknak (ideértve a Nagy Gátak Világbizottsága 2000-es, „Gátak és fejlődés. A döntéshozatal új kerete” című záróbeszámolóban foglaltakat),

h)21

i)22 amelynek Szállítója az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a kérelme benyújtásának időpontjában – köztartozásmentes adózónak minősül, és

ia) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

ib) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,

j) amely nem nukleáris energiát alkalmazó létesítmény létesítésére vagy fejlesztésére irányul,

k)23 amelynek során az erdőtelepítés az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény és a Kiotói Jegyzőkönyvben részes felek találkozójául szolgáló Felek Konferenciája első ülésszakán elfogadott, a Kiotói Jegyzőkönyv első kötelezettségvállalási időszakában az erdőtelepítési tevékenységet megvalósító tiszta fejlesztési mechanizmus projektekre vonatkozó módszertanokról és eljárásokról szóló 5/CMP.1 határozatban, valamint a határozat alapján a Tiszta Fejlesztési Mechanizmus Végrehajtó Testület által jóváhagyott, az adott projektre alkalmazható módszertanokban meghatározott követelményeknek megfelelően történik,

l)24 amely nem jár az Európai Unió kibocsátási egység kereskedelmi rendszerét érintő közvetett vagy közvetlen kettős elszámolású kibocsátás-csökkentéssel és

m) amelynek kivitelezése a Támogató Nyilatkozat kiadásáig nem kezdődött meg, vagy bizonyítható, hogy a projekt a megvalósítás megkezdése óta felmerült lényeges körülmény következtében a projektből származó kiegészítő finanszírozási forrás hiányában nem fejeződne be.

(8) A miniszter az (5) bekezdésben meghatározott döntését:

a) a (7) bekezdésben foglaltakra,

b) a 20. § (1) bekezdés a)–d) pontjában foglaltakra, és

c) a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal, a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiával, illetve az azzal összehangolt szakmai stratégiákkal való összhangra

alapítja.

11. § (1)25 A Szállító miniszteri jóváhagyás céljából a Támogató Nyilatkozat kézhezvételétől számított hat hónapon belül elektronikus úton és írásban nyújthatja be az együttes végrehajtási projekt tervdokumentumát (a továbbiakban: Tervdokumentum) a 3. mellékletnek megfelelően a miniszternek.

(2)26 Az (1) bekezdés szerinti Tervdokumentumhoz csatolni kell a független együttes végrehajtás projekt hitelesítő által készített Hitelesítői Jelentést (a továbbiakban: Tervdokumentum Hitelesítői Jelentés), amely szerint a projekt a (8) bekezdés szerinti feltételeknek megfelel.

(3) Amennyiben a Tervdokumentum nem felel meg az (1)–(2) bekezdésben foglaltaknak, a minisztérium 15 napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a Szállítót.

(4) A hiánytalan Tervdokumentumot a minisztérium a hivatalos honlapján közzéteszi.

(5) A miniszter a Tervdokumentumot a hiánytalan benyújtásától számított 90 napon belül értékeléssel együtt megküldi az érintett minisztereknek 30 napos véleményezési határidővel. Amennyiben határidőben nem érkezik vélemény, azt megadottnak és egyetértőnek kell tekinteni. Véleményeltérés esetén 5 napon belül szóbeli egyeztetést kell tartani valamennyi érintett miniszter bevonásával.

(6) A miniszter – az érintett miniszterek véleményének figyelembevételével – a hiánytalan beküldéstől számított 130 napon belül a Tervdokumentum alapján jóváhagyó nyilatkozatot (a továbbiakban: Jóváhagyó Nyilatkozat) ad ki az együttes végrehajtási projektre, vagy a Tervdokumentumot elutasítja.

(7) A Jóváhagyó Nyilatkozat kiadását vagy a Tervdokumentum elutasítását követő 8 napon belül írásban értesíteni kell a Szállítót. A Tervdokumentum elutasítása esetén a döntést indokolni kell.

(8) Az együttes végrehajtási projekt akkor hagyható jóvá, ha

a) a 10. § (7) bekezdésének c), f)–m) pontjaiban leírt követelményeknek,

b) a Tervdokumentumban bemutatott részletes számítások szerint a környezetvédelmi addicionalitás követelményének,

c)27 a Tervdokumentumban bemutatott pénzügyi számítások, illetve részletes pénzforgalmi adatok alapján megállapítható, hogy a projekt a pénzügyi addicionalitás követelményének, és

d) az általa csökkenteni kívánt üvegházhatású gáz kibocsátások a Nemzeti Nyilvántartási Rendszerben szerepelnek, és a Tervdokumentumban bemutatott üvegházhatású gáz-számítás a Nemzeti Nyilvántartási Rendszerben alkalmazott számítási módszereknek és emissziós tényezőknek

megfelel.

(9) A miniszter a Jóváhagyó Nyilatkozattal az együttes végrehajtás projektet a Jegyzőkönyv 6. cikkével összhangban levőnek ismeri el.

(10) A Jóváhagyó Nyilatkozatot a miniszter a kérelmező által kért időtartamra, legfeljebb azonban 2012. december 31-éig adja meg.

(10a)28 A 2012. december 31. és 2015. december 31. közötti időszakra a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összhangban adható ki vagy hosszabbítható meg Jóváhagyó Nyilatkozat. A 2012. december 31-ig bejegyzett együttes végrehajtási projektből származó kibocsátás-csökkentési egység az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló törvény szerint számítható be a visszaadásra irányuló kötelezettség teljesítése során.

(11) A Jóváhagyó Nyilatkozat alapján kibocsátás-csökkentési egységek kizárólag a 2008. január 1-jét követően elért és hitelesített kibocsátás-csökkentésekre képezhetők.

(12) A Jóváhagyó Nyilatkozat nem mentesít az együttes végrehajtási projekt megvalósításához szükséges hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

A kibocsátás-csökkentés értékesítési szerződés benyújtása

12. § (1) A Szállítónak a Jóváhagyó Nyilatkozat kézhezvételét követő 90 napon belül be kell nyújtania az Átvevővel kötött kibocsátás-csökkentés értékesítési szerződést.

(2) A kibocsátás-csökkentés értékesítési szerződésben a maximálisan átadandó kibocsátás-csökkentési egységek mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy az átadott kibocsátás-csökkentési egységek mennyisége nem haladhatja meg az együttes végrehajtási projekt által elért, hitelesített nettó kibocsátás-csökkentés 90%-át, és az átadott kibocsátás-csökkentési egységek értéke nem haladhatja meg az együttes végrehajtási projekt teljes költségének 130%-át.

(3)29 Az Átvevő személyében bekövetkező változás esetén a Jóváhagyó Nyilatkozatot a miniszter módosítja. A módosításhoz a Szállítónak be kell nyújtania az új Átvevővel kötött kibocsátás-csökkentés értékesítési szerződést.

Magyarország területén megvalósuló együttes végrehajtási projektek nyomon követése30

13. § (1) A jóváhagyott együttes végrehajtási projektek megvalósításáról és működtetéséről a Szállító minden év március 31-éig jelentést készít, továbbá rendkívüli esetben, a miniszter felhívására 30 napon belül rendkívüli jelentés benyújtására köteles. A jelentés tartalmát a 4. melléklet határozza meg. A jelentést elektronikus úton és írásban kell benyújtani.

(2)31 Az éves jelentéshez csatolni kell a független együttes végrehajtás projekt hitelesítő által készített, a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelő tartalmú Hitelesítői Jelentést (a továbbiakban: Együttes Végrehajtási Projekt Hitelesítői Jelentés), amely megerősíti a projekt által a tárgyidőszakban elért kibocsátás-csökkenést, és alátámasztja, hogy a projekt a Tervdokumentumnak megfelelően került megvalósításra.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása esetén a miniszter 15 napos határidővel felhívja a Szállítót a jelentéstételi kötelezettségének teljesítésére.

(4) A miniszter a nemzetközi kötelezettségvállalásoknak megfelelően évente jelentést készít a nemzetközi együttműködéssel megvalósuló projekttevékenységekről.

(5) A Szállító a jóváhagyásra irányuló eljárás során szolgáltatott adatok megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 10 napon belül köteles bejelenteni a miniszternek.

(6) Az (1) bekezdés szerinti jelentést – a pénzügyi beszámolót, valamint a belső auditok eredményeit tartalmazó rész kivételével – és a (2) bekezdés szerinti Együttes Végrehajtási Projekt Hitelesítői Jelentést a minisztérium a hivatalos honlapján közzéteszi.

A Jóváhagyó Nyilatkozat visszavonása

14. § A miniszter visszavonja a Jóváhagyó Nyilatkozatot, ha a Szállító

a) a 10–11. § szerinti eljárás során a Támogató Nyilatkozat vagy a Jóváhagyó Nyilatkozat megszerzése érdekében fontos tényt, adatot, körülményt elhallgat, valótlan tényt közöl vagy valótlan adatot szolgáltat, az ennek tudomására jutásától számított 8 napon belül;

b) a Jóváhagyó Nyilatkozat kézhezvételét követő 90 napon belül nem nyújtja be az Átvevővel kötött kibocsátás-csökkentés értékesítési szerződést a minisztériumnak, továbbá ha a szerződés nem felel meg a 12. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek;

c) a 13. § szerinti jelentéstételi kötelezettségének a felhívás ellenére határidőben nem tesz eleget;

d) az Éhvt. 13. §-a szerinti felügyeleti díj megfizetési kötelezettségének a külön jogszabályban meghatározottak szerint határidőben nem tesz eleget.

Magyarország területén megvalósuló együttes végrehajtási projektek révén keletkezett kibocsátás-csökkentési egységek átadása32

15. § (1) Az együttes végrehajtási projekt eredményeként a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összhangban a megvalósult, hitelesített kibocsátás-csökkentésnek megfelelő, a 12. § (2) bekezdésében megadott értéket meg nem haladó mennyiségű kibocsátás-csökkentési egység jön létre.

(2) A kibocsátás-csökkentési egységek átadásának feltétele:

a) érvényes Jóváhagyó Nyilatkozat,

b) érvényes kibocsátás-csökkentés értékesítési szerződés, és

c) a 13. § (1) bekezdése szerinti éves jelentéshez csatolt, a 13. § (2) bekezdés szerinti, nem negatív hitelesítői záradékkal ellátott Együttes Végrehajtási Projekt Hitelesítői Jelentés bemutatása, valamint

d) amennyiben Átvevőként nem a Keretegyezmény I. mellékletében felsorolt részes állam jár el, csatolni kell az Átvevőnek a részes állam által kiállított érvényes felhatalmazását.

(3) A Szállító a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő kibocsátás-csökkentési egységek átadására irányuló kérelem benyújtásával kezdeményezi a kibocsátás-csökkentési egységek átadását a minisztériumnál.

(4) A kibocsátás-csökkentési egységek átadásáról a miniszter a benyújtástól számított 30 napon belül írásban dönt. A (2) bekezdésben foglaltaknak nem megfelelő tartalommal benyújtott kibocsátás-csökkentési egységek átadására irányuló kérelmet a miniszter elutasítja. Az elutasítást indokolni kell.

(5) A 12. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő mennyiségű kibocsátás-csökkentési egységet a nemzeti forgalmi jegyzék kezelője a miniszter döntése alapján a kötelezettségvállalási időszak minden évét követő május 31-éig, a kibocsátás-csökkentés értékesítési szerződésnek megfelelően vezeti át az Átvevő részes állam számlájára, illetve megfelelő felhatalmazással rendelkező Átvevő esetében az Átvevő által megnevezett számlára.

Magyarország területén megvalósuló, közvetlen vagy közvetett kettős elszámolású kibocsátás-csökkentéssel járó együttes végrehajtási projektek által elért kibocsátás-csökkentésnek az Európai Unió kibocsátási egység kereskedelmi rendszerében történő elszámolása

16. §33

Magyarország területén kívül megvalósuló együttes végrehajtási projektek és tiszta fejlesztési mechanizmus projektekre vonatkozó szabályok

17. §34

A kibocsátás-csökkentési egységekkel és igazolt kibocsátás-csökkentési egységekkel történő kereskedés jóváhagyása

18. §35

19. §36

III. A MAGYAR ÁLLAM ÁLTAL FOLYTATOTT NEMZETKÖZI KIBOCSÁTÁS-KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A kiotói egység értékesítésének feltételei37

20. § (1)38 A miniszter a kiotói egységek értékesítésével, illetve vételével kapcsolatos döntési javaslatát:

a) az Éhvt. 9. §-ának (6) bekezdése alapján közzétett közleményre,

b) a Nemzeti Kibocsátási Leltárra,

c) az Éhvt. 4. §-ának (3) bekezdése alapján készített előrejelzések összesítésére,

d) a Magyarország által vállalt nemzetközi kötelezettségek – ideértve az Éhvt. 9. §-ának (4) bekezdése szerinti kötelezettséget – várható teljesülésére,

e) a nemzetközi kibocsátás-kereskedelem területén kialakuló piaci mechanizmusokra és árviszonyokra, és

f) a kibocsátás-csökkentés költséghatékony megvalósításának elvére

alapítja.

(2)39 A kiotói egységeket a miniszter az általa kidolgozott javaslat alapján, az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével értékesíti.

(3)40 Az államháztartásért felelős miniszter a (2) bekezdésben foglalt javaslattal kapcsolatos egyetértését 15 napon belül adja meg. Az államháztartásért felelős miniszter egyetértését megadottnak kell tekinteni, amennyiben a részére megküldött javaslat szakmai szempontból történő módosítását a kézbesítéstől számított 15 napon belül nem kezdeményezi.

A kiotói egység értékesítésére kötött szerződés41

21. § (1)42 Amennyiben a miniszter a Vevő vételi ajánlatát az adott piaci viszonyok között elérhető legmagasabb ár és a 20. § (1) bekezdésében foglalt szempontok alapján elfogadja, az államháztartásért felelős miniszter egyetértése esetén megköti a kiotói egység átruházására vonatkozó szerződést.

(2)43 A kiotói egység az ellenértékének pénzügyi teljesítése időpontjával ruházható át a Vevőre.

(3)44 A pénzügyi teljesítést követő 30 napon belül a miniszter tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert:

a) az értékesítés tényéről,

b)45 az értékesített kiotói egységek mennyiségéről,

c)46 a kiotói egység vételáráról, és

d) az Éhvt. 10. §-ának (3) bekezdésével összhangban az értékesítésből befolyt vételár felhasználásával kapcsolatosan kidolgozott javaslatáról.

IV. ZÖLD BERUHÁZÁSI RENDSZER

A Zöld Beruházási Rendszer célja

22. §47 (1)48 A kiotói egységeknek a 20. § alapján történt értékesítéséből származó, pénzügyileg teljesített ellenérték terhére Zöld Beruházási Rendszert működtet a miniszter, amely keretében pályázatok útján támogatás nyújtható a 23. § (3) bekezdésében meghatározott célokra.

(2) A Zöld Beruházási Rendszer pályázati kiírásának meg kell felelnie

a) a 10. § (7) bekezdés d)–f) pontjában meghatározott addicionalitási, valamint

b)49 a 21. § (1) bekezdés szerinti, a Vevővel kötött kiotói egység átruházására vonatkozó szerződési

feltételeknek.

(3) A Zöld Beruházási Rendszer keretében meghatározott feladatok megvalósításának elősegítését

a)50 a kiotói egységeknek a 20. § alapján történt értékesítéséből származó bevétel és kamatai, valamint

b) a Zöld Beruházási Rendszer saját bevételei:

ba) a Zöld Beruházási Rendszer rendeltetésének megfelelő felhasználásra átvett pénzeszközök,

bb) visszatérítendő vagy visszavont támogatások,

bc) pályázati díjak, és

bd) késedelmi kamatok

szolgálják.

(4) A Zöld Beruházási Rendszer éves költségvetési előirányzata legfeljebb 5%-ig felhasználható a Zöld Beruházási Rendszer kezeléséhez, működtetéséhez, bevételei beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges költségek fedezésére, illetve a Zöld Beruházási Rendszer bevételeinek, mint pályázati pénzeknek a Vevővel kötött szerződésben előírtak szerinti felhasználására, a pályázatok megvalósulására, monitorozására, és az elért kibocsátás-csökkentés számszerűsítésére, valamint jogszabályban meghatározott követelmények teljesülésére vonatkozó pénzügyi és műszaki szempontú értékeltetésére (auditáltatására).

(5)51 Az e rendelet szerinti támogatásokkal összefüggő pályázatkezelési, lebonyolítási, döntés-előkészítési és ellenőrzési feladatok ellátásáról a miniszter az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft., az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. és a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ bevonásával gondoskodik.

Támogatási feltételek

23. §52 (1) A Zöld Beruházási Rendszer keretében támogatást – amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, egyéni vállalkozó, társasház-közösség, valamint természetes személy kaphat.

(2) E rendelet alapján támogatás

a) vissza nem térítendő támogatás, ezen belül

aa) támogatás,

ab) kamattámogatás,

b) visszatérítendő támogatás,

c) egyéb kifizetés

formájában nyújtható.

(3) A Zöld Beruházási Rendszer alapján támogatás nyújtható a következő célokra:

a) épületenergiahatékonyság növelése,

b) megújuló energia felhasználásának növelése,

c) távfűtő rendszerek hatékonyságának növelése,

d) alacsony energiafelhasználású épületek építésének elősegítése,

e) világítási és közvilágítási rendszerek energiahatékonyságot növelő modernizációja,

f) nyelők létesítésének elősegítése,

g) a közlekedési szektorban megvalósuló kibocsátás-csökkentés,

h) környezetbarát minősítéssel rendelkező háztartási gépekre, valamint elektronikai eszközökre való csere támogatása, amennyiben az költséghatékony módon igazolható kibocsátás csökkentést eredményez hosszú távra, illetve

i) egyéb kibocsátás-csökkentési feladatok megvalósítása.

(4)53 A (3) bekezdés szerinti célokra a (2) bekezdés szerinti formában az EUMSz 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó támogatásként

a) csekély összegű, valamint

b) környezetvédelmi

jogcímen nyújtható támogatás.

(5)54 Kamattámogatás a támogatást igénylő és a pénzintézet között létrejött hitelszerződésben meghatározott futamidőre, de legfeljebb a tárgyévet követő két évre nyújtható. A kamattámogatás mértéke a fizetendő kamat 100%-át is elérheti, figyelemmel az Atr.-ben meghatározott támogatási intenzitásra.

(6) A támogatott cél jellegétől függően – ha a pályázati felhívás eltérően nem rendelkezik –, a kamattámogatás kivételével, előleg nyújtható.

(7) A pályázati felhívásban fel kell tüntetni, valamint a támogatási szerződésben a támogatásban részesülőt (a továbbiakban: kedvezményezett) írásban tájékoztatni kell arról, hogy a (2) és a (4) bekezdésben meghatározottak közül melyik támogatási fajtában részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a támogatási fajtára vonatkozó európai bizottsági rendeletre, hivatkozva annak pontos címére és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésére, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.

(8)55 A (3) bekezdés g) pontja szerinti célra a (2) bekezdés szerinti formában az EUMSz 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó támogatásként személyszállítási közszolgáltatások ellentételezése jogcímen nyújtható támogatás.

Csekély összegű támogatás

24. § (1)56 A 23. § (4) bekezdés a) pontja alapján nyújtható támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK rendelet) hatálya alá tartozó támogatásnak minősül.

(2)57 A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalma nem haladja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget. A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni. Az 1998/2006/EK rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó köteles teljesíteni.

(3) Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.

Környezetvédelmi támogatás

25. §58 (1) A 23. § (4) bekezdés b) pontja alapján nyújtott környezetvédelmi támogatás a 800/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó támogatásnak minősül.

(2) Az (1) bekezdés alapján a 800/2008/EK rendelet 21. cikke szerinti energiamegtakarítási intézkedésekhez és 23. cikke szerinti megújuló energiaforrásokból származó energia előmozdítására nyújtható támogatás.

(3) A környezetvédelmi támogatás nyújtásának részletes feltételeit az 5. és 6. melléklet tartalmazza.

(4) A környezetvédelmi támogatás energiamegtakarítási projekteknek és a megújuló energiaforrásokból származó energia előmozdítására irányuló projektnek nyújtható, ugyanazon elszámolható költségekre vonatkozó bármely támogatás támogatási intenzitása – beleértve a projekthez nyújtott csekély összegű támogatásokat is – nem haladhatja meg az 5. és 6. mellékletben meghatározott mértéket.

A személyszállítási közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható támogatásra vonatkozó szabályok59

25/A. §60 (1) A közúti személyszállítási közszolgáltatáshoz állami támogatás akkor nyújtható, ha a közszolgáltatási szerződés megfelel a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 25. § (1) és (3) bekezdésében foglaltaknak.

(2) A szolgáltató kiválasztásának és ellentételezésének összhangban kell állnia az Sztv. 17. és 18., valamint 20. és 21. alcímében foglaltakkal.

Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok

26. §61 (1) E rendelet alapján nem nyújtható támogatás:

a) a 800/2008/EK rendelet 1. cikk (4) bekezdésében meghatározott célra, kivéve a turisztikai tevékenységekre irányuló programok esetében;

b) a 800/2008/EK rendelet 1. cikk (6) bekezdésében meghatározott támogatásokra.

(2) E rendelet alapján nem lehet támogatást kifizetni olyan vállalkozás részére, amely a vele szemben egy támogatást jogellenesnek és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozaton alapuló visszafizetési kötelezettségnek nem tett eleget.

(3) E rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett még a projekttel kapcsolatos munkálatok vagy tevékenységek megkezdése előtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja. Nagyvállalkozások esetében a fentieken kívül a kedvezményezettek kötelesek bizonyítani, hogy a támogatás segítségével lényegesen megnövekszik a projekt mérete, kiszélesedik a tevékenység köre, növekszik a kedvezményezett által a projektre fordítandó összeg, lényegesen felgyorsult a projekt végrehajtási üteme, vagy regionális beruházási támogatás esetében a projekt a támogatás hiányában nem az érintett támogatott régióban valósult volna meg.

(4) Az e rendeletben szereplő, a 800/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás különböző elszámolható költségek esetén halmozható más, a 800/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással. Azonos, vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 800/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más a 800/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, illetve csekély összegű támogatással, ha az nem vezet a 800/2008/EK rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez.

(5) A támogatások átláthatóságának növelése céljából e rendelet 800/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozó előírásai a minisztérium honlapján is közzétételre kerülnek. A támogatási programot nem lehet az interneten való közzététel előtt elindítani.

(6) A kedvezményezetteknek és a támogatást nyújtó szervnek a támogatás igénylését, felhasználását, ellenőrzését alátámasztó bizonylatokat, dokumentumokat és nyilvántartásokat, valamint minden olyan nyilvántartást, amely az elszámolható költségeket és a megengedhető maximális támogatási intenzitás betartására vonatkozó információkat tartalmazza, a támogatás odaítélésétől számított 10 évig meg kell őrizniük.

(7) Az e rendelet alapján több részletben kifizetendő támogatásokat a támogatás odaítélése időpontjában érvényes jelenértékre kell diszkontálni. A diszkontálás céljára a diszkont kamatlábat kell alkalmazni, melyet a támogatás odaítélésekor érvényes referencia alapkamatláb segítségével kell kiszámolni.

27. §62

Pályázati feltételek

28. § (1)63 A pályázati felhívást a minisztérium internetes honlapján kell közzétenni. A megjelenés tényét – a megjelenési hely megjelölésével – két országos terjesztésű napilapban is közölni kell.

(2)64

(3) A pályázónak a pályázati felhívásban meghatározott mértékű saját forrással kell rendelkeznie és a pályázati felhívásban meghatározottak szerint kell azt biztosítania.

(4)65 A pályázati felhívást, valamint a 23. § (4) bekezdésében meghatározott célokra felhasználható keretösszeget a miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben határozza meg.

29. § (1) A pályázónak – ha a pályázati felhívás eltérően nem rendelkezik – a pályázat benyújtásakor egyszeri pályázati díjat kell fizetnie, amely

a) 1 000 000 forint és ez alatti támogatási igény esetén 5000 forint,

b) 1 000 001–5 000 000 forint összegű támogatási igény esetén 10 000 forint,

c) 5 000 001–10 000 000 forint összegű támogatási igény esetén 25 000 forint,

d) 10 000 001–50 000 000 forint összegű támogatási igény esetén 50 000 forint,

e) 50 000 001 forint és ez feletti támogatási igény esetén 100 000 forint.

(2) A pályázati díj megfizetésének módját a pályázati felhívás tartalmazza.

(3) Nem kell az (1) bekezdés szerinti pályázati díjat ismételten megfizetni, amennyiben a pályázó az előírt feltételeknek meg nem felelő pályázatát a pályázat kézhezvételét követő 10 munkanapon belül újra benyújtja.

Döntés a pályázatokról

30. § (1)66 A pályázatot a pályázati felhívásban meghatározott határidőben, tartalommal, formában és nyomtatványon a miniszter által kijelölt döntés-előkészítő szervhez (a továbbiakban: kijelölt szerv) kell benyújtani. A kijelölt szerv a beérkezett pályázatokat folyamatosan érkezteti. A pályázat befogadásáról a pályázót tájékoztatni kell.

(2)67 A kijelölt szerv 15 munkanapon belül a pályázat előírt feltételeknek való megfelelését – a beérkezett pályázatok felbontásával – ellenőrzi, az előírt feltételeknek meg nem felelő pályázatokat a pályázó részére visszaküldi, egyidejűleg az előírt feltételeknek megfelelő pályázatokat nyilvántartásba veszi.

(3)68 A kijelölt szerv a benyújtott, a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő pályázatokat a pályázat céljára tekintettel, szükség esetén külső szakértő bevonásával a (2) bekezdés szerinti határidőt követő 20 munkanapon belül értékeli. A pályázati felhívás alapján komplexnek minősülő pályázatok esetén az értékelés időtartama a miniszter döntése alapján 30 nappal meghosszabbítható. Az értékelés részeként helyszíni vizsgálat is tartható.

(4)69 A pályázatokat szakmai (környezet- és éghajlatvédelmi, műszaki, energetikai, közgazdasági) és pénzügyi szempontok szerint kell értékelni és rangsorolni. A pénzügyi értékelés a szakmai szempontból rangsorolt, támogatható pályázatok közül kizárja a pénzügyi szempontból nem megfelelő pályázatokat.

(5)70 A szakmai értékelés során előnyben kell részesíteni:

a) a költséghatékonyabb, a nagyobb szén-dioxid megtakarítást jelentő pályázatokat, valamint

b) az a) pontnak megfelelő pályázatok közül a komplex, több célt megvalósító fejlesztéseket.

31. § (1) A benyújtott pályázatokról a miniszter írásban dönt.

(2) A miniszter a támogatásról szóló döntésre vonatkozó javaslatát 8 napos véleményezési határidővel megküldi az érintett minisztereknek.

(3) A miniszter az (1) bekezdés szerinti döntését az érintett miniszterek véleményének ismeretében, a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 90 munkanapon belül hozza meg.

32. § (1)71 A Zöld Beruházási Rendszer keretében hozott döntésekről a kijelölt szerv rendszeresen tájékoztatót készít. A miniszter a tájékoztatót a döntést követő 10 munkanapon belül a minisztérium internetes honlapján közzéteszi.

(2) A tájékoztató tartalmazza a támogatás kedvezményezettjének, tárgyának megnevezését, megvalósításának helyét, valamint a támogatás összegét.

A támogatási szerződés és annak módosítása

33. §72 (1) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentés várható és vállalt mértékét, valamint annak igazolási módját.

(2) A kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén a támogatási szerződést a miniszter, illetve a miniszter nevében az általa megbízott személy köti meg. A kedvezményezettnek a támogatási szerződés megkötésére a kijelölt szerv szerint meghatározott időtartam, de legfeljebb a döntés kézhezvételétől számított 120 nap áll a rendelkezésére.

34. § (1) A támogatási szerződés módosítására a kedvezményezettnek fel nem róható okból, vis maior, illetve adatváltozás miatt kerülhet sor, vagy ha olyan új tény merül fel, mely a pályázat elbírálásakor nem volt ismert és a támogatást alapjaiban érinti.

(2)73 A támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet a kijelölt szervhez kell benyújtani.

(3)74 A kijelölt szerv a szerződésmódosításra irányuló kérelmet értékeli és javaslatával együtt – az adatváltozás miatt szükséges szerződésmódosítás, illetve a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – továbbítja a miniszternek, aki 15 napos véleményezési határidővel megküldi az érintett minisztereknek. A vélemények figyelembevételével a módosításról a miniszter, illetve – az adatváltozás miatt szükséges szerződésmódosítás, illetve a (4) bekezdésben foglaltak esetében – a miniszter által megbízott személy 10 napon belül dönt.

(4) A támogatási szerződés módosítására az érintett miniszterek véleményének kikérése nélkül is sor kerülhet a támogatási szerződésben meghatározott befejezési határidőnek egyszeri alkalommal, és legfeljebb 120 nappal történő meghosszabbítása esetén. A kérelem benyújtásának határideje a befejezési határidő utolsó napját megelőző 30. nap.

A támogatások ellenőrzése

35. § (1) A Zöld Beruházási Rendszer keretében nyújtott támogatások ellenőrzésének célja

a) a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának elősegítése,

b) a Zöld Beruházási Rendszer működési problémáinak feltárása és a tapasztalatok alapján a szükséges intézkedések megtétele,

c) a támogatott beruházás végrehajtása során létrejött kibocsátás-csökkentés ellenőrzése a pályázati feltételekben meghatározott módon.

(2)75 A támogatások felhasználását a miniszter, illetve a kijelölt szerv, továbbá a külön jogszabályokban, illetve a támogatási szerződésben meghatározott szervezetek ellenőrzik. A miniszter, illetve a kijelölt szerv megbízásából az ellenőrzést szükség esetén külső szakértők, illetve szakértő szervezetek is végezhetik.

(3) Az ellenőrzésre a támogatás folyósításakor, a támogatás felhasználása során, valamint a támogatás befejezését követően is sor kerül. Az ellenőrzés része lehet a helyszíni ellenőrzés is.

(4)76 A támogatás nem rendeltetésszerű, a szerződéssel ellentétes, illetve attól eltérő felhasználását az ellenőrző szerv jegyzőkönyvben rögzíti, és haladéktalanul javaslatot tesz a kijelölt szerv részére a szükséges intézkedések megtételére. A kedvezményezett a jegyzőkönyvet aláírásával látja el, illetve az aláírás megtagadásának tényét az ellenőrző szerv a jegyzőkönyvben rögzíti.

(5)77 A kijelölt szerv a támogatások felhasználását teljes körű eredményességi, hatékonysági és célszerűségi elemzéssel zárja, melyet továbbít a miniszter részére. Az elemzést – amennyiben az erre vonatkozó igényt a kibocsátható mennyiségi egység átruházása tárgyában létrejött szerződésben kikötötték – az elkészültét követő 60 napon belül a miniszter megküldi a Vevő által kijelölt személynek.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

36. § (1) Ez a rendelet – a 11. §-a (2) bekezdésének, valamint a 13. §-a (2) bekezdésének a kivételével – 2008. január 1-jén lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)78 E rendelet 11. §-ának (2) bekezdése, valamint 13. §-ának (2) bekezdése a Magyarország területén megvalósuló együttes végrehajtás hitelesítőire vonatkozó jogszabály hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott Jóváhagyó Nyilatkozattal rendelkező Szállítónak a rendelet hatálybalépését követő két hónapon belül be kell nyújtania az Átvevővel kötött kibocsátás-csökkentés értékesítési szerződést. Ennek elmaradása esetén, továbbá ha a rendelet hatálybalépése után kötött szerződés nem felel meg a 12. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek, a Jóváhagyó Nyilatkozatot a miniszter visszavonja.

(4)79 Magyarország területén közvetlen vagy közvetett kettős elszámolású kibocsátás-csökkentést megvalósító együttes végrehajtási projekt 2012. december 31-ét követően megvalósuló kibocsátás-csökkentése után nem adható ki kibocsátás-csökkentési egység, illetve ilyen projekt 2012. december 31-ét követően nem engedélyezhető.

(4a)80 Ez a rendelet az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek a Kiotói Jegyzőkönyv projekt-mechanizmusára tekintettel történő módosításáról szóló, 2004. október 27-i 2004/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1–2. cikkének való megfelelést szolgálja.

(5)81 Ez a rendelet

a) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a kiotói jegyzőkönyvben meghatározott projekttevékenységek esetében a kibocsátási egységek Közösségen belüli kereskedelmi rendszere szerint történő üvegházhatást okozó gázkibocsátás-csökkentések kétszeres elszámolásának elkerüléséről szóló, 2006. november 13-i 2006/780/EK bizottsági határozat 1., 2. és 5. cikkei,

b) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti, az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer 2013. január 1-jén kezdődő kereskedési időszakát és azt követő kereskedési időszakait szolgáló uniós kibocsátásiegység- forgalmi jegyzék létrehozásáról, valamint a 2216/2004/EK és a 920/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2011. november 18-i 1193/2011/EU bizottsági rendelet 14., 15., 16., 21., 22. cikkei

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

37. §82 Ez a rendelet

a) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet,

b) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, és

c) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 21. és 23. cikke

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A nemzeti forgalmi jegyzékhez kapcsolódó számlavezetési díj megállapítása

1. A 8. § (1) bekezdés szerinti számlavezetési díj mértéke és alapja

Sorszám
(fő)/alszám

A nemzeti forgalmi jegyzékhez kapcsolódó számlák
(kiotói egység mennyiség/év)

A számlavezetési díj mértéke
(Ft/év)

1.

 

Üzemeltetői és személyi számla

 

 

1.1.

–10 000

20 000

 

1.2.

10 001–100 000

61 000

 

1.3.

100 001–1 000 000

142 000

 

1.4.

1 000 001–3 000 000

285 000

 

1.5.

3 000 001 felett

610 000

2. A 8. § (1) bekezdés szerinti számlavezetési díj alapja

A díjfizetés alapja a tárgyévet megelőző év során a számlára beérkező kibocsátás-csökkentési egységek és igazolt kibocsátás-csökkentési egységek együttes mennyisége.

2. melléklet a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A Projektleírás tartalmi követelményei

1. Általános információk

1.1. A projekt tárgya,

1.2. A kivitelezés helye,

1.3. A Szállítóra vonatkozó adatok: neve, székhelye, címe, telefonszáma és elektronikus levélcíme,

1.4. A Szállító által kijelölt kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma és elektronikus levélcíme,

1.5. A projekt megvalósításának (ezen belül a beruházás végrehajtásának) ütemezése.

2. A technológiai és pénzügyi információk

2.1. Az alkalmazott technológia rövid leírása,

2.2. A projekt előzetes finanszírozási terve.

3. A kibocsátás-csökkentés forrása és várható mértéke

3.1. A környezetvédelmi és pénzügyi addicionalitás oka, az erre vonatkozó előzetes számítások, a jogi addicionalitás oka és a kibocsátás forrásai,

3.2. A várható kibocsátás-csökkentés mértéke,

3.3. A 10. § (7) bekezdésének k) pontja szerinti projektek esetében a projekt teljes életciklusára (az erdőtelepítéstől az erdő faállományának kitermelését követő feldolgozási folyamat végéig) vonatkozóan a kibocsátási értékeket bemutató előzetes számítások.

4. A monitoring koncepció

A monitoring eljárás főbb elemei.

5. A környezeti hatásbecslés

A projekt előzetesen becsült környezeti hatásai, valamint a környezeti hatáselemzés terén követni szándékozott folyamat.

6. A társadalmi konzultációk várható folyamata

A projektberuházás előkészítése során lefolytatni szándékozott társadalmi párbeszéd folyamata, különösen:

6.1. A projektre vonatkozó információk közzétételére és a projektdokumentációba történő betekintési lehetőség biztosítására vonatkozó szabályok,

6.2. A tervezett közmeghallgatás vagy a lakosság tájékoztatása érdekében tervezett egyéb intézkedések.

7. Rövid, közérthető összefoglaló:

a) a tevékenység lényegének ismertetése,

b) a környezeti hatások becslése,

c) előzetes intézkedési terv a környezetterhelés megelőzéséről és csökkentéséről.

3. melléklet a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A Tervdokumentum tartalmi követelményei

1. Általános információk

1.1. A projekt tárgya,

1.2. A kivitelezés helye,

1.3. A Szállítóra vonatkozó adatok: neve, székhelye, címe, telefonszáma és elektronikus levélcíme,

1.4. A Szállító által kijelölt kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma és elektronikus levélcíme,

1.5. A projekt megvalósításának (ezen belül a beruházás végrehajtásának) ütemezése.

2. Technológiai és pénzügyi információk

Az alkalmazott technológia bemutatása és a projekt pénzügyi terve.

3. Alapvonal tanulmány, mely különösen az alábbi részekre terjed ki:

3.1. Addicionalitás igazolása: annak részletes számításokkal történő bemutatása, hogy a projekt keretében megvalósuló fejlesztés/beruházás megfelel a környezetvédelmi és a pénzügyi addicionalitás követelményének, illetve a jogi addicionalitás igazolása;

A 10. § (7) bekezdésének k) pontja szerinti projektek esetében a projekt teljes életciklusára (az erdőtelepítéstől az erdő faállományának kitermelését követő feldolgozási folyamat végéig) vonatkozóan a kibocsátási értékeket bemutató részletes számítások;

3.2. Kibocsátási alapszint: a kibocsátási alapszint meghatározása, az ehhez alkalmazott módszer bemutatása és igazolása; az alapszint az adott együttes végrehajtási projekt megvalósítása nélküli kibocsátási érték becslése, amely viszonyítási alapként szolgál a projekt által elért kibocsátás-csökkentés meghatározására;

3.3. Kibocsátás-csökkentés: a projekt végrehajtásával létrehozandó kibocsátás-csökkentés mennyisége (tonna CO2 eq./év); a kibocsátás-csökkentés költség-hatékonyságának megadása, elemzése.

4. Hitelesítési tanulmány

A Tervdokumentum Hitelesítői Jelentés.

5. Nyomon követési (monitoring) terv

A projekt végrehajtásának nyomon követésére vonatkozó terv, amely magában foglalja a miniszter számára adandó információk, jelentések szolgáltatását is.

6. Hatáselemzés

A környezeti hatáselemzés eredménye, illetve környezeti hatásvizsgálatra kötelezett projekt esetén a környezeti hatásvizsgálat eredménye, beleértve a projektnek betudhatóan, a projekt keretein kívül esetlegesen bekövetkező kibocsátás-változás feltárását; a projekt helyi/térségi fejlesztési hatásai és foglalkoztatottsággal, munkaerővel vagy más lényeges gazdaságpolitikai területtel kapcsolatos vonatkozásai. A környezeti hatáselemzésnek ki kell térnie a projekt keretében megvalósuló tevékenységek egyéb – nem csak az üvegházhatású gázok nettó kibocsátásának a projekt által célul kitűzött nettó csökkentését jelentő – környezeti hatásaira.

7. Társadalmi konzultációk összefoglalása

A projekt előkészítése során lefolytatott társadalmi párbeszéd összefoglalója, különösen:

7.1. A projektre vonatkozó információk közzétételére és a projektdokumentációba történő betekintési lehetőség biztosítására vonatkozó tájékoztató,

7.2. A megtartott közmeghallgatás vagy a lakosság tájékoztatása érdekében megtett egyéb intézkedések ismertetése,

7.3. Az érintettektől beérkezett vélemények összefoglalása, a vélemények figyelembevételének jelzése, vélemények elutasításának indokolása.

8. Közérthető összefoglaló

a) a tevékenység lényegének ismertetése,

b) a hatásfolyamatok és a hatásterületek bemutatása,

c) a környezeti hatások becslése, értékelése,

d) a környezetterhelés megelőzésére, illetőleg csökkentésére alkalmas tervezett vagy megtett intézkedések bemutatása,

e) a környezeti állapotváltozások által érintett emberek egészségi állapotában, életminőségében és életmódjában várható változások,

f) a környezet és az emberi egészség védelmére foganatosítandó intézkedések.

4. melléklet a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A jóváhagyott együttes végrehajtási projektek megvalósításáról és működtetéséről szóló éves jelentés tartalmi követelményei

1. Általános információk

1.1. A projekt tárgya,

1.2. A kivitelezés helye,

1.3. A Szállítóra vonatkozó adatok: neve, székhelye, címe, telefonszáma és elektronikus levélcíme,

1.4. A Szállító által kijelölt kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma és elektronikus levélcíme,

1.5. A jelentés tárgyául szolgáló időszak.

2. Az alapvonalra vonatkozó információk

2.1. A Tervdokumentumban ismertetett kibocsátási alapszint (változás esetén a változás részletes bemutatása és magyarázata).

3. A projekt kibocsátásai

3.1. A projekthatárok bemutatása: a tárgyidőszakbeli kibocsátásokba beleszámított kibocsátástípusok,

3.2. A projekt kibocsátásai az alátámasztó számítások részletes bemutatásával,

3.3.83 Közvetett hatás a kibocsátási szintre: az üvegházhatású gázok kibocsátási szintjében a projekt határain kívül a projektnek betudhatóan létrejövő nettó változás (leakage).

4. A projekt által a tárgyidőszakban elért kibocsátás- csökkenés

4.1. A tárgyidőszakban elért nettó kibocsátás-csökkenés mennyisége (tonna CO2 eq./év),

4.2. A megvalósítás időterve a tárgyidőszakot követő időszakokra.

5. Az alkalmazott technológia bemutatása

5.1. Beépített berendezések és műszaki adatok összefoglalása,

5.2. A Tervdokumentumhoz képest bekövetkező változások részletes ismertetése,

5.3. Műszaki dokumentáció (teljesítménymérések eredményei és jegyzőkönyvei).

6. Pénzügyi beszámoló

6.1. A tárgyidőszak beruházási és működési költségei,

6.2. A tárgyidőszakban igénybe vett állami, önkormányzati, európai uniós vagy egyéb forrásból származó támogatások, annak igazolásával, hogy a projekt továbbra is megfelel a pénzügyi addicionalitás követelményének.

7. Hitelesítési tanulmány

Az Együttes Végrehajtási Projekt Hitelesítői Jelentés.

8. A tárgyévben tartott belső auditok eredményei

Az eredmények bemutatása.

9. Egyéb környezeti hatások

Az egyéb környezeti hatások bemutatása, az arról készült, más hatóságok részére benyújtandó jelentésekre való hivatkozással.

10. Rövid, közérthető összefoglaló

10.1. Kibocsátási alapvonal, projekthatárok, alkalmazott technológia,

10.2. A tárgyidőszakban elért kibocsátás-csökkentés.

5. melléklet a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez84

Az energiamegtakarítási intézkedéseket szolgáló környezetvédelmi beruházási támogatás részletes feltételei

1. Energiamegtakarítási intézkedésekhez nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatást a

a) 2. pontban rögzített feltételek, vagy

b) 3. pontban rögzített feltételek

alapján lehet nyújtani.

2. a) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a támogatható költségek 60%-át.

A támogatási intenzitás azonban 20 százalékponttal növelhető a kisvállalkozásoknak, illetve 10 százalékponttal a középvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetén.

b) A támogatható költségek a közösségi szabványok által előírtnál magasabb szintű energiamegtakarítás megvalósításához szükséges beruházási többletköltségek.

3. a) Az elszámolható költségek a közösségi szabványok által előírtnál magasabb szintű energiamegtakarítás megvalósításához szükséges beruházási többletköltségek.

Az elszámolható költségek kiszámításához a 800/2008/EK rendelet 18. cikkének (6) és (7) bekezdésében rögzített módszert kell alkalmazni. Az elszámolható költségek kiszámítása során figyelmen kívül kell hagyni az energiamegtakarításhoz szükséges többletberuházáshoz kapcsolódó költségeket és működési előnyöket, amelyek KKV-k esetében e beruházás első három éve alatt, az EU széndioxidkibocsátás-kereskedelmi rendszerében részt nem vevő nagyvállalatok esetében a beruházás első négy éve alatt, az EU széndioxidkibocsátás-kereskedelmi rendszerében részt vevő nagyvállalatok esetében pedig a beruházás első öt éve alatt jelentkeztek. Nagyvállalkozások esetén ez az időszak csökkenthető e beruházás élettartamának első három évére, amennyiben bizonyítható, hogy a beruházás értékcsökkenés-leírási ideje nem haladja meg a három évet. A támogatható költségek számítását független könyvvizsgálóval kell hitelesíttetni.

b) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 20 %-át.

A támogatási intenzitás azonban 20 százalékponttal növelhető a kisvállalkozásoknak, illetve 10 százalékponttal a középvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetén.

4. A támogatható költségek kiszámításához a 800/2008/EK rendelet 18. cikk (6) és (7) bekezdésében rögzített módszert kell alkalmazni, a működési előnyöket és működési költségeket pedig figyelmen kívül kell hagyni.

6. melléklet a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez85

A megújuló energiaforrásokból származó energia előmozdítására irányuló környezetvédelmi beruházási támogatás nyújtásának részletes feltételei

1. A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át. A támogatási intenzitás azonban 20 százalékponttal növelhető a kisvállalkozásoknak, illetve 10 százalékponttal a középvállalkozásoknak nyújtott támogatások esetén.

2. Az elszámolható költségek azok a többletköltségek, amelyek a kedvezményezettet terhelik egy hagyományos, a tényleges energiatermelés szempontjából ugyanolyan kapacitású erőműhöz vagy fűtőrendszerhez képest. Az elszámolható költségek kiszámításához a 800/2008/EK rendelet 18. cikk (6) és (7) bekezdésében rögzített módszert kell alkalmazni, a működési előnyöket és működési költségeket pedig figyelmen kívül kell hagyni.

3. A bioüzemanyag előállításához nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatás csak annyiban mentesül a bejelentési kötelezettség alól, amennyiben a támogatott beruházásokat kizárólag fenntartható bioüzemanyagok előállítására használják fel.

7–9. melléklet a 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelethez86

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!