nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
21/2007. (V. 23.) IRM rendelet
a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról
2008-05-16
2013-06-30
2

21/2007. (V. 23.) IRM rendelet

a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Bv. tvr.) 127. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a (2) bekezdésének d) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A rendőrség a pártfogó felügyelői tevékenység eredményes gyakorlati megvalósítása érdekében a jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek megfelelően – a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.), a Bv. tvr., a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) és a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezéseire figyelemmel – közreműködik a pártfogó felügyelői feladatok ellátásában. Ennek keretében a rendőrség

a) teljesíti a pártfogó felügyelőnek a pártfogó felügyelői feladatok ellátásához kapcsolódó megkereséseit,

b) közreműködik a pártfogó felügyelet végrehajtásában.

2. § A pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatokat a terhelt, illetőleg a pártfogolt lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes rendőrkapitányság látja el.

3. § A rendőrség a pártfogó felügyelet végrehajtásában történő közreműködése keretében a pártfogó felügyelő megkeresése alapján – a Bv. tvr. 94. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint – ellenőrzi a pártfogolt részére előírt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 82. §-a (5) bekezdésének a)–d) pontjában meghatározott magatartási szabályok megtartását, azokat a közterületi szolgálat ellátása, illetőleg nyilvános helyen történő ellenőrzés során figyelemmel kíséri, és ellenőrzési tapasztalatairól tájékoztatja a pártfogolt lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálatot.

4. § A pártfogolt lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes rendőrkapitányság a közreműködés érdekében

a) az R. 25. §-ának (5) bekezdése szerinti párfogó felügyelői értesítés alapján a pártfogoltat nyilvántartásba veszi, amely kiterjed a pártfogó felügyeletet elrendelő (megállapító) határozat adataira, a pártfogó felügyelet kezdő időpontjára, a pártfogó felügyelő személyére, valamint a magatartási szabályokra;

b) a pártfogó felügyelő erre irányuló megkeresése alapján gondoskodik a pártfogolt közterületen, illetőleg nyilvános helyen történő, közrendvédelmi szempontú ellenőrzéséről;

c) a pártfogolt érdekeit is figyelembe véve megállapítja a pártfogó felügyeletet elrendelő ügyész vagy bíróság határozatában külön magatartási szabályként előírt, rendőrségen történő jelentkezési kötelezettség teljesítésének részletes feltételeit;

d) a pártfogoltat jelentkezésekor beszámoltatja a jogszabályban és a határozatban előírt, a rendőrség ellenőrzési körébe utalt magatartási szabályok megtartásáról;

e) a pártfogolt számára előírt általános és külön magatartási szabály megszegéséről, a c) pont szerinti jelentkezési kötelezettségének elmulasztásáról nyolc napon belül tájékoztatja a pártfogó felügyelőt;

f) a magatartási szabályok megszegése esetén a pártfogó felügyelőnek javaslatot tehet az előírt külön magatartási szabályok módosításának kezdeményezésére;

g) a pártfogó felügyelő egyidejű tájékoztatása, illetőleg a pártfogó felügyelővel való szükség szerinti konzultáció mellett javaslatot tesz az illetékes ügyésznek

ga) a vádemelésre, illetőleg a szabadságvesztés végrehajtásának elrendelésére, ha a pártfogó felügyeletet vádemelés elhalasztásával vagy szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztésével kapcsolatban rendelték el, és a pártfogolt a magatartási szabályokat súlyosan megszegi,

gb) a feltételes szabadság megszüntetésére – a bizonyítási eszközök megjelölésével –, ha a pártfogó felügyelet alá helyezett elítélt a magatartási szabályokat megszegi;

h) haladéktalanul tájékoztatja a pártfogó felügyelőt, ha próbára bocsátás mellett elrendelt pártfogó felügyelet esetén a pártfogolt a magatartási szabályokat megszegi.

5. § A pártfogó felügyelet végrehajtásában közreműködő rendőrkapitányság haladéktalanul tájékoztatja a pártfogolt lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálatot, ha a pártfogolt ellen a pártfogó felügyelet tartama alatt büntetőeljárást indít. A tájékoztatás tartalmazza

a) a pártfogolt személyi adatait,

b) a cselekmény Btk. szerinti minősítését, és

c) az elkövetés időpontját.

6. § (1) Az ismeretlen helyen tartózkodó (eltűnt) pártfogolt felkutatására, tartózkodási helyének megállapítására a rendőrség a pártfogó felügyelő megkeresésére intézkedik, illetőleg eltűnés miatt körözést rendel el az Rtv., a személy- és tárgykörözésről, valamint az eltűnt személyek felkutatásának és a rendkívüli halálesetek kivizsgálásának rendjéről szóló jogszabályi rendelkezések alapján.

(2) Ha a feltételes szabadságra bocsátott, illetőleg javítóintézetből ideiglenesen elbocsátott pártfogolt eltűnt, és a Bv. tvr. 9. §-ának (2) bekezdése alapján a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételét rendelték el, a rendőrség a felkutatást szolgáló intézkedéseket a bíróság által kibocsátott elfogatóparancs alapján hajtja végre.

7. § (1) Ez a rendelet 2007. június 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!