nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
7/2007. (I. 22.) GKM rendelet
a mutatványos berendezések biztonságosságáról
2011-01-01
2017-05-19
4
Jogszabály

7/2007. (I. 22.) GKM rendelet

a mutatványos berendezések biztonságosságáról

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (2) bekezdésének e) pontjában, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) időszakos műszaki vizsgálat: annak eldöntését célzó eljárások és vizsgálatok elvégzése, hogy a mutatványos berendezés a biztonságos üzemeléshez megfelelő állapotban van-e, vagy bizonyos hibákat azonnal vagy meghatározott időn belül ki kell javítani;

b)1 kijelölt szervezet: a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 2. § h) pontjában foglaltak szerint megfelelőségértékelési tanúsításra, 2. § k) pontjában foglaltak szerint megfelelőség-értékelési vizsgálatra engedéllyel rendelkező szervezet;

c) műszaki vizsgálat: a mutatványos berendezés vizsgálata és megfelelőségének megállapítása a biztonságossági követelmények alapján, elsősorban a vonatkozó szabványok2 figyelembevételével, és szakmai értékítélet alapján értelmezett általános követelmények szerint;

d) üzemeltetési napló: a mutatványos berendezés üzemeltetésére és használatára vonatkozó információkat tartalmazó dokumentum;

e) üzemeltető: aki mutatványos berendezéssel üzletszerű tevékenységet folytat.

2. § (1) A mutatványos berendezést úgy kell tervezni, gyártani, kialakítani, hogy rendeltetésszerű használat esetén ne veszélyeztesse a személyek életét, testi épségét, egészségét és a vagyonbiztonságot.

(2) Amennyiben a mutatványos berendezést a vonatkozó szabványokban3 foglalt tervezési és gyártási követelmények szerint gyártották, azt úgy kell tekinteni, hogy megfelel a biztonságossági és egészségvédelmi követelményeknek.

3. § (1) Az üzemeltető az 1. mellékletben meghatározott mutatványos berendezést műszaki vizsgálat céljából köteles bemutatni a kijelölt szervezetnek

a) az első használatbavétel előtt,

b) a mutatványos berendezés olyan javítását, átalakítását követően, amely hatással van a berendezés műszaki, biztonsági állapotára,

c) a berendezés okozta baleset esetén,

d) ismeretlen eredetű meghibásodás esetén,

e) az 1. melléklet szerinti veszélyességi osztálynak megfelelő, a 7. § (1) bekezdésében meghatározott időszakonként,

f) az ideiglenes behozatalt megelőzően, a 9. § (3) bekezdése alapján.

(2) A műszaki vizsgálatról a kijelölt szervezet jegyzőkönyvet vesz fel.

4. § (1) Ha az első használatbavétel előtt elvégzett műszaki vizsgálat során a kijelölt szervezet megállapítja a mutatványos berendezés biztonságossági és műszaki követelményeknek való megfelelését, ennek igazolására megfelelőségi tanúsítványt ad ki a 2. melléklet szerinti tartalommal, és hitelesíti a berendezés üzemeltetési naplóját.

(2)4 A megfelelőségi vizsgálatot a gyártó az általa választott kijelölt szervezettel végezteti el. E célból a gyártó köteles átadni a kijelölt szervezetnek a gyártó azonosító adatait, valamint az I. és II. veszélyességi osztályba tartozó berendezés esetén a berendezés hivatalos műszaki dokumentumgyűjteményét és kézikönyvét. A hivatalos műszaki dokumentumgyűjtemény és a kézikönyv tartalmára a vonatkozó szabvány5 irányadó.

5. § (1)6 Az üzemeltető a mutatványos berendezés üzemeltetését akkor kezdheti meg, ha rendelkezik hatályos megfelelőségi tanúsítvánnyal. Az üzemeltető a tanúsítványt a mutatványos berendezés kezelő helyiségében köteles tartani.

(2) A mutatványos berendezésen jól látható módon az alábbi adatokat kell feltüntetni:

a) a gyártó neve és címe,

b) a típus/modell száma,

c) gyártási sorozatszám,

d) a gyártás időpontja (év, hónap),

e)7 a megfelelőségi tanúsítványt kiállító kijelölt szervezet neve, a megfelelőségi tanúsítvány száma, kiadásának dátuma és hatályának lejárta,

f) a berendezés terhelhetősége vagy az egyszerre szállítható személyek maximális száma.

(3) Az üzemeltető változása esetén az új üzemeltető a berendezés megfelelőségi tanúsítványát kiállító kijelölt szervezetnél köteles az üzemeltető-váltást harminc napon belül bejelenteni. A kijelölt szervezet a megfelelőségi tanúsítványban és az üzemeltetési naplóban az üzemeltető-váltást az azt igazoló dokumentum bemutatása esetén díjmentesen átvezeti.

6. § (1)8 A mutatványos berendezés üzemeltetője részére közterület-használati engedély – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – csak hatályos megfelelőségi tanúsítvány alapján adható ki.

(2) Mutatványos berendezésnek az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok állampolgárai, valamint az ott bejegyzett vállalkozások által határon átnyúló szolgáltatás keretében történő üzemeltetése esetén a közterület-használati engedély kiadása iránti kérelemhez a berendezés műszaki és biztonságossági megfelelőségét igazoló dokumentum hiteles magyar nyelvű fordítását kell csatolni.

7. § (1) Az üzemeltető üzemeltetési naplót vezet, amelyben – a mutatványos berendezés minden telepítését követően – feltünteti az előírásnak megfelelő szerelést, az üzemórák számát, valamint az üzemelés közben bekövetkezett esetleges hibákat és azok elhárítását. Az üzemeltető az üzemeltetési naplót a mutatványos berendezés kezelő helyiségében köteles tartani.

(2) Az üzemeltető a berendezés valamennyi üzembe helyezése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a berendezés állapota és szerelése, valamint az alkalmazott érintésvédelem megfelel a biztonságossági követelményeknek.

(3) Az I. és II. veszélyességi osztályba tartozó mutatványos berendezést csak olyan személy kezelheti, akit az arra feljogosított szervezet a berendezés biztonságos üzemeltetésére kioktatott, és ezt igazolni tudja. A feljogosított szervezetek a műszaki termékek termékbiztonságáért felelős minisztérium hivatalos lapjában kerülnek közzétételre.

8. § (1) Az üzemeltető az I. veszélyességi osztályba tartozó mutatványos berendezést évenként, a II. veszélyességi osztályba tartozó berendezést kétévenként, a III. veszélyességi osztályba tartozó berendezést háromévenként köteles időszakos műszaki vizsgálatra bemutatni a kijelölt szervezetnek.

(2) Az üzemeltető az esedékesség lejárta előtt harminc nappal köteles írásban kezdeményezni az időszakos műszaki vizsgálatot. A kijelölt szervezet köteles a vizsgálatot harminc napon belül a berendezés telepítési helyén elvégezni.

(3) Az időszakos műszaki vizsgálatra a vonatkozó szabványokban9 a fővizsgálatra meghatározott vizsgálati eljárás irányadó.

(4)10 Az időszakos műszaki vizsgálat időpontját és hatályának lejártát a megfelelőségi tanúsítványba és az üzemeltetési naplóba be kell jegyezni.

9. §11 A rendeletben foglalt előírások betartását a fogyasztóvédelmi hatóság piacfelügyeleti tevékenységük keretében ellenőrzik.

10. § (1)12 A 2. §-ban meghatározott előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan mutatványos berendezésnek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a fogyasztók védelme tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

(2)13 Az (1) bekezdés vonatkozásában a fogyasztóvédelmi hatóság állapítja meg, hogy a fogyasztók védelme tekintetében fennáll-e az egyenértékű védelem.

(3)14 Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívüli országból származó mutatványos berendezésre vonatkozóan a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága akkor engedélyezi az ideiglenes behozatalt, ha az üzemeltető bemutatja a mutatványos berendezésről a kijelölt szervezet által kiadott ideiglenes megfelelőségi tanúsítványt. Ideiglenes megfelelőségi tanúsítványt a kijelölt szervezet a 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén adhat ki. Az ideiglenes megfelelőségi tanúsítvány hatálya a berendezés újrakivitelére előírt határidő lejártáig tart.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a mutatványos berendezések időszakos műszaki vizsgáztatási rendjéről szóló 14/1994. (V. 27.) IKM rendelet, valamint az azt módosító 13/1999. (III. 29.) GM és a 21/2001. (VIII. 2.) GM rendelet.

(2)15 A 14/1994. (V. 27.) IKM rendelet alapján kiadott tanúsítványok hatályuk lejártáig hatályban maradnak.

12. § A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

1. melléklet a 7/2007. (I. 22.) GKM rendelethez

A mutatványos berendezések
veszélyességi osztályba sorolása

I. veszélyességi osztályba tartozó mutatványos berendezések:

Minden olyan mutatványos berendezés, amelynek magassága (kivéve a II. osztályba felsorolt berendezések), vagy emelési magassága 5 méternél nagyobb, vagy működési sebessége a 10 m/s (36 km/óra) értéket meghaladja, vagy gyorsulása 10 m/s2-nél nagyobb.

Így különösen:

a) forgóhinta,

b) átfordulós hinta,

c) motoros hajóhinta,

d) keringő körhinták (csészealj, twistar, haligali, ciklon stb.),

e) hullámvasút,

f) gumiköteles toronyugró és kilövő berendezés (Bungee-jumping).

II. veszélyességi osztályba tartozó mutatványos berendezések:

a) Lánckörhinta,

b) hernyó körhinta,

c) óriáskerék,

d) gokart, quad pálya,

e) dodgem,

f) vízi ejtőcsónak,

g) elvarázsolt kastély (szellemvasút),

h) vízifoci,

i) térélményt nyújtó különböző szerkezetek, szimulátor mozi,

j) vízicsúzda,

valamint minden olyan mutatványos berendezés, amely nem sorolható az I. vagy a III. veszélyességi osztályba.

III. veszélyességi osztályba tartozó mutatványos berendezések:

a) Gyermekkörhinta,

b) nem motoros hajóhinta,

c) gyermekvonat,

d) gyermekcsónak,

e) gumiasztal és légvár,

f) céllövölde,

g) céldobó játék,

h) 5 méternél alacsonyabb vízicsúzda,

i) nyereménykerék,

j) markoló játék,

k) képfestő játék,

l) erőmérő és ügyességmérő játék,

m) színpad, sátor, bódé tribün,

valamint külső energiaforrásról hajtott mutatványos berendezés, ha a használója a beszállószintről 0,3 m-nél kevesebbet emelkedik és a sebessége 1,5 m/s-nál (5,4 km/óránál) kisebb, vagy olyan eszközök, melyeken a felhasználó a saját erejéből ugrik fel rugalmas alátámasztáson, és 1 m-nél magasabbra nem lehet felmászni.

2. melléklet a 7/2007. (I. 22.) GKM rendelethez16

MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

(Minta)

A megfelelőségi tanúsítvány száma:

A mutatványos berendezés megnevezése:

Gyártás azonosító száma:

Gyártó neve, címe:

Gyártás időpontja:

Első használatbavétel előtti eljárás időpontja:

A mutatványos berendezés veszélyességi osztálya:

A tanúsítvány hatályának lejárta:

Az üzemeltetési napló száma:

A kijelölt szervezet neve, címe:

Ezt a tanúsítványt a 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet alapján állítottuk ki.

Dátum:

..................................

aláírás

(P. H.)

A mutatványos berendezés üzemeltetője:

Az üzemeltető neve / a következő üzemeltető neve

Címe

Vállalkozói engedély vagy cégbejegyzés száma

Bejegyzést végző kijelölt szervezet
(P. H., aláírás)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanúsítás hatálya meghosszabbításának igazolása

A berendezés időszakos vizsgálatai:

A vizsgálat időpontja

Hatályának
lejárta

Kijelölt szervezet
(P. H., aláírás)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!