nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
68/2007. (XII. 28.) IRM rendelet
a katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átléptetéséről, a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzéséről, valamint a menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalakról és víziutakról
2011-01-01
2015-06-30
4
Jogszabály

68/2007. (XII. 28.) IRM rendelet

a katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átléptetéséről, a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzéséről, valamint a menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalakról és víziutakról

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a honvédelemért felelős miniszterrel, c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a közlekedésért, valamint az adópolitikáért felelős miniszterrel, d) pontjában kapott felhatalmazása alapján az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átléptetésének rendje

1. § (1) Külföldi vagy magyar katonai alakulat és szállítmány államhatáron történő átlépésekor – nemzetközi szerződés vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – ellenőrizni kell a külföldi vagy magyar fegyveres szerv által kiadott arcképes igazolványt, egyéni vagy csoportos menetparancsot.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben ellenőrizni kell a katonai alakulat polgári állományú tagjának úti okmányát.

(3) Ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály a katonai szállítmány hazai biztosítására rendőri kísérést határoz meg, a katonai alakulat beléptetése csak a kísérő rendőri erők megérkezését követően hajtható végre.

A nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren a nemzetközi forgalomban közlekedő légi járművek határforgalom-ellenőrzésének szabályai

2. § (1)1 A nemzetközi határforgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren a nemzetközi forgalomban közlekedő légi jármű elhagyását, a légi járműbe való beszállást, valamint áru ki- és berakodását a Rendőrség és – az Európai Unió valamely tagállamába irányuló légi járat kivételével – a vámhatóság ellenőrzi.

(2)2 A nemzetközi határforgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren a nemzetközi forgalomban közlekedő belső légi járat elhagyása, a légi járműbe való beszállás, valamint áru ki- és berakodása esetén az ellenőrzés mellőzhető.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott repülőtérről történő légi jármű indítása esetén a határforgalmi és – az Európai Unió valamely tagállamába irányuló légi járat kivételével – a vámellenőrzést követően ellenőrizni kell a szükséges hatósági engedélyt.

Menet közbeni ellenőrzés

3. § (1) A nemzetközi forgalomban közlekedő vasúti és vízijárműveken menet közbeni ellenőrzés a rendelet mellékletében felsorolt vasútvonalakon és víziutakon végezhető.

(2) A szomszéd állam területén lévő vasútvonalon a menet közbeni ellenőrzést – nemzetközi szerződés alapján – a nemzetközi szerződés rendelkezései szerint kell végrehajtani.

(3) Nem menetrend szerint közlekedő autóbuszon, vasúti és vízijárművön történő menet közbeni ellenőrzés kérelemre engedélyezhető.

(4)3 A schengeni vívmányokat nem teljes körűen alkalmazó Európai Uniós tagállammal közös határszakaszon történő menet közbeni ellenőrzést a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány engedélyezi.

(5)4 A nem Európai Uniós tagállammal közös határszakaszon történő menet közbeni ellenőrzést a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány a vámhatóság parancsnokával együttesen engedélyezi.

(6)5 A kérelmet a menet közbeni ellenőrzés tervezett időpontja előtt legalább tizenöt nappal a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysághoz kell benyújtani. A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság a benyújtott kérelemről az (5) bekezdésben foglalt esetekben haladéktalanul értesíti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vámhatóságot.

(7) A menet közbeni ellenőrzés költségeit a kérelmezőnek meg kell térítenie.

4. § (1) A menet közbeni ellenőrzésre irányuló – a 3. § (3) bekezdése szerinti – kérelemnek tartalmaznia kell:

a)6 a kérelmező természetes személy állampolgárságát, úti okmányának számát, jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a bírósági bejegyzés vagy nyilvántartásba vétel számát;

b) a jármű útvonalát, a határátlépés tervezett helyét, idejét;

c) a jármű típusát, forgalmi rendszámát, színét, vízijármű esetén lajstromozását és nevét;

d) a járművezető nevét, születési helyét, idejét, lakcímét, állampolgárságát, úti okmányának számát;

e) az utasok számát, állampolgárságát;

f) az értesítési címet (postai cím, telefon/telefaxszám).

(2) Az eljáró hatóság határozathozatal helyett a kérelmezővel hatósági szerződést köthet.

(3) A menet közbeni ellenőrzés akkor engedélyezhető, ha

a) az nem veszélyezteti a Rendőrség – és a 3. § (5) bekezdésében foglalt esetben a vámhatóság – jogszabályban meghatározott feladatainak ellátását;

b) előzetesen megállapodásban rögzítik a menet közbeni ellenőrzés rendjét, valamint a kérelmező kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a menet közbeni ellenőrzéssel járó többletköltségeket a menet közbeni ellenőrzést követő nyolc napon belül a Rendőrség – és a 3. § (5) bekezdésében foglalt esetekben a vámhatóság – részére, a megállapodásban rögzített számlájára átutalja.

Hatásköri szabályok

5. § (1)7 Nemzetközi szerződés alapján a határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépést – a schengeni vívmányokat nem teljes körűen alkalmazó Európai Uniós tagállammal közös határszakaszon – a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány engedélyezi.

(2)8 Nemzetközi szerződés alapján a határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépést – nem Európai Uniós tagállammal közös határszakaszon – a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vámhatóság parancsnokával együttesen engedélyezi.

(3) A kérelemnek – nemzetközi szerződés eltérő rendelkezésének hiányában – tartalmaznia kell a határátlépés tervezett helyét, idejét, a munkavégzés helyét, célját, időtartamát, a munkát végző személyek nevét, lakcímét, úti okmányának számát, a visszalépés tervezett helyét, várható időpontját.

(4)9 A szomszéd állam határrendészeti szerveinek hozzájárulását a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság szerzi be.

6. § (1)10 A kényszerleszállást végrehajtó – nemzetközi forgalomban közlekedő vagy külföldi – légi jármű továbbhaladását, az Európai Unió tagállamai közötti légi járat esetén a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitány önállóan, más légi járat esetén – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vámhatóság parancsnokával együttesen engedélyezi.

(2)11 Külső légi járat továbbhaladását Pest megyében, Budapesten vagy olyan megyében, amelynek területe az államhatárt nem érinti a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vámhatóság parancsnokával együttesen engedélyezi.

(3) A nemzetközi forgalomban közlekedő vízijármű kényszerkikötése esetén az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-ának (2) bekezdése 2008. március 30-án lép hatályba.

(3)12

Az Európai Unió jogának való megfelelés

8. § E rendelet a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. számú mellékletének 1.2.1., 3.1.1., valamint 4.3. pontja végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Melléklet a 68/2007. (XII. 28.) IRM rendelethez

Menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalak
és víziutak

1. Menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalak

1. Debrecen–Záhony

2. Budapest–Gyékényes–Koprivnica (Kapronca)

3. Budapest–Győr–Hegyeshalom–Bruck an der Leitha*

4. Győr–Rajka–Rusovce (Oroszvár)–Bratislava (Pozsony)*

5. Hatvan–Somoskőújfalu–Filakovo (Fülek)–Zvolen (Zólyom)*

6. Budapest–Kelebia–Subotica (Szabadka)

7. Budapest–Komárom–Komárno–Nové Zámky (Érsekújvár)–Bratislava (Pozsony)*

8. Budapest–Lőkösháza–Curtici (Kürtös)

9. Budapest–Miskolc–Hidasnémeti–Cana (Csány)–Kosice (Kassa)*

10. Budapest–Murakeresztúr–Kotoriba (Kotor)

11. Budapest–Szob–Sturovó (Párkány)–Nové Zámky (Érsekújvár)*

12. Fertőszentmiklós–Pamhagen (Pomogy)*

13. Sopron–Loipersbach (Lépesfalva)–Schattendorf (Somfalva)*

14. Sopron–Baumgarten–Schattendorf (Somfalva)*

15. Sopron–Deutschkreutz (Sopronkeresztúr)*

16. Püspökladány–Biharkeresztes

17. Szeged–Röszke–Horgos (Horgos)

18. Komárom–Komárno (Révkomárom)–Bratislava (Pozsony)*

19. Szentgotthárd–Jennersdorf (Janafalva)*

20. Zalalövő–Hodos–Murska Sobota (Muraszombat)*

21. Komárom–Komarno (Révkomárom)–Nitra (Nyitra)–Bratislava (Pozsony) vasútvonal*

22. Magyarbóly–Beli Monastír (Pélmonostor) vasútvonal

2. Menet közbeni ellenőrzésre kijelölt víziutakon lévő személykikötők

1. Komárom–Budapest Nemzetközi Hajóállomás*

2. Esztergom–Budapest Nemzetközi Hajóállomás*

3. Mohács–Budapest Nemzetközi Hajóállomás

_______

* Belső határon a határellenőrzés ideiglenes visszaállítása esetére.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!