nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
36/2007. (VII. 4.) IRM rendelet
a pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat végrehajtásának átvételére, illetve átadására jogosult központi hatóság kijelöléséről és a formanyomtatvány tanúsítványról
2007-07-15
2015-12-31
1

36/2007. (VII. 4.) IRM rendelet

a pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat végrehajtásának átvételére, illetve átadására jogosult központi hatóság kijelöléséről és a formanyomtatvány tanúsítványról

A szabálysértési jogsegélyről szóló 2007. évi XXXVI. törvény 40. §-ának (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § A pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat átvételével, illetve átadásával kapcsolatban a központi hatóság az Országos Rendőr-főkapitányság.

2. § A pénzbírságot kiszabó jogerős szabálysértési határozat átadására irányuló megkeresés a melléklet szerinti formanyomtatvány tanúsítvánnyal (a továbbiakban: tanúsítvány) együtt küldhető meg az Országos Rendőr-főkapitányságnak.

3. § (1) A tanúsítványt értelemszerűen és a rendelkezésre álló adatok alapján kell kitölteni.

(2) Ahol a tanúsítvány pénzbüntetést említ, azon minden esetben pénzbírságot kell érteni.

(3) A tanúsítvány g) pontja 1. alpontjának „A pénzbüntetés a következő fizetési kötelezettséggel jár [kérjük jelölje meg a megfelelő négyzet(eket) és jelezze az összeget a pénznem megjelölésével]” (i) alpontjában a „bűncselekmény” alatt szabálysértést kell érteni.

(4) A tanúsítvány g) pontjának 2. alpontjában a „bűncselekmény(ek)” alatt szabálysértést kell érteni.

(5) Nem kell kitölteni

a) a tanúsítvány f) pontjának 1. alpontjából a „személyi azonosító szám vagy társadalombiztosítási szám” részt akkor sem, ha a személyi azonosító, illetve a társadalombiztosítási azonosító jel rendelkezésre áll,

b) a tanúsítvány f) pontjának 2. alpontját,

c) a tanúsítvány g) pontja 1. alpontjának „A pénzbüntetést kiszabó határozat jellege (a megfelelő négyzetet jelölje be)” az (i) és az (ii) alpontját,

d) a tanúsítvány g) pontja 1. alpontjának „A pénzbüntetés a következő fizetési kötelezettséggel jár [kérjük jelölje meg a megfelelő négyzet(eket) és jelezze az összeget a pénznem megjelölésével]” az (ii) és az (iv) alpontját,

e) a tanúsítvány g) pontjának 3. és 4. alpontját,

f) a tanúsítvány i) pontját.

(6) Ha a külföldi hatóság vagy bíróság a csatolt tanúsítványban az (5) bekezdés a) pontjában említett adatokat kitölti, azt az Országos Rendőr-főkapitányság által vezetett központi nyilvántartásban rögzíteni nem lehet.

4. § Ez a rendelet 2007. július 15-én lép hatályba.

Melléklet a 36/2007. (VII. 4.) IRM rendelethez

TANÚSÍTVÁNY

a)

* Kibocsátó állam:     

* Végrehajtó állam:     

b) A pénzbüntetést megállapító határozatot kibocsátó hatóság:

Hivatalos neve:     

Címe:     

Ügyiratszám (...)     

Tel.szám (országhívószám) (körzetszám):     

Faxszám (országhívószám) (körzetszám):     

E-mail (ha rendelkezésre áll):     

A kibocsátó hatósággal való kapcsolattartás során használható nyelvek:     

Azon személy(ek) elérhetőségei, aki(k)től a határozat végrehajtása végett, illetve adott esetben a végrehajtásból befolyó pénzösszegnek a kibocsátó állam részére történő átutalása végett további felvilágosítást lehet kapni (név, beosztás/rang, telefonszám, telefaxszám, és amennyiben rendelkezésre áll, e-mail cím)     

c) A kibocsátó államban a pénzbüntetést megállapító határozat végrehajtásáért felelős hatóság (amennyiben eltér a b) pontban szereplő hatóságtól):

Hivatalos neve:     

Címe:     

Tel.szám (országhívószám) (körzetszám):     

Faxszám (országhívószám) (körzetszám):     

E-mail (ha rendelkezésre áll):     

A végrehajtásáért felelős hatósággal való kapcsolattartás során használható nyelvek:     

Azon személy(ek) elérhetőségei, aki(k)től a határozat végrehajtása végett, illetve adott esetben a végrehajtásból befolyó pénzösszegnek a kibocsátó állam részére történő átutalása végett további felvilágosítást lehet kapni (név, beosztás/rang, telefonszám, telefaxszám, és amennyiben rendelkezésre áll, e-mail cím)     

d) Amennyiben a pénzbüntetést megállapító határozatok továbbítása a kibocsátó államban valamely központi hatóság hatáskörébe tartozik:

A központi hatóság neve:     

Kapcsolattartó személy, szükség szerint (beosztás/rang és név):     

Címe:     

Ügyiratszám:     

Tel.szám (országhívószám) (körzetszám):     

Faxszám (országhívószám) (körzetszám):     

E-mail (ha rendelkezésre áll):     

e) Azon hatóság vagy hatóságok, amely(ek)hez megkereséssel lehet fordulni [amennyiben a c) és/vagy d) pontokat kitöltötték]:

c A b) pontban feltüntetett hatóságot

a következőkkel kapcsolatban lehet megkeresni:     

c A c) pontban feltüntetett hatóságot

a következőkkel kapcsolatban lehet megkeresni:     

c A d) pontban feltüntetett hatóságot

a következőkkel kapcsolatban lehet megkeresni:     

f) A pénzbüntetést megállapító határozat által kötelezett természetes vagy jogi személyre vonatkozó információ:

1. Természetes személy esetén

Név:     

Utónév (Utónevek):     

Leánykori név (szükség szerint):     

Felvett nevek (szükség szerint):     

Nem:     

Állampolgárság:     

Személyi azonosító szám vagy társadalombiztosítási azonosító szám (amennyiben rendelkezésre áll):     

Születési idő:     

Születési hely:     

Utolsó ismert lakcím:     

    

A természetes személy által értett nyelv(ek) (amennyiben ez az adat rendelkezésre áll):     

    

a) Amennyiben a határozatot azért továbbítják a végrehajtó államnak, mert annak a személynek, akivel szemben a határozatot hozták, abban az államban van a szokásos tartózkodási helye, kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat:

A végrehajtó államban található szokásos tartózkodási hely:     

    

b) Amennyiben a határozatot azért továbbítják a végrehajtó államnak, mert az a személy, akivel szemben a határozatot hozták, vagyonnal rendelkezik a végrehajtó államban, kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat:

A személy vagyonának leírása:     

A személy vagyonának fellelhetősége:     

c) Amennyiben a határozatot azért továbbítják a végrehajtó államnak, mert az a személy, akivel szemben a határozatot hozták, jövedelemmel rendelkezik a végrehajtó államban, kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat:

A személy jövedelemforrásának (-forrásainak) leírása:     

A személy jövedelemforrásának (-forrásainak) fellelhetősége:     

    

2. Jogi személy esetén:

Név:     

Jogi személy formája:     

Bejegyzési szám (amennyiben rendelkezésre áll)1:     

Bejegyzett székhely (amennyiben rendelkezésre áll)1:     

A jogi személy címe:     

a) Amennyiben a határozatot azért továbbítják a végrehajtó államnak, mert az a jogi személy, amellyel szemben a határozatot hozták, vagyonnal rendelkezik a végrehajtó államban, kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat:

A jogi személy vagyonának leírása:     

A jogi személy vagyonának fellelhetősége:     

b) Amennyiben a határozatot azért továbbítják a végrehajtó államnak, mert az a jogi személy, amellyel szemben a határozatot hozták, jövedelemmel rendelkezik a végrehajtó államban, kérjük, adja meg a következő kiegészítő információkat:

A jogi személy jövedelemforrásának (-forrásainak) leírása:     

A jogi személy jövedelemforrásának (-forrásainak) fellelhetősége:     

g) A pénzbüntetést kiszabó határozat:

1. A pénzbüntetést kiszabó határozat jellege (a megfelelő négyzetet jelölje be):

c (i) A kibocsátó állam bíróságának a kibocsátó állam joga szerinti bűncselekmény tárgyában hozott határozata.

c (ii) A kibocsátó állam bíróságtól eltérő hatóságának a kibocsátó állam joga szerinti bűncselekmény tárgyában hozott határozata. Megerősítést nyert, hogy az érintett személynek lehetősége nyílt arra, hogy valamely, különösen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság elbírálja az ügyét.

c (iii) A kibocsátó állam bíróságtól eltérő hatóságának olyan cselekmény tekintetében hozott határozata, amely a
kibocsátó állam nemzeti joga szerint szabálysértésként büntetendő. Megerősítést nyert, hogy az érintett személynek lehetősége nyílt arra, hogy valamely, különösen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság elbírálja az ügyét.

c (iv) Valamely, különösen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bíróságnak a (iii) pontban említett határozatra vonatkozóan hozott határozata.

A határozat kelte:     

A határozat jogerőre emelkedésének időpontja:     

A határozat hivatkozási száma (ha rendelkezésre áll):     

A pénzbüntetés a következő fizetési kötelezettséggel jár [kérjük, jelölje meg a megfelelő négyzetet(eket) és jelezze az összeget a pénznem megjelölésével]:     

c (i) Bűncselekmény elkövetése miatt történő elítélés alapján határozatban kiszabott pénzösszeg.
Összeg:
    

c (ii) Ugyanazon határozat által a sértett javára megállapított kártérítés, amennyiben a sértett az eljárásban nem lehet magánfél, és a bíróság büntetőügyi hatáskörében jár el.
Összeg:
    

c (iii) A határozathoz vezető bírósági vagy közigazgatási eljárás költségeire vonatkozó pénzösszeg.
Összeg:
    

c (iv) Ugyanazon határozat által megállapított, valamely állami alapnak vagy sértetteket segítő szervezetnek fizetendő pénzösszeg.
Összeg:     

A pénzbüntetés teljes összege a pénznem megjelölésével:     

    

2. A bűncselekmény(ek) elkövetésével kapcsolatos tények összefoglalása és körülmények leírása, az elkövetés idejét és helyét is beleértve:     

    

    

A bűncselekmény(ek) jellege és jogi minősítése, valamint a határozat alapjául szolgáló törvényi rendelkezések/törvénykönyv:     

    

    

    

3. Amennyiben a fenti 2. pontban meghatározott bűncselekmény(ek) az alábbiak közül egy vagy több bűncselekménynek felel(nek) meg, kérjük, jelezze ezt a megfelelő négyzet(ek) megjelölésével:

c bűnszervezetben részvétel;

c terrorizmus;

c emberkereskedelem;

c gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia;

c kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme;

c lőfegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme;

c vesztegetés;

c csalás, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. július 26-i egyezmény
értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalást is;

c bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosása;

c pénzhamisítás, beleértve az euro hamisítását is;

c számítógépes bűncselekmények;

c környezettel kapcsolatos bűncselekmények, beleértve a veszélyeztetett állatfajok, valamint a veszélyeztetett növényfajok és -fajták tiltott kereskedelmét is;

c jogellenes beutazás és tartózkodás elősegítése;

c szándékos emberölés, súlyos testi sértés;

c emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme;

c emberrablás, személyi szabadság megsértése és túszejtés;

c rasszizmus és idegengyűlölet;

c szervezett vagy fegyveres rablás;

c kulturális javak – köztük régiségek és műtárgyak – tiltott kereskedelme;

c csalással kapcsolatos bűncselekmények;

c zsarolás;

c termékhamisítás és jogbitorlás;

c közokirat-hamisítás és hamisított közokirattal való kereskedés;

c fizetési eszközök hamisítása;

c hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott kereskedelme;

c nukleáris és radioaktív anyagok tiltott kereskedelme;

c lopott járművek kereskedelme;

c erőszakos közösülés;

c gyújtogatás;

c a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények;

c légi vagy vízi jármű hatalomba kerítése;

c szabotázs,

c a közúti közlekedés szabályait sértő magatartás, beleértve a vezetési és pihenőidőre, valamint a veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezések megszegését is;

c csempészet;

c szellemi tulajdonjogok megsértése;

c személy elleni erőszakkal fenyegetés és személy elleni erőszakos cselekmények, beleértve a sporteseményeken
elkövetett erőszakos cselekmé
nyeket;

c bűncselekménnyel okozott kár;

c lopás;

c az EK-Szerződés alapján vagy az EU-Szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusokból eredő kötelezettségek végrehajtása céljából a kibocsátó állam által megállapított bűncselekmények.

Amennyiben ezt a négyzetet megjelölte, kérjük, tüntesse fel az EK-Szerződés vagy az EU-Szerződés alapján elfogadott azon jogi aktus pontos rendelkezéseit, amellyel a bűncselekmény kapcsolatos:     

    

    

4. Amennyiben a fenti 2. pontban meghatározott bűncselekmény(ek) nem szerepelnek a 3. pontban, kérjük, adjon pontos leírást az érintett bűncselekményről(ekről):

    

    

h) A pénzbüntetést kiszabó határozat jogi státusza:

1. Erősítse meg (a megfelelő négyzetek megjelölésével) az alábbiakat:

c a) a határozat jogerős határozat

c b) a tanúsítványt kiállító hatóság tudomása szerint ugyanazon cselekmény miatt ugyanazon személlyel szemben a végrehajtó államban nem hoztak határozatot, és a kibocsátó vagy a végrehajtó államtól eltérő, bármely állam által kibocsátott ilyen határozat nem került végrehajtásra.

2. Kérjük, jelezze, hogy az ügy írásbeli eljárás tárgyát képezte-e:

c a) Nem, nem képezte írásbeli eljárás tárgyát.

c b) Igen. Megerősítést nyert, hogy az érintett személy, a kibocsátó állam jogának megfelelően, személyesen vagy a nemzeti jog szerint meghatalmazott képviselője útján tájékoztatást kapott az ügyben a jogorvoslathoz való jogáról és az ilyen jogorvoslati lehetőség határidejéről.

3. Kérjük, jelezze, hogy az érintett személy személyesen járt-e el az eljárás során:

c a) Személyesen járt el.

c b) Nem járt el személyesen. Megerősítést nyert:

c hogy a személyt, a kibocsátó állam jogával összhangban, személyesen vagy a nemzeti jog szerint meghatalmazott képviselője útján értesítették az eljárásról,
vagy

c hogy a személy jelezte, hogy nem vitatja az ügyet.

4. A pénzbüntetés részleges megfizetése

Amennyiben a pénzbüntetés egy részét a kibocsátó államban – illetve a tanúsítványt kibocsátó hatóság tudomása szerint bármely másik államban – már megfizették, kérjük a megfizetett összeget feltüntetni:     

    

i) Alternatív szankciók, beleértve a szabadságelvonással járó szankciókat

1. Kérjük, jelezze, hogy a kibocsátó állam engedélyezi-e a végrehajtó állam számára alternatív szankciók alkalmazását abban az esetben, ha a büntetést kiszabó határozat teljes vagy részleges végrehajtására nincsen lehetőség:

c Igen

c Nem

2. Amennyiben igen, kérjük, jelölje meg, hogy melyik szankció alkalmazható (a szankció jellege és a büntetés felső tétele):

c Szabadságelvonás. Maximális időtartama:     

c Közérdekű munka (vagy annak megfelelő büntetés). Maximális időtartama:    

c Egyéb szankciók. Megnevezés:     

j) Az ügy egyéb lényeges körülményei (fakultatív információ): ...................................................................................

    

k) A pénzbüntetést megállapító határozat szövege a tanúsítvány mellékletét képezi.

A tanúsítványt kibocsátó hatóságnak és/vagy képviselőjének a tanúsítvány valóságnak megfelelő tartalmát igazoló aláírása:    

    

    

Neve:     

Betöltött tisztsége (beosztás/rang):     

Dátum:     

Hivatalos pecsét (amennyiben rendelkezésre áll)

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!