nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet
a környezeti alapnyilvántartásról
2008-05-16
2013-06-30
2
Jogszabály

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet

a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. § (7) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ): természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet egyedi környezetvédelmi azonosító adata;

b) környezetvédelmi területi jel (KTJ): környezetvédelmi objektum egyedi környezetvédelmi azonosító adata;

c) egyedi környezetvédelmi azonosító adat: környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ), illetve környezetvédelmi területi jel (KTJ), mely biztosítja a környezetvédelmi ügyfelek, illetve környezetvédelmi objektumok egyedi azonosítását;

d) környezetvédelmi ügyfél (a továbbiakban: ügyfél):

da) akire (amelyre) a hatóság jogokat vagy kötelezettségeket állapított meg,

db) akiket (amelyeket) a környezet használatával, igénybevételével, állapotával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség terhel,

dc) akiket (amelyeket) a hatóság a környezet szennyezésének és károsodásának megelőzése, csökkentése, megszűnése és felszámolása miatt nyilvántart,

dd) akiket (amelyeket) a hatóság a környezet használatával, szennyezésével és károsításával kapcsolatban fizetési kötelezettség teljesítése, ellenőrzése érdekében nyilvántart;

e)1 környezetvédelmi objektum: olyan terület, helyhez kötött létesítmény, tárgy, építmény, engedélyköteles tevékenység végzésének helye, amellyel összefüggésben az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerhez (a továbbiakban: OKIR) kapcsolódóan a 4. § (2) bekezdésében felsorolt szervek közigazgatási eljárást folytatnak le, vagy amellyel kapcsolatban környezetvédelmi adatszolgáltatást teljesítenek;

f) Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (a továbbiakban: KAR): a környezeti alapnyilvántartás informatikai rendszere;

g) KAR adatszolgáltatás: az alapadatoknak a környezeti alapnyilvántartás részére történő bejelentése egyedi környezetvédelmi azonosító adatok létrehozása, vagy az alapadatok módosításának bejelentése céljából;

h) objektum jellemző pontja: a környezetvédelmi objektum területére eső pont, amely a térképi ábrázolás során az objektumot reprezentálja. A jellemző pontot az adatszolgáltató határozza meg, amelynek az objektum címe szerinti település közigazgatási területére kell esnie;

i) kódjellegű adat: adatszolgáltatásokban tulajdonságok, jelenségek, fogalmak azonosításához használt adat, amelynek lehetséges értékeit előre meghatározott lista tartalmazza;

j) törzsjellegű adat: környezetvédelmi ügyfeleket és környezetvédelmi objektumokat jellemző, időben közel állandónak tekinthető, nem rendszeresen változó adat;

k) leíró adat: környezetvédelmi ügyfeleket és környezetvédelmi objektumokat az azonosítóikon kívül jellemző adat.

Egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozása
és alkalmazása

2. § (1) A környezeti alapnyilvántartás a külön jogszabályok alapján létrehozott környezetvédelmi nyilvántartások által közösen használt, az 1. mellékletben meghatározott egyedi környezetvédelmi azonosító, kód- és törzsjellegű, valamint a hozzájuk tartozó leíró adatokat tartalmazza.

(2)2 A környezeti alapnyilvántartásba a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek (a továbbiakban: felügyelőségek), az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: főfelügyelőség), valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) jegyezhet be egyedi környezetvédelmi azonosító adatokat.

(3) A közigazgatási eljárás során – amennyiben ezek az azonosítók még nem állnak rendelkezésre – az eljárás alanyait KÜJ, az érintett környezetvédelmi objektumokat KTJ azonosítóval kell ellátni. Környezetvédelmi adatszolgáltatást kizárólag KÜJ, KTJ azonosító birtokában lehet teljesíteni.

(4) Egyedi környezetvédelmi azonosítókat a hatóság az ügyfél kérelmére adja ki. Amennyiben a hatóság eljárása során észleli az azonosítók hiányát, úgy azokat hivatalból hozza létre.

(5) A KAR adatait a Központi Statisztikai Hivatal külön jogszabály alapján3 statisztikai célra, egyedi azonosításra alkalmas módon, elektronikusan, térítésmentesen átveheti és kezelheti.

3. § (1) Egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozása az alábbi szerveknél kezdeményezhető, illetve azokat az alábbi szervek hozzák létre:

a) KÜJ azonosítót az a felügyelőség hozza létre, melyhez az ügyfél kérelmével fordult;

b) amennyiben a KÜJ azonosítóval már rendelkező ügyfél KTJ azonosító(ka)t, vagy a KÜJ azonosítóval még nem rendelkező ügyfél a KÜJ azonosító mellett KTJ azonosító(ka)t is igényel, az azonosítók létrehozását az objektum(ok) jellemző pontja szerint illetékes felügyelőségnél kell kezdeményezni.

(2) Amennyiben az egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozása a főfelügyelőség hatáskörébe tartozó eljáráshoz szükséges, az azonosítókat a főfelügyelőség hozza létre.

(3) Egyedi környezetvédelmi azonosítók létrehozását

a) környezetvédelmi adatszolgáltatási kötelezettség esetében az adatszolgáltatást megelőzően,

b) a Kvt. 64/A. §-ban meghatározott esetekben, legkésőbb a kérelemmel együtt

kell igényelni.

4. § (1) A 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott szervek KÜJ és KTJ azonosítókat hivatalból is létrehozhatnak.

(2) Azonosító adat hivatalból történő létrehozása esetén a KÜJ-t az a szerv hozza létre, amelyik az adat hiányát észlelte. KTJ esetén az azonosító hiányát észlelő szerv az objektum(ok) jellemző pontja szerint illetékes felügyelőségnél kezdeményezi az azonosító létrehozását.

(3) Azonosító adatok hivatalból történő létrehozása esetén az adatot létrehozó szerv adatszolgáltatásra kötelezheti az ügyfelet.

5. § Egyedi környezetvédelmi azonosító adatokkal rendelkező ügyfélnek minden kérelmében, illetve környezetvédelmi adatszolgáltatásában fel kell azokat tüntetnie.

6. § A KAR adatszolgáltatást az ügyfél az alapadatainak, illetve a környezetvédelmi objektumaihoz tartozó alapadatoknak az 1. mellékletben közölt formanyomtatvány kitöltésével teljesítheti. A formanyomtatványt a hozzá tartozó útmutatóval együtt a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján, illetve a kormányzati portálon közzéteszi. Az adatszolgáltatás az alábbi módokon teljesíthető:

a) a mellékletben közölt formanyomtatvány kitöltésével papíron;

b) 2 dimenziós vonalkód képzésére alkalmas programmal készített papír adatlapon;

c) a minisztérium által meghatározott formátumban elkészített adatállományok elektronikus adathordozón (így például CD-n, floppy lemezen) való beküldésével, amelyhez csatolni kell a kitöltött és cégszerű aláírással ellátott KAR BORITÓLAP-ot;

d) külön jogszabályban meghatározottak szerinti, a közigazgatási eljárásban felhasználható legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum útján;

e) külön jogszabályban előírtak szerint, elektronikus űrlap ügyfélkapun történő beküldésével.

7. § (1) Abban az esetben, ha a környezetvédelmi adatszolgáltatásait az adatszolgáltató elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum, illetve ügyfélkapu útján kívánja beküldeni, akkor előzetesen meg kell adnia annak a meghatalmazott személynek az adatait, aki a nevében és helyette eljárva az adatszolgáltatást teljesítheti. Az elektronikus adatszolgáltatásra való meghatalmazás a KAR adatszolgáltatás részét képezi, amelyen közölni kell a meghatalmazott személy adatait. A környezetvédelmi adatszolgáltatás elektronikus teljesítésére szolgáló meghatalmazást, illetve annak visszavonását a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Ha az adatszolgáltató még nem rendelkezik KÜJ azonosítóval, akkor az elektronikus adatszolgáltatásra meghatalmazó adatlap mellett, a KAR adatszolgáltatásban a KÜJ azonosító létrehozásához szükséges adatlapot is ki kell tölteni és be kell küldeni.

8. § (1) Az egyedi környezetvédelmi azonosító adatok létrehozásáról – amennyiben azt kérelem alapján hozták létre – a 3. §-ban meghatározott szervek az ügyfeleknek értesítést küldenek, az adat létrehozásától számított 15 napon belül.

(2) Az értesítés megküldése annak a szervnek a feladata, amelyik az adott azonosítót létrehozta.

9. §4 A 3. §-ban meghatározott szervek döntéseinek a környezetvédelmi azonosító adatokat tartalmazniuk kell.

10. § (1) A környezetvédelmi alapnyilvántartásban rögzített adatok megváltozását – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – a változást követő 15 napon belül az ügyfélnek a 8. § (1) bekezdésében meghatározott módon be kell jelentenie.

(2) Az adatok megváltozásáról szóló bejelentést a 3. §-ban meghatározott szervek felé kell teljesíteni. A változásjelentés feldolgozása után, a nyilvántartásban szereplő adatokról az ügyfél részére új értesítést kell kiküldeni.

11. § Az egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozására irányuló kérelem igazgatási szolgáltatási díj, illetve illetékmentes.

12. § A KAR-ban nyilvántartott ügyfél adatai, az ügyfél által szolgáltatott környezetvédelmi adatok, a hatóság által hozott határozatok adatai külön jogszabály szerint5 – a személyes adatok kivételével – nyilvánosak, azokat a minisztérium honlapján közzéteszi.

Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Azoknak a környezetvédelmi ügyfeleknek, akik a jelen rendelet hatálybalépése előtt, más jogszabály alapján előírt nyomtatványon már teljesítettek környezetvédelmi adatszolgáltatást, és az adataik a környezetvédelmi alapnyilvántartásba bekerültek, jelen rendelet hatálybalépését követő 180 napon belül az eljáró hatóság az egyedi környezetvédelmi azonosító adatokról értesítést küld.

(3)6

1. melléklet a 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelethez

KAR

Borítólap

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE

Adatszolgáltató adatai

1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): c c c c c c c c c

2. KSH statisztikai számjel: c c c c c c c c - c c c c - c c c - c c

3. Név:

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

4. Az adatszolgáltatás

c

db KÜJ lapot,

c c c

db JOGE pótlapot,

c c c

db KTJ lapot,

 

c c c

db HRSZ pótlapot,

c c c

db POLI lapot, és

c c c

db OBJ lapot tartalmaz.

5. Az adatszolgáltatásban feltüntetett adatok a következő dátumtól érvényesek:7 c c c c.év c c.c c.nap

6. KAR adatszolgáltatásért felelős személy neve:

7. Beosztása:

8. Telefon:

9. Fax-szám:

10. E-mail:

11. A kitöltés dátuma: c c c c.év c c.c c.nap

    P.H.

.........................................................
Cégszerű aláírás

Az elsőfokú hatóság tölti ki!

12. Beérkezés dátuma: c c c c.év c c.c c.nap

13. Iktatószám:

14. Nyilvántartásba vette/módosította a nyilvántartást:

.........................................................
Aláírás

KÜJ

lap

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK,
VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
BEJELENTÉSE

Lapsorszám

c c c

Változáskód

c

Ügyfél adatai

1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): c c c c c c c c c

2. KSH statisztikai számjel: c c c c c c c c - c c c c - c c c - c c

3. GLN szervezetazonosító szám: c c c c c c c c c c c c c

4. Természetes személy?    c    (Jelölje X-szel, ha igen!)

5. Ügyfél neve:

6. Teljes név:

Cím adatok

Ügyfél (székhelyének) címe

Ügyfél értesítési címe (ha eltér a székhely szerinti címtől)

 

7. Országjel: c c c

8. Település KSH kód: c c c c c

 

10. Országjel: c c c

11. Település KSH kód: c c c c c

9. Cím:

……………….. ….……………………………………..............................

    irányítószám    település neve

…………………….………………………………….… ………………

    utca, út, tér    házszám

12. Értesítési cím:

………………. ………………….……………………………………...........................

    irányítószám    település neve

………………………………….…………………………………….… …………….

    utca, út, tér    házszám

Jogelőd ügyfél adatai8 (Az esetleges további jogelődöket a JOGE lapon kell felsorolni)

13. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): c c c c c c c c c

14. KSH statisztikai számjel: c c c c c c c c - c c c c - c c c - c c

15. Ügyfél neve:

16. Országjel:

17. Település KSH kód:

18. Ügyfél címe:

c c c

c c c c c

……………...

………………….………………………..........

………………….………………………..........

……….

irányítószám

település neve

utca, út, tér

házszám

JOGE

pótlap9

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK,
VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
BEJELENTÉSE

Lapsorszám

c c c

Ügyfél azonosító

1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): c c c c c c c c c

Jogelőd ügyfelek adatai

2.Vált. Kód

c

3. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): c c c c c c c c c

4. KSH statisztikai számjel: c c c c c c c c - c c c c - c c c - c c

5. Ügyfél neve:

6. Országjel:

7. Település KSH kód:

8. Ügyfél címe:

c c c

c c c c c

………………..

……………….…………………………..........

………………….………………………..........

……….

irányítószám

település neve

utca, út, tér

házszám

2.Vált. Kód

c

3. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): c c c c c c c c c

4. KSH statisztikai számjel: c c c c c c c c - c c c c - c c c - c c

5. Ügyfél neve:

6. Országjel:

7. Település KSH kód:

8. Ügyfél címe:

c c c

c c c c c

………………..

……………….…………………………..........

………………….………………………..........

……….

irányítószám

település neve

utca, út, tér

házszám

2.Vált. Kód

c

3. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): c c c c c c c c c

4. KSH statisztikai számjel: c c c c c c c c - c c c c - c c c - c c

5. Ügyfél neve:

6. Országjel:

7. Település KSH kód:

8. Ügyfél címe:

c c c

c c c c c

………………..

………………….………………………..........

………………….………………………..........

……….

irányítószám

település neve

utca, út, tér

házszám

KTJ

lap

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK,
VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK
BEJELENTÉSE

Lapsorszám

c c c

Változáskód

c

Azonosító adatok

1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): c c c c c c c c c

2. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel): c c c c c c c c c

KTJ számmal rendelkező környezetvédelmi objektum adatainak megváltozása esetén kell kitölteni!

Környezetvédelmi objektum adatai

3. Megnevezés:

4. A bejelentett objektum telephely?    c    (Jelölje X-szel, ha az objektum telephely!)

5. Objektum településének KSH kódja:10

c c c c c

6. Postai cím:

c c c c

………………….………………………………….....................

………………….………………………………….....................

……….

irányítószám

település neve

utca, út, tér

házszám

7. Első helyrajzi szám:11 (Csak az 5. pont alatt megadott településre eső helyrajzi szám lehet!) c c c c c c c c c c c c c c c c

8. EOV koordináták: (A koordináta az 5. pont alatt megadott település területére essen!) X c c c c c c m (dél – észak) Y: c c c c c c m (nyugat – kelet)

HRSZ

pótlap12

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK,
VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE

Lapsorszám

c c c

Változáskód

c

Ügyfél azonosító

1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): c c c c c c c c c

Objektum azonosítás

2. KTJ (Környezetvédelmi Terület Jel): c c c c c c c c c vagy KTJ lapsorszám: c c c

Környezetvédelmi objektum helyrajzi számai

3. Helyrajzi szám

4. Település

KSH kód

Megnevezés

c c c c c c c c c c c c c c c c

c c c c c

 

c c c c c c c c c c c c c c c c

c c c c c

 

c c c c c c c c c c c c c c c c

c c c c c

 

c c c c c c c c c c c c c c c c

c c c c c

 

c c c c c c c c c c c c c c c c

c c c c c

 

c c c c c c c c c c c c c c c c

c c c c c

 

c c c c c c c c c c c c c c c c

c c c c c

 

c c c c c c c c c c c c c c c c

c c c c c

 

c c c c c c c c c c c c c c c c

c c c c c

 

c c c c c c c c c c c c c c c c

c c c c c

 

c c c c c c c c c c c c c c c c

c c c c c

 

c c c c c c c c c c c c c c c c

c c c c c

 

c c c c c c c c c c c c c c c c

c c c c c

 

c c c c c c c c c c c c c c c c

c c c c c

 

c c c c c c c c c c c c c c c c

c c c c c

 

c c c c c c c c c c c c c c c c

c c c c c

 

c c c c c c c c c c c c c c c c

c c c c c

 

POLI

lap

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK,
VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE

Lapsorszám

c c c

Változáskód

c

Ügyfél azonosító

1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): c c c c c c c c c

Objektum azonosítás

2. KTJ (Környezetvédelmi Terület Jel): c c c c c c c c c vagy KTJ lapsorszám: c c c

Geometriai adatok

3. Milyen típusú objektumgeometria?     Vonalas - c    Poligon - c (Jelölje X-szel a megfelelőt!)

4. Poligon/ Törtsza-
kasz sorszám

5. Pontsorszám

6. EOV koordináták (m)

7. Település

X (dél-észak)

Y (nyugat-kelet)

KSH kód

Megnevezés

c c

c c c c

c c c c c c

c c c c c c

c c c c c

 

c c

c c c c

c c c c c c

c c c c c c

c c c c c

 

c c

c c c c

c c c c c c

c c c c c c

c c c c c

 

c c

c c c c

c c c c c c

c c c c c c

c c c c c

 

c c

c c c c

c c c c c c

c c c c c c

c c c c c

 

c c

c c c c

c c c c c c

c c c c c c

c c c c c

 

c c

c c c c

c c c c c c

c c c c c c

c c c c c

 

c c

c c c c

c c c c c c

c c c c c c

c c c c c

 

c c

c c c c

c c c c c c

c c c c c c

c c c c c

 

c c

c c c c

c c c c c c

c c c c c c

c c c c c

 

c c

c c c c

c c c c c c

c c c c c c

c c c c c

 

c c

c c c c

c c c c c c

c c c c c c

c c c c c

 

c c

c c c c

c c c c c c

c c c c c c

c c c c c

 

c c

c c c c

c c c c c c

c c c c c c

c c c c c

 

c c

c c c c

c c c c c c

c c c c c c

c c c c c

 

OBJ

lap

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK,
VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE

Lapsorszám

c c c

Ügyfél azonosító

1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): c c c c c c c c c

Telephely azonosítás

2. KTJ (Környezetvédelmi Terület Jel): c c c c c c c c c vagy KTJ lapsorszám: c c c

Telephelyen található környezetvédelmi objektumok azonosítói13

3. Változás kód

4. KTJ (Környezetvédelmi Terület Jel)

vagy KTJ lapsorszám

c

c c c c c c c c c

c c c

c

c c c c c c c c c

c c c

c

c c c c c c c c c

c c c

c

c c c c c c c c c

c c c

c

c c c c c c c c c

c c c

c

c c c c c c c c c

c c c

c

c c c c c c c c c

c c c

c

c c c c c c c c c

c c c

c

c c c c c c c c c

c c c

c

c c c c c c c c c

c c c

c

c c c c c c c c c

c c c

c

c c c c c c c c c

c c c

c

c c c c c c c c c

c c c

c

c c c c c c c c c

c c c

c

c c c c c c c c c

c c c

c

c c c c c c c c c

c c c

2. melléklet a 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelethez

MEGH

lap

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK,
VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE

MEGHATALMAZÁS

Környezetvédelmi adatszolgáltatás elektronikus teljesítésére

Alulírott adatszolgáltató

1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): c c c c c c c c c

2. KSH statisztikai számjel: c c c c c c c c - c c c c - c c c - c c

3. Név:

4. Országjel:

5. Cím:

c c c

…………...

………………….………………..........

………………….………………..........

……….

irányítószám

település neve

utca, út , tér

házszám

meghatalmazom

6. Név

7. Születési hely:

8. Születési dátum: c c c c.év c c.c c.nap

9. Anyja neve:

10. Országjel:

11. Lakcím:

c c c

……………..

……………….…………………..........

……………….…………………..........

……….

irányítószám

település neve

utca, út , tér

házszám

12. E-mail cím (bejelentkezéshez):

hogy az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség felé, a fent nevezett környezetvédelmi adatszolgáltatásait, az adatszolgáltató nevében és helyette eljárva, elektronikus úton teljesítse.

Jelen meghatalmazás a kiállítás dátumától kezdődően visszavonásig érvényes.

13. A kiállítás dátuma: c c c c.év c c.c c.nap

P. H.

.........................................................
cégszerű aláírás

14. A meghatalmazást elfogadom:

.........................................................
meghatalmazott aláírása

MVV

lap

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK,
VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE

Környezetvédelmi adatszolgáltatás elektronikus teljesítésére vonatkozó meghatalmazás VISSZAVONÁSA

Alulírott adatszolgáltató

1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): c c c c c c c c c

2. KSH statisztikai számjel: c c c c c c c c - c c c c - c c c - c c

3. Név:

4. Országjel:

5. Cím:

c c c

………………...

………………….…………………..........

………………….…………………..........

……….

irányítószám

település neve

utca, út , tér

házszám

az alábbi tartalmú meghatalmazást visszavonom.

Meghatalmazott adatai:

6. Név

7. Születési hely:

8. Születési dátum: c c c c.év c c.c c.nap

9. Anyja neve:

10. Országjel:

11. Cím:

c c c

……………...

………………….…………………..........

………………….…………………..........

……….

irányítószám

település neve

utca, út , tér

házszám

12. E-mail cím (a bejelentkezéshez használt címet kell megadni):

Meghatalmazás tárgya:

Az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség felé, a fent nevezett környezetvédelmi adatszolgáltatásainak az adatszolgáltató nevében és helyette eljárva történő teljesítése.

A fenti tartalmú meghatalmazás a kiállítás dátumától kezdődően érvénytelen!

13. A kiállítás dátuma: c c c c.év c c.c c.nap

P. H.

.........................................................
cégszerű aláírás

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!