nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2007. évi LXXIV. törvény
a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól
2013-01-01
2013-07-04
11
Jogszabály

2007. évi LXXIV.
törvény

a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól1

Az Országgyűlés a Digitális Átállás Stratégia végrehajtása, az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának továbbfejlesztése, a műsorterjesztés digitalizációja, valamint a nemzeti kultúra műsorterjesztésen keresztüli megőrzése, védelme és támogatása, illetve a műsorterjesztési szolgáltatások előfizetőinek fokozott megóvása céljából a következő törvényt alkotja2:

ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet

A TÖRVÉNY HATÁLYA, CÉLJAI ÉS ALAPELVEI

1. § (1) A törvény hatálya kiterjed

a)3 a részben vagy egészben Magyarország területén telepített elektronikus hírközlő berendezéssel végzett műsorterjesztésre,

b)4 a médiaszolgáltató a) pontban foglalt műsorterjesztéssel összefüggő műszaki tevékenységére,

c)5 a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtó a) pontban foglalt műsorterjesztéssel összefüggő tevékenységére,

d) a gyártónak és a forgalomba hozatalért felelős személynek, a feltételes hozzáférési rendszeren és alkalmazási program interfészen fennálló jogi oltalom jogosultjának a) pontban foglalt műsorterjesztéssel összefüggő tevékenységére.

(2) A törvény hatálya kiterjed

a) az (1) bekezdésben foglalt, vagy azzal összefüggő tevékenységet végző vagy szolgáltatást nyújtó természetes, illetőleg jogi személyre vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetre és ezek vezető tisztségviselőire,

b) a felhasználóra, a fogyasztóra és az előfizetőre.

2. § A törvény céljai és alapelvei:

a) a digitális átállás végrehajtását és az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának fejlesztését, az információs társadalommal és a közigazgatással összefüggő szolgáltatások és új technológiák elterjedését elősegítő kiszámítható, átlátható, technológiasemleges, versenyt segítő szabályozás megteremtése;

b) a műsorterjesztésre használt rádiófrekvenciákkal való hatékony gazdálkodást lehetővé tevő digitális átállás és a rugalmas frekvenciagazdálkodás megteremtése;

c) nemzeti kultúra műsorterjesztésen keresztüli megőrzése, védelme és támogatása;

d) a digitális átállás előnyeinek biztosítása a fogyasztók és a vállalkozások számára;

e) a fogyatékkal élők és az alacsony jövedelmű felhasználók igényeinek figyelembevétele a digitális átállás során.

3. § (1)6 A műsorterjesztők, a digitális műsorszóró hálózatot, vagy műsorszóró adót üzemeltetők, a médiaszolgáltatók és a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységek végzése során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megfelelően e törvényben meghatározottak szerint kötelesek egymással kölcsönösen együttműködve eljárni.

(2)7 A műsorterjesztők, a digitális műsorszóró hálózatot, vagy műsorszóró adót üzemeltetők, a médiaszolgáltatók és a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók az elektronikus hírközlő hálózatokat, elektronikus hírközlési szolgáltatásokat, digitális műsorokat, kiegészítő médiaszolgáltatásokat egymás között olyan egyeztetett műszaki feltételrendszerben kötelesek működtetni és nyújtani, hogy azok a szükséges kapcsolat létesítéséhez, a szolgáltatás nyújtásához közvetlenül, vagy megfelelő interfészek, hálózatrészek, elemek, berendezések, szolgáltatások beiktatásával egységesen működő rendszert alkossanak.

4. § (1) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2)8 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) az e törvényben foglalt piaci felügyelettel és piaci szabályozással kapcsolatos eljárásokban e törvényben és az Eht.-ban foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései szerint jár el.

(3)9 Az e törvényben foglalt jogviszonyokra a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Mttv.) rendelkezései e törvény kifejezett rendelkezése esetén alkalmazhatók.

(4) E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján a végrehajtása tárgyában kibocsátott jogszabály elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály.

Értelmező rendelkezések

5. § (1) E törvény alkalmazásában:

1. Alkalmazási program interfész (API): a digitális műsorterjesztés vonatkozásában a műsorterjesztők vagy más elektronikus hírközlési szolgáltatók által rendelkezésre bocsátott elektronikus hírközlő berendezésekben az alkalmazások közötti szoftver interfészek, valamint a digitális televíziókészülékekben digitális televíziós és rádiós szolgáltatáshoz rendelkezésre álló erőforrások;

2. Átviteli rendszer: a televízió vagy rádió műsorjeleknek az analóg vagy digitális műsorterjesztését szolgáló műszaki eljárások, elektronikus hírközlési és más eszközök rendszere, amely a műsorterjesztés alkalmazott átviteli közegéhez – így különösen a levegőhöz és rádiófrekvenciához, vákuumhoz, koaxiális vezetékhez, sodrott érpárú vezetékhez, üvegszálas vezetékhez – kapcsolódik;

2/a.10 Digitális földfelszíni műsorterjesztés: olyan műsorterjesztés, amely magában foglalja

a) a médiaszolgáltató által előállított egymással szinkronban lévő kép, valamennyi hang és adat jelek összességéből álló digitális rádió-, illetve audiovizuális médiaszolgáltatási jelnek a fizikai kapcsolódási ponton történő átvételét és eljuttatását a multiplex szolgáltatás rendszeréhez;

b) a médiaszolgáltatási jelekből egyetlen szabványos digitális jelfolyam előállítását (multiplex szolgáltatás), és e jelfolyam eljuttatását a műsorszóró adókhoz (műsorszétosztás),

c) e jelfolyam műsorszóró adók adott antennarendszereinek kimenő pontjáról a rádióengedélyekben foglalt paraméterekkel történő kisugárzását, amely kisugárzott jelnek olyan szintűnek és minőségűnek kell lennie, hogy az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban rögzített vagy egyéb módon vállalt minőségi paraméterek szerinti elméleti lefedettséget biztosítsa.

3. Digitális műsorszórás: olyan műsorszórás, amely során a televízió és rádió műsorjeleket valamely digitális műsorszórási szabvány szerint multiplexekbe rendezve továbbítják az előfizetőhöz, vagy felhasználóhoz;

4. Digitális műsorszóró hálózat vagy műsorszóró adó: az elektronikus hírközlő berendezések és elektronikus hírközlési építmények összessége, amely digitális műsorszórásra a frekvenciasávok nemzeti felosztását megállapító jogszabályban műsorszórásra felosztott frekvenciákat használja;

5.11 Digitális műsorszóró hálózat vagy műsorszóró adó üzemeltetője: az a szolgáltató, amely a digitális műsorszórással nyújtott műsorterjesztési szolgáltatás, illetve kiegészítő médiaszolgáltatások, a multiplex technikai szolgáltatás vagy más elektronikus hírközlési szolgáltatás feltételeit az előfizetőnek, vagy felhasználónak, vagy más szolgáltatóknak meghatározza, illetve az előfizetővel vagy szolgáltatóval szerződést köt;

6. Digitális televíziókészülék: a digitális vevődekóder és az analóg televízió készülék, vagy kijelző együtt, illetve az integrált digitális televízió-vevőkészülék;

7. Digitális vevődekóder (set-top-box): olyan készülék, amely az antennával együtt az analóg televízió-vevőkészülék vagy kijelző számára lehetővé teszi a digitális televízió műsorszámok megjelenítését;

8. Elektronikus hírközlési szolgáltatás: az Eht. 188. §-ának 13. pontjában meghatározott szolgáltatás;

9.12 Elektronikus műsorkalauz (EPG): olyan kiegészítő médiaszolgáltatás, amely egyebek mellett segítséget nyújt a médiaszolgáltatások és más kiegészítő médiaszolgáltatások közvetlen eléréséhez;

11. Feltételes hozzáférési rendszer: minden olyan műszaki megoldás, intézkedés, illetve rendszer, amely lehetővé teszi, hogy valamely műszaki intézkedéssel védett rádió- vagy televízióműsorhoz előfizetés vagy más formában megjelenő előzetes egyedi feljogosítás alapján férjenek hozzá;

12.13 Feltételes hozzáférési rendszer üzemeltető: feltételes hozzáférési rendszert üzemeltető digitális műsorterjesztő, médiaszolgáltató vagy más személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;

13.14 Forgalomba hozatal: a terméknek a közösségi piacon első alkalommal történő forgalmazása;

14.15 Gyártó: az a természetes vagy jogi személy, aki a terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt a terméket tervezteti, gyártatja vagy forgalmazza;

15. Helyi műsorterjesztő: olyan műsorterjesztő, amelynek vételkörzetében éves átlagban legfeljebb százezer lakos vagy egy településen belül legfeljebb ötszázezer lakos él;

16. Információs csatorna: a műsorterjesztő által külön televíziós csatornán nyújtott olyan szerkesztett információk, amelyek főként a műsorterjesztési szolgáltatás műszaki vagy előfizetési feltételeivel kapcsolatosak, vagy más szolgáltatások hirdetései, illetőleg egyéb közérdekű információk gyűjteménye;

17. Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. §-ában ekként meghatározott szolgáltatás;

18. Integrált digitális televíziókészülék: olyan televízió-vevőkészülék, amely különálló digitális vevődekóder csatlakoztatása nélkül alkalmas a digitális televízió műsorszámok megjelenítésére;

19. Interaktív digitális televíziós szolgáltatások: olyan digitális televíziós szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a felhasználó visszajelzését és válaszát kétirányú jelátvitelen, vagy visszirányú átviteli rendszeren keresztül megvalósuló kommunikáció segítségével;

20. Interfész: villamos, mechanikai és informatikai jellemzőkkel rendelkező fizikai vagy logikai csatlakoztatási felület, különösen az analóg televízió-vevőkészülék vagy integrált digitális televízió-vevőkészülék meghatározott villamos és mechanikai jellemzőkkel rendelkező csatlakoztatási felülete;

21. Irányítás: A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényben így meghatározott kapcsolat;

22. Kapcsolódó eszközök: azok az elektronikus hírközlő hálózathoz és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök, amelyek lehetővé teszik, és/vagy támogatják az adott hálózat, és/vagy szolgáltatás útján történő szolgáltatásnyújtást. Idetartoznak a feltételes hozzáférésű rendszerek és az elektronikus műsorkalauz;

23.16 Kiegészítő médiaszolgáltatás: tartalomszolgáltatást is magában foglaló mindazon szolgáltatás, amelyet műsorterjesztő rendszeren továbbítanak, és amely nem minősül sem médiaszolgáltatásnak, sem elektronikus hírközlési szolgáltatásnak;

24.17 Kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtó: a 23. pont szerinti szolgáltatást nyújtó szolgáltató;

25. Körzeti műsorterjesztő: olyan műsorterjesztő, amelynek vételkörzete meghaladja a helyi műsorterjesztő vételkörzetét, de vételkörzetében az ország lakosságának kevesebb mint a fele él;

26.18 Közszolgálati médiaszolgáltatás: e törvény értelmében az Mttv.-ben közszolgálati médiaszolgáltatóként meghatározott médiaszolgáltató által előállított médiaszolgáltatás;

27.19 Közszolgálati médiaszolgáltató: az Mttv.-ben közszolgálati médiaszolgáltatóként meghatározott médiaszolgáltató;

28.20 Multiplex: a digitális műsorterjesztés céljára szolgáló, audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatásokat, kiegészítő médiaszolgáltatásokat, elektronikus hírközlési szolgáltatásokat, valamint ehhez kapcsolódó más azonosító jeleket és adatokat tartalmazó szabványosított jelfolyam;

29. Multiplex technikai szolgáltató: az Eht. 188. §-ának 73. pontja szerinti szolgáltatást nyújtó;

30. Műsor: rádió-, illetve televízió-műsorszámok, és más audiovizuális mozgóképek megszerkesztett és nyilvánosan közzétett sorozata;

31.21 Médiaszolgáltatás: az Mttv. 203. §-ában meghatározott médiaszolgáltatás, kivéve az információs csatorna üzemeltetését;

32.22 Médiaszolgáltató: a 31. pont szerinti médiaszolgáltatást nyújtó;

33.23 Műsorszórás: olyan műsorterjesztés, amelynek során analóg vagy digitális rádió-, illetve audiovizuális műsorokat a földfelszínen telepített – az elsődlegesen műholdas szolgálatra rendelt frekvenciák kivételével – rádiófrekvenciát használó, általában egyirányú adatátvitelt lehetővé tevő átviteli rendszerrel továbbítják az előfizetőhöz vagy felhasználóhoz; műsorszórásnak minősül a digitális műsorszóró hálózat (egyidejűleg több frekvenciát használó, több adóval működő hálózat) vagy műsorszóró adó (ugyanazon frekvenciát egyidejűleg, azonos módon használó egy vagy több adó) segítségével végzett műsorterjesztés is;

34.24 Műsorterjesztés: a 2. pont szerinti bármely átviteli rendszerrel megvalósuló elektronikus hírközlési szolgáltatás, amelynek során a médiaszolgáltató által előállított analóg vagy digitális műsorszolgáltatási jeleket a médiaszolgáltatótól az előfizető, vagy felhasználó vevőkészülékéhez továbbítják, függetlenül az alkalmazott átviteli rendszertől, és technológiától. Műsorterjesztésnek minősül különösen a műsorszórás, a műholddal végzett műsorterjesztés, a hibrid üvegszálas-koaxiális átviteli rendszeren végzett műsorterjesztés, emellett a műsor Internet Protokoll segítségével történő továbbítása valamely átviteli rendszeren, ha a szolgáltatás jellege, illetve feltételei megegyeznek a műsorterjesztéssel, illetve ez helyettesíti a más módon megvalósított műsorterjesztést. Műsorterjesztésnek minősül az olyan műsorterjesztés is, amelyhez az előfizető külön díj ellenében, vagy más elektronikus hírközlési szolgáltatás díjával csomagban értékesített díj ellenében férhet hozzá. A tíznél kevesebb vevőkészülék csatlakoztatására alkalmas átviteli rendszer segítségével történő jeltovábbítás nem minősül műsorterjesztésnek;

35. Műsorterjesztő: a 34. pont szerinti szolgáltatást nyújtó, ideértve a digitális műsorszóró hálózat üzemeltetőjét is, ha a műsorterjesztést saját maga végzi. Amennyiben az átviteli hálózatot nem a műsorterjesztő üzemelteti, az előfizetőnek, vagy felhasználónak nyújtott szolgáltatás feltételeit meghatározó, illetve az előfizetővel szerződést kötő szolgáltató minősül műsorterjesztőnek;

36. Nyílt alkalmazási program interfész: olyan digitális televíziós szabványokon, előírásokon alapuló interfész, amely eltérő forrásból származó digitális alkalmazások futtatását is lehetővé teszi. Ilyen különösen: az MHP, MHEG 5, WTVML;

37. Rendelkezésre álló adatátviteli kapacitás: digitális műsorszórás vonatkozásában az adott frekvencián rendelkezésre álló bruttó adatátviteli kapacitás;

38.25 Saját műsorterjesztés: olyan műsorterjesztés, amelyet a médiaszolgáltató saját, vagy bérelt elektronikus hírközlő eszközeivel maga végez;

39. Széles képformátumú műsorszám: olyan televízió-műsorszám, amely a képernyőt teljes magasságban és szélességben kitöltő 16:9-es vagy 16:10-es képformátumú (a televízió kép szélességének és magasságának aránya) megjelenítésre készült;

40. Széles képformátumú digitális televíziós szolgáltatás: olyan digitális televíziós szolgáltatás, amely teljes egészében vagy részben széles képformátumban történő megjelenítésre készített és szerkesztett műsorokból áll;

41.26 Televíziós vásárlás: az Mttv. 203. § 65. pontjában meghatározott szolgáltatás;

42.27 Vételkörzet:

a) műsorszórás és műholdas műsorterjesztés révén végzett, előfizetői díj fizetése nélkül hozzáférhető médiaszolgáltatás esetében azon a földrajzilag meghatározható területen élő lakosság száma, amelyen a műsor közzétételét megvalósító műsorszóró szolgáltatás hasznos jeleinek szintje és az interferenciavédelem számított mértéke eléri a Nemzetközi Távközlési Egyesület érvényes ajánlásaiban meghatározott minimális értéket,

b) más műsorterjesztő átviteli rendszerrel végzett, előfizetői díj fizetése nélkül hozzáférhető médiaszolgáltatás esetében az átviteli rendszerhez csatlakoztatott háztartások száma és a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott, egy háztartásban átlagosan élők számának szorzata, vagy

c) előfizetői díj fizetése ellenében hozzáférhető médiaszolgáltatások esetében az adott médiaszolgáltatásra előfizetett vagy az adott médiaszolgáltatást tartalmazó műsorterjesztési szolgáltatásra előfizetett háztartások száma és a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott, egy háztartásban átlagosan élők számának szorzata.

43.28 Televíziós médiaszolgáltató és televízió médiaszolgáltató: az Mttv. szerinti lineáris audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató;

44.29 Televíziós médiaszolgáltatás és televízió médiaszolgáltatás: az Mttv. szerinti lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmakat az Eht. 188. §-ának megfelelően kell értelmezni.

MÁSODIK RÉSZ

MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

II. Fejezet

MŰSORTERJESZTŐK ÉS MÁS SZEMÉLYEK JOGAI

Műsorterjesztés

6. § (1)30 Magyarország területén bármely természetes, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet az e törvényben és az Eht.-ban meghatározott feltételek teljesítése esetén jogosult műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására.

(2)31 A műsorterjesztési szolgáltatás, mint elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának megkezdésére irányuló szándékot, valamint a megkezdés tervezett időpontját a műsorterjesztőnek nyilvántartásba vétel céljából az Eht.-ban meghatározottak szerint be kell jelentenie a Hatósághoz. A műsorterjesztő olyan műsorokat terjeszthet, amelyek terjesztésére megfelelő szerződésen vagy médiaszolgáltató általi igazoláson alapuló jogosultsággal rendelkezik.

(3)32 A bejelentésben az Eht.-ban meghatározottakon túl meg kell jelölni, hogy a műsorterjesztő mely médiaszolgáltató mely műsorát, valamint mely kiegészítő szolgáltatás nyújtó milyen szolgáltatását terjeszti.

(4)33 Az Mttv. hatálya alá tartozó médiaszolgáltatások kivételével a bejelentésben meg kell adni azokat az adatokat, illetve be kell nyújtani azokat az okiratokat, amelyek igazolják az adott műsor médiaszolgáltatójának médiaszolgáltatási jogosultságát. Ezen igazolási kötelezettség alá eső médiaszolgáltatások tekintetében a bejelentés nyilvántartásba vétele tárgyában hozott hatósági döntésben feltételként előírható, hogy a műsorterjesztő kizárólag azon médiaszolgáltató műsorát terjesztheti, amelynek médiaszolgáltatási jogosultságát megfelelően igazolta.

(5)34 A bejelentésben meg kell adni azokat az adatokat, illetve be kell nyújtani azokat az okiratokat, amelyek igazolják, hogy a szerzői jogok és a szerzői jogokhoz kapcsolódó jogok védelméhez a szükséges intézkedéseket a műsorterjesztő megtette. A bejelentéshez csatolni kell a médiaszolgáltatóval kötött szerződés vagy az adott műsor terjesztésére vonatkozó jogosultság igazolását is.

(6)35 A műsorterjesztő a (3)–(5) bekezdés szerinti adatokban bekövetkezett változást a Hatóságnak három napon belül köteles bejelenteni.

(7)36 A Hatóság a műsorterjesztés e törvény szerinti jogszerűségét általános hatósági felügyeleti eljárásban ellenőrzi.

(8)37 A műsorterjesztő köteles a Hivatal számára minden év február 28-ig – a Hivatal erre irányuló külön felhívása vagy döntése nélkül – az alábbi, a tárgyév január 1-i állapot szerinti adatokat szolgáltatni:

a) a műsorterjesztő által terjesztett programcsomagok megnevezése, a programcsomagok előfizetési díja, a műsorterjesztésre alkalmazott technológia meghatározása,

b) az egyes terjesztett médiaszolgáltatásokhoz tartozó előfizetői számok megjelölése településenkénti – Budapest esetében kerületenkénti – bontásban,

c) a műsorterjesztő által terjesztett médiaszolgáltatások állandó megnevezése, nyelve, tematikája,

d) a műsorterjesztő által terjesztett információs csatorna megnevezése.

(9)38 A Hivatal a (8) bekezdés szerinti adatok benyújtására elektronikus űrlapot rendszeresít, amelyet a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő kezdete előtt legalább 30 nappal közzétesz internetes honlapján. A műsorterjesztő e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az elektronikus űrlap kitöltésével is teljesítheti.

(10)39 Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett a (8)–(9) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget nem vagy nem megfelelően teljesíti, a Hivatal bírságot szab ki, amelynek mértéke – a jogsértő előző évben elért nettó árbevételét és a jogsértés ismételtségét figyelembe véve – a jogsértő nettó árbevételének legfeljebb 0,25%-a, de legalább 100 000 Ft. Árbevételi adatok, vagy árbevétel közlésének hiányában a bírság mértéke legalább ötvenezer forint, legfeljebb harmincmillió forint. Ezen túlmenően az adatszolgáltatás nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hivatal ötvenezer forinttól hárommillió forintig terjedő bírsággal sújthatja – ismételt jogsértés esetén sújtani köteles – a jogsértő szolgáltató vezető tisztségviselőjét is.

(11)40 A (10) bekezdésben foglalt határozat ellen az Eht. szerinti jogorvoslatnak van helye.

6/A. §41 (1) A lineáris audiovizuális médiaszolgáltató Mttv. 9. § (7) bekezdése szerinti, VI. kategóriába sorolt vagy annak minősülő műsorszámát a műsorterjesztő nem terjesztheti.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt előírást nem kell alkalmazni, ha a médiaszolgáltatás titkosított formában tartalmazza a műsorszámot, és a titkosítás feloldásához olyan kódra van szükség, amelyet a médiaszolgáltató vagy a műsorterjesztő csak tizennyolcadik életévét betöltött előfizető számára tett hozzáférhetővé, vagy amely valamely más hatékony műszaki megoldást alkalmaz annak érdekében, hogy a műsorszám kizárólag tizennyolc éven felüli nézők vagy hallgatók számára legyen elérhető.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak érvényesülését a Hatóság Médiatanácsa az Mttv.-ben meghatározott általános hatósági felügyeleti eljárás keretében ellenőrzi.

Műsorterjesztéshez kapcsolódó egyes elektronikus hírközlési szolgáltatások

7. § (1)42 Amennyiben az elektronikus hírközlési szolgáltató a nem Magyarország területére irányuló műsorterjesztés érdekében valamely médiaszolgáltató műsorjelei átvitelét

a) a Hatóság által kijelölt frekvencia, vagy

b)43 Kormány rendelkezési jogába tartozó általa bérelt műholdkapacitás, vagy

c)44 a jelek műholdra történő feljuttatásához szükséges, Magyarország területén telepített elektronikus hírközlő berendezések

használatával végzi, köteles a továbbított műsorokat a Hatóságnak nyilvántartásba vétel céljából a szolgáltatás megkezdése előtt bejelenteni.

(2) A műsorterjesztő az (1) bekezdés szerinti adatokban bekövetkezett változást a Hatóságnak három napon belül köteles bejelenteni.

A digitális műsorszóró hálózaton és műsorszóró adón nyújtott szolgáltatások

8. § (1)45 Digitális műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó üzemeltetésére vonatkozó jogosultság – amennyiben e törvény eltérően nem rendelkezik – e törvényben meghatározott pályázati eljárás alapján nyerhető el.

(2) A digitális műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó e törvényben foglaltak szerinti eljárásban megszerzett üzemeltetésére vonatkozó jogosultság magában foglalja:

a) a pályázati felhívás szerinti műszaki paraméterekkel rendelkező digitális műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó kiépítését az Eht. szerinti engedélyezést követően,

b) az a) pont szerinti hálózathoz, illetve műsorszóró adóhoz rendelt rádiófrekvenciák e törvény szerinti frekvenciahasználati jogosultságát,

c)46 az a) pont szerinti hálózaton műsorterjesztési szolgáltatás, kiegészítő médiaszolgáltatás és más elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását közvetlenül az előfizetők vagy felhasználók részére (ingyenesen vagy előfizetői díj ellenében), illetve más műsorterjesztők vagy elektronikus hírközlési szolgáltatók és a médiaszolgáltatók, valamint a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók részére.

(3)47 A digitális műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó üzemeltetője a műsorterjesztési szolgáltatás, kiegészítő médiaszolgáltatás, illetve más elektronikus hírközlési szolgáltatás megkezdését, amennyiben maga végzi, az Eht. vonatkozó szabályainak megfelelően köteles bejelenteni.

(4)48 az Mttv. 1. §-ában meghatározott feltételek alapján magyar joghatóság alá tartozó, digitális műsorszóró hálózaton, illetve műsorszóró adón nyújtott médiaszolgáltatás az Mttv. 42. §-a szerinti nyilvántartásba vétel alapján kezdhető meg. Nincs szükség újabb nyilvántartásba vételre a hatályos műsorszolgáltatási szerződés alapján szolgáltatott műsorok, illetve a kizárólag műsorelosztó rendszer segítségével végzett médiaszolgáltatás digitális műsorszóró hálózaton történő egyidejű terjesztéséhez.

(5)49 A digitális műsorszóró hálózat üzemeltetőjét az Mttv.-ben, illetve az (1) bekezdés szerinti pályázat során meghatározott továbbítási, illetve szerződéskötési kötelezettség terheli. A digitális műsorszóró adó üzemeltetőjét az (1) bekezdés szerinti pályázat során meghatározott továbbítási és szerződéskötési kötelezettség terheli.

(6)50 A digitális műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó üzemeltetője kizárólag a rendelkezésre álló adatátviteli kapacitás műsorterjesztésre le nem kötött hányadát jogosult – ebben a sorrendben – kiegészítő médiaszolgáltatás, és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás céljára használni, illetve más számára ilyen szolgáltatás nyújtása céljából a fennmaradó szabad kapacitás használatára átengedni.

(7)51 Digitális műsorszóró hálózaton, illetve műsorszóró adón kiegészítő médiaszolgáltatás, és/vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás céljaira a (6) bekezdés szerinti szabad kapacitás az átviteli hálózatban rendelkezésre álló adatátviteli kapacitás 15%-áig használható fel. Törvény ennél alacsonyabb mértéket is megállapíthat.

Kiegészítő médiaszolgáltatások52

9. § (1)–(2)53

(3)54 A kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtó e törvény 30–34. §-ai alapján hozzáférési jogosultsággal rendelkezik.

(4)55 A hozzáférési jogosultsággal rendelkező kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtót a Hatóság az Eht. 151–152. §-ai szerint adatok szolgáltatására kötelezheti.

10. §56

Médiaszolgáltatás57

11. § (1)58 A médiaszolgáltatót e törvény hatálya alá tartozó tevékenysége tekintetében e törvény 30–34. §-aiban foglalt hozzáférési jogosultságok illetik meg.

(2)59 A médiaszolgáltatást nyújtók vonatkozásában a Hatóság az Eht. 151–152. §-ai szerint adatszolgáltatási kötelezettség előírására jogosult.

Nyilvántartások átadása, vezetése

12. §60 (1)61 A Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) vezeti a műsorterjesztőkről, a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtókról vezetett nyilvántartást.

(2) A Hivatalra vonatkozó szabályokat az Eht. tartalmazza.

III. Fejezet

FREKVENCIÁK HASZNÁLATI JOGA

Általános szabályok

13. § (1) A Hatóság a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összhangban a rugalmas frekvenciagazdálkodás eszközeivel lehetővé teszi

a) a műsorszórásra felosztott frekvenciákon a vonatkozó szabványok szerinti digitális műsorszórás bevezetését,

b)62 a műsorszórásra felosztott frekvenciákon kiegészítő médiaszolgáltatások nyújtását,

c) a műsorszóró frekvenciákon üzemelő egyéb, többek között védelmi célokat szolgáló rendszerek és eszközök kivonásig történő alkalmazását.

(2) A Hatóság a rugalmas frekvenciagazdálkodás eszközeivel a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összhangban arra törekszik, hogy az analóg frekvenciahasználat kiváltásra kerüljön a hatékony frekvenciagazdálkodást lehetővé tevő digitális műsorszórási technológiákkal. Ennek keretében a digitális átállás folyamata alatt a Hatóság jogosult

a) az analóg és digitális frekvenciához kapcsolódó jogosultságok – a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkezők és a rádióengedély jogosultjainak előzetes tájékoztatása mellett – más hasonló műszaki feltételekkel rendelkező analóg, vagy digitális műsorterjesztési célú frekvenciahasználati jogosultságra történő cseréjét kezdeményezni,

b) e törvény alapján a rádióengedélyt visszavonni, valamint

c) az új jogosultsághoz kapcsolódó frekvenciakijelölést elvégezni, és az új rádióengedélyt kiadni.

Műsorszórásra felosztott frekvenciák frekvenciahasználati jogosultsága

14. § (1) A digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó üzemeltetője a pályázatban szereplő műszaki és ellátottsági jellemzőket biztosító műsorszóró hálózat működéséhez szükséges frekvencia tartományt alkotó frekvenciák használatára szerez jogosultságot. A digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózat üzemeltetője a pályázatban szereplő egyedi frekvenciák frekvenciahasználati jogosultságát nem szerzi meg.

(2)63 A földfelszíni analóg műsorszórás útján megvalósuló televíziós műsort szolgáltató médiaszolgáltató a műsorszóró frekvenciasáv – nem egyedi frekvenciák – használatára szerez frekvenciahasználati jogosultságot.

(3)64 A földfelszíni analóg műsorszórás útján megvalósuló rádióműsort szolgáltató médiaszolgáltató a pályázatban megjelölt frekvenciára szerez frekvenciahasználati jogosultságot.

(4) A Hatóság az (1)–(3) bekezdés szerint megszerzett jogosultság alapján, a jogosult, vagy a vele szerződött műsorterjesztő kérelmére elindítja a frekvenciakijelölési és rádióengedélyezési eljárásokat.

(5) Ha a kérelmezett egyedi frekvenciák cseréje, vagy rádióengedély visszavonása válik szükségessé e törvény vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján, az eljárást a Hatóság kezdeményezi.

Műsorszórásra felosztott frekvenciák kijelölése

15. § (1)65 A Hatóság a műsorszóró adó műsorszórásra felosztott frekvenciáját a frekvenciára vonatkozó frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkező és a műsorterjesztést maga végző médiaszolgáltató, vagy más esetben a jogosulttal szerződött műsorterjesztő számára a benyújtott besugárzási tervek alapján jelöli ki.

(2) A frekvenciakijelölési eljárást a Hatóság az Eht. és e törvény szerint folytatja le.

(3) A műsorszóró adó frekvenciakijelölése tartalmazza:

a) a frekvenciadíjat,

b) a műsorszóró adó telepítésének és üzemeltetésének műszaki feltételeit és előírásait,

c) amennyiben a műsorszóró adó digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózathoz, vagy digitális műsorszóró adóhoz tartozik, a hálózat, illetve a jogosultság megjelölését, illetve utalást arra, hogy a kijelölt frekvencia a hálózatba, vagy a digitális műsorszóró adóhoz illeszkedő – a digitális műsorszóró hálózat, vagy műsorszóró adó üzemeltetési jogosultságára irányuló pályázatban megjelölt – műszaki és ellátási jellemzőket biztosító másik frekvenciára cserélhető,

d)66 amennyiben a műsorszóró adó földfelszíni analóg műsorszórás útján megvalósuló televíziós médiaszolgáltatáshoz kapcsolódik, a műsorszóró frekvenciasáv megjelölését, illetve utalást arra, hogy a kijelölt frekvencia a műsorszóró frekvenciasávba tartozó, a pályázatban megjelölt műszaki és ellátási jellemzőket és a vételkörzetet biztosító másik frekvenciára cserélhető a Hatóság által, valamint

e) a digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózat, digitális műsorszóró adó, a műsorszóró frekvenciasáv, illetve a frekvencia frekvenciahasználatára vonatkozó jogosultságot megadó döntés vagy hatósági szerződés számát, a döntés vagy hatósági szerződés meghozatalának időpontját,

g) a digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózat, digitális műsorszóró adó, a műsorszóró frekvenciasáv, illetve a földfelszíni analóg rádióműsor műsorszórására felosztott frekvencia frekvenciahasználati jogosultságához kapcsolódó meghatározott feltételrendszert,

f) a külön jogszabályban meghatározottakat.

Műsorszórásra felosztott frekvenciák rádióengedélye

16. §67 (1) A Hatóság a műsorszóró adó rádióengedélyét a 15. § szerinti jogerős frekvenciakijelölésben foglaltak teljesítése esetén adja ki.

(2) A műsorszóró adó rádióengedélye tartalmazza:

a) a 15. § (3) bekezdésének b)–f) pontjában foglaltakat,

b) a frekvenciadíjat, valamint

c) a külön jogszabályban meghatározottakat.

(3) A Hatóság a műsorszóró adó rádióengedélyét a digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózat vagy műsorszóró adó, a műsorszóró frekvenciasáv, illetve a frekvencia használatát biztosító jogosultság érvényességi idejének lejártáig adja ki.

(4) A Hatóság a rádióengedélyben foglaltak teljesítését piacfelügyeleti eljárásban ellenőrzi. Az eljárás megindítását a Médiatanács is kezdeményezheti.

Üzemeltetési feltételek

17. § (1)68 A médiaszolgáltató és a műsorterjesztő a digitális műsorszórás követelményeinek teljesítése során köteles együttműködni.

(2)69 A műsorterjesztő – ideértve a saját műsorterjesztést végző médiaszolgáltatót is – köteles a médiaszolgáltatók által a műsorterjesztésre átadott médiaszolgáltató és a műsor azonosító jeleket, a műsorszám kiskorúak védelme érdekében az Mttv.-ben meghatározott kategóriájának megfelelő azonosító jeleket, a digitális televíziókészülék, kép- és hangrögzítő berendezések, vagy más elektronikus hírközlő berendezések vezérlésére szolgáló jeleket folyamatosan sugározni. Az azonosító információnak vagy jelnek műsorok szerint megkülönböztethetőnek kell lennie.

(3)70 A műsorterjesztő – ideértve a saját műsorterjesztést végző médiaszolgáltatót is – műsorszóró adója mérőjelet, mérőábrát, állóképet, monoszkópot a műsor megkezdése előtt és befejezése után legfeljebb tíz percig, műsor közben legfeljebb két percig sugározhat. Üzemzavar esetén e korlátozás nem alkalmazható.

Frekvenciacsere és a rádióengedély visszavonása

18. §71 (1)72 Ha az analóg rádióműsor műsorszórása a vonatkozó műsorszolgáltatási jogosultság érvényességi idejének lejárta előtt azért nem folytatható, mert a rádióengedélyt e törvény 13. §-a alapján a médiaszolgáltatónak fel nem róható okból a Hatóság visszavonja, a Médiatanács a médiaszolgáltatónak pályázati kiírás nélkül hasonló feltételekkel a frekvenciasáv, illetve a frekvencia tekintetében más műsorszolgáltatási jogosultságot kínál fel.

(2)73 A Médiatanács a műsorszolgáltatási szerződés módosítását nem teheti a frekvenciacserével össze nem függő feltételek elfogadásától függővé. A módosítás a műsorszolgáltatási jogosultság időtartamát nem érinti. A módosítás során a szerződésben rendelkezni kell a médiaszolgáltató frekvenciacserével kapcsolatos igazolt költségeiről.

(3) A rádióengedély visszavonásáról a Médiatanácsot a Hivatal haladéktalanul értesíti.

(4) A rádióengedély visszavonásáról szóló határozatban a teljesítés határnapját vagy határidejét úgy kell megállapítani, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a műsorszolgáltatási szerződés módosítására.

19. § (1)74 Ha a digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózat, digitális műsorszóró adó vagy a műsorszóró frekvenciasáv használatát biztosító frekvenciahasználati jogosultság (frekvenciahasználati jogosultság) alapján kiadott rádióengedélyt e törvény 13. §-a alapján a médiaszolgáltatónak fel nem róható okból a Hatóság visszavonja, a Hatóság a frekvenciahasználati jogosultság feltételeit teljesítő más frekvenciát jelöl ki, és erre rádióengedélyt ad ki, illetve szükség esetén megfelelően módosítja a rádióengedélyeket.

(2) Az (1) bekezdés szerint új kiadott frekvencia akkor teljesíti a frekvenciahasználati jogosultság feltételeit, ha a jogosultság megszerzésének időpontjához képest a jogosultsághoz tartozó vételkörzet az ellátott lakosság számát tekintve a természetes népességfogyás kivételével nem csökken, a műsorok vételi módja nem lesz hátrányosabb, illetve amennyiben a jogosultság piaci értéke meghatározásra került a frekvenciahasználatra vonatkozó döntésben, vagy hatósági szerződésben, a piaci érték nem csökken.

(3) Az (1) bekezdés szerinti frekvenciacsere nem jelenti a frekvenciahasználati jogosultságot biztosító szerződés vagy hatósági szerződés módosítását.

(4)75 A Hatóság a rádióengedély visszavonásáról, az új frekvenciahasználati jog, illetve rádióengedély kiadásáról a műsorterjesztőt és a frekvenciahasználati jogosultsággal rendelkezőt tájékoztatja. A Médiatanácsot a Hivatal haladéktalanul tájékoztatja.

(5)76 Analóg műsorszórásra felosztott frekvencia a műsorszóró frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultságával rendelkező médiaszolgáltató beleegyezésével cserélhető digitális műsorszórásra felosztott frekvenciára, ha a vételkörzetben a lakosság számára az analóg vételhez szükséges készülékekhez hasonló arányban rendelkezésre áll a digitális műsorszórási szolgáltatás vételére alkalmas készülék.

(6) A rádióengedély visszavonásáról szóló határozat az új rádióengedély közlésével lép hatályba.

(7)77 A műsorszóró frekvenciasáv frekvenciahasználati jogosultságával rendelkező televízió médiaszolgáltató a frekvenciacserével kapcsolatos igazolt költségeivel a frekvenciadíjat csökkenteni kell. A díjcsökkentést a médiaszolgáltatóval szerződött műsorterjesztő köteles a médiaszolgáltató felé érvényesíteni. Amennyiben a díjcsökkentés nem fedezi az igazolt költségeket, a központi költségvetés a különbözetet megtéríti.

Analóg és digitális műsorszórásra felosztott frekvenciák díja

20. § (1)78 A műsorszórásra felosztott frekvenciák használatának díjait annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy az elősegítse a digitális médiaszolgáltatás minél szélesebb körű elterjedését és igénybevételét.

(2)79 A műsorszórásra felosztott frekvenciák használatának díját a továbbított digitális műsorok, illetve a továbbított kiegészítő médiaszolgáltatások számára, és az ezek által igénybevett adatátviteli kapacitásra figyelemmel kell meghatározni.

(3) A földfelszíni digitális műsorszórás célját szolgáló frekvenciák után legfeljebb a digitális átállás 38. §-ban meghatározott céldátumáig a külön jogszabály alapján meghatározott kedvezményes használati díjat kell fizetni.

IV. Fejezet80

21–23. §81

24–28. §82

29. §83

V. Fejezet

A VERSENYT BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

Feltételes hozzáférési rendszerek és egyéb eszközök

30. § (1) A digitális műsorterjesztés átviteli rendszerétől függetlenül bármely feltételes hozzáférési rendszer üzemeltetője az általa üzemeltetett feltételes hozzáférési rendszer tekintetében köteles biztosítani az átvitel költséghatékony ellenőrzéséhez szükséges műszaki feltételeket, hogy a műsorterjesztők, illetve átviteli hálózat üzemeltetők helyi vagy regionális szinten teljes körűen ellenőrizzék az ilyen feltételes hozzáférési rendszereket igénybevevő szolgáltatásokat és az előfizetők számát.

(2)84 A műsorterjesztés átviteli rendszerétől függetlenül bármely feltételes hozzáférési rendszer üzemeltetője, amely digitális televízió- és rádiószolgáltatásokhoz nyújt feltételes hozzáférési szolgáltatásokat, és amelynek a hozzáférési szolgáltatásaitól függ az, hogy a médiaszolgáltatók elérik-e a lehetséges nézők vagy hallgatók bármely csoportját, köteles

a)85 valamennyi médiaszolgáltató és kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtó számára a versenyjogi szabályokkal összeegyeztethető tisztességes, ésszerű és az egyenlő elbánás elvének megfelelő módon olyan műszaki szolgáltatásokat kínálni, amelyek lehetővé teszik a médiaszolgáltatók, illetve a digitális műsorterjesztők szolgáltatásainak vételét a feltételes hozzáférési szolgáltatás üzemeltetője által rendelkezésre bocsátott digitális vevődekóderek segítségével erre jogosított előfizetők, vagy felhasználók számára,

b) a feltételes hozzáférési szolgáltatások nyújtására irányuló tevékenysége tekintetében külön számviteli nyilvántartást vezetni.

(3) A feltételes hozzáférési termékekkel és rendszerekkel kapcsolatos iparjogvédelmi és szerzői jogok jogosultjai a fogyasztói berendezések gyártói részére az engedélyezés során kötelesek biztosítani, hogy az engedélyezés tisztességes, ésszerű és az egyenlő elbánás elvének megfelelő feltételekkel történjék.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt kötelezettségeken túl az elektronikus műsorkalauzzal, valamint hasonló tájékoztató (listázó) vagy irányító (navigáló) eszközök kezelői felületeinek megjelenésével, összeállításával kapcsolatosan további hozzáférési kötelezettségek írhatók elő külön jogszabályban meghatározottak szerint.

(5)86 A műsorterjesztők olyan feltételes hozzáférési rendszereket kötelesek üzemeltetni, amelyek lehetővé teszik, hogy a szülők korlátozhassák a kiskorúak számára nem ajánlott tartalmakhoz való hozzáférést.

Interaktív digitális televíziós szolgáltatások együttműködési képessége

31. § (1)87 Az interaktív digitális televíziós szolgáltatások nyújtására alkalmas digitális átviteli hálózatot üzemeltető műsorterjesztők és médiaszolgáltatók (e § alkalmazásában: kötelezettek) az átvitel módjára tekintet nélkül kötelesek nyílt alkalmazási program interfész (a továbbiakban: API) használatára törekedni.

(2) Az interaktív digitális televíziós szolgáltatások nyújtására alkalmas digitális átviteli hálózatokhoz csatlakoztatható digitális televíziókészülék és elektronikus hírközlő berendezés gyártói (e § alkalmazásában: kötelezett gyártók) e készülékek vonatkozásában kötelesek figyelembe venni a nyílt API-ra vonatkozó előírásokat.

(3) A kötelezettek és a kötelezett gyártók az API-hoz való hozzáférési feltételeiket a tisztességesség, ésszerűség és az egyenlő elbánás elvének figyelembevételével alakítják ki.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt feltételek egységes alkalmazásáról a kötelezettek és a kötelezett gyártók egymás között megállapodást köthetnek.

(5) A Hatóság a (4) bekezdésben meghatározott megállapodást közzéteszi.

32. § (1)88 Az, aki a digitális interaktív televíziós szolgáltatás nyújtásához szükséges szoftver alapját képező információ, különösen a szoftver csatlakozó felületének alapját képező ötlet, elv, elgondolás, eljárás, működési módszer vagy matematikai művelet (a továbbiakban együtt: információ) felett rendelkezni jogosult, tisztességes, ésszerű és az egyenlő elbánás elvének megfelelő feltételek mellett, megfelelő díjazás ellenében a médiaszolgáltató, illetve a digitális műsorterjesztő részére hozzáférést biztosít minden olyan információhoz, amely az API által támogatott bármely szolgáltatás teljes működőképességéhez szükséges. E rendelkezés nem érinti az API-n fennálló szerzői jogi jogosultságokat.

(2) Amennyiben a felek az (1) bekezdésben foglaltak fennállásával, vagy a díjazással kapcsolatban nem tudnak megállapodni, bármely fél jogosult az Eht. 49. §-a szerint jogvitás eljárást kezdeményezni.

Elektronikus műsorkalauz

33. § (1)89 Az elektronikus műsorkalauz szolgáltatója, amilyen mértékben az a kezelői felületek megjelenítéséhez és összeállításához szükséges, hozzáférést nyújt az elektronikus műsorkalauz szolgáltatáshoz valamennyi médiaszolgáltató és kiegészítő médiaszolgáltató számára tisztességes, ésszerű feltételek mellett, az egyenlő elbánás elvének megfelelően.

(2) Az egyenlő elbánás elvét nem érintve az elektronikus műsorkalauz szolgáltatója az adott multiplexben továbbított közszolgálati műsorok számára a hozzáférés tekintetében elsőbbséget köteles biztosítani más műsorokkal szemben.

34. § (1)90 Ha az elektronikus műsorkalauz szolgáltatója a szolgáltatás vételkörzetében terjesztett médiaszolgáltatás médiaszolgáltatójával, vagy a szolgáltatás vételkörzetében terjesztett kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtóval irányítási viszonyban áll, a 33. §-ban megállapított kötelezettség e szolgáltatót annyiban terheli, amennyiben az adott vételkörzetben más független elektronikus műsorkalauz szolgáltató elektronikus műsorkalauza a felhasználók számára kapacitáshiány vagy más ok miatt szabadon nem hozzáférhető.

(2)91 Az (1) bekezdés szerinti elektronikus műsorkalauz kezelői felületén jól látható módon utalni kell az elektronikus műsorkalauz szolgáltatójával irányítási viszonyban álló médiaszolgáltatóra, illetve annak műsorára.

(3) Az elektronikus műsorkalauz kezelői felületének megjelenésére és összeállítására vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg.

Kötelezettségek felülvizsgálata

35. § (1) A 30. §-ban és a 33–34. §-okban meghatározott kötelezettségeket a Hatóság a 38. § szerinti időpontig az Eht. 52–57. §-a szerinti eljárás megfelelő alkalmazásával felülvizsgálja.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott eljárás eredményeként a Hatóság azt állapítja meg, hogy az érintett piacon egy vagy több feltételes hozzáférési üzemeltető nem rendelkezik jelentős piaci erővel, ezen feltételes hozzáférési üzemeltetők tekintetében a feltételek teljesítésének kötelezettsége alól mentességet adhat, illetve új kötelezettséget állapíthat meg, ha

a) a felhasználók részére a továbbítási kötelezettség alá eső rádió- és televízióműsorokhoz és más műsortartalmakhoz való hozzáférést az ilyen módosítás vagy visszavonás nem érintené hátrányosan, és

b) a hatékony verseny kilátásait a kiskereskedelmi digitális televízió- és rádióműsor terjesztési szolgáltatások piacán, valamint a feltételes hozzáférési rendszerek, és egyéb kapcsolódó eszközök piacán az ilyen módosítás vagy hatályon kívül helyezés nem érintené hátrányosan.

(3) A kötelezettségek (2) bekezdés szerinti módosításáról az érdekelteket legalább harminc, legfeljebb százhúsz nappal megelőzően tájékoztatni kell.

Széles képformátumú digitális televíziós szolgáltatás

36. § (1) A digitális műsorterjesztők által létrehozott és üzemeltetett nyilvános elektronikus hírközlő hálózatoknak alkalmasnak kell lenniük széles képformátumú digitális televíziós szolgáltatások és televízióműsorok elosztására.

(2) A digitális műsorterjesztő a fogadott és újra elosztott széles képformátumú digitális televíziós szolgáltatásokat és televízióműsorokat változatlan képformátummal köteles a fogyasztók felé továbbítani.

A műsordíjjal kapcsolatos rendelkezések

37. § (1)92 A szerzői jogi jogosultak érdekeinek védelmében a műsorterjesztő a médiaszolgáltatóval kötött megállapodás alapján a műsorért a műsorterjesztési szolgáltatás előfizetőitől a médiaszolgáltató részére díjat szedhet (műsordíj).

(2)93 A műsorterjesztő az egyes műsorokhoz való hozzáférésért kizárólag az előfizetőktől szedhet díjat, kivéve, ha a médiaszolgáltató az átvitelt is magában foglaló elektronikus hírközlési szolgáltatásért ellenszolgáltatást fizet. Ez utóbbi esetben azonban az adott műsort tartalmazó szolgáltatási csomag, vagy egyedi műsor díja nem lehet magasabb, mint ha a médiaszolgáltató az átvitelért és más elektronikus hírközlési szolgáltatásokért nem fizetne ellenszolgáltatást a műsorterjesztőnek.

(3) A műsorterjesztő a műsordíjakat is magában foglaló előfizetési díjak összegére tekintettel eltérő műsorcsomagokat alakíthat ki. A csomagképzésnek az előfizetői igényeken kell alapulnia és meg kell felelnie az ésszerűség, a tisztességesség és az átláthatóság alapelveinek.

(4) A szerzői jogi jogosultak érdekei védelmében a műsorterjesztő elkülönítetten, átlátható és ellenőrizhető formában köteles nyilvántartani

a)94 az előfizetőtől a médiaszolgáltató szolgáltatásáért az (1) bekezdés alapján beszedett műsordíjat,

b)95 médiaszolgáltatótól a műsor előfizetőkkel való megismertetésért, illetve elérhetővé tételéért beszedett marketing vagy más hasonló díjat, és

c) az átviteli rendszer, illetve az előfizetői szolgáltatás működtetése ellenértékeként beszedett díjakat.

(5)96 A (4) bekezdés szerinti nyilvántartásokat a médiaszolgáltató, illetve a műsordíjak kezelésével megbízott jogosult számára hozzáférhetővé kell tenni. A Hatóság e nyilvántartásokat az Eht.-ban foglalt feladatai ellátása érdekében megismerheti és ellenőrizheti, valamint adatszolgáltatást írhat elő.

HARMADIK RÉSZ

ÁTÁLLÁS A DIGITÁLIS MŰSORTERJESZTÉSRE

Általános rendelkezések

38. § (1)97 A digitális átállásnak legkésőbb 2014. december 31-ig kell megvalósulnia a digitális audiovizuális médiaszolgáltatások elérhetősége tekintetében Magyarország teljes területén úgy, hogy országosan a lakosság legalább kilencvennégy százalékát elérje a digitális televízió műsorszórási szolgáltatáson keresztül a közszolgálati médiaszolgáltatás, és a lakosság számára a kiskereskedelmi forgalomban elérhetőek legyenek a vételi eszközök (a továbbiakban: digitális átállás).

(2)98 A rádióműsorok műsorterjesztése digitális átállásának céldátuma 2014. december 31. Az átállás csak akkor lehetséges, amennyiben a megjelölt időpontig a lakosság legalább 94%-át eléri a digitális rádió műsorszórási szolgáltatáson keresztül a közszolgálati médiaszolgáltatás és a lakosság legalább 75%-a rendelkezik a digitális médiaszolgáltatás vételére alkalmas készülékkel. Amennyiben az előzőekben meghatározott feltételek a megjelölt időpontig nem biztosíthatóak, a rádióműsor terjesztés digitális átállásának határnapja az előzőekben meghatározott feltételek teljesülésével esik egybe.

(3)99 Olyan analóg rádió- vagy televízió médiaszolgáltatási jogosultság, amely alapján a médiaszolgáltató műsorát műsorszórással juttatják el a felhasználóhoz, vagy előfizetőhöz, kizárólag azzal a feltétellel adható ki, hogy a jogosult köteles együttműködni a műsorterjesztés digitalizációja folyamatában.

Pályázati eljárás

39. § (1) A digitális rádió és televízió műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság pályázat útján történő elnyerésével kapcsolatos eljárásokra (a továbbiakban: pályázati eljárás) a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló külön jogszabályt kell a 39–43. §-okban foglalt eltéréssel megfelelően alkalmazni.

(2) A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogszabályban meghatározottakon túl feltételként tartalmazza:

a)100 a 43. § (1) bekezdésében foglalt pályázat esetében az Mttv. 84. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgálati médiaszolgáltatók audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatásainak kötelező továbbítását,

b)101 az állampolgárok tájékozódását szolgáló, e törvény hatálybalépésekor legalább négy éve működő, legalább két, hír-, illetve közéleti tartalmú műsorokat szolgáltató televíziós médiaszolgáltatóval és a legalább három éve működő, országos rádió közösségi médiaszolgáltatókkal szemben fennálló, a legnagyobb lakossági eléréssel rendelkező hálózaton és a televíziós médiaszolgáltatók esetében mobilvételű digitális televízió műsorszóró hálózaton történő műsorterjesztésre vonatkozó szerződéskötési kötelezettséget és részletes szabályait,

c)102 legfeljebb négy általános tematikájú országos médiaszolgáltatóval szemben fennálló, műsorterjesztésre vonatkozó szerződéskötési kötelezettséget, amely a jelenleg a médiaszolgáltatást földfelszíni műsorszórás útján megvalósító médiaszolgáltatók esetében akkor alkalmazható, ha erről kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, és a szerződés megkötésével vállalják, hogy műsorukat a 43. § (1) bekezdésében foglalt legnagyobb vagy második legnagyobb lakossági elérésű, nem mobil vételű digitális televízió műsorszóró hálózaton a műsorterjesztési szolgáltatás indulásával körzetenként elérhetővé teszik,

d) a pályázaton elnyerhető digitális műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó műszaki és ellátottsági jellemzőit,

e) digitális rádió-, illetve televízió műsorszóró hálózat, illetve a műsorszóró adó kiépítésének megkívánt ütemét, illetve üzemeltetése megkezdésének időpontját,

f) a digitális műsorszóró hálózaton, illetve a műsorszóró adón nyújtott műsorterjesztési szolgáltatás tervezett lakossági elérésének ütemezését,

g) a felhasználók és előfizetők tájékoztatását, valamint digitális vevődekóder kedvezményes és támogatott forgalomba hozatalára vonatkozó rendszer kialakításának és működtetésének ajánlatát,

h) a közreműködést az érintett országos analóg földfelszíni televíziós sugárzás előrehozott lekapcsolásában,

i)103 a közszolgálati médiaszolgáltatók kivételével a digitális műsorszóró hálózat üzemeltetésére külön gazdasági társaság alakítását, amely az (5) és (6) bekezdésben megjelölt vállalkozással nem állhat irányítási viszonyban,

j) az (5) bekezdés a) pontjában és a (6) bekezdésben foglalt feltétel folyamatos teljesítését,

k) a lakosság légi- és katasztrófariasztásával, tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségeket,

l)104 a nyertes pályázó, illetve e bekezdés i) pontja szerint az általa létrehozandó gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetében vagy tényleges irányítói körében bekövetkezett változások bejelentésével kapcsolatos feltételeket és részletes szabályokat.

(3) A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogszabályban meghatározottakon túl értékelési szempontként tartalmazza:

a)105 azon pályázó előnyben részesítését, amely új földfelszíni műsorterjesztésű általános tematikájú, szabad hozzáférésű médiaszolgáltató elérhetővé tételét kölcsönös szándéknyilatkozattal igazoltan vállalja,

b)106 a közszolgálati médiaszolgáltatók közszolgálati műsorainak műsorterjesztési díjaira vonatkozó vállalásokat,

c)107 azon pályázó előnyben részesítését, amely interaktív kiegészítő médiaszolgáltatások bevezetését vállalja,

d) a digitális rádió-, illetve televízió műsorszóró hálózat, illetve a műsorszóró adó kiépítésére vonatkozó, a (2) bekezdés e) pontja szerint meghatározott feltételeknél kedvezőbb vállalásokat,

e) a digitális műsorszóró hálózaton, illetve a műsorszóró adón nyújtott műsorterjesztési szolgáltatás tervezett lakossági elérésére vonatkozó, a (2) bekezdés f) pontja szerinti feltételnél kedvezőbb vállalásokat,

f) a digitális műsorszóró hálózatokon terjesztett műsorok vételére használt digitális vevődekóderek interaktív szolgáltatások igénybevételére való alkalmasságát,

g) a felhasználók és előfizetők tájékoztatásában, valamint digitális vevődekóder esetleges kedvezményes és támogatott forgalomba hozatalára vonatkozó, a (2) bekezdés g) pontja szerinti feltételnél kedvezőbb vállalásokat,

h) az érintett országos analóg földfelszíni televíziós sugárzás előrehozott lekapcsolásában való közreműködésre vonatkozó, a (2) bekezdés h) pontja szerinti feltételnél kedvezőbb vállalásokat.

(4)108 A pályázati kiírási dokumentáció, a 43. § (2) bekezdésében foglalt pályázat kivételével, a (2) és (3) bekezdésben, valamint az Mttv. 9–11. §-aiban meghatározottakon túl további műsortartalmi feltételeket és értékelési szempontokat nem tartalmazhat.

(5)109 A digitális televízió műsorszóró hálózat üzemeltetési jogosultságára vonatkozó pályázaton – kivéve a kizárólag mobil vételű digitális televízió műsorszóró hálózat üzemeltetési jogosultságára vonatkozó a 43. § (3) bekezdésében foglalt pályázatot – nem vehet részt olyan vállalkozás, vagy a vállalkozással irányítási viszonyban álló vállalkozás, amely

a) előfizetőinek összesített száma a televíziós műsorterjesztési piacokon a digitális televízió műsorszóró hálózattal végzett műsorterjesztés kivételével meghaladja a háromszázezret, vagy

b)110 az Mttv. hatálya alá tartozó, elsősorban Magyarország területére irányuló médiaszolgáltatást végez.

(6)111 A 43. § (2) bekezdésében foglalt pályázaton nem vehet részt országos rádiós médiaszolgáltató, vagy azzal irányítási viszonyban álló vállalkozás, kivéve az Mttv. szerinti közszolgálati rádiós médiaszolgáltatót, valamint országos közösségi médiaszolgáltatót.

(7) A pályázaton egyidejűleg nem vehetnek részt olyan természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy egyéb szervezetek, amelyek egymással irányítási viszonyban állnak.

(8)112 Amennyiben a jelenleg a médiaszolgáltatást földfelszíni műsorszórás útján megvalósító országos televíziós médiaszolgáltatók a (2) bekezdés c) pontjában foglalt lehetőséggel nem élnek, a nyertes digitális műsorszóró hálózat üzemeltetője a rendelkezésre álló átviteli kapacitások vonatkozásában szabadon köthet szerződést más általános tematikájú országos médiaszolgáltatóval. A jelenleg a médiaszolgáltatást földfelszíni műsorszórás útján megvalósító országos televíziós médiaszolgáltatók a 43. § (1) bekezdésében foglalt pályázaton értékesített bármely digitális műsorszóró hálózatra abban az esetben kerülhetnek fel, ha szerződés megkötésével vállalják, hogy műsorukat a 43. § (1) bekezdésében foglalt legnagyobb vagy második legnagyobb lakossági elérésű, nem mobil vételű digitális televízió műsorszóró hálózaton a műsorterjesztési szolgáltatás indulásával körzetenként elérhetővé teszik.

40. § (1)113 A pályázati eljárást az Országgyűlés által létrehozott eseti bizottság (a továbbiakban: Bizottság) felügyeli. A Bizottság ügyrendjét az e törvényben meghatározottak figyelembevételével az Országgyűlés a házszabályi rendelkezésekben maga állapítja meg.114

(2)115 A Bizottságba minden országgyűlési képviselőcsoport jogosult egy-egy tagot jelölni.

(3) A Bizottság tagjai a szavazásuk időpontjában az őket jelölő országgyűlési képviselőcsoport létszámának megfelelő mértékű szavazattal rendelkeznek. A Bizottság állásfoglalásának, valamint ügyrendjének elfogadásához – a (6) és (7) bekezdésben foglalt esetek kivételével – az összes szavazati mérték kétharmada szükséges.

(4) A Bizottság hozzájárulása szükséges

a)116 a pályázati kiírási dokumentáció előzetes és végleges jóváhagyásához,

b) a pályázat, illetve az egyes pályázati ajánlatok érvényességéről szóló döntéshez,

c) a pályázat nyerteséről szóló döntéshez (a továbbiakban együtt: bizottsági állásfoglalás).

(5) A Hatóság a (4) bekezdés szerinti ügyekben előkészített határozattervezetét megküldi a Bizottságnak, amely a megküldéstől számított tizenöt napon belül állásfoglalást hoz a hozzájárulás megadásáról, megtagadásáról vagy a (4) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben a határozattervezet visszaküldéséről.

(6) A (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a Bizottság a szavazati jogok legalább egyharmadával rendelkező tagok indítványára az általuk javasolt indokolással ellátva a határozattervezetet átdolgozásra – akár több ízben is – visszaküldi a Hatóságnak.

(7) A (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben, alaki vagy számítási hiba esetén, a hiba megjelölésével a Bizottság a szavazati jogok legalább egyharmadával rendelkező tagok indítványára a hatósági szerződéstervezetet egy ízben átdolgozásra visszaküldi a Hatóságnak.

(8) A (6)–(7) bekezdés szerint visszaküldött határozattervezetet, vagy hatósági szerződéstervezetet a Hatóság tíz napon belül megvizsgálja, és átdolgozás után és újbóli állásfoglalás kérés céljából megküldi a Bizottságnak, amely az (5)–(7) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

(9) A (4) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben a Bizottság állásfoglalásában a hozzájárulást kizárólag jogszabálysértésre (ideértve a pályázati kiírás és eljárás megsértését is) hivatkozva tagadhatja meg.

(10) A hozzájárulást megtagadó bizottsági állásfoglalás esetén, vagy ha a Bizottság határidőben nem hoz állásfoglalást, a Hatóság döntést hoz a pályázat, vagy az egyes pályázatok érvénytelenségéről, illetve a pályázat eredménytelenségéről.

(11) A Hatóságnak a pályázat, illetve az egyes pályázati ajánlatok érvénytelenségéről, valamint a pályázat eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló döntése ellen bírósági felülvizsgálat kérhető azzal, hogy

a) a meghozatalától számított harminc napos jogvesztő határidő elteltével a határozatot, vagy hatósági szerződést akkor sem lehet megtámadni, ha az ismert ügyfeleken kívüli más jogorvoslatra jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást,

b)117 a bírósági felülvizsgálat iránti keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság háromtagú tanácsban, a kereset benyújtására meghatározott határidő elteltétől számított harminc napon belül bírálja el,

c)118 a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság határozatával szemben fellebbezésnek nincs helye,

d) azt a Bizottság tagja is kezdeményezheti.

(12)119 Ha a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság azt állapítja meg, hogy a Hatóság a (10) bekezdés alkalmazásával úgy hozott az egyes pályázatok érvénytelenségéről, illetve pályázat eredménytelenségéről döntést, hogy a Bizottság a jogszabályoknak (ideértve a pályázati kiírás és eljárás szabályait is) megfelelő határozattervezethez, vagy hatósági szerződéshez nem járult hozzá, a Hatóságot új eljárásra kötelezi, amelynek során a Hatóság az e határozattervezet vagy hatósági szerződés tartalmával megegyező döntést hoz a Bizottságnak való megküldés és a Bizottság hozzájárulása nélkül.

41. §120 (1) A 40. §-ban foglaltak szerint előzetesen elfogadott pályázati kiírási dokumentáció alapján a pályázatról a Hatóság honlapján hirdetményt, két országos napilapban felhívást tesz közzé.

(2) A pályázati kiírási dokumentáció nyilvántartásba vétel mellett elektronikus formában a Hatóság honlapjáról ingyenesen letölthető, nyomtatott formában költségtérítés ellenében szerezhető be a Hatóság székhelyén.

(3) A pályázati kiírási dokumentációról a Hatóság a hirdetményben, illetve felhívásban meghatározott módon, helyen a hirdetmény megjelenését követő tizenöt napon belül konzultációt tart. A közzététel napjának a Hatóság honlapján történő megjelenés napját kell tekinteni.

(4) A konzultáción a kiírási dokumentációt nyilvántartásba vétel mellett beszerző személyek vagy szervezetek, illetve a kiírási dokumentációban meghatározott számú képviselőik vehetnek részt.

(5) A konzultáción résztvevők a Hatóság számára írásban is feltehetik kérdéseiket legkésőbb a konzultációt megelőző ötödik napig.

(6) A konzultáción résztvevők észrevételeiket a hirdetmény megjelenését követő húsz napon belül írásban tehetik meg.

(7) A Hatóság a konzultációs észrevételekről összefoglalót készít, amelyet a honlapján közzétesz.

(8) A Hatóság a konzultációs észrevételek alapján a hirdetmény megjelenését követő harminc napon belül véglegesíti a pályázati kiírási dokumentációt, amelyet a Bizottság számára állásfoglalás kérés céljából megküld.

(9) A Bizottság az állásfoglalása meghozatala során a 40. § (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el (végleges elfogadás).

42. § (1) A pályázatról a Hatóság honlapján hirdetményt, két országos napilapban felhívást tesz közzé.

(2) A pályázati ajánlatok az (1) bekezdés szerinti kiírást követő harminc napon belül nyújthatók be.

(3) A Hatóság a pályázat, vagy az egyes pályázati ajánlatok érvénytelenségéről a pályázati határidő lejártát követő tizenöt napon belül külön határozatot hoz. A Hatóság a pályázat, illetve az egyes pályázati ajánlatok érvényességéről szóló döntését határozattervezetbe vagy hatósági szerződéstervezetbe foglalja.

(4) A Hatóság a pályázat eredményét tartalmazó hatósági szerződéstervezetet állásfoglalás céljából a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül megküldi a Bizottságnak, amely a 40. §-ban foglaltak szerint jár el.

(5) A pályázat eredményét a Bizottság jóváhagyó állásfoglalását követő harminc napon belül kell közzétenni a Hatóság hivatalos lapjában, valamint elektronikus úton a Hatóság honlapján.

(6) A Hatóság a pályázat nyertesével, a pályázati kiírási dokumentációval, a nyertes pályázó pályázatával összhangban a Bizottság jóváhagyó állásfoglalását követő negyvenöt napon belül hatósági szerződést köt.

43. § (1)121 A Hatóság az átmeneti időszakban rendelkezésre álló négy digitális televízió műsorszóró (amelyek közül egy a közszolgálati médiaszolgáltató műsora analóg műsorszórásának leállítását követően nyílik meg), valamint a digitális átállást követően rendelkezésre álló további egy digitális televízió műsorszóró hálózat üzemeltetési jogára vonatkozó pályázatot a Bizottságnak a pályázati kiírási dokumentáció jóváhagyását tartalmazó állásfoglalása meghozatalától számított 30 napon belül, de legkésőbb 2008. december 31-éig írja ki. A pályázattal elnyerhető második legnagyobb lakossági lefedettséggel rendelkező hálózatnak alkalmasnak kell lennie az európai szabvány szerinti mobil vételű digitális műsorszórási szolgáltatások nyújtására.

(2)122 A Hatóság az átmeneti időszakban rendelkezésre álló egy VHF sávú, digitális rádió műsorszóró hálózat üzemeltetési jogára vonatkozó pályázatot a Bizottságnak a pályázati kiírási dokumentáció jóváhagyását tartalmazó állásfoglalása meghozatalától számított 30 napon belül 2008. december 31-éig írja ki. A pályázat során a pályázati kiírási dokumentációban meghatározottak szerint előnyt élvez az a pályázó, amely vállalja országos közszolgálati, illetve országos közösségi médiaszolgáltató rádiók műsorainak kínálatában való elhelyezését.

(3) A digitális átállást követően rendelkezésre álló digitális televízió műsorszóró hálózatok, illetve a VHF sávban és az L-frekvenciasávban rendelkezésre álló digitális műsorszóró hálózatok kiírási határidejét külön jogszabály határozza meg.

(4)123 Az (1)–(3) bekezdésben foglalt jogosultság időtartama a jogosultságról szóló hatósági szerződés megkötésének időpontjától számított 12 év.

(5)124

(6)125 A (2)–(3) foglalt jogosultságok pályázati kiírási dokumentációjának elkészítésére, a pályázati eljárására és a pályáztatásra a 39–43. §-ok megfelelően alkalmazandók.

A helyi és körzeti vételkörzetű műsorterjesztési szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő digitális műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság megszerzésére vonatkozó pályázati eljárás126

43/A. §127 (1)128

(2) A helyi és körzeti vételkörzetű műsorterjesztési szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő digitális műsorszóró adó üzemeltetési jogosultság megszerzésére vonatkozó pályázati eljárásokban (a továbbiakban: pályázati eljárás) a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló külön jogszabályt kell megfelelően alkalmazni az alábbi (43/A–43/K. §-ban foglalt) eltérésekkel.

(3) A pályázati eljárás – az e törvényben meghatározott kivételekkel – hivatalból, a pályázati felhívás közzétételével indul.

(4) A pályázati eljárás során a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló külön jogszabályban szereplő pályázati bizottságot nem kell létrehozni, az eljárás során pályázati bizottság nem működik közre.

(5) A pályázati eljárás ügyintézési határideje nyolcvanöt nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a Ket.-ben meghatározottakon túl a pályázati felhívás közzététele napjától a pályázati ajánlat benyújtásáig terjedő időtartam, valamint a pályázat nyerteséről szóló döntéshez szükséges hozzájárulás beszerzésére irányuló 43/I. § (4)–(6) bekezdésben meghatározott eljárás időtartama. Az ügyintézési határidő indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb húsz nappal meghosszabbítható.

(6) A pályázati eljárást a Bizottság felügyeli. A Bizottság hozzájárulása szükséges a Hatóság Elnökének (a továbbiakban: Elnök) 43/I. § (1) bekezdés b) pontja szerinti – pályázat nyerteséről szóló – döntéséhez. A Bizottság döntésének meghozatalához az összes szavazati mérték kétharmada szükséges.

(7) Az (1) bekezdésben foglalt jogosultság időtartama a jogosultságról szóló hatósági szerződés megkötésének időpontjától számított legfeljebb 12 év.

43/B. §129 (1) A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogszabályban meghatározottakon túl feltételként tartalmazza:

a) a pályázaton elnyerhető digitális műsorszóró adó műszaki és ellátottsági jellemzőit,

b) a digitális rádió-, illetve televízió műsorszóró adó kiépítésének megkívánt ütemét, illetve üzemeltetése megkezdésének időpontját,

c) a digitális műsorszóró adón nyújtott műsorterjesztési szolgáltatás tervezett lakossági elérésének ütemezését,

d) a digitális műsorszóró adó üzemeltetőjét terhelő szerződéskötési és továbbítási kötelezettséget,

e) a lakosság légi- és katasztrófariasztásával, tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségeket,

f) a nyertes pályázó, illetve az általa létrehozandó gazdasági társaság tulajdonosi szerkezetében vagy tényleges irányítói körében bekövetkezett változások bejelentésével kapcsolatos feltételeket és részletes szabályokat,

g) a pályázati ajánlat alaki és tartalmi érvényességének feltételeit.

(2) A pályázati kiírási dokumentáció a külön jogszabályban meghatározottakon túl feltételként tartalmazhatja:

a) amennyiben a pályázati kiírás lehetővé teszi több pályázó közös ajánlattételét, úgy a közös ajánlattétel szabályait,

b) a benyújtott pályázatokra vonatkozó ajánlati kötöttséget és annak időtartamát.

(3) A pályázaton egyidejűleg nem vehetnek részt olyan természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok vagy egyéb szervezetek, amelyek egymással irányítási viszonyban állnak.

(4) A jogszabályban valamint a pályázati kiírási dokumentációban meghatározott részvételi feltételeknek a pályázati eljárás teljes tartama alatt meg kell felelni.

(5) A résztvevő köteles a kiírási dokumentációban foglalt eljárási szabályokat betartani.

(6) Amennyiben az Elnök a pályázati eljárás tartama alatt a jogszabályba vagy a pályázati kiírási dokumentációba ütköző magatartást észlel, a pályázati kiírási dokumentációban részletezett jogkövetkezményeket alkalmazza, az arányosság és a fokozatosság elvét követve.

43/C. §130 (1) Az Elnök megvizsgálja, hogy a jelentkező (résztvevő) megfelel-e az alaki és tartalmi érvényesség feltételeinek.

(2) Alakilag érvénytelen a pályázati ajánlat, ha

a) a jelentkező (résztvevő) nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírási dokumentációban meghatározott személyi, részvételi feltételeknek, illetve összeférhetetlenségi követelményeknek,

b) a pályázati ajánlat nem a pályázati felhívásban meghatározott határidőben, helyen, példányszámban, formában és módon került benyújtásra,

c) a részvételi díjat határidőben nem fizették meg,

d) a pályázati ajánlat formailag nem felel meg a pályázati felhívásban és a pályázati kiírási dokumentációban meghatározott feltételeknek,

e) nem tartalmazza a pályázati jelentkezéshez szükséges – jogszabályban és a pályázati kiírási dokumentációban felsorolt – adatokat.

(3) Ha a pályázati jelentkezés, illetve a pályázati ajánlat a (2) bekezdés e) pontja alapján hiányos, az Elnök hiánypótlásra szólítja fel a jelentkezőt. A hiánypótlás teljesítésére a kézbesítéstől számított tizenöt nap áll a jelentkező rendelkezésére. Amennyiben a jelentkező a hiányosságot a felhívásban megjelölt időtartamon belül megfelelően pótolja, a pályázatot úgy kell tekinteni, mintha már eredetileg is helyes és teljes körű lett volna. A hiánypótlás teljesítésére meghatározott határidő jogvesztő, a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. A pályázati ajánlat azon elemei tekintetében, amelyek a pályázati felhívás, illetve pályázati kiírási dokumentáció alapján értékelésre kerülnek, hiánypótlásnak nincs helye.

(4) Az alaki érvényesség vizsgálata során az Elnök érdemi, tartalmi értékelést nem végez.

43/D. §131 (1) Az Elnök a pályázatok értékelése, feltételeinek jobb megértése, és összehasonlíthatósága érdekében az esélyegyenlőség elvének sérelme nélkül jogosult a jelentkezőtől (résztvevőtől) a pályázatra vonatkozó, illetőleg a pályázónak e törvényben, illetve a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek való megfelelését igazoló további dokumentumokat és információkat írásban kérni.

(2) A felvilágosítás a pályázatban foglaltak jobb megértését szolgálja, nem eredményezheti az ajánlatban megfogalmazott pénzbeli, értékbeli vállalások, lényeges állítások változását, csak azok értelmezését szolgálhatja.

(3) Az Elnök a jelentkező (résztvevő) által adott felvilágosítás tartalmához nincs kötve, szabadon mérlegeli, hogy a döntéshozatal során figyelembe veszi-e azt. Az Elnök a teljes pályázati eljárás során jogosult a felvilágosítás-kérésre.

43/E. §132 (1) Az Elnök az alakilag érvényes pályázati ajánlatot benyújtó jelentkezőket – a benyújtási határidő lejártától számított negyvenöt napon belül – hatósági nyilvántartásba veszi (a továbbiakban: pályázati nyilvántartás). A pályázati nyilvántartásba vételről az Elnök a résztvevővé vált jelentkezőket értesíti, és a pályázati nyilvántartásba vett résztvevők listáját a Hatóság honlapján közzéteszi.

(2)133 A 43/C. § (2) bekezdés alapján alakilag érvénytelen pályázat esetén az Elnök a jelentkező pályázati nyilvántartásba vételét végzéssel megtagadja. A nyilvántartásba vételt megtagadó végzés megszünteti az eljárásban a jelentkező ügyféli minőségét. A pályázati nyilvántartásba vételt megtagadó végzés ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – a végzés közlésétől számított nyolc napon belül felülvizsgálat kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A bíróság az ügyben, szükség esetén a felek meghallgatása alapján, tizenöt napon belül nemperes eljárásban határoz. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság végzése ellen fellebbezésnek helye nincs. A nemperes eljárás iránti kérelem benyújtása esetén az Elnök a pályázati eljárást – a bíróság jogerős döntéséig – felfüggeszti. Az Elnök eljárást felfüggesztő végzésével szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs.

(3) Amennyiben az Elnök az alaki érvénytelenségi okot a pályázati nyilvántartásba vételt követően, a pályázati ajánlat érdemi elbírálása során észleli, a pályázat alaki érvénytelenségét külön végzéssel nem állapítja meg, a pályázat érvénytelenségét a pályázati eljárást lezáró döntésébe foglalja.

43/F. §134 (1) A pályázati ajánlat tartalmi érvényességének vizsgálatakor az Elnök a pályázati nyilvántartásba vett résztvevő pályázati ajánlatát összességében és az egyes pályázati elemek tekintetében is értékeli, vizsgálja annak megalapozottságát.

(2) Ha a pályázati ajánlat tartalmilag hiányos, az Elnök hiánypótlásra szólítja fel a résztvevőt. A hiánypótlás teljesítésére a kézbesítéstől számított tizenöt nap áll a résztvevő rendelkezésére. Amennyiben a résztvevő a hiányosságot a felhívásban megjelölt időtartamon belül megfelelően pótolja, a pályázatot úgy kell tekinteni, mintha már eredetileg is helyes és teljes körű lett volna. A hiánypótlás teljesítésére meghatározott határidő jogvesztő, a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. A pályázati ajánlat azon elemei tekintetében, amelyek a pályázati felhívás alapján értékelésre kerülnek, hiánypótlásnak nincs helye.

(3) A pályázati ajánlat tartalmilag érvénytelen, amennyiben

a) a pályázati felhívás és a pályázati kiírási dokumentáció szerinti értékelési szempontként megjelölt vállalások körében érthetetlen vagy egymásnak ellentmondó vagy nyilvánvalóan lehetetlen vállalásokat, feltételeket tartalmaz, amelyek akadályozzák a pályázat érdemi értékelését,

b) a pályázati ajánlat az Elnök megítélése szerint lehetetlen, túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz, illetve olyan nyilvánvalóan irracionális vagy megalapozatlan vállalásokat, feltételeket tartalmaz, amelyek ellentmondanak az Elnök rendelkezésére álló tényeknek, adatoknak, és ezáltal lehetetlenné teszik a pályázati kiírásban és a pályázati kiírási dokumentációban foglalt szempontrendszer szerinti értékelést,

c) a pályázati ajánlat megalapozatlansága miatt nem alkalmas az e törvényben, illetve a pályázati felhívásban és a pályázati kiírási dokumentációban meghatározott célok elérésére, megvalósítására, vagy

d) a pályázati felhívásban, illetve a pályázati kiírási dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek nem tesz eleget.

(4) Az Elnök a pályázati ajánlat tartalmi érvénytelenségét külön végzéssel nem állapítja meg, a pályázati ajánlat tartalmi érvénytelenségét a pályázati eljárást lezáró döntésébe foglalja.

43/G. §135 (1) A pályázati ajánlatok értékelésére a pályázati felhívásban, illetve a pályázati kiírási dokumentációban meghatározott elvek és szempontok alapján kerül sor. Az értékelési szempontoknak mennyiségi vagy más módon értékelhető tényezőkön kell alapulniuk, a pályázat tárgyával, illetőleg a hatósági szerződés lényeges feltételeivel összhangban kell állniuk. Az egyes szempontok nem eredményezhetik a pályázati ajánlat ugyanazon tartalmi elemének többszöri értékelését.

(2) Az Elnök a bírálati szempontokkal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban a pályázati felhívásban, illetve a pályázati kiírási dokumentációban jogosult meghatározni olyan elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elemnél nem lehet.

(3) Az értékelés elveinek átláthatónak, megkülönböztetéstől mentesnek és arányosnak kell lenniük.

(4) A pályázati ajánlatokat a pályázati felhívásban, illetve a pályázati kiírási dokumentációban meghatározottaktól eltérően értékelni nem lehet.

43/H. §136 (1) Az Elnök végzéssel megszünteti a pályázati eljárást, amennyiben

a) a pályázati felhívásra nem érkezik pályázati ajánlat,

b)137 a pályázati eljárás a lefolytatása során felmerült körülmény, feltétel folytán okafogyottá válik, így különösen abban az esetben, ha a pályázati felhívást követően a hazai vagy a nemzetközi gazdálkodási környezet nagymértékben megváltozik, illetve a pályázati felhívás kiírásakor fennálló – gazdasági, jogi, frekvenciagazdálkodási, műsorterjesztési, médiaszolgáltatási iparági – körülmények, feltételek lényegesen megváltoznak,

c) az Elnök mérlegelése szerinti médiapolitikai szempontok, illetve az e törvényben vagy a pályázati kiírási dokumentációban rögzített alapelvek, célok a pályázati eljárás lefolytatásával nem biztosíthatóak, ideértve azt az esetet, ha az e törvény 43/A. § (1) bekezdése alapján a pályáztatást a digitális átállás üteme nem teszi lehetővé, vagy

d) az Elnök a benyújtott pályázati ajánlatok és a rendelkezésre álló információk alapján megállapítja, hogy egyetlen résztvevő pályázati ajánlata sem felel meg az e törvényben foglalt céloknak és alapelveknek vagy a pályázati eljárásban résztvevő bármely résztvevő nyertessé nyilvánítása veszélyeztetné a frekvenciakészlettel, mint állami tulajdonnal való felelős, rendeltetésszerű, hatékony gazdálkodást.

(2) Az Elnök az (1) bekezdés szerinti döntését a résztvevőkkel öt napon belül közli, valamint a pályázati felhívással azonos helyen és módon nyilvánosan közzéteszi.

43/I. §138 (1) Az Elnök hatósági határozatban állapítja meg

a) a pályázati eljárás eredményes vagy eredménytelen voltát, és

b) eredményesség esetén a pályázati eljárás nyertesét.

(2) Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben valamennyi benyújtott pályázati ajánlat alaki vagy tartalmi szempontból érvénytelen, illetve a (7) bekezdésben meghatározott esetben.

(3) Nyertessé kizárólag olyan résztvevő nyilvánítható, amely a pályázati ajánlat benyújtásától kezdve folyamatosan megfelelt az e törvényben és a pályázati felhívásban, illetve a pályázati kiírási dokumentációban meghatározott részvételi feltételeknek.

(4) Az Elnök az (1) bekezdés b) pontja szerinti határozattervezetét megküldi a Bizottságnak, amely a megküldéstől számított tizenöt napon belül dönt a hozzájárulás megadásáról, megtagadásáról vagy a határozattervezet visszaküldéséről. Amennyiben a Bizottság a megadott határidőn belül nem dönt a határozattervezetről, a határidő leteltét követő napon a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.

(5) A Bizottság a hozzájárulást kizárólag jogszabálysértésre (ideértve a pályázati kiírás és eljárás megsértését is) hivatkozva tagadhatja meg. A Bizottság formai vagy számítási hiba, illetve név-, szám- vagy más elírás esetén, a hiba vagy az elírás megjelölésével a hatósági határozattervezetet egy ízben átdolgozásra visszaküldi az Elnöknek.

(6) Az (5) bekezdés szerint visszaküldött határozattervezetet az Elnök tíz napon belül megvizsgálja, és átdolgozás után újbóli hozzájárulás kérés céljából megküldi a Bizottságnak, amely a (4)–(5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

(7) A hozzájárulást megtagadó bizottsági döntés esetén, az Elnök döntést hoz a pályázat eredménytelenségéről.

43/J. §139 (1) Az Elnök a 43/I. § (1) bekezdés szerinti döntését a pályázati nyilvántartásban szereplő résztvevőkkel öt napon belül közli, valamint a pályázati felhívással azonos helyen és módon nyilvánosan közzéteszi.

(2)140 Az Elnök a 43/I. § (1) bekezdésben meghatározott határozatával szemben a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül az ügyfelek jogszabálysértésre hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálatát kérhetik a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól azzal, hogy a határozat meghozatalától számított harminc napos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet megtámadni, ha az ismert ügyfeleken kívüli más jogorvoslatra jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást.

(3)141 A bírósági felülvizsgálat iránti keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság háromtagú tanácsban, a kereset benyújtására meghatározott határidő elteltétől számított harminc napon belül bírálja el. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság határozatával szemben fellebbezésnek, perújításnak, felülvizsgálati kérelemnek nincs helye.

(4)142 Ha a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság azt állapítja meg, hogy az Elnök a 43/I. § (7) bekezdés alkalmazásával úgy hozott a pályázat eredménytelenségéről döntést, hogy a Bizottság a jogszabályoknak (ideértve a pályázati kiírás és eljárás szabályait is) megfelelő határozattervezethez nem járult hozzá, az Elnököt új eljárásra kötelezi, amelynek során az Elnök az e határozattervezet tartalmával megegyező döntést hoz a Bizottságnak való megküldés és a Bizottság hozzájárulása nélkül.

(5) A pályázati ajánlatban szereplő adatokról az Elnök a hatósági szerződés megkötéséig harmadik személynek nem adhat tájékoztatást.

43/K. §143 (1) Az Elnök a 43/I. § (1) bekezdés b) pont szerinti határozattal nyertessé nyilvánított pályázó pályázati ajánlatával és a pályázati kiírási dokumentációval összhangban a nyertessé nyilvánított pályázóval hatósági szerződést köt. E hatósági eljárás ügyintézési határideje negyvenöt nap.

(2) A nyertes pályázó a hatósági szerződés megkötése iránti eljárást a 43/I. § (1) bekezdés b) pont szerinti határozat közlését követő harminc napos jogvesztő határidőn belül kezdeményezheti. E határidő elmulasztása estén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti hatósági eljárásban a pályázat nyertese nem vesz részt vagy a hatósági szerződés megkötését akadályozza, az (1) bekezdésben meghatározott ügyintézési határidőn túl a hatósági szerződés nem köthető meg, ez esetben az Elnök az eljárás megindításától számított negyvenötödik napon az eljárást megszünteti. Az eljárásban igazolási kérelemnek nincs helye.

(4)144 Amennyiben a 43/J. § (2) bekezdés szerint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság eljárását kezdeményezték, a hatósági szerződés a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős döntéséig nem köthető meg. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság felülvizsgálati eljárásának időtartama a (2) bekezdés szerinti hatósági eljárás kezdeményezésére nyitva álló határidőbe, illetve az eljárás ügyintézési határidejébe nem számít bele.

(5) Az Elnök a pályázati kiírási dokumentációban meghatározott mértékű bírságot szabhat ki, amennyiben a nyertes pályázó a pályázati ajánlatát visszavonja, vagy a hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem kezdeményezi, illetve amennyiben a nyertes pályázó a hatósági szerződést nem köti meg.

(6) Az Elnök a bírság kiszabása mellett a pályázati ajánlat visszavonásából, a hatósági szerződés megkötésének akadályozásából származó valamennyi költség viselésére, megfizetésére is kötelezheti a nyertes pályázót.

(7) Amennyiben a hatósági szerződésben meghatározott időpontig a műsorszóró adó üzemeltetése megkezdésére, illetve az adón nyújtott műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására – a nyertes pályázó érdekkörében felmerült ok miatt – nem kerül sor, az Elnök jogosult a hatósági szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásán túlmenően a hatósági szerződést azonnali hatállyal felmondani.

43/L. §145 (1) Az Elnök hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi a 42. § (6) bekezdés, illetve a 43/K. § alapján megkötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Amennyiben az ellenőrzés eredményeként megállapítja a hatósági szerződésben foglaltak ügyfél általi megsértését, az ellenőrzés során feltárt tények, a szerződésszegés súlya, a hatékony jogérvényesítés, a szerződéssel érintett társadalmi-, gazdasági- és jogviszonyok, valamint a vonatkozó műsorterjesztési alkotmányos alapelvek és célok, továbbá a szerződés alapját képező közérdek hatékony érvényesülése szempontjából mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az Eht. szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít.

(2)146 Amennyiben az Elnök végrehajtási eljárást indít, akkor a végrehajtást elrendelő végzés felülvizsgálatát az ügyfél kérheti – jogszabálysértésre hivatkozással – a végzés közlésétől számított tizenöt napon belül a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól. A bíróság az ügyben, szükség esetén a felek meghallgatása alapján, tizenöt napon belül nemperes eljárásban határoz. A nemperes eljárás iránti kérelem benyújtásának a végzés végrehajtására halasztó hatálya van. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság végzése ellen fellebbezésnek nincs helye.

(3) Ha az Elnök az (1) bekezdés alkalmazásával az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazására irányuló eljárást indít, az eljárás megindításával szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs.

(4) A hatósági ellenőrzés eredményeként – az ügyfél szerződésszegése tárgyában – indított hatósági eljárásban az Elnök az Eht-ban, valamint a hatósági szerződésben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

(5) Súlyos vagy ismételt ügyfél általi szerződésszegés esetében az Elnök jogosult – a hatósági szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a hatósági szerződést azonnali hatállyal felmondani.

(6) A hatósági szerződés módosítása vonatkozásában a bíróság előtt indított per nem befolyásolja a hatósági szerződés végrehajtását, érvényesítését, illetve nem rendelkezik halasztó hatállyal a hatósági szerződés végrehajtása, érvényesítése tekintetében.

43/M. §147 (1) Az Elnök meghatározott időszakra, de legfeljebb három évre közfeladat ellátása érdekében kivételesen pályázati eljárás nélkül is feljogosíthat valamely vállalkozást helyi vagy körzeti műsorterjesztési szolgáltatás nyújtását lehetővé tevő műsorszóró adó üzemeltetésére. E médiaszolgáltatási jogosultságra az Elnök hatósági szerződésben a jogosultság iránti kérelmet elsőként benyújtó természetes, jogi személyt, jogi személyiség nélküli gazdásági társaságot vagy egyéb szervezetet (e § alkalmazásában a továbbiakban: kérelmező) jogosíthatja fel, amennyiben a kérelem műszaki és frekvenciagazdálkodási szempontból megalapozott, továbbá a kérelmező a közfeladat ellátásához szükséges és a műsorszóró adó üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel. A felek a hatósági szerződésben kötelesek meghatározni a műsorszóró adó üzemeltetésére vonatkozó feltételeket, ideértve az üzemeltetési jogosultságért fizetendő díj mértékét is.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában közfeladatnak az alábbiak minősülnek:

a)148 az Alaptörvénynek megfelelően kihirdetett szükségállapot, az ország jelentős területét érintő elemi csapás, vagy ipari szerencsétlenség esetén történő és azzal kapcsolatos műsorterjesztés,

b) a valamely közösség speciális oktatási, kulturális, tájékoztatási, vagy az adott közösséget érintő meghatározott eseményhez kapcsolódó igényeinek műsorterjesztésen keresztüli szolgálata,

c) valamely közösség kultúrájának műsorterjesztésen keresztüli megőrzése, védelme és támogatása, vagy

d)149 a nemzetiségi nyelv műsorterjesztésen keresztüli ápolása.

A közszolgálati műsorok műsorszórásának digitális átállása

44. §150 (1) A közszolgálati médiaszolgáltató műsora analóg szórásának leállítására a műsorszóró hálózatban található adónként vagy az adó és átjátszóadói vagy több adó és az átjátszóadók által meghatározott területenként a Hatóság elnöke által rendeletben meghatározott módon és időben kerülhet sor.

(2) A digitális televízió, illetve rádió műsorszóró hálózat, illetve műsorszóró adó üzemeltetője az Mttv. 74. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgálati médiaszolgáltatásokat ingyenesen köteles a felhasználók számára elérhetővé tenni. Ez a kötelezettség nem vonatkozik az Mttv. 75. § (3) bekezdés alapján továbbított közszolgálati médiaszolgáltatásokra.

(3) A közszolgálati médiaszolgáltatók médiaszolgáltatásait a digitális televízió műsorszóró hálózat üzemeltetője a legnagyobb lakossági eléréssel rendelkező hálózaton köteles terjeszteni.

(4) Az Mttv. 74. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének ingyenesen, illetve az Mttv. 74. § (1) bekezdése szerinti díjon történő biztosítása érdekében a digitális vevődekóderek állami támogatására, illetve a vevődekóderek – helyszínen történő – beszerelésére, telepítésére, valamint az ehhez szükséges eszközök állami támogatására versenysemleges módon, a kizárólag analóg földfelszíni műsorszórási vétellel rendelkező rászoruló háztartások részére, indokolt esetben és mértékben, kérelem alapján, a Hatóság elnöke rendeletében meghatározott módon kerülhet sor. Az állami támogatás részletes szabályait a Hatóság elnöke rendeletben határozza meg.

(5) Az állami támogatásra jogosult felhasználók személyes megkeresését és tájékoztatását, illetve a támogatási igényre vonatkozó felmérést a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) végzi, amennyiben a Hatóság a fenti feladatok ellátására a KSH-val együttműködési megállapodást köt. Az együttműködési megállapodás megkötése esetén abban részletesen szabályozni kell a KSH általi feladatellátás kereteit, illetve a KSH és a Hatóság közötti feladatmegosztást és a feladatok végrehajtása pénzügyi fedezetének átadását. Az együttműködési megállapodásban foglalt feladatok pénzügyi fedezetét a Hatóság a 45. §-ban meghatározott forrásokból biztosítja a KSH részére. Az együttműködési megállapodásban meghatározott feladatok ellátása érdekében a KSH megbízási szerződéseket köthet, célfeladatot tűzhet ki.

Adatkezelés a vevőeszköz-támogatás érdekében151

44/A. §152 (1)153 A Hatóság a digitális vevődekóderek állami támogatására vonatkozó közfeladat ellátása során a támogatásra jogosultság megállapítása és a támogatás felhasználása jogszerűségének ellenőrzése céljából jogosult a támogatási jogosultsággal összefüggő – a (4)–(6a) bekezdésben meghatározott – személyes és különleges adatok kezelésére. A (6) bekezdésben meghatározott adatokat a települési önkormányzatok jegyzőivel, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalaival központi, közvetlen informatikai kapcsolattal rendelkező Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: KIH) változtatás nélkül, egységes adatbázis formájában dolgozza fel a Hatóság részére. A KIH biztosítja, hogy az általa feldogozott adatok legalább olyan védelemben részesüljenek, mint amilyenben a települési önkormányzatok jegyzőinél, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalainál és a Hatóságnál részesülnek.

(2) Az állami támogatásra való jogosultsággal összefüggő adatokat kezelő – a (3)–(6) bekezdés szerinti – állami, önkormányzati szerv a Hatóság megkeresésére 30 napon belül köteles adatot szolgáltatni a Hatóság részére. A megkeresés eljárási szabályait, az adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezéseket a Hatóság elnöke – e törvény keretei között – az 53. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kiadott rendeletében (e § alkalmazásában a továbbiakban: támogatási rendelet) határozza meg.

(3)154 A Hatóság a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében adható állami támogatás rendjét szabályozó rendeletben meghatározott szociális ellátásokban részesülő támogatást igénylő jogosultakra vonatkozóan a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől, a kincstártól, a települési önkormányzat jegyzőjétől, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalától kérhet adatszolgáltatást, a támogatási jogosultságot megalapozó ellátások szerinti csoportosításban.

(4) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől a Hatóság a társadalombiztosítási ellátásokkal összefüggésben

a) természetes személyazonosító adatokat,

b) a lakóhely (tartózkodási hely) adatait,

c) a rokkantság, egészségkárosodás tényére és erre tekintettel megállapított ellátásra vonatkozó adatokat, és

d) a keresetre, jövedelemre (nyugdíjra) vonatkozó adatokat

igényelhet megkeresésében.

(5) A kincstártól a Hatóság a családtámogatási és fogyatékossági ellátásokkal összefüggésben

a) természetes személyazonosító adatokat,

b) a lakóhely (tartózkodási hely) adatait,

c) a fogyatékosság tényére, erre tekintettel megállapított ellátásra (fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka) vonatkozó adatokat, valamint

d) családtámogatási ellátásra vonatkozó adatokat

igényelhet megkeresésében.

(6)155 A települési önkormányzat jegyzőjétől, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalától a Hatóság a szociális ellátásokkal összefüggésben

a) természetes személyazonosító adatokat,

b) a lakóhely (tartózkodási hely) adatait, valamint

c) a szociális ellátásra vonatkozó adatokat

igényelhet megkeresésében.

(6a)156 A Hatóság a kizárólag analóg földfelszíni műsorszórási vétellel rendelkező háztartások azonosítása érdekében az elektronikus hírközlési szolgáltatókat az előfizetőik

a) természetes személyazonosító adatai,

b) lakóhely (tartózkodási hely) adatai, valamint

c) szolgáltatás telepítési helyével összefüggő adatai

vonatkozásában adatszolgáltatásra kötelezheti.

(7) Az adatkezelés során a Hatóság biztosítja, hogy az átadott adatok legalább olyan védelemben részesüljenek, mint amilyenben az átadó állami, önkormányzati szervnél részesülnek.

(8) A Hatóság által az e § alapján kezelt adatokat kizárólag a Hatósággal közszolgálati jogviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló azon személy jogosult megismerni, aki a vevőeszköz-támogatási igénylés elbírálásával, a támogatás felhasználása jogszerűségének ellenőrzésével kapcsolatos feladatot lát el.

(9) A Hatóság a vevőeszköz-támogatás ellenőrizhetősége és átláthatósága érdekében statisztikákat, összegzéseket, kimutatásokat készíthet a támogatásban részesülők köréről, a támogatás mértékéről. Ennek során a Hatóság biztosítja, hogy a kimutatásban személyes, illetve különleges adatok ne szerepeljenek.

(10) A Hatóság az adatkezelésre a digitális átállással összefüggő állami vevőeszköz-támogatás igénylésére nyitva álló határidőt követően is, legfeljebb azonban a digitális átállást követő két évig jogosult. Ezt követően a Hatóság a részére átadott adatokat törli.

(11)157 A Hatóság a támogatási jogosultsággal összefüggő, a (4) bekezdés a) és b) pontjában, az (5) bekezdés a) és b) pontjában, a (6) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a (6a) bekezdés a), b) és c) pontjában meghatározott adatokat átadhatja a vevőeszköz-támogatás lebonyolítását végző szervezetnek, gazdasági társaságnak, amelynek keretében a Hatóság az átadott adatoknak legalább olyan védelmét biztosítja, mint amilyenben a Hatóságnál, illetve az átadó állami, önkormányzati szervnél részesülnek.

A digitális átállás forrásai

45. §158 (1) A digitális átállás költségeit az elkülönített források felhasználásával kell fedezni. Ezek

a)159 a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Mttv.-ben meghatározott forrása,

b) az analóg földfelszíni műsorterjesztés célját szolgáló frekvenciahasználat díjának külön jogszabályban meghatározott mértéke,

c) a szolgáltatók önkéntes befizetései,

d) költségvetési előirányzat, és

e) egyéb befizetések.

(2) A digitális átállás forrásai kizárólag a következő célok érdekében használhatók fel:

a) digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózat, illetve az ehhez kapcsolódó jogosultságok pályáztatási költségének megelőlegezése;

b) a digitális műsorterjesztés vételére alkalmas készülékkel nem rendelkezők rászorultsági alapú, célhoz kötött támogatása a külön jogszabályban meghatározottak szerint; vagy

c)160 a digitális átállással kapcsolatos állami kommunikáció pályázat útján, vagy

d)161 egyéb, az 1014/2007. (III. 13.) Korm. határozat mellékletében (Digitális Átállás Stratégia) meghatározott célra.

(3)162 A digitális rádió- vagy televízió-műsorszóró hálózat, illetve az ehhez kapcsolódó jogosultságok pályáztatási költségeit a Műsorszolgáltatás támogató és Vagyonkezelő Alapból kell fedezni.

NEGYEDIK RÉSZ

A HATÓSÁGOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

46. §163 (1)164

(2) A Hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal e törvény céljai és alapelvei érvényre juttatása érdekében a rendelkezésükre álló adatokat, információkat és iratokat – az adatvédelemre és az üzleti titokra vonatkozó szabályok figyelembevételével – egymásnak átadják, feladat- és hatáskörükkel összefüggésben – a másik hatóság kérésére – szakmai kérdésekben véleményt nyilvánítanak, állásfoglalást adnak. Ennek keretében az adatot a másik hatóságnak átadó hatóság többek között értesíti az adatszolgáltatót az adatok átadásáról, és az átvevő hatóság biztosítja, hogy az átadott adatok legalább olyan szintű védelemben részesüljenek, mint az átadó hatóságnál.

ÖTÖDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

47. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott rendelkezések kivételével – a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(2) E törvény 40. §-ának (1) és (2) bekezdése, 47. §-ának (5) bekezdése, valamint 53. §-a a törvény kihirdetésének napján, 45. § (1) bekezdésének a) pontja és (3) bekezdése 2008. január 1-jén, 30. § (5) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az Rttv. 103–106. §-a, valamint 110. §-a,

b) az Rttv. 115. §-ának (3), valamint (5), (6), (8) bekezdése, 116. §-ának (2), (3) és (6) bekezdése, 117. §-ának (4) bekezdése, 118. §-ának (3)–(7) bekezdése és 119–120. §-a,

c) az Eht. 33. §-ának (2) bekezdés c) pontjában a „vagy engedély nélküli” szövegrész,

d) az Eht. 94. §-ának (4) bekezdése,

e) az Eht. 188. §-ának 76. pontja.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az Rttv. 2. §-ának 29. és 33. pontja,

b) az Rttv. 2. §-ának 30. pontjában az „és a felhasználó vevőkészülékéhez történő továbbítása bármely műsorszétosztó és műsorterjesztő rendszeren” szövegrész,

c) az Rttv. 114/A. §-a,

d) az Rttv. 115. §-ának (1), (2), (7) és (9) bekezdése, 116. §-ának (1), (4) és (5) bekezdése, 117. §-ának (1)–(3) bekezdése, 118. §-ának (2) bekezdése és 121. §-a.

(5)165

Átmeneti rendelkezések166

48. §167 2013. január 1-jéig a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala vonatkozásában a 44/A. § (1), (3) és (6) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

49–52. §168

Felhatalmazás

53. §169 (1) Felhatalmazást kap a Hatóság elnöke arra, hogy rendelettel állapítsa meg

a) a digitális rádió- és televízió-médiszolgáltatások vételére alkalmas készülékek együttműködő képessége érdekében szükséges intézkedések részletes szabályait;170

b) a digitális átállás forrásainak részletes felhasználási szabályait az államháztartásért felelős miniszter véleményezését követően;171

c) az analóg földfelszíni műsorterjesztés célját szolgáló frekvenciahasználat díjából a digitális átállás forrásaként felhasználható mértékét az államháztartásért felelős miniszter véleményezését követően;

d) digitális műsorszóró hálózatok, illetve műsorszóró adók üzemeltetési jogosultságok pályázati kiírási határidejét,

e) a közszolgálati médiaszolgáltatások analóg műsorszórásának leállítására vonatkozó részletes szabályokat;172

f) az analóg és digitális televíziós vételre alkalmas vevőkészülékek forgalomba hozatala műszaki feltételeinek és digitális műsorok vételére való alkalmasságának, az alkalmasság megjelölésének részletes szabályait.173

(2)174 Felhatalmazást kap a Hatóság elnöke, hogy az államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével rendeletben állapítsa meg a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében a digitális vevődekóderek, illetve a vevődekóderek helyszínen történő beszerelésére, telepítésére, valamint az ehhez szükséges eszközök állami támogatására vonatkozó szabályokat és az állami támogatásra való jogosultsággal összefüggő adatszolgáltatás rendjét.175

(3) Az Elnök jelen szakasz szerinti jogalkotási hatáskörébe tartozó, 2011. augusztus 1. napját megelőzően kibocsátott jogszabályok az Elnök által azonos tárgykörben kibocsátott jogszabályok hatálybalépéséig maradnak hatályban.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

54. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/19/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó berendezésekhez való hozzáférésről és azok összekapcsolásáról (hozzáférési irányelv),

b) az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/20/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről (engedélyezési irányelv),

c) az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról (keretirányelv),

d) az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/22/EK irányelve az egyetemes szolgáltatásról és az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról (egyetemes szolgáltatási irányelv),

e) az Európai Bizottság 2002. szeptember 16-i 2002/77/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacának versenyéről,

f) az Európai Parlament és a Tanács 2000. június 8-i 2000/31/EK irányelve a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól („Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”).

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!