nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
32/2007. (III. 19.) GKM rendelet
a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról
2012-08-24
2015-10-17
2

32/2007. (III. 19.) GKM rendelet

a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról

A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény (a továbbiakban: Httv.) 10. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazási köre kiterjed a Httv. mellékletének I–XXIII. és XXV–XXVI. fejezeteibe tartozó haditechnikai termékekre (a továbbiakban: termék), kivéve – a készletből, tárolásból, raktározásból történő kivonásig – a Magyar Honvédség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a rendvédelmi és rendészeti szervek készletében, tárolásában, raktározásában a rendelet hatálybalépésekor már meglévő termékeket.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) azonosító jel: a termék egyértelmű azonosítására alkalmas alfanumerikus adat, amely latin betűk és arab számok (karakterek) vagy karakterek és szimbólumok kombinációját tartalmazza;

b) beérkezés: a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Htkr.) 1. §-a 11. pontjának b) alpontjában foglalt kereskedelmi ügylet;

c) behozatal: a Htkr. 1. §-a 1. pontjának a)–b) alpontjában foglalt kereskedelmi ügylet;

d) exportáló ország: a beérkezett vagy behozott termék származási helye;

e) exportőr: a termék beérkeztetésével vagy behozatalával foglalkozó cég;

f) gyártási szám: egyedi azonosító jel, amelynek képzésére betű- és számjeleket lehet felhasználni;

g) jelölés: a termék azonosító jellel (jelekkel) történő ellátása, amelyet a termék gyártásakor a terméken, készletezésekor a csomagoláson kell elhelyezni;

h) importáló ország: a kiszállított vagy kivitt terméket fogadó ország;

i) importőr: a termék kiszállításával vagy kivitelével foglalkozó cég;

j) kiszállítás: a Htkr. 1. §-a 11. pontjának a) alpontjában foglalt kereskedelmi ügylet;

k) kivitel: a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 161. cikke szerinti ügylet;

l) külkereskedő: a haditechnikai termék exportőre és importőre;

m) sorozatszám: azonos sorozatú alkotóelemekből, egy technológiai folyamatban gyártott termék azonosítója;

n) tranzitország: a termék szállítása során a Htkr. 1. §-ának 13. pontja szerinti tranzitban érintett ország.

3. § (1)1 Magyarország területén termék jelölés nélkül nem gyártható, nem készletezhető, raktáron nem tartható.

(2) Beérkezett vagy behozott termék esetén a jelölési kötelezettség az importőrt, kivitel vagy kiszállítás esetén a gyártót terheli. Ennek keretében az importőr és a gyártó ellenőrzi a terméken a jelölés megtörténtét, ennek hiányában gondoskodik az azonosító jel pótlásáról.

(3) A Magyar Honvédség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a rendvédelmi és rendészeti szervek készleteiből kivont, védelmi célra feleslegesnek minősített termék

a) kivitele vagy kiszállítása esetén a jelölés megtörténtének ellenőrzése, esetleges hiány esetén az azonosító jel pótlása az exportőrt,

b) belföldi, rendeltetésszerű további felhasználásra kerülő értékesítése esetén a jelölés megtörténtének ellenőrzése, esetleges hiány esetén az azonosító jel pótlása a külön jogszabályban meghatározott értékesítőt,

c) belföldi, nem katonai célokra történő átalakításra, hatástalanításra, megsemmisítésre való értékesítése esetén a jelölés megtörténtének ellenőrzése, esetleges hiány esetén az azonosító jel pótlása az értékesítőt

terheli.

4. § (1) A gyártó a termék jelöléséről a termék gyártási dokumentációjában (például: gyártási előírás, technológia, tervrajz), vagy a hatáskörrel rendelkező által jóváhagyott utasításban (például: technológiai utasítás) foglaltak szerint gondoskodik. A gyártási dokumentáció, vagy az utasítás tartalmazza az adott termék azonosításának részletes leírását és az azonosító jeleket, valamint rendelkezik a jelölés elhelyezéséről és a kivitelezés módjáról.

(2) Az egyedileg tervezett és legyártott termék esetén a gyártót az (1) bekezdés szerinti, a termék jelölésére utaló dokumentálási kötelezettség nem terheli.

5. § (1) Az azonosító jel megjelenhet

a) közvetlenül a terméken (például: beütés, festés, gravírozás, rásütés, sajtolás);

b) a termékre szerelt adathordozón (például: címke, tábla);

c) készletezés esetén a termék csomagolásán (például: festés, rásütés).

(2) Az azonosító jelet tartós kivitelben, úgy kell elhelyezni, hogy az technikai segédeszköz nélkül észlelhető, könnyen felismerhető, olvasható legyen, és azt csak roncsolásos eljárással lehessen eltávolítani.

(3) Jelöléskor csak olyan módszer alkalmazható, amely a termék rendeltetésszerű használata során biztosítja az azonosító jel épségét, egyedi azonosításra alkalmasságát.

6. § (1) Az egyes termékfajták jelölésének minimális követelményeit az 1. melléklet tartalmazza, a felsoroltak mellett a gyártó megadhat egyéb adatokat is.

(2) A terméken, a termékre szerelt adathordozón vagy a csomagoláson, valamint a terméket kísérő okmányon fel kell tüntetni

a) a gyártó nevét (lehet rövid márkanév vagy márkajel is);

b) a termék megnevezését (típusjelét);

c) a gyártási számot;

d) a gyártás évét;

e) a termék műszaki megbízhatóságának jelzését (átvételét).

7. § (1) A gyártó az általa gyártott termékről, az importőr a beérkezett vagy behozott termékről a Httv. mellékletének I–XXIII. és XXV–XXVI. fejezete szerinti termék fajtáknak megfelelően csoportosítva nyilvántartást vezet. A nyilvántartáshoz a 2. és 3. mellékletben meghatározott nyomtatványt kell használni.

(2) A haditechnikai szolgáltatást nyújtónak a termék hatástalanítására, megsemmisítésére irányuló tevékenységéről az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást kell vezetnie.

(3) A kiszállított vagy kivitt termék esetén a nemzetközi ügyletekre vonatkozó nyilvántartási kötelezettség az exportőrt terheli.

(4) A nyilvántartásra kötelezett gondoskodik a nyilvántartó lap évenkénti nyitásáról-zárásáról, valamint annak a használatbavételét megelőzően a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által történő hitelesítéséről.

8. § (1) A nyilvántartásnak minden esetben tartalmaznia kell a termék jelölési adatait, típusjelét, műszaki állapotát, darabszámát, továbbá a végfelhasználóra vonatkozó információkat.

(2) A Httv. I–IV. fejezete szerinti termékek esetén az (1) bekezdésben foglaltak mellett fel kell tüntetni a nemzetközi ügyletekkel kapcsolatos alábbi információkat:

a) a megfelelő engedélyek és hozzájárulások kiadásának és lejártának időpontját;

b) az exportáló ország, az importáló ország és adott esetben a tranzitország megnevezését.

(3) A gyártásra, valamint a beérkezett vagy behozott, továbbá a kiszállított vagy kivitt termékre vonatkozó nyilvántartást a gyártónak, illetve a külkereskedőnek

a) a Httv. I–IV. fejezete szerinti termékek esetén legalább 30 évig,

b) egyéb termékek esetén legalább 10 évig

kell megőriznie.

9. § A nyilvántartásra kötelezett

a) jogutódlással való megszűnése esetén a jogutód köteles a 8. § (3) bekezdés szerinti időpontig a nyilvántartást őrizni függetlenül attól, hogy a jogelőd korábbi tevékenységét folytatja-e;

b) jogutód nélküli megszűnésekor a nyilvántartást köteles a Hivatalnak leadni.

10. § (1) A nyilvántartásra kötelezett a nyilvántartott termékekről a Hivatal számára évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év február 28. napjáig éves összesített adatot szolgáltat.

(2) Az adatszolgáltatás kiterjed a termék

a) Httv. mellékletének I–XXIII. és XXV–XXVI. fejezetébe történő besorolására,

b) megnevezésére (típusjel megadása),

c) gyártásának évére és a legyártott darabszámra,

d) vevőjének/végfelhasználójának nevére.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépése előtt

a) legyártott, a rendelet hatálybalépésekor a gyártó raktárkészletét képező terméket a gyártónak utólag kell jelöléssel ellátnia és gondoskodik a nyilvántartásról;

b) beérkezett vagy behozott, a rendelet hatálybalépésekor még nem értékesített termék esetén is alkalmazni kell a rendeletben foglalt rendelkezéseket.

(3) E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

1. melléklet a 32/2007. (III. 19.) GKM rendelethez

Haditechnikai termékek jelölése2

I. Fejezet

Sima csövű fegyverek 20 mm-nél kisebb kaliberrel, más kézifegyverek és automata fegyverek 12,7 mm (0,50 hüvelyk/inch) vagy kisebb kaliberrel, és tartozékok, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek (ML 1)3

Minden egyes lövészfegyvert (lőfegyvert) gyártásakor egyedi azonosító jelöléssel kell ellátni. A jelölésnek tartalmaznia kell a gyártó nevét, Magyarország, mint az előállítás helye szerinti ország angol nevét (Made in Hungary), a fegyver típus (modell) megnevezését (típusjelét) és kaliberjelét, a gyártási évet és a gyártási számot. Jelölni kell a fegyver műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Az egyedi jelölést a fegyver olyan lényegi részén kell alkalmazni, mely rész roncsolása a fegyvert tartósan működésképtelenné vagy újbóli beüzemelésre képtelenné tenné. A gyári kiegészítő felszerelés (például: irányzék) rögzítésére szolgáló sínek alá lehetőleg ne kerüljön azonosító jel.

A fegyver fődarabjain (például: tokszerkezet, zár, cső) lehetőség szerint részleges szétszerelés nélkül is jól látható helyen, könnyen felismerhető gyártási számot kell elhelyezni.

Beérkezett vagy behozott, jelölés nélküli fegyver esetén minimális adatként a gyártó nevét, a gyártó ország nevét, a gyártási számot és a kereskedelmi ügylet évét kell megadni. Továbbá célszerű feltüntetni a fegyver típusjelét és a kaliberjelet.

I.1. Rövid lőfegyverek

Pisztolyon, revolveren a gyártási számot a szánon, forgódobon, tokon, csövön lehetőleg a fegyver jobboldalán, a felirat jellegű azonosító jelek a szán baloldalán kell elhelyezni.

I.2. Géppisztoly, gépkarabély

A fegyveren a gyártási számot a záron, zárkereten, tokfedélen, kiszerelhető cső esetén a csövön, a felirat jellegű azonosító jelek a tok baloldalán kell elhelyezni.

I.3. Puska

A fegyveren a gyártási számot a csövön, a felirat jellegű azonosító jeleket a tok baloldalán kell elhelyezni.

I.4. Mesterlövész puska

A fegyver tokrészén kell feltüntetni a felirat jellegű azonosító jeleket, valamint a gyártási számot, a többi fődarabon a gyártási számot, a csövön a csőszámot. A nem fődarabnak tekinthető kiegészítő alkatrészeken a gyártási szám utolsó két-három számjegyét kell feltüntetni.

II. Fejezet

20 mm és ennél nagyobb kaliberű sima csövű fegyverek, más fegyverek és fegyverzetek 12,7 mm-nél (0,50 hüvelyk/inch) nagyobb kaliberrel, tűzvetők és tartozékok, és az azokhoz tervezett különleges részegységek (ML 2)

II.1. 12,7 mm-nél nagyobb kaliberű kézifegyverek

Értelemszerűen alkalmazni kell az I. fejezet bevezető részében leírtakat.

II.2. Tüzérségi fegyverek

Tüzérségi eszközöknél az önálló szerkezeti egységeket (például: lövegcső, lövegzár, talpszár, irányzó szerkezet) jelölni kell. A jelölésnek tartalmaznia kell a gyártó nevét, a terméket előállító ország nevét, a termék típus megnevezését, kaliberjelét, gyártási évét és a gyártási számot, továbbá az egység műszaki megbízhatóságát (átvételét).

III. Fejezet

Lőszerek és mechanikus gyújtószerkezetek, és az azokhoz készített különleges részegységek (ML 3)

A lőszerek gyűjtőcsomagolásán (tároláskor és szállításkor a környezeti hatásoknak ellenálló külső csomagolás, például: faláda) az ADR4/RID5 előírásoknak megfelelő formában fel kell tüntetni a termék veszélyességi osztályát, alosztályát és összeférhetőségi csoportját, továbbá a termékazonosító NSN6 kódszámot.

III.1. Lövészfegyverek lőszerei

E termékkörbe tartoznak a különböző űrméretű

– pisztolytöltények,

– géppisztolytöltények,

– puskatöltények,

és a töltényelemek.

A legkisebb csomagolási egységen (közvetlenül a töltényeket tartalmazó belső csomagolás) és a gyűjtőcsomagoláson egyaránt kell jelölést alkalmazni. A jelölésnek megfelelő információt kell tartalmaznia a gyártóról, a gyártó országról, a lőszer konstrukcióról, a töltény űrméretéről (kaliber), a gyártási tételszámról és a gyártás dátumáról.

a) Minden katonai lőszeren, a töltényhüvely fenékrészének homloklapján az úgynevezett fenékbélyegzésnek tartós kivitelben kell megjelennie. A jelölésnek utalnia kell a NATO változat jelképére, a gyártóra és tartalmaznia kell a gyártási év utolsó két számjegyét. A megrendelő kérésére a fenékrészen megjelenhet a megrendelőre és a használat jellegére utaló jel is (például: K=kiképzés; SZ=szolgálat).

Lövészfegyver-töltények megjelölésre vonatkozó további előírásokat tartalmaz az MSZ K 1113, a 9 mm-es Parabellum töltényre az MSZ K 1153, a 7,62 x 51 mm-es lövészfegyver-töltényre az MSZ K 1154 katonai szabvány.

b) Kiszállításra és kivitelre készített termékeknél (például: lőszer, töltényhüvely) igény esetén az űrméret jelölését, a gyártó vagy a megrendelő jelét és a gyártási évre utaló számjegyeket kell feltüntetni.

c) A lőszer gyűjtőcsomagolásán az a)–b) pont szerinti információs adatok mellett a magyar eredetet, a csomagolási egységben lévő töltények mennyiségét és a sorozatszámot is jelezni kell.

Jelölni kell a lőszer műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

d) Beérkezett vagy behozott, jelölés nélküli lőszer gyűjtőcsomagolásán minimális adatként a gyártó nevét, a gyártó ország nevét, a lőszer típusjelét és a kereskedelmi ügylet évét kell megadni. Továbbá utalni kell a csomagolási egységben lévő lőszerek mennyiségére.

III.2. 20 mm-nél nagyobb űrméretű lőszerek

E termékkörbe tartoznak

– a különböző űrméretű tüzérségi lőszerek,

– a lőszerelemek.

A lőszeren tartós módon, illetve a gyűjtőcsomagoláson minden esetben fel kell tüntetni a gyártóra, a termék jellemzőire (például: típus, űrméret, tömeg, sorozatszám, NATO-változat) vonatkozó információkat.

A gyűjtőcsomagoláson a lőszerre (például gyártó ország neve), illetve a csomagolásra vonatkozóan további adatokat lehet feltüntetni. Minden esetben jelezni kell a csomagolásban lévő lőszerek darabszámát és a lőszer műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

III.3. Mechanikus szerkezetek

E termékkörbe tartoznak

– a biztosító és robbantó eszközök,

– a gyújtószerkezetek.

A termék jelölése során fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, a típusjelét, a sorozatszámot és a mennyiséget.

A gyűjtőcsomagoláson a termékre vonatkozó további adatokat lehet feltüntetni (például gyártó ország neve). Minden esetben jelezni kell a csomagolásban lévő termékek darabszámát és műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

IV. Fejezet

Bombák, torpedók, nem irányított és irányított rakéták, más robbanó eszközök és töltetek, valamint a hozzájuk tartozó eszközök és részegységek, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra terveztek, és a kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek (ML 4)

A termékek gyűjtőcsomagolásain (ládáin) az ADR/RID előírásoknak megfelelő formában fel kell tüntetni a termék veszélyességi osztályát, alosztályát és összeférhetőségi csoportját, továbbá a termékazonosító NSN kódszámot.

Beérkezett vagy behozott, jelölés nélküli termék gyűjtőcsomagolásán minimális adatként a gyártó nevét, a gyártó ország nevét, a termék típusjelét és a kereskedelmi ügylet évét kell megadni. Továbbá utalni kell a csomagolási egységben lévő termék mennyiségére.

IV.1. Gránátok és pirotechnikai eszközök

A terméken fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék típusjelét, a termék funkciójára utaló rövidítéseket, a sorozatszámot, valamint a felhasználhatósági (szavatossági) időt. A pirotechnikai eszközön a használatra vonatkozó utasítás is lehet.

A csomagolási egységen a jelzett adatok mellett szerepelnie kell még a gyártás időpontjának, a szállíthatóságára utaló ADR/RID számnak, a csomagolási egység tömegének, a termék NSN számának, továbbá egyéb gyártási azonosító adatnak. Jelölni kell az eszköz műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

IV.2. Műszaki harcanyagok

A műszaki harcanyagok (robbanó eszközök, területvédő töltetek, gyújtószerek) jelölése során fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, a típusát (gyártmányjelét), a mennyiséget, a sorozatszámot, a szállíthatóságára utaló ADR/RID számot, a tömegét, az NSN számát, a felhasználhatósági időt. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Szükség esetén egyéb információ is megadható.

További előírások az MSZ K 073 katonai szabvány szerint.

IV.3. Lőpor

A csomagolási egységen fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék típusjelét és számát, a sorozatszámot, a csomagolási egység tömegét, a gyártás időpontját, a felhasználhatósági időt és a robbanásveszélyre utaló jelet. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

További előírások az MSZ K 051 katonai szabvány szerint.

IV.4. Műszaki robbanóanyagok

A műszaki robbanóanyagok (a robbanó eszközökhöz és töltetekhez, pirotechnikai eszközökhöz tartozó részegységek, elemek) jelölése során fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, a típusát, a mennyiséget, a sorozatszámot, a szállíthatóságára utaló ADR/RID számot, a tömegét, az NSN számát és a felhasználhatósági időt. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Szükség esetén egyéb információ is megadható.

További előírások az MSZ K 0165 katonai szabvány szerint.

IV.5. Műszaki harcanyagokkal kapcsolatos egyéb eszközök

A műszaki harcanyagok lerakására, élesítésére, felszedésére, hatástalanítására, robbantására, vagy érzékelésére szolgáló egyéb eszközök jelölése során fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusát (gyártmányjelét), a mennyiséget és a sorozatszámot. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

V. Fejezet

Tűzvezető, és kapcsolódó készültségi és riasztó eszközök, kapcsolódó rendszerek, ellenőrző, illesztő és ellentevékenység berendezései, amelyeket kifejezetten katonai célra terveztek, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és szerelvények (ML 5)

A berendezéseken, eszközökön elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, a gyártási számot és a gyártási évet. Továbbá fel kell tüntetni a működtetésre vonatkozó adatokat (például: áramellátás), és jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

VI. Fejezet

Szárazföldi járművek és részegységeik (ML 6)

VI.1. Katonai célra tervezett szárazföldi járművek és részegységeik [harckocsik és más katonai fegyverrel ellátott járművek, páncélozott járművek, kétéltű és úszó (mély vízen is átkelő) járművek, aknarakók]

A járművek alkatrészei, részegységei és fődarabjai jelölésére – amennyiben a gyártmány mérete és felülete megengedi – az eredeti terméktulajdonos dokumentációjában szereplő rajszám vagy típusszám és a gyártó jelének a felvitele szolgál.

Részegységen a termék egyedi, gyári azonosító sorszámát is fel kell tüntetni. Főbb alkatrészek esetén, a működést nem befolyásoló helyen jelölni kell a gyári azonosító számot.

VI.2. Összkerék-meghajtású, terepjáró képességgel rendelkező járművek

Minden járműre jól látható és könnyen hozzáférhető, a jármű használata során nem cserélendő helyen, a vonatkozó jogszabály7 előírásának megfelelően úgynevezett „gyári adattáblát” kell elhelyezni. Az adattáblán szerepelnie kell a gyártó nevének, a jármű gyártó által képzett azonosító számnak (VIN-szám), a jármű megengedett legnagyobb össztömegének, a vontatható megengedett legnagyobb össztömegének, valamint a jármű megengedett legnagyobb tengelyterhelésének az egyes tengelyek szerint.

A járművet azonosító VIN-számot az alvázon vagy más hasonló szerkezeti részen is fel kell tüntetni.

Az úgynevezett főegységeken (például: alváz, motor, kabin) jól láthatónak kell lennie a főegység gyártóműi azonosítási számának.

VII. Fejezet

Vegyi vagy biológiai mérgező anyagok, könnygázok, radioaktív anyagok, kapcsolódó berendezések, összetevők, anyagok és technológiák (ML 7)

VII.1. Sugárzást mérő, vegyi anyagot jelző, felderítő rendszerek

A berendezésen, műszeren, eszközön elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, a gyártási számot és a gyártási évet. Az önálló funkciójú szerelési egység adattábláján kell elhelyezni a gyártó nevét, az egység megnevezését, a gyártási azonosító számot, továbbá utalni kell arra, hogy mely termékhez tartozik. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

A rendszerhez tartozó anyagok (reagensek) belső csomagolásán az anyag megnevezésére, mennyiségére, felhasználhatóságára és a veszélyességre utaló jelet kell elhelyezni.

VII.2. Védelmi célra tervezett eszközök

E termékkörbe sorolható eszközök

– a védőruházat,

– a védőlepel,

– a légzésvédők.

a) A védőruházat felső részén (nyakrész) és a nadrágban méretjelző címkét kell bevarrni. A ruha egyedi csomagolásán lévő címkén szerepelnie kell a termék megnevezésének, méretjelének, a termékazonosító számnak és a csomag készlettartalmának. A ruhát tároló táskán fel kell tüntetni a termék megnevezését, a méretjelző címkét és a gyártó jelét. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

b) A védőlepel egyedi csomagolásán szerepelnie kell a megnevezésnek és a gyártási időnek. A gyűjtőcsomagoláson kell feltüntetni a termék megnevezését, a méretjelölést, a gyártási időt, a sorozatszámot, a termékazonosító számát és egyéb információkat (bruttó, nettó tömeg). Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

c) A légzésvédelmi eszköz esetén az álarctestbe kell belesütni a méretjelet. A szűrőbetéten lévő szalagcímkének tartalmaznia kell a gyártó nevét, az engedélyszámot, a szűrőbetét típusát és a termékre vonatkozó magyar nemzeti szabvány számát, a sorozatszámot és a gyártás idejét.

Az egyedi csomagoláson a fentiek mellett fel kell tüntetni a felhasználhatóság idejét, valamint a tárolásra vonatkozó információkat (piktogramok) is. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

VII.3. Vegyi mentesítő anyagok

A vegyi mentesítő anyagot és oldatot (a továbbiakban: anyag) tartalmazó felhasználói göngyöleget jelöléssel kell ellátni. A göngyöleg fajtájától függően a jelölést az MSZ K 1009 katonai szabvány szerint kell elhelyezni. A jelölésnek tartalmaznia kell az anyag megnevezését, a felhasználási terület megjelölését, a sorozatszámot, a gyártás évét és hónapját, a bruttó és nettó tömeget, a tárolhatóság, valamint a felhasználhatóság idejét. A göngyölegen egyéb, a tárolt anyagra jellemző kiegészítő felirat is elhelyezhető.

VIII. Fejezet

„Energiahordozó anyagok” és kapcsolódó összetevők (ML 8)

A IV. fejezet előírásai alapján kell eljárni!

IX. Fejezet

Kifejezetten katonai használatra tervezett vízi járművek, különleges tengerészeti berendezések és tartozékok, és azok alkatrészei (ML 9)

IX.1. Folyami járművek

A terméken elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék típusát, a gyártási számot és a gyártás évét. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

X. Fejezet

Repülőgép, személyzet nélküli légi-jármű, repülőgép-hajtómű (motor) és repülőgép-részegység, hozzátartozó berendezések és alkatrészek, amelyeket kifejezetten katonai használatra terveztek, vagy módosítottak (ML 10)

A termék alkatrészei, részegységei és fődarabjai jelölésére – amennyiben a gyártmány mérete és felülete megengedi – az eredeti terméktulajdonos dokumentációjában szereplő rajszám vagy típusszám és a gyártó jelének a felvitele szolgál.

Részegységen a termék egyedi, gyári azonosító sorszámát is fel kell tüntetni.

XI. Fejezet

A jelen Jegyzékben másutt engedélyezés alá nem vont, katonai célra tervezett elektronikai berendezések, valamint kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek (ML 11)

A katonai célra tervezett elektronikai berendezések, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek termékkörbe tartoznak:

– a hírközlési rendszerek és eszközök,

– a katonai GPS rendszerek és eszközök,

– a harcászati rendeltetésű URH rádiók,

– a vezetékes és vezeték nélküli távközlési rendszerek,

– a lokátor vezérlő, vevő és jelfeldolgozó rendszerek,

– a légtér ellenőrző rendszer (radar) eszközei,

– a biztonságtechnikai jelző-, megfigyelő rendszerek,

– a személybeléptető és ellenőrző rendszerek,

– a távfelügyeleti rendszerek,

– a felderítő és iránymérő eszközök,

– a szünetmentes- és egyéb tápegységek, áramellátó berendezések,

– a különböző típusú katonai árbocok, antennák, antenna rendszerek (mechanikus, hidraulikus, pneumatikus),

– az egyedi rendeltetésű informatikai rendszerek és eszközök,

– az egyéb elektronikai eszközök.

A berendezéseken, eszközökön vagy a rajtuk elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, a gyártási számot és a gyártási évet. Továbbá jelölni kell a működtetésre vonatkozó adatokat és a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

Az önállóan funkcionáló, alacsonyabb szintű részegység azonosítására alkalmas a gyártói termékjelölés (rajzszám).

XII. Fejezet

Nagy sebességű, kinetikai energiájú fegyverrendszerek és kapcsolódó eszközök, és az azokhoz tervezett különleges részegységek (ML 12)

A II. és a XI. fejezet előírásai alapján kell eljárni.

XIII. Fejezet

Páncélozott, vagy védőberendezések és szerkezetek, valamint anyagok (ML 13)

XIII.1. Testvédő nem fémes szerkezetek, részegységek, elemek

Lövedék- és repeszálló védőmellények esetén a védőeszközöket minden esetben el kell látni megfelelő információt tartalmazó adattáblával (címkével).

a) Ha bármely védőeszközből eltávolítható a ballisztikai védőbetét, akkor a védőeszköz minden egyes eltávolítható betétjén vagy a betét védőhuzatának külső felületén lévő adattáblán (címkén) fel kell tüntetni a gyártó nevét, a szabvány szerinti védelmi besorolását (a lövedék elleni védelem szintjét), a betét méretét, a védőanyag tételszámát, a gyártási időt, a felhasználhatóság lejárati idejét, a védőbetét egyedi azonosítói számát (sorszám). Jelölni kell a „test felőli oldalt” és az eszköz műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Továbbá felvihetők a kezelésre és az alkalmazhatóságra vonatkozó utasítások.

b) Ha a védőeszköz védőbetétje eltávolítható a borítóhuzatból, akkor a borítóhuzaton is el kell helyezni az a) pont szerinti adatokat tartalmazó táblát.

c) Amennyiben a védőeszköz egy darabból áll, a fenti információkat egy adattáblán kell megadni. Ha több bontható darabból áll, minden elemet adattáblával kell ellátni.

Lövedékálló védőmellény jelölésére részletes előírásokat az MSZ K 1114-1, szúrásálló védőmellény esetén az MSZ K 1114-2 katonai szabvány tartalmaz.

XIII.2. Ballisztikus takarók és speciális tűzszerész védőfelszerelések

A ballisztikus takarókon és speciális tűzszerész védőfelszereléseken fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék típusjelét, védelmi képességét és a gyártási számot. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Szükség szerint egyéb adat is megadható.

XIV. Fejezet

Kifejezetten katonai kiképzési vagy hadgyakorlat forgatókönyvi szimulációs célú berendezések, gyakorló (szimulátor) berendezések bármilyen tűzfegyver és fegyverzet használata begyakorlására, amelyek az I. vagy II. fejezetek szerint kerülnek engedélyezésre, és kifejezetten azokhoz tervezett elemek/alkatrészek és szerelvények (ML 14)

A katonai kiképzés-technikai célú gyakorló berendezések, eszközök közé tartoznak

– a bármilyen lőfegyver és fegyverzet használata begyakorlására oktató berendezések, eszközök,

– a rakétakomplexumok szimulátorai,

– a szárazföldi jármű szimulátorok,

– a légijármű szimulátorok,

– a kommunikációs szimulátorok,

– az oktató műszaki harcanyagok (területvédő töltetek, gyújtószerkezetek),

– az oktató műszaki gép fődarabok.

A berendezéseken, eszközökön elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, a gyártási számot és a gyártási évet. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

XV. Fejezet

Kifejezetten katonai használatra tervezett képletapogató (képalkotó/imaging) eszközök, vagy ezeket zavaró berendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett elemek/alkatrészek és szerelvények (ML 15)

A XI. fejezet előírásai alapján kell eljárni.

XVI. Fejezet

Kovácsolt, sajtolt és más félkész gyártmányok, amelyek felhasználását engedélyezés alá vont termékekben lehet azonosítani az anyagösszetétel, geometriai méret, vagy alkalmazás alapján, és amelyeket kifejezetten az I–IV., VI., IX., X., XII. vagy XIX. fejezet alapján engedélyköteles termék részére terveztek (ML 16)

A kovácsolt, sajtolt és egyéb félkész gyártmányok jelölésére – amennyiben azt a felhasználása indokolja és a gyártmány geometriai mérete lehetővé teszi – a termék dokumentációjában szereplő azonosító szám (rajzszám, típusszám) használható.

XVII. Fejezet

Különféle berendezések, anyagok és könyvtárak (adatbázisok) és a kifejezetten azokhoz tervezett elemek/alkatrészek/részegységek (ML 17)

A katonai célra tervezett, különböző rendeltetésű műszaki gépek, berendezések és eszközök körébe tartoznak

– a műszaki felderítő eszközök,

– a műszaki akadályelhárító eszközök,

– az út- és állásépítő gépek,

– a hídépítő gépek,

– a tábori térvilágító berendezések,

– a repülőtér karbantartó gépek,

– a katonai konténer családok.

A berendezéseken, eszközökön elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, a gyártási számot és a gyártási évet. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

XVIII. Fejezet

Gyártóberendezések a jelen Jegyzékben felsorolt termékek előállításához/gyártásához (ML 18)

A berendezéseken elhelyezett adattáblán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését, típusjelét, a gyártási számot és a gyártási évet. Jelölni kell a működésre vonatkozó adatokat és a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

XIX. Fejezet

Irányított energiát kibocsátó fegyverrendszerek (DEW), kapcsolódó berendezések vagy ellentevékenység eszközei, és kísérleti modellek, és a kifejezetten azokhoz tervezett fődarabok/részegységek/alkatrészek (ML 19)

A II. és a XI. fejezet előírásai alapján kell eljárni.

XX. Fejezet

Kriogén és szupravezető berendezések, valamint a kifejezetten hozzájuk tervezett elemek/alkatrészek és szerelvények (ML 20)

A XI. fejezet előírásai alapján kell eljárni.

XXI. Fejezet

„Szoftver” (ML 21)

E termékkörbe tartoznak

– az engedélyezés alá vont berendezések vagy anyagok kifejlesztésére, gyártására vagy felhasználására tervezett vagy átalakított szoftverek,

– a katonai fegyverrendszerek modellezése, szimulálása vagy értékelése, ellenőrzése, karbantartása vagy aktualizálása céljából készített speciális szoftverek.

A főbb azonosító adatokat (a szoftver gyártója, megnevezése, azonosító száma, a gyártás éve) a szoftvert tartalmazó tényleges adathordozón kell elhelyezni.

XXII. Fejezet

Technológia (ML 22)

A főbb azonosító adatokat (a technológia gyártója, megnevezése, azonosító száma, a gyártás éve) a technológiát tartalmazó tényleges adathordozón kell elhelyezni.

XXIII. Fejezet

Kifejezetten katonai célú felszerelések8

XXIII.1. Hadi ruházat

A kész ruházati termék minden darabján bevarrt címkét kell elhelyezni, melyen fel kell tüntetni a termék gyártójának és az alapanyag gyártójának a nevét, továbbá az alapanyag összetételét %-ban. A ruha belsejében mosásálló festékkel kell jelölni a gyártási évszámot, a méretnagyságot és a gyártó minősítő jelét. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

XXIII.2. Testvédő ruházat

Az egyedi követelmények szerint gyártott védőruházatoknál (például: tűzoltó bevetési ruházat, tűzszerész védőruha, pilóta ruházati rendszer) ruha felső részén (nyakrész) bevarrt címkén kell megjeleníteni a termék megnevezését, típusszámát és a használati tájékoztatást. A ruházathoz tartozó kísérő lapon szerepeltetni kell a gyártó nevét, a ruha anyagának összetételét és a termék azonosító számát. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

XXIII.3. Lábbelik

A haditechnikai termékkörbe tartózó termékeken (például: hadi bakancs, ejtőernyős bakancs, téli védő bakancs) fel kell tüntetni a gyártó nevét, a gyártási évszámot és a lábbeli talpán a méretszámot. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

XXIII.4. Álcázó felszerelések

A katonai- és a személyi álcázó felszerelések csomagolásán fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék típusjelét, a gyártási számot és a gyártási évet. A személyi álcázó felszerelésen fel kell tüntetni annak méretét. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

XXIII.5. Egyéb felszerelési eszközök

E termékkörbe tartoznak

– a málhazsákok,

– a különböző rendeltetésű hordeszközök (táskák, tokok),

– a ponyvák és az egyéb takaró eszközök.

A terméken fel kell tüntetni a gyártó nevét, a gyártási sorszámot, az anyagra utaló jelzést, szükség esetén egyéb adat is megadható. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

XXIV. Fejezet

Kifejezetten katonai célú szolgáltatások9

Megjegyzés: A fejezethez nem tartozik gyártási tevékenység!

XXV. Fejezet

Kényszerítő és bűnfelderítő eszközök10

XXV.1. Többször felhasználható kényszerítő eszközök

E termékkörbe tartoznak

– a különböző rendőrbotok,

– az elektromos sokkoló eszközök,

– a mozgásszabadságot korlátozó bilincsek.

A fémből vagy műanyagból készült, többszöri felhasználásra tervezett, összeszerelt eszközön fel kell tüntetni a termék megnevezését (típusjelét) és a gyártási számot. A gyűjtőcsomagolási egységen elhelyezett jelölőcímkének tartalmaznia kell a gyártó nevét, a termék megnevezését, a gyártási számot vagy a cikkszámot, a csomagolási darabszámot. Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

XXV.2. Könnygázok

E termékkörbe tartozik

– a cselekvőképtelenséget előidéző vegyi anyag,

– a természetes hatóanyag.

A szemet, nyálkahártyát ingerlő hatóanyagot tartalmazó fémpalackon jelölni kell a gyártó nevét, a termék megnevezését, a koncentráció mértékét és a kódszámát. A gyűjtőcsomagoláson fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék megnevezését és a kódszámát, a csomagolási egységben lévő palackok darabszámát, továbbá a veszélyjelzéseket (tűzveszély, ártalmasság). Jelölni kell a termék műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.

XXV.3. Bűnfelderítő eszközök

E termékkörbe tartozik

– a nyomrögzítő eszköz,

– a DNS mintavevő készülék,

– a légalkoholmérő készülék,

– a drogteszt.

A XI. fejezet előírásai alapján kell eljárni.

XXVI. Fejezet

Titkosszolgálati eszközök11

E termékkörbe tartozik

– az információvédelmi berendezés, eszköz és az azokhoz készített működtető, illesztő, azonosító szoftver,

– a vonali rejtjelező berendezés,

– a közepes és nagysebességű számítástechnikai adatrejtjelező eszköz.

A XI. fejezet előírásai alapján kell eljárni.

2. melléklet a 32/2007. (III. 19.) GKM rendelethez

Lőfegyver/lőszer gyártásának, értékesítésének nyilvántartási lapja

(a 2005. évi CIX. törvény mellékletének I. és III. fejezete szerinti termékekhez)

Jelen nyilvántartási lapot a Httv. I. és III. fejezete szerinti termék esetén, a 7. § (1)–(3) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettség teljesítésekor kell kitölteni.

KITÖLTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Sorszám: az engedélyes adott nyilvántartólap fajtájának 1-től kezdődő folyamatos sorszáma.

Gyártó/Külkereskedő megnevezése: a tevékenységi engedélyben szereplő megnevezés.

KSH számjele: a nyilvántartólapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma.

Működési helye: a tevékenységi engedélyben szereplő hely adatai.

Engedély száma: a Hivatal által kiadott tevékenységi engedély száma.

Termék megnevezése: a gyártó/külkereskedő által adott megnevezés.

Gyártási év: a termék gyártásának/beérkezett vagy behozott termék esetén a kereskedelmi ügylet éve.

Kategória: az adott lőfegyver/lőszer besorolása a Httv. melléklet I. és III. fejezetében szereplő meghatározások alapján.

Típusjel: a gyártó/külkereskedő által adott, a fegyverszemlézési vagy bevizsgálási tanúsítványban szereplő adat.

Fajta/jelleg:

A termék fajtájára és jellegére utaló betűjeleket egymástól „/” jellel kell elválasztani.

A fajtára utaló betűjel

lőfegyver esetén:

T: tűzfegyver

L: 7,5 joule csőtorkolati energia feletti légfegyver

lőfegyver fődarab esetén:

F: fegyvercső

V: váltócső

B: betétcső

Z: zár

D: forgódob

K: tokszerkezet

lőszer esetén: R.

A lőfegyver jellegére utaló betűjelek: G: golyós, M: marok (rövid lőfegyver), F: 7,5 joule csőtorkolati energia feletti flóbert.

Kaliberjel: a lőfegyver hivatalos tanúsítványán (bevizsgálás, szemlézés) szereplő jel.

Darabszám: lőfegyver esetén az azonos kategóriájú, típusjelű, fajtájú/jellegű, kaliberjelű lőfegyverek folyamatos gyártási számozás esetén két egymást követő sorban is megadhatók. Ha a darabszám nagyobb 1-nél, akkor az első sorban kell kitölteni a kategória, típusjel, fajta/jelleg, kaliberjel, darabszám, kezdő gyártási szám adatait megadni, majd a következő sorban csak az utolsó gyártási számot kell feltüntetni. Amennyiben a darabszám-mező nincs kitöltve, akkor az automatikusan egy darabot jelent.

Lőszer esetén a gyártási tétel darabszámát kell ebben a rovatban szerepeltetni.

Gyártási szám: lőfegyver esetén a termék egyértelmű azonosítására szolgáló, a gyártó/külkereskedő által adott, a lőfegyver fődarabjain lévő azonosító jel. Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól „/” jellel elválasztva a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok)/zárszám/dobszám.

Amennyiben a lőfegyver rendelkezik tanúsítvánnyal (bevizsgálás, szemlézés), akkor az abban szereplő gyártási számot kell megadni.

Lőszer esetén a gyártási tételszámot kell ebben a rovatban szerepeltetni.

Vevő/Végfelhasználó: a hazai értékesítésekor a Httv. szerinti végfelhasználó (Magyar Honvédség, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, rendvédelmi és rendészeti szervek), vagy kooperációs együttműködő; kiszállítás és kivitel esetén a külföldi fél neve.

Megjegyzés: a termékkel kapcsolatos további információk (például: nemzetközi ügylet) a nyilvántartó laphoz csatolt pótlapon adhatók meg.

Sorszám: ..................

Lőfegyver/lőszer gyártásának, értékesítésének nyilvántartási lapja

(a 2005. évi CIX. törvény mellékletének I. és III. fejezete szerinti termékekhez)

Gyártó/Külkereskedő megnevezése: ..........................................................................    KSH számjele: ...............................

Működési helye: .........................................................................................................    Engedély száma .............................

Termék megnevezése: ................................................................................................    Gyártási év: ....................................

Kategória

Típusjel

Fajta/
jelleg

Kaliberjel

Darab-
szám

Gyártási szám

Vevő/Végfelhasználó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt .........................................., .......... év ....................... hónap ......... nap

Aláírás

3. melléklet a 32/2007. (III. 19.) GKM rendelethez

Haditechnikai termék gyártásának, értékesítésének nyilvántartási lapja

(a 2005. évi CIX. törvény mellékletének II., IV–XXIII. és XXV–XXVI. fejezete szerinti termékekhez)

Jelen nyilvántartási lapot a Httv. II., IV–XXIII. és XXV–XXVI. fejezete szerinti termék esetén, a 7. § (1)–(3) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettség teljesítésekor kell kitölteni.

KITÖLTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Sorszám: az engedélyes adott nyilvántartólap fajtájának 1-től kezdődő folyamatos sorszáma.

Gyártó/Külkereskedő megnevezése: a tevékenységi engedélyben szereplő megnevezés.

KSH számjele: a nyilvántartólapot kitöltő engedélyes statisztikai törzsszáma.

Működési helye: a tevékenységi engedélyben szereplő hely adatai.

Engedély száma: a Hivatal által kiadott tevékenységi engedély száma.

Termék megnevezése: a gyártó/külkereskedő által adott megnevezés.

Típusjel: a gyártó/külkereskedő által adott adat.

Gyártási szám: a termék egyértelmű azonosítására szolgáló, a gyártó/külkereskedő által adott azonosító jel.

Gyártási év: a termék gyártásának/beérkezett vagy behozott termék esetén a kereskedelmi ügylet éve.

Vevő/Végfelhasználó: a haditechnikai termék hazai értékesítésekor a Httv. szerinti végfelhasználó (Magyar Honvédség, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, rendvédelmi és rendészeti szervek), vagy kooperációs együttműködő; kiszállítás és kivitel esetén a külföldi fél neve.

Megjegyzés: a termékkel kapcsolatos további információ.

Megjegyzés: a termékkel kapcsolatos további információk (például: nemzetközi ügylet) a nyilvántartó laphoz csatolt pótlapon adhatók meg.

Haditechnikai termék gyártásának, értékesítésének nyilvántartási lapja

(a 2005. évi CIX. törvény mellékletének II., IV–XXIII. és XXV–XXVI. fejezete szerinti termékekhez)

Gyártó/Külkereskedő megnevezése: ...................................................    KSH számjele: .......................................

Működési helye: ..................................................................................    Engedély száma: ....................................

Termék megnevezése

Típusjel

Gyártási szám

Gyártási év

Vevő/Végfelhasználó

Megjegyzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt ..........................................., .......... év ....................... hónap ......... nap

Aláírás

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!