nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
34/2007. (XII. 29.) PM rendelet
az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól
2010-04-01
2013-11-08
8

34/2007. (XII. 29.) PM rendelet

az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól1

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 175. § (13) bekezdésében, illetőleg a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 17. § (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – utóbbi vonatkozásában a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b), d) és e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) adóhatóság: az állami adóhatóság,

b)2 adóhatósági szolgáltatás: az adóhatósági igazolás kiadása, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel,

c) adókötelezettség: a bevallási, adatszolgáltatási, bejelentési és változás-bejelentési kötelezettség,

d)3 elektronikus adófizetés: készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel teljesítendő adófizetés, amely a pénzforgalmi szolgáltató által kibocsátott bankkártyának az állami adóhatóság ügyfélszolgálatán rendelkezésre bocsátott eszközön (POS terminálon) történő használatával valósul meg,

e)4 képviselő: a törvényes képviselő és az Art. 7. § (3) bekezdése szerint állandó képviseleti joggal rendelkező személy,

f) KR: Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer,

g) rendelkező nyilatkozat: a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján a magánszemély adózó befizetett jövedelemadója meghatározott részének felhasználásáról szóló nyilatkozat,

h)5 telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszer: az állami adóhatóság multimédiás, internet protokoll alapú rendszere, mely ügyféltájékoztatásra, ügyintézésre, valamint az adóhatósági ügyintéző közreműködésével az adózó vagy képviselője azonosítására is alkalmas,

i)6 ügyfél azonosító szám: a telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerben az adózó vagy képviselője azonosítására szolgáló, határozott időtartam alatt alkalmazható, véletlenszerűen képzett 8 jegyű szám,

j)7 értesítési tárhely: az elektronikus közszolgáltatásról szóló törvény szerinti értesítési tárhely, ide értve a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló törvény szerinti kézbesítési tárhelyet is.

2. § (1)8 E rendelet hatálya az adóhatósághoz elektronikus úton történő

a) bevallási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére,

b) az Art. 175. § (10) bekezdésében szabályozott esetben a beadvány – különösen a fizetési könnyítés iránti kérelmek – előterjesztésére, beérkezésének visszaigazolására,

c) bejelentési és változás-bejelentési kötelezettség teljesítésére,

d) rendelkező nyilatkozat megtételére,

e) adóhatósági szolgáltatás igénybevételére,

f) az adózó folyószámlájának megtekintésére,

g) az adózó által a bejelentési (változás-bejelentési) kötelezettség alkalmával bejelentett és az adóhatóság által nyilvántartott adatok megtekintésére, illetőleg ezen adatok letöltésére, továbbá

h) az adóhatóságnál bankkártyával való elektronikus adófizetésre,

i)9 valamint egyes adóügyek telefonon keresztül történő ügyintézésére

terjed ki.

(2)10 E rendeletnek a bevallási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni

a) az Európai Közösség más tagállamában és az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint elismert harmadik államban letelepedett adóalanynak belföldön, az Art. 9. számú melléklete II. címének 2. a) alpontja szerinti elektronikus kapcsolattartás útján érvényesített általánosforgalmiadó-visszatéríttetési kérelmével (kiigazítási nyilatkozatával), valamint

b) a belföldön letelepedett adóalanynak az Európai Közösség más tagállamában érvényesített hozzáadottértékadó-visszatéríttetési kérelmével (kiigazítási nyilatkozatával)

kapcsolatos első fokú eljárásban.

3. § (1)11 Az adóhatóság a 2. § a)–g) pontjaiban meghatározott adóügyek elektronikus intézéséhez a KR-en keresztül hozzáférhető informatikai rendszert működtet. A 2. § a)–g) pontjaiban meghatározott adóügyek elektronikus intézésének feltétele, hogy az adózó, illetőleg az adózó képviselője a központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevevőinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott, az ügyfélkapu nyitásához szükséges regisztrációs eljárás során képzett felhasználói névvel és az általa meghatározott jelszóval rendelkezzen. Az adózó (képviselője) a felhasználói név és jelszó használata mellett – választása szerint – az elektronikus ügyintézéshez a közigazgatási felhasználásra vonatkozó követelményeknek megfelelő elektronikus aláírást is alkalmazhat. Az adózó (képviselője) és az adóhatóság által használt elektronikus aláírásra a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra vonatkozó követelményekről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

(2)12 A képviselő az Art. 17. § (5) bekezdésében meghatározott időn belül, de legkésőbb a 2. § a)–g) pontjaiban megjelölt adóügy első elektronikus intézése, illetve a 2. § i) pontja szerinti első telefonos ügyintézés időpontját megelőző munkanapon az erre rendszeresített papíralapú nyomtatványon köteles bejelenteni képviseleti jogosultságát az adóhatósághoz, illetve azt, hogy képviseleti jogosultságának tartalma

a) az általa képviselt adózók tekintetében az adóhatósághoz teljesítendő mely adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésére, illetőleg

b) mely adóhatósági szolgáltatások elektronikus úton történő igénybevételére,

c) a bejelentési, változás-bejelentési kötelezettség teljesítésére,

d) a rendelkező nyilatkozat megtételére,

e) az adózó folyószámlájának megtekintésére,

f) az adóhatóság által nyilvántartott adatok megtekintésére, illetve ezen adatok letöltésére,

g) a fizetési könnyítési kérelmek benyújtására (ideértve a fizetési halasztás, a részletfizetés és a mérséklés iránti kérelmeket), valamint

h) egyes adóügyek telefonon keresztül történő ügyintézésére

terjed ki.

(3)13 Ha a (2) bekezdés szerinti, papíralapon tett első bejelentést követően a képviseleti jogosultság tartalmában vagy a képviseleti jogosultság terjedelmét nem érintő bejelentett adatokban változás következett be, azt a képviselő – a KR útján történt azonosítás után – az adóhatóság portálján közvetlenül elérhető elektronikus űrlapon, annak benyújtásakor meglévő valamennyi jogosultságára kiterjedően jelenti be.

(4) A bejelentés alapján az adóhatóság a képviselőt nyilvántartásba veszi, és erről az adózót haladéktalanul értesíti.

(5)14 Az adózó, vagy a meghatalmazott, megbízott képviselője a (2)–(3) bekezdés szerint bejelentett képviseleti jogosultság megszűnését haladéktalanul köteles papíralapon vagy elektronikus úton bejelenteni az adóhatósághoz.

(6)15

Az elektronikus ügyintézés közös szabályai

4. § (1) Az adóhatóság a 2. § a)–e) pontjaiban meghatározott adóügyek elektronikus intézéséhez olyan elektronikus űrlapot biztosít, melyet kitöltés után a rendszer részét képező titkosítási eljárást követően – az Art. 12. §-ában meghatározott iratbetekintés esetét kivéve – az adózón kívül csak az adóhatóság ismerhet meg.

(2) Az adózó (képviselője) a 2. § a)–g) pontjaiban meghatározott adóügy elektronikus intézésére irányuló eljárást a KR útján a felhasználói nevével és jelszavával, sikeres személyazonosítást követően kezdeményezhet.

(3) Az adózó (képviselője) a (2) bekezdés szerint kezdeményezett eljárása esetén az elektronikus küldeményen (kitöltött űrlapon) az elektronikus dokumentum változatlanságát biztosító, a 3. § (1) bekezdésében említett elektronikus aláírását is elhelyezheti.

5. § (1)16

(2) Az adóhatóság az elektronikus űrlap adatait informatikai rendszerében rögzíti. Az adózó (képviselője) az adóhatóság informatikai rendszerében rögzített adatokat az érkeztető szám felhasználásával ellenőrizheti.

(3) Ha az adóhatóság a KR-ből átvett elektronikus űrlapról megállapítja, hogy az adózó az időbélyegzőben feltüntetett időpontot megelőzően az adott adónem és időszak tekintetében már teljesítette adókötelezettségét, illetőleg a szolgáltatás igénybevételére nem jogosult, az elektronikus űrlap adatainak feldolgozását – az önellenőrzésre, helyesbítésre, illetve javításra irányuló elektronikus űrlap esetét kivéve – visszautasítja és erről az adózót, képviseleti eljárás esetén a képviselőt a KR értesítési tárhely útján tájékoztatja.

(4) Az elektronikus űrlapnak az adózó (cég) együttes képviselete miatt szükséges együttes jóváhagyása esetén az adóhatóság valamely jóváhagyás hiányáról a KR értesítési tárhely útján az adózót értesíti és – az elektronikus űrlap feldolgozása visszautasításának terhe mellett – három napos határidő tűzésével felhívja a jóváhagyás teljesítésére.

Az elektronikus ügyintézés különös szabályai

6. § (1) Ha az adóhatósághoz elektronikus úton benyújtandó adóbevalláshoz jogszabály rendelkezése alapján, elektronikus formában rendelkezésre nem álló mellékletet kell csatolni, az adózó az elektronikus űrlap érkeztető számát papíron rögzíti és a mellékletekkel együtt megküldi az illetékes adóhatóságnak.

(2) Az adózó (képviselője) az (1) bekezdéstől eltérően az adóhatóság által rendszeresített, csatolmány fogadására kialakított elektronikus űrlaphoz a papíralapon rendelkezésre álló dokumentumairól készített (szkennelt) vagy elektronikus adatállományt (mellékletet) csatolhat, amennyiben

a) az adóhatósági szolgáltatás igénybevételéhez vagy az adat- és változás-bejelentéshez ezt jogszabály előírja,

b) az adóhatóság az űrlap mellékleteként, illetve az eljárás során a tényállás tisztázásához kéri, vagy

c) annak csatolását az adózó szükségesnek tartja.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt eljárásnál a költségvetési támogatás kiutalására nyitva álló határidő számítása szempontjából az adókötelezettség teljesítésének időpontja a papíralapú iratok beérkezésének a napja. Az adókötelezettség teljesítésének időpontja – az 5. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – az időbélyegzőben szereplő időpont.

(4) Amennyiben az 5. § (4) bekezdésében meghatározott esetben az együttes jóváhagyás határidőn belül megtörténik, az adóhatóság az elektronikus űrlapot a KR időbélyegzőjében foglalt beérkezési dátumhoz igazodóan dolgozza fel. Eltérő esetben az elektronikus űrlap feldolgozását az adóhatóság elutasítja, melyről a KR értesítési tárhely útján értesíti az adózót.

(5) Az elektronikusan befogadható mellékletek fájlformátumait és maximális méreteit az adóhatóság tájékoztatóban teszi közzé.

(6) Az adóhatóság az elektronikus adatállományban (mellékletben) szereplő adatok valódiságát és valóságtartalmát az eljárás bármely szakaszában vizsgálhatja.

7. §17 Az adóhatósági szolgáltatás elektronikus úton történő kezdeményezése esetén az adóhatóság – az adózó (képviselője) választása szerint – a szolgáltatást papíralapon vagy elektronikusan teljesíti. A papíralapon kezdeményezett szolgáltatás elektronikus úton nem teljesíthető. Az adóhatóság az illetőségigazolás kiadását papíralapon teljesíti.

8. § (1) A 2. § b), c) és e) pontja szerinti eljárások kezdeményezéséhez az adóhatóság olyan űrlapok(at) rendszeresít, amely(ek) alkalmas(ak) a kérelem benyújtása mellett a kérelem módosítására vagy visszavonására is.

(2) Az adóhatóság a KR értesítési tárhely útján a szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet tartalmazó űrlap feldolgozásának megkezdéséről értesíti az adózót (képviselőjét). Amennyiben a 6. § (2) bekezdés szerinti melléklet értelmezhetetlen, az adóhatóság erről a tényről az adózót (képviselőjét) értesíti és szükség esetén hiánypótlásra hívja fel.

9. § (1)18 Az adóhatóság az elektronikus adóhatósági szolgáltatás igénybevételének kezdeményezése következtében megindított eljárás során hozott végzését, határozatát, kiállított hatósági bizonyítványát és egyéb értesítéseit elektronikus úton közli az adózóval (képviselőjével).

(2)19 Amennyiben az adózó az adóhatóság által elektronikus úton kézbesített adóhatósági iratot annak az értesítési tárhelyre érkezését követő ötödik munkanap huszonnégy órájáig nem töltötte le, az adóhatóság az iratot az értesítési tárhelyre ismételten megküldi.

10. §20 Az adóhatósági szolgáltatás keretében elektronikus úton kiadott általános, nemleges, együttes adóigazoláson és jövedelemigazoláson az adóhatóság véletlenszámgenerátor használatával képzett, legalább huszonnégy karakteres azonosítót helyez el, amelynek segítségével az adózó (képviselője) és az igazolás felhasználója – a KR-en történt személyazonosítást követően – az adóhatóság portálján a kiadott elektronikus igazolást megtekintheti, letöltheti.

Az adó elektronikus megfizetése

11. § (1)21 Az adóhatóságnál elektronikus adófizetésre valamennyi, az adóhatóság hatáskörébe tartozó befizetés tekintetében lehetőség van.

(2) Az adózó, illetőleg az adózó a (4) bekezdés szerinti képviselője az adózó illetékességétől függetlenül elektronikus adófizetést az APEH elnöke által kijelölt bármely ügyfélszolgálaton, annak nyitvatartási ideje alatt teljesíthet. A kijelölt ügyfélszolgálatok listáját az adóhatóság a honlapján közzéteszi.

(3)22

(4)23 Az adózó nevében a rá vonatkozó szabályok szerinti képviselője, illetve meghatalmazott képviselője, pénzügyi képviselője is teljesítheti az adófizetési kötelezettséget, amennyiben képviseleti jogosultságát igazolja. Csoportos adóalanyiság esetén a befizetést a csoportképviselőn kívül a csoport bármely más tagja is teljesítheti.

11/A. §24 Az árverési vételár, illetőleg vételár-előleg megfizetése az elektronikus adófizetés szabályai szerint is teljesíthető, azzal, hogy az elektronikus úton történő fizetés az adóhatóság által rendelkezésre bocsátott mobil eszköz (terminál) használatával is megvalósulhat.

12. § (1) Az elektronikus adófizetés a Magyar Államkincstárnál vezetett, külön erre a célra megnyitott számlára történik.

(2)25 Az elektronikus adófizetés során az adózó, illetőleg a 11. § (4) bekezdés szerinti képviselője – a végrehajtói letéti számlára történő befizetés kivételével – nyilatkozatot tesz arról, hogy az adóhatóság a megfizetett összeget mely adókra milyen összegben számolja el az adózó adószámláján.

(3)26 Az adóhatóság által a végrehajtási eljárásban kiírt árverés, elektronikus árverés, valamint a nyilvános pályázat során (a továbbiakban együtt: árverés) az árverési vételár, illetve vételár-előleg elektronikus úton történő megfizetésének lehetőségét az adóhatóság az árverési hirdetményben az elektronikus úton történő fizetés helyének feltüntetésével közli, ha az az árverés helyétől eltér. A befizetést elektronikus úton teljesítő személy a befizetéssel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy mely végrehajtási ügyben, milyen jogcímen teljesít befizetést.

13. §27 Az adóhatóság az elektronikus adófizetés teljesítése érdekében olyan rendszert működtet, mely – a 12. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel – alkalmas az adózó 12. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozata figyelembevételével teljesített elektronikus adófizetésének az adózó adószámláján adónemenként történő kimutatására.

14. § Az elektronikus adófizetés költségei az államot terhelik. A költségek mértékét és elszámolásának módját az adóhatóságnak az elektronikus adófizetés biztosítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével megkötött szerződése tartalmazza.

Adatbiztonság

15. §28 Amennyiben a bevallási és adatszolgáltatási rendszerben üzemzavar történik, az adóhatóság az üzemzavarról és az üzemzavar elhárítását követően annak kezdő és megszűnési időpontjáról haladéktalanul közleményt tesz közzé a saját internetes honlapján, és közzététel céljából értesíti a KR üzemeltetőjét.

16. § Az adóhatóság a bevallási és adatszolgáltatási rendszerrel kapcsolatos eseményeket, valamint az esemény bekövetkezésének időpontját elektronikus napló formájában rögzíti, és azt az adó megállapításához való jog elévüléséig megőrzi. Az informatikai rendszer biztosítja, hogy az adó megállapításához való jog elévüléséig az arra jogosult személy számára az adatok hozzáférhetőek és értelmezhetőek legyenek.

Tájékoztatás

17. § (1) Az adóhatóság a bevallási és adatszolgáltatási rendszer alkalmazásához szükséges informatikai követelményeket, valamint tájékoztatásokat a honlapján közzéteszi.

(2) Az adóhatóság az informatikai követelmények megváltozását a változás időpontját legalább 30 nappal megelőzően közzéteszi.

(3) Az adóhatóság az elektronikus rendszere karbantartás miatti leállítását megelőzően a karbantartási igény felmerülésekor azonnal tájékoztató információt jelenít meg honlapján, amelyben tájékoztatja az adózókat a karbantartási célú üzemszünet várható kezdeti időpontjáról és tervezett tartamáról, valamint a karbantartásban érintett, időszakosan elérhetetlenné váló szolgáltatások köréről.

Egyes adóügyek telefonon történő ügyintézése29

17/A. §30 (1)31 Az adóhatóság az eljárás során a (2) bekezdésben felsorolt ügyeket az általa üzemeltetett telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerbe ügyfél azonosító szám igénybevételével történt bejelentkezést, valamint az adózó és képviselője azonosítását követően, a beszélgetés rögzítése mellett, az adózó vagy képviselőjének telefonon előterjesztett kérelme alapján intézi, az egyedi ügyben a tájékoztatást megadja. Az adóhatósági ügyintéző az ügyfél azonosító szám mellett az adózó vagy képviselője adóhatóságnál nyilvántartott természetes személyazonosító adatait és lakcímét is felhasználhatja az azonosításhoz.

(2) Az adóhatóság ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerében a következő ügyek intézhetők az adózó vagy képviselője telefonon előterjesztett kérelme alapján:

a) adózói folyószámlával, folyószámla kivonattal kapcsolatos egyedi tájékoztatás, ehhez kapcsolódó adónemek közötti átvezetés,

b) a 3. § szerinti regisztrációval, állandó meghatalmazással kapcsolatos egyedi felvilágosítás, tájékoztatás,

c) egyedi bevallási adatokkal kapcsolatos tájékoztatás, a hibás bevallással kapcsolatos egyedi tájékoztatás, papíralapú bevallás esetén – az adózó személyes jelenlétét nem igénylő – javítás,

d)32 adózói törzsadatokkal kapcsolatos tájékoztatás, egyedi bejelentésekkel, változás-bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés, közösségi adószám igénylése, az Art. 23. § (3) bekezdése szerinti bejelentés,

e) meggyőződés az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről, a megbízólevél számáról, az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról,

f) meggyőződés közösségi adószám érvényességéről,

g)33 jövedelemigazolás iránti kérelemmel kapcsolatos ügyintézés.

(3)34

(4)35 Az ügyfél azonosító számot az adózó vagy képviselője elektronikus űrlapon a KR-en keresztül vagy levélben igényli az adóhatóságtól. Ügyfél azonosító szám igénylése esetén az adóhatóság a véletlenszerűen képzett ügyfél azonosító számról és annak alkalmazhatósági időtartamáról a kérelemnek megfelelő úton értesíti az adózót vagy képviselőjét.

(5) Amennyiben az adózó vagy képviselője telefonon előterjesztett kérelme az adóhatóság telefonos ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerében nem teljesíthető, az ügyintéző ezt közli az adózóval vagy képviselőjével. Egyidejűleg felhívja a figyelmét arra, hogy a kérelem szerinti ügy nem tartozik e rendelet tárgyi hatálya alá. Ha az adózó vagy képviselője ennek ellenére nem pontosítja, illetve továbbra is változatlan formában fenntartja a szóbeli kérelmében foglaltakat, ez esetben az adóhatósági ügyintéző az adózó vagy képviselője kérelméről hivatalos feljegyzést készít, és tájékoztatja az adózót vagy képviselőjét, hogy kérelmére írásban fog választ kapni.

(6) Az ügyfél azonosító szám elvesztését, megsemmisülését, jogosulatlan személy által történt megismerését az adózó vagy képviselője haladéktalanul köteles az adóhatósághoz papíralapon írásban, vagy a KR-en keresztül elektronikus úton, illetve telefonon bejelenteni. Ez utóbbi esetben az adóhatóság az adózó, illetve képviselőjének azonosítását az általa nyilvántartott, (1) bekezdés szerinti természetes azonosító adatok segítségével végzi el.

(7)36

(8) Az adózó vagy képviselője a részére megállapított ügyfél azonosító szám cseréjét annak alkalmazhatósági időtartamán belül a KR-en keresztül elektronikus úton vagy papíralapon igényelheti, ha az ügyfél azonosító száma elveszett, megsemmisült vagy jogosulatlan személy tudomására jutott. Az adózó vagy képviselője a részére megképzett ügyfél azonosító szám megszüntetését annak alkalmazhatósági időtartamán belül a KR-en keresztül elektronikus úton vagy papíralapon ok megjelölése nélkül kérheti az adóhatóságtól. Az adóhatóság a megszüntetett, illetve lejárt alkalmazhatósági idejű ügyfél azonosító számot a (3) bekezdésben meghatározott határidő lejártával törli a nyilvántartásából.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(3)37

(4)38

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!