nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet
a felszámolók névjegyzékéről
2012-09-29
2013-04-12
12

114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a felszámolók névjegyzékéről

A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló – módosított – 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 27/A. § (2) bekezdésében, 84/A. § (1) bekezdés c) pontjában és 84/A. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:1

1. §2 Felszámoló az a 2. § (1) bekezdés szerinti szervezeti formában működő felszámoló szervezet lehet,

a) amely a felszámolók névjegyzékében szerepel,

b) amelyet a Kormány a Cstv. 66. § (2) bekezdésében és 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján állami felszámolóként kijelöl, vagy

c) amelyet törvény pénzügyi szervezet felszámolására vagy végelszámolására kijelöl.

2. §3 (1)4 A felszámolók névjegyzékébe – nyilvános pályázat alapján – a Cstv. 27/C. §-ában és az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő

a) magyarországi székhelyű korlátolt felelősségű társaság vagy zártkörűen működő részvénytársaság, vagy

b) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező, a székhelye szerinti államban – a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK tanácsi rendelet szerinti eljárásokban – felszámolói tevékenység végzésére jogosult vállalkozás magyarországi fióktelepe

vehető fel.

(2)5 A Cstv. 27/C. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakról az állami adóhatóságtól beszerezhető adóigazolás helyett arról is lehet nyilatkozni, hogy a gazdasági társaság szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/B. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(3)6 A Cstv. 27/C. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltakra tekintettel a felszámoló szervezetnek rendelkeznie kell legalább 70 millió forint biztosítékkal, amely – a felszámoló szervezet választása szerint –

a)7 a törvényszék gazdasági hivatalában letéti számlára befizetett pénzösszeg,

b) magyarországi székhelyű hitelintézetnél vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett hitelintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzösszeg (pénzbeli letét),

c) értékpapír letét (amely magyarországi székhelyű vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett hitelintézet által kibocsátott vagy garantált, azonnal beváltható vagy értékesíthető, hitelviszonyt megtestesítő olyan értékpapír, amely az említett országokban van letéti számlán, és a letétbe helyezéstől számított 180 napnál hosszabb hátralévő futamidejű értékpapírokat tartalmaz),

d) magyarországi székhelyű vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett hitelintézet által kibocsátott bankgarancia,

e) magyarországi székhelyű vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett biztosító által kibocsátott biztosítói garancia,

f) magyarországi székhelyű vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett biztosító által kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény,

g) magyarországi székhelyű vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett biztosítóval kötött felelősségbiztosítás,

h)8 Magyarország vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam által kibocsátott, ezen államok valamelyikében értékpapírszámlán, értékpapír letéti számlán nyilvántartott, legalább 1 éves futamidejű állampapír

lehet. A felszámoló szervezetnek a vagyoni biztosíték meglétét évente november 1-jéig, továbbá a hatósági ellenőrzéskor is igazolnia kell.

(4) A Cstv. 27/C. § (2) bekezdés c)–d) és f) pontjaiban előírt feltételek fennállásáról nyilatkozatot kell tenni.

(5)9 A névjegyzékbe való felvétel feltétele annak igazolása is, hogy a felszámoló szervezet legalább két-két közgazdászt, jogi szakvizsgát tett jogászt, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett és könyvvizsgálói igazolvánnyal rendelkező könyvvizsgálót, továbbá a Cstv. 27/C. § (1) bekezdése szerinti szakképzettségű személyt foglalkoztat. Az említettek közül legalább egy-egy főnek (kivéve a könyvvizsgálót) munkaviszonyban vagy személyes közreműködésre is kötelezettséggel is járó tagsági jogviszonyban kell állnia a felszámoló szervezettel. E feltételek teljesítését a Cstv.-ben és a 1. melléklet 1. pont b) alpontjában meghatározott okiratokkal kell igazolni.

3. §10 (1) A felszámolók névjegyzékébe az új felszámolók felvételére szolgáló nyilvános pályázatot a Kormány – a bíróságoknak az Országos Bírósági Hivatal elnöke útján jelzett bírósági ügyforgalmi adatait mérlegelve, valamint a felszámolók jogszabályi feladatainak változása miatt indokolt esetekben, továbbá a (16) bekezdés szerinti keretszám feltöltése érdekében – az igazságügyért felelős miniszter útján írja ki. Hétévenként új névjegyzék felállítására kell pályázatot kiírni.

(2) A nyilvános pályázatot a pályázatok benyújtására megállapított kezdő időpontot legalább négy hónappal megelőzően a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben (személyügyi közleményként), a Cégközlönyben, továbbá az igazságügyért felelős miniszter honlapján kell közzétenni.

(3) A pályázati kérelmet a pályázati kiírásban feltüntetett határidőben, az 1. melléklet szerint előírt tartalommal és mellékletekkel kell eljuttatni a 4. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartó szerv részére, nyomtatott formában, postai úton, könyvelt (ajánlott vagy tértivevényes) küldeményként, továbbá elektronikusan (szkennelt PDF formátumban 150 dpi felbontással). A pályázati határidő számítása szempontjából a papíralapú iratok postára adásának napja irányadó. A pályázati határidő elmulasztása esetén a pályázat érvénytelen. Ha a pályázó valótlan adatot szolgáltat, valótlan tartalmú dokumentumokat nyújt be vagy önhibájából valótlan nyilatkozatot tesz, a pályázatból ki kell zárni.

(4) A pályázati kérelmeket kilenctagú bizottság értékeli, a benyújtásra adott határidő lejártát követő öt hónapon belül. A bizottság két tagja az igazságügyért felelős miniszter, egy-egy tagja pedig a belgazdaságért felelős miniszter, az önkormányzatokért felelős miniszter, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, az állami adóhatóság, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, az Országos Bírósági Hivatal, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által delegált személy. Az értékelő bizottság elnöke az igazságügyért felelős miniszter által erre jelölt egyik tag. A bizottság tagjává nem jelölhető olyan személy, aki vagy akinek a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója bármely felszámoló szervezettel vagy más pályázóval tagsági (részvényesi) vagy foglalkoztatotti (megbízási) jogviszonyban áll vagy a megelőző három évben ilyen jogviszonyban állt, illetve egyéb okból elfogult. A bizottság tagjai az igazságügyért felelős miniszternek összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tesznek, valamint kötelezettséget kell vállalniuk mindazon körülmények bejelentésére, amelyek összeférhetetlenséget eredményeznek. A bizottság munkájában tanácskozási joggal vesz részt a felszámolók és vagyonfelügyelők országos érdekképviselete által jelölt három személy. A tanácskozási joggal résztvevőknek is összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kell tenniük, és nem gyakorolhatják véleményezési jogukat olyan pályázók tekintetében, amelyekkel tagsági (részvényesi) vagy foglalkoztatotti (megbízási) jogviszonyban állnak vagy a megelőző három évben ilyen jogviszonyban álltak, illetve egyéb okból nem várható el tőlük az elfogulatlan véleményalkotás.

(5) A bizottság által az értékelésnél alkalmazandó pontrendszert a pályázati kiírásban kell közzétenni. A (16) bekezdés szerinti keretszám betartása érdekében az azonos pontszámmal rendelkező pályázók között sorsolással kell a sorrendet kialakítani. A sorsolás közjegyző jelenlétében történik. Az értékelő bizottság egyebekben a javaslatát szótöbbséggel hozza, és azt (annak indokolásával együtt) jegyzőkönyvbe foglalja, majd a jegyzőkönyvet eljuttatja a névjegyzékbe való felvételről vagy az új névjegyzék felállításával összefüggő határozatokat hozó közigazgatási szerv részére.

(6) A pályázati feltételek meghatározása során a következő követelményeket kell érvényesíteni:

a) a pályázó csak olyan szervezet lehet, amelynek tagja (részvényese) megismerhető, továbbá amelyben közvetlen vagy közvetett részesedéssel nem rendelkezik olyan tag (részvényes), amely olyan államban – ide nem értve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban illetőséggel rendelkező államot – rendelkezik adóügyi illetőséggel, amelyben jogszabály nem ír elő a társasági adónak megfelelő adókötelezettséget vagy az előírt adómérték legfeljebb tíz százalék,

b) a pályázónak vállalnia kell az olyan internetes elektronikus értékesítési rendszerhez történő csatlakozást, amely a felszámolási eljárások során lebonyolítandó nyilvános értékesítések ingó- és ingatlan értékesítési hirdetményei közzétételére és a vételi ajánlatok elektronikus úton történő megtételére van kifejlesztve, és amelynek működési elveire, a rendszerüzemeltetés feltételeire, valamint az árverési rendszert támogató szoftverre vonatkozó követelményeket jogszabály határozza meg,

c) a pályázónak rendelkeznie kell függetlenített belső ellenőrzési rendszerrel és belső ellenőrzési szabályzattal, a felszámolói tevékenységre irányadó feltételek fennállásának vizsgálata és a felszámolóbiztosok, továbbá a foglalkoztatottak és a megbízottak tevékenységének ellenőrzése érdekében,

d) a pontozásnál – többlet pontokkal – előnyben kell részesíteni

da) azt a pályázót, amely a 2. § (5) bekezdésében foglalt végzettségű, illetve szakképesítésű személyek közül az ott említett kötelező létszámnál többnek a foglalkoztatására igazolhatóan kötelezettséget vállal, továbbá vállalja ezen foglalkoztatotti létszám folyamatos fenntartását is, legalább a névjegyzékbe vételétől számított három éven keresztül,

db) azt a pályázót, amely a 2. § (5) bekezdésében említetteken kívül más – a vállalkozások reorganizációjának elősegítéséhez, a csődeljárások és felszámolási eljárások alatt az adós vállalkozások működtetéséhez hasznosítható – felsőfokú végzettséggel rendelkező vagy más szakképesítéssel, szakképzettséggel rendelkező személyek foglalkoztatására igazolhatóan kötelezettséget vállal, és vállalja ezen foglalkoztatotti létszám folyamatos fenntartását is, legalább a névjegyzékbe vételétől számított három éven keresztül,

dc) azt a felszámoló szervezetet vagy volt felszámoló szervezetet, amelynek vagyonfelügyelőkénti, ideiglenes vagyonfelügyelőkénti, felszámolókénti, végelszámolókénti, kényszer-végelszámolókénti, vagyonrendezőkénti vagy pénzügyi gondnokkénti felmentését a bíróság jogszabálysértés vagy mulasztás miatt csődeljárásban, felszámolási eljárásban, önkormányzati adósságrendezési eljárásban, végelszámolási eljárásban, kényszervégelszámolási eljárásban vagy vagyonrendezési eljárásban jogerősen még nem rendelte el,

dd) azt a felszámoló szervezetet vagy volt felszámoló szervezetet, amely nem követett el a Cstv. 27/C. § (5) bekezdésében meghatározott jogszabálysértést,

de) azt a pályázót, amely a pályázat benyújtását megelőző öt éven belül nem követett el olyan jogsértést, ami miatt a munkaügyi hatóság jogerős határozattal bírsággal sújtotta, vagy a Nemzeti Foglalkoztatási Alapba, illetve annak jogelődjébe való befizetésre kötelezte,

df) azt a pályázót, amely a pályázat benyújtását megelőző öt éven belül nem követett el munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos olyan cselekményt, ami miatt az állami adóhatóság jogerős határozattal mulasztási bírsággal sújtotta,

dg) azt a pályázót, amelynek szakmai tevékenységével összefüggésben a pályázat benyújtását megelőzően öt éven belül nem hozott a bíróság olyan határozatot, amelyben jogerősen a jogszabályok megsértését vagy a jogszabályi kötelezettségek elmulasztását állapította meg,

dh) azt a felszámoló szervezetet vagy volt felszámoló szervezetet, amelynek nincs – és a pályázat benyújtását megelőző öt éven belül nem volt – lejárt esedékességű tartozása a Fővárosi Törvényszék által vezetett felszámolói díjkiegészítési számlával szemben,

di) azt a pályázót, amely magas színvonalú és szabályszerű szakmai és gazdasági tevékenység végzését tudja igazolni,

e) pontlevonásban kell részesíteni azt a pályázót, amelynek egyéb gazdasági tevékenységi köre alkalmas arra, hogy a felszámoló szervezet működésének átláthatóságát, pártatlanságát, ellenőrizhetőségét csökkentse.

(7) A (6) bekezdés c) pontja szerinti feltételt akkor kell teljesítettnek tekinteni, ha a belső ellenőrzési rendszer kiépítése és működtetése megfelel a belső ellenőrzési szakmai módszertani ajánlásoknak is.

(8) Ha a pályázó a (6) bekezdés d) pont dc)–dh) alpontjában említett jogsértéseket, illetve mulasztásokat elkövette, valamint a 3. mellékletben említett jogerős határozatokra tekintettel – ezek számával arányosan – pontlevonásban részesül. A pályázatban meg kell határozni, hogy a pontlevonások milyen mértéke esetén kell a pályázót kizárni. A (6) bekezdés d) pont dc)–dg) alpont szerinti körülményeket nemcsak a pályázó, hanem a pályázó, vagy annak vezető tisztségviselője és az említettek közvetlen vagy közvetett többségi részesedésével működő gazdasági társaság, továbbá – ha a pályázó gazdasági társaság a pályázat kiírásától számított öt éven belül átalakult, vagy a tulajdoni részesedése (üzletrésze, részvénye) a pályázat kiírásától számított öt éven belül elidegenítésre került – akkor a pályázó és annak jogelődje (jogelődjei) tekintetében is figyelembe kell venni. A (6) bekezdés d) pont di) alpontjában és e) pontjában említett szakmai tevékenységet és gazdasági tevékenységet a 3. mellékletben felsorolt szempontrendszer szerint kell értékelni.

(9) A (6) bekezdés d) pont da) és db) alpontja szerinti előnyben részesítést csak akkor lehet figyelembe venni, ha a pályázó igazolja, hogy az ott említett személyeket legalább heti tizenöt órát elérő időtartamban munkaviszonyban vagy tartós megbízási jogviszonyban foglalkoztatja – és ezek a személyek egyidejűleg háromnál több felszámoló szervezetnél nem folytatnak tevékenységet –, vagy az említett személyekkel előzetesen megállapodást kötött a (6) bekezdés d) pont da) és db) alpontja és az e bekezdés szerinti feltételekkel történő foglalkoztatásra, a pályázó névjegyzékbe vétele esetére.

(10) A pontozásnál – többlet pontokkal – előnyben kell részesíteni azt a pályázót, amelynek székhelye, illetve fióktelepe olyan törvényszék illetékességi területén van, ahol a pályázat benyújtásának időpontjában a folyamatban lévő csődeljárások, felszámolási eljárások, kényszervégelszámolások, vagyonrendezési eljárások számának és az ott székhellyel rendelkező felszámoló gazdasági társaságok számának a hányadosa az országos átlag legalább másfélszerese, ha a pályázó vállalja az említett területen a székhely, illetőleg a fióktelep fenntartását, legalább a névjegyzékbe vételétől három évig.

(11) A pontozásnál – többlet pontokkal – előnyben kell részesíteni azt a pályázót, amely és amelynek tulajdonosai, tagjai (részvényesei), vezető tisztségviselői és a legalább heti tizenöt órát elérő időtartamban történő foglalkoztatottjai (ide értve tartós megbízási jogviszonyban foglalkoztatottakat is) nem rendelkeznek más felszámoló szervezetben közvetlen vagy közvetett részesedéssel, és nem tagjai olyan elismert vagy tényleges vállalatcsoportnak sem, amelyben felszámoló szervezet is tagként vesz részt, továbbá az említettek vállalják, hogy a névjegyzékbe vételt követő hét éven belül sem szereznek más felszámoló szervezetben közvetlen vagy közvetett részesedést, és nem lesznek tagjai olyan vállalatcsoportnak, amelyben más felszámoló szervezet vesz részt. A 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szervezeti forma esetén a pályázó, illetve a pályázó tagja, vezető tisztségviselője helyett a külföldi székhelyű vállalkozás, illetve annak vezető tisztségviselői, tagjai tekintetében kell a tagsági (részvényesi) jogviszonyt vizsgálni, és a külföldi székhelyű vállalkozás tekintetében kell a jogszabálysértéseket figyelembe venni.

(12) A pontozásnál – többlet pontokkal – előnyben kell részesíteni azt a pályázót, amely nem korábbi felszámoló szervezet három éven belül bejegyzett szétválásával (különválással vagy kiválással) jött létre. A három éves időtartamot a pályázat benyújtásától kell számítani.

(13) A pontozásnál – többlet pontokkal – előnyben kell részesíteni azt a pályázót, amelynek magánszemélyek a közvetlen és közvetett többségi befolyással rendelkező tulajdonosai, és ezen tulajdonosi szerkezet fenntartását vállalják a névjegyzékbe vételtől számított legalább hét évig. További előnyt jelent, ha a magánszemély tagok (részvényesek) a létesítő okiratban személyes közreműködésként a felszámolással, vagyonfelügyelettel, pénzügyi gondnoki tevékenységgel, végelszámolással, kényszer-végelszámolással, vagyonrendezési eljárással összefüggő szakmai tevékenységet végeznek, vagy ezt vállalják a társasági szerződésben (alapító okiratban, alapszabályban).

(14) A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy átalakulás és szervezeti formaváltás esetén is érvényesíti az e § szerinti vállalásaival összefüggő követelményeket.

(15) A pályázónak az általa benyújtott adatok, nyilatkozatok valóságtartalmát az értékelő bizottság felhívására igazolni kell. Amennyiben a pályázó valótlan adatot szolgáltatott, valótlan tartalmú dokumentumot nyújtott be, önhibájából valótlan nyilatkozatot tett, vagy a felhívásra nem igazolja az általa szolgáltatott adatok helyességét, nyilatkozatok valódiságát, a pályázatból kizárásra kerül. A (6) bekezdés d) pont da) és db) alpontja, továbbá a (10) és (11), valamint (13) és (14) bekezdés szerinti esetekben a pályázónak tudomásul kell vennie, hogy amennyiben a vállalásában (vállalásaiban) foglaltakat nem teljesíti, a felszámolók, vagyonfelügyelők, ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelöléséről szóló jogszabályban meghatározottak szerint a kijelölést támogató számítógépes rendszer – a vállalás megsértését megállapító határozat jogerőre emelkedésétől kezdve a vállalás lejártáig, de legfeljebb öt évig – kevesebb ügyszámot biztosít majd számára oly módon, hogy havonta csak a hónap első 15. napjáig ajánlja fel az eljáró bírónak ezt a felszámoló gazdasági szervezetet kijelölésre. Ha a felszámoló szervezet egyidejűleg több vállalását sem teljesíti, tudomásul kell vennie, hogy a számítógépes rendszer havonta csak a hónap első 10. napjáig ajánlja fel az eljáró bírónak kijelölésre.

(16) A Kormány – az igazságügyért felelős miniszter és a belgazdaságért felelős miniszter együttes javaslatára – a pályázati kiírást tartalmazó személyügyi közleményében meghatározza a névjegyzékbe vehetők számát (a továbbiakban: keretszám). A keretszámot a bíróságoknak – az Országos Bírósági Hivatal elnöke útján jelzett – csőd-, felszámolási és vagyonrendezési ügyszáma alapján, valamint a felszámolók jogszabályi feladatainak változására figyelemmel kell megállapítani.

4. §11 (1)12 A felszámolók névjegyzékét vezető szervként a Kormány a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalt jelöli ki (a továbbiakban: nyilvántartó szerv). A nyilvántartó szerv a névjegyzékbe való felvétellel, az új névjegyzék felállításával és a névjegyzék vezetésével kapcsolatos, továbbá a Cstv. szerinti hatósági ellenőrzési eljárás során – az e rendeletben foglaltak figyelembevételével – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései szerint jár el azzal, hogy ahol a Ket. kérelemről rendelkezik, ott az e rendelet szerinti pályázati kérelmet is érteni kell. Újrafelvételi eljárásnak, továbbá az eljárás ügyfél kérelmére történő felfüggesztésének nincs helye. A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás ügyintézési határideje a pályázati határidő leteltét követő hat hónap, a névjegyzék vezetésével kapcsolatos egyéb közigazgatási hatósági eljárás ügyintézési határideje pedig két hónap.

(2)13 Ha az ügyfél kérelme, nyilatkozata hiányos, vagy az azok alapjául szolgáló okirat nem megfelelő, a névjegyzéket vezető szerv – az iratok beérkezésétől számított harminc napon belül, megfelelő határidő megjelölésével és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – felhívja a hiányok pótlására.

(2a)14 A névjegyzékbe vétellel és a névjegyzék vezetésével kapcsolatos eljárásban

a) a Cstv. 27/C. § (1) bekezdése szerinti szakirányú szakképzettség, a Cstv. 83/B. §-ában említett felsőfokú végzettség, továbbá más, felsőoktatásban szerzett szakképesítés vagy szakképzés, illetőleg a külföldi végzettségi szintek, szakképesítések és szakképzések elismerése tekintetében a Kormány az Oktatási Hivatalt,

b) a többi szakképzés tekintetében pedig a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt

jelöli ki szakhatóságként.

(2b)15 Az (1) bekezdés szerinti szakhatóságok a Ket. 44. § (8) bekezdése szerinti előzetes szakhatósági hozzájárulást adnak ki a pályázók, továbbá a névjegyzékbe bejegyzett felszámoló szervezetek részére az e rendelet szerint elismerhető szakképesítésekről és szakképzésekről.

(2c)16 A (2a)–(2b) bekezdés szerinti szakhatósági eljárásokban az ügyintézési határidő negyvenöt nap.

(3)17 A nyilvántartó szerv a felszámolók jegyzékét az új névjegyzék felállításakor – a felszámolók jegyzékére vonatkozó változásokat pedig a határozat jogerőre emelkedését követően (bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság jogerős határozatást követően) haladéktalanul – közzéteszi a honlapján, továbbá a Cégközlönyben és (személyügyi közleményként) a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben. A közzétételnek tartalmaznia kell az új névjegyzék felállításának (a változás bejegyzésének) időpontját is. A nyilvántartó szerv a felszámoló gazdasági társaságok Cstv.-ben meghatározott cégadatai változását az adatváltozás bejegyzésekor haladéktalanul, elektronikus úton elküldi a felszámolók, vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló rendeletben az elektronikus kijelölést támogató számítógépes rendszert üzemeltető Országos Bírósági Hivatal részére, az Országos Bírósági Hivatallal egyeztetett formában.

4/A. §18 (1) A felszámolók névjegyzékébe bejegyzett felszámoló szervezet minden év január 31-éig (2012-ben szeptember 1-jéig) köteles a nyilvántartó szervnek írásban adatot szolgáltatni a felszámoló szervezet vezetői, foglalkoztatottai (ide értve a tartós megbízási jogviszonyban foglalkoztatottakat is) létszámáról, végzettség, szakképesítés, szakképzés szerinti összetételéről. Be kell jelenteni azt is, hogy a Cstv. 27/C. § (1) bekezdésében és a 83/B. §-ában meghatározott személyek mely időponttól állnak a felszámoló szervezettel tagsági (részvényesi) vagy foglalkoztatásra, megbízásra irányuló jogviszonyban. Amennyiben ezen adatszolgáltatás alapján a nyilvántartó szerv azt állapítja meg, hogy az adott személyt ötnél több felszámoló szervezet foglalkoztatja, a Cstv. 27/B. § (10) bekezdése szerinti hatósági ellenőrzés keretében felhívja azokat a felszámoló szervezeteket a jogviszony megszüntetésére, amelyek az említett személyt a legkésőbbi időpontoktól foglalkoztatják.

(2) A felszámoló szervezet minden év január 31-éig és szeptember 1-jéig (2013-ban először szeptember 1-jéig) köteles a nyilvántartó szervnek írásban, postai úton, könyvelt (ajánlott vagy tértivevényes) küldeményként, továbbá elektronikusan (szkennelt PDF formátumban 150 dpi felbontással) adatot szolgáltatni a foglalkoztatotti, tagi személyes közreműködői állományának létszámáról, összetételéről (végzettség, szakképzettség, szakképesítés, ezen belül teljes munkaidő, részmunkaidő, munkaidőkeret szerinti megoszlásban), jelen rendeletben előírt vagy vállalt foglalkoztatás teljesítéséről és a tulajdonosi szerkezete megtartásáról, illetve változásáról.

(3) Ha a felszámoló szervezettel szemben bíróság vagy hatóság a 3. § (6) bekezdés d) pont dc) vagy de)–dh) alpontja szerinti jogszabálysértés vagy mulasztás elkövetését jogerősen megállapította, erről a tényről a felszámoló gazdasági társaság a jogerős határozat kézbesítésétől számított nyolc napon belül köteles adatot szolgáltatni a névjegyzéket vezető szervnek.

(4) A felszámoló szervezet írásban postai úton, könyvelt (ajánlott vagy tértivevényes) küldeményként, továbbá elektronikusan (szkennelt PDF formátumban 150 dpi felbontással), minden év január 31-éig (2012-ben november 1-jéig) köteles a nyilvántartó szervnek írásban beszámolni a szakmai és gazdasági tevékenységéről, a 2. melléklet szerinti szempontrendszer figyelembe vételével.

4/B. §19 Az a felszámoló szervezet, amely felett a hatósági ellenőrzést a nyilvántartó szerv a Cstv. 27/A. § (6) bekezdése alapján végzi, minden év január 31-éig és szeptember 1-jéig (2013-ban először szeptember 1-jéig) köteles a nyilvántartó szervnek írásban, postai úton, könyvelt (ajánlott vagy tértivevényes) küldeményként, továbbá elektronikusan (szkennelt PDF formátumban 150 dpi felbontással) adatot szolgáltatni azon folyamatban lévő bírósági eljárások számáról, amelyben eljár. Az adatszolgáltatást utoljára a legutolsó bírósági eljárás jogerős befejezéséről kell teljesíteni.

5. §20 (1)21 A nyilvántartó szerv a felszámoló szervezetet törli a névjegyzékből

a) a Cstv. által törlési okként nevesített esetekben,

b)22 ha a törvényszék elnöke vagy közigazgatási szerv jelzése, a felszámolók érdekképviseleti szervezetének értesítése, hivatalos tudomásszerzés vagy hatósági ellenőrzés alapján megállapítja, hogy

ba) a felszámoló szervezet a névjegyzékbe történő felvétel feltételeinek nem felel meg, vagy

bb) a felszámoló szervezet felhívás ellenére sem teljesíti a Cstv. vagy az e rendelet szerinti bejelentési, adatszolgáltatási, szakmai beszámolási kötelezettségét,

c)23 a bíróság kezdeményezésére, ha a felszámoló szervezet ismételten vagy súlyosan megsérti a jogszabályokat, és ezt jogerős határozat állapította meg,

d)24 ha a felszámoló szervezet ezt kéri,

e)25 az új névjegyzék felállítására irányuló eljárások lezárásakor, a (2) bekezdés szerinti módon, amennyiben a felszámoló szervezetnek az új névjegyzékbe való vételére nem kerül sor,

f)26 ha a felszámoló szervezet a névjegyzéket vezető szervnek vagy a pályázat során a pályázatot elbíráló szervnek valótlan tartalmú dokumentumot nyújt be, vagy neki felróható módon valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz,

g)27 ha bíróság csődeljárásban vagy felszámolási eljárásban – jogszabálysértés vagy mulasztás miatt –

ga) egy naptári éven belül több mint két ügyben, vagy

gb) két naptári éven belül több mint három ügyben

jogerősen elrendelte a felszámoló szervezet felmentését.

(2)28 Az új névjegyzék felállítására irányuló eljárásokat lezáró utolsó határozat jogerőre emelkedését követő húsz napon belül kell határozatot hozni azon felszámoló szervezetek névjegyzékből való törléséről, amelyeknek a névjegyzékbe vételére nem került sor. A határozatban a törlés időpontja megegyezik az új névjegyzék felállításának időpontjával.

(3)29 A névjegyzékből való törlésről szóló jogerős határozatot a nyilvántartó szerv elektronikus úton, haladéktalanul megküldi minden törvényszéknek, az ítélőtábláknak, továbbá az Országos Bírósági Hivatalnak. Az (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben azt is fel kell tüntetni, hogy az új névjegyzékbe vételre a jogszabályi feltételek teljesítésének hiánya miatt vagy a keretszám miatt nem került sor.

(4)30 Ha a bíróság a Cstv. 27/A. § (7) bekezdése alapján a felszámoló szervezet felmentéséről döntött, a nyilvántartó szervet döntéséről a jogerős határozat megküldésével, haladéktalanul, elektronikus úton értesíti.

6. § (1)31

(2) A nyilvántartásban szereplő adatokról az illetékekről szóló törvény általános tételű eljárási illeték illetékbélyegben történő lerovása ellenében hatósági bizonyítvány kiállítása kérhető.

7. § (1) Ez a rendelet – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2006. július 1-jén lép hatályba.

(2)–(4)32

8. §33 Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-ei 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez34

1. A pályázati kérelemhez csatolni kell:

a) a Cstv. 27/C. § (4) bekezdése szerinti azon adatokat igazoló okiratokat, amelyek a nyilvántartó szerv által a külön jogszabályok szerint nem ismerhetők meg,

b) a 2. § (5) bekezdésben, illetve a 3. § (6) bekezdés d) pont da) és db) alpontjában említett személyek iskolai végzettségét, szakképesítését, szakképzettségét igazoló okiratok másolatait, továbbá hatósági bizonyítványuk eredeti példányát (amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy nem állnak felszámolóbiztosi vagy a felszámolói tevékenységben való közreműködést kizáró, illetve szakképzettségének megfelelő foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt), nyilatkozatot vagy igazolást arról, hogy az említetteket milyen jogviszonyban foglalkoztatja vagy a névjegyzékbe való felvétele esetén az említett személyek foglalkoztatására irányuló kötelezettségvállalást tanúsító megállapodást,

c) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a 2. § (5) bekezdésében említett személyeknek van-e és milyen időtartamú szakmai gyakorlatuk felszámolóbiztosként, vagyonfelügyelőként vagy reorganizációs, követeléskezelői, kockázatkezelési szakterületeken,

d) a 2. § (3) bekezdésében előírt vagyoni biztosíték teljesítését igazoló okiratok másolatát, a névjegyzékben még nem szereplő pályázó esetén a vagyoni biztosítéknak a névjegyzékbe való felvételről szóló döntés esetén történő rendelkezésre bocsátására történő kötelezettségvállalását,

e) a Cstv. 27/C. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti feltétel teljesítése tekintetében

ea) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szerepel-e az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban,

eb) három hónapnál nem régebbi igazolást arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása Magyarországon és azokban az államokban, ahol székhelye vagy fióktelepe van, azzal, hogy az ea) pont szerint megismerhető adatokról nem kell igazolást csatolni,

f) külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a külföldi vállalkozás egy hónapnál nem régebbi külföldi cégkivonatát vagy a nyilvántartásba vételét tanúsító más okiratot és annak magyar nyelvű fordítását,

g) amennyiben a pályázó a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fióktelep, igazolást arról, hogy a külföldi vállalkozás a székhelye szerinti államban fizetésképtelenségi eljárásokban [a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK tanácsi rendelet 2. Cikkének b) pontja és C melléklete szerinti eljárásokban] felszámolói tevékenység végzésére jogosult,

h) a 3. § (6)–(15) bekezdés szerinti követelményeket, illetve körülményeket igazoló okiratokat, jognyilatkozatokat, továbbá az előírt kötelezettségvállalásokat, valamint azon adatok és iratok megjelölését, amelyek üzleti titkot vagy más törvényben meghatározott magántitkot, vagy minősített adatot tartalmaznak,

i) a pályázó szakmai és gazdasági tevékenységének bemutatását a 3. mellékletben foglaltak szerint,

j) nyilatkozatokat a Cstv. 27/C. § (1) bekezdésében (2) bekezdés e)–g) pontjában és (3) bekezdésében foglalt követelmények, illetve körülmények fennállásáról, valamint a szakirányú szakképzettséggel rendelkező, az e pont b) alpontjában megjelölt személyt foglalkoztató szervezetek számára előírt nyilatkozatot,

k) a Cstv. 27/C. § (2) bekezdésének e) pontjában említett hozzájáruló nyilatkozatokat,

l) a pályázó székhelye, fióktelepe szerinti ingatlanok tulajdonát vagy használatának jogcímét igazoló okiratokat,

m) a pályázó internetes honlapjának (honlapjainak) elérhetőségéről tájékoztató adatot.

2. A pályázónak meg kell jelölnie azt is, hogy a székhelyén kívül – a 2. § (1) bekezdés b) pont szerinti pályázó esetén pedig a magyarországi cégbejegyzése helyén kívül – melyik törvényszék (törvényszékek) illetékességi területén folytatja tevékenységét (működési terület). Működési területként olyan törvényszék illetékességi területét kell megjelölni, ahol a pályázónak székhelye vagy fióktelepe van.

3. A külföldön kiállított okiratok, igazolások, hatósági bizonyítványok és az idegen nyelven kiállított jognyilatkozatok hiteles magyar nyelvű fordítását is csatolni kell.

2. melléklet a 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez35

A felszámoló szervezet rendszeres szakmai beszámolójának kötelező tartalmi elemei

I. A felszámoló szervezetre vonatkozó legfontosabb gazdálkodási és létszám adatok

1. Foglalkoztatottak, tartós megbízási jogviszonyban állók száma, szakképesítéssel, szakképzettséggel (felszámolói és vagyonfelügyelői szakirányú szakképesítéssel) rendelkezők száma, személyes közreműködés a tagok részéről

2. Tárgyi feltételek, ingatlantulajdon, székhely, illetve fióktelep céljára szolgáló ingatlan típusa, használatának jogcíme, alapterülete

3. Irodai, informatikai felszereltség, internet kapcsolat, informatikai biztonsági intézkedések, járműállomány

4. A legutóbbi számviteli törvény szerinti éves beszámoló szerinti árbevétel megoszlása

4.1. a Cstv., a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény, továbbá a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény szerinti eljárásokból származó tevékenység és

4.2. az egyéb gazdasági tevékenységek

között

5. A 4.2. pont szerinti egyéb gazdasági tevékenységek felsorolása

6. A pályázat benyújtásának időpontjában van-e lejárt tartozása, ha igen, ez kivel szemben áll fenn, és

6.1. kapott-e erre vonatkozóan haladékot vagy más fizetési könnyítést,

6.2. van-e ellene ezzel összefüggésben végrehajtási eljárás, kibocsátott fizetési meghagyás

7. Van-e a felszámoló szervezet részesedésével működő olyan vállalkozás, amely nem Magyarországon van bejegyezve, ha igen, csatolni kell annak cégkivonatát és hiteles magyar nyelvű fordítását.

II. A felszámoló szervezet szakmai tevékenységének rövid bemutatása a szakmai beszámoló benyújtását megelőző egy éves időszakban

1. A felszámoló szervezet közreműködésével lefolytatott eljárások száma:

1.1. a tárgyidőszak végén folyamatban lévő csődeljárások, felszámolási eljárások és más bírósági nemperes eljárások száma, amelyben a felszámoló szervezetet a bíróság kirendelte (kijelölte),

1.2. a tárgyidőszakban jogerősen befejezett ügyek száma és átlagos időtartama, ezek megoszlása eljárástípusonként

2. A felszámoló szervezet internetes honlapjának elérhetősége, a tárgyidőszakban történt frissítésére vonatkozó adatok

3. Volt-e a tárgybeli időszakban olyan jogerős bírósági döntés, amely a felszámoló szervezetet az adott eljárásban felmentette, és ha igen, a jogszabályok mely rendelkezése alapján (összeférhetetlenség miatt, jogszabálysértés miatt, jogszabályban előírt kötelezettségek elmulasztása miatt, vagy a hitelezők kezdeményezésére), ezen felmentések száma és ügyszámuk

4. Volt-e a tárgybeli időszakban olyan jogerős bírósági döntés, amely jogerősen megállapította a felszámoló szervezet jogszabálysértő tevékenységét vagy mulasztását, ha igen, ezek száma ügyszáma, a bírósági határozat szerint megszegett jogszabályhely(ek) felsorolásával

5. A hitelezői igények befogadásával, besorolásával vagy más jogi kérdésekkel összefüggésben a felszámoló intézkedését megváltoztató bírósági döntések száma, ügyszáma

6. Volt-e a tárgybeli időszakban – a 4. pontban foglaltakon kívül – olyan jogerős, elmarasztaló bírósági vagy hatósági döntés, amely a felszámoló szervezet szakmai vagy gazdasági tevékenységével függött össze, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma

7. Volt-e a tárgybeli időszakban olyan jogerős bírósági ítélet, amely a felszámolási értékesítési szabályok felszámoló szervezet általi megsértése miatt a szerződés érvénytelenségét állapította meg, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma

8. Volt-e a tárgybeli időszakban olyan jogerős bírósági ítélet, amely a felszámoló szervezet ezen tevékenysége miatti kártérítési felelősségét állapította meg, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma

9. Volt-e a tárgybeli időszakban olyan jogerős bírósági ítélet, amely a felszámoló szervezetnél közreműködő felszámolóbiztos vagy más személy büntetőjogi felelősségét állapította meg olyan cselekmény miatt, amelyet az adott felszámoló szervezet képviselőjeként, foglalkoztatottjaként vagy megbízottjaként követett el csődeljárás vagy felszámolási eljárás vagy más bírósági eljárás során, vagy ezekkel összefüggésben, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma

10. Volt-e a felszámoló szervezettel szemben a tárgybeli időszakban szakmai testületben olyan lezárt etikai eljárás, amely elmarasztalást tartalmazott, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma

11. Került-e a tárgybeli időszakban a felszámoló által az értékesítendő vagyonra megállapított becsérték helyett annak legalább a 20%-ával eltérő összegű becsérték jogerős megállapításra a bíróság által kirendelt szakértő által

12. Volt-e a felszámoló szervezeten belül a tárgybeli időszakban olyan intézkedés vagy hatósági, bírósági eljárások kezdeményezése, amely vezető tisztségviselővel, taggal, foglalkoztatottal, tartós megbízottal szemben az említettek szabályszegései miatt történt, ha igen, ezek száma, és az ügyek jellege

13. A felszámoló szervezet által az ügyfelek számára működtetett panaszkezelési rendszer bemutatása, a tárgyidőszakban érkezett panaszok dokumentálásának rendszere, a panaszok száma, az elintézésük módja (helyt adó döntés, elutasító döntés)

14. A felszámoló szervezet által a tárgyidőszakban befejezett értékesítési eljárások főbb adatai (pályázatok, árverések, egyéb értékesítési formák) ezek száma, átlagos árbevétel az általános szabályok szerinti felszámolási eljárásokban és az egyszerűsített felszámolási eljárásokban

15. A tárgybeli eljárásban a hitelezői választmány (hitelezői képviselő) megválasztása esetén a vele való kapcsolattartást ismertető adatok

16. A tárgybeli időszakban a csődeljárások és felszámolási eljárások esetén milyen hányadban került sor a gazdasági tevékenység folytatását célzó intézkedésre

17. A tárgybeli időszakban folyamatban lévő csődeljárásokban, felszámolási eljárásokban, végelszámolási eljárásokban, kényszer-végelszámolásokban eljárásokban az adós gazdálkodó szervezeteknél a környezeti károk kezelésére, a termőföldvagyon védelmére, termőképessége fenntartására hozott intézkedésekre vonatkozó adatok

18. A tárgybeli időszakban jogerősen befejezett felszámolási vagy kényszer-végelszámolási ügyekben az adós szervezetek iratanyagának elhelyezésére vonatkozó megállapodások, és intézkedések adatainak ismertetése

19. A tárgybeli időszakban jogerősen befejezett csődeljárásokban a csődegyezségek megkötésének aránya, az egyes hitelezői csoportok kielégítési arányára vonatkozó összesített adatok,

20. A tárgybeli időszakban jogerősen megszüntetett csődeljárások esetén a csődegyezség elmaradása okainak felsorolása (összesített adatok)

21. A tárgybeli időszakban volt-e a felszámoló szervezetnél jogerősen lezárt adóhatósági vagy más hatósági, törvényességi felügyeleti eljárás, ha igen, ezek megállapítottak-e jogszabálysértést, ezek száma, és az ügyek jellege

22. A tárgybeli időszakban folyamatban lévő csődeljárásokban, felszámolási eljárásokban, kényszervégelszámolási eljárásokban a felszámoló szervezet által a fedezetelvonó ügyletek megtámadása érdekében, csődbűncselekmény vagy más gazdasági bűncselekmény gyanúja miatt, illetőleg az adós volt vezetői, tulajdonosai ellen indított vagy kezdeményezett eljárások (eljárástípusonként csoportosítva)

23. A tárgybeli időszakban azon felszámolás alatt álló adós gazdasági társaságok követeléseinek érvényesítésére vagy végrehajtásuk kezdeményezésére irányuló eljárások száma és a követelések behajtásának átlagos hányada, amelyekhez a felszámoló szervezet volt kirendelve

24. A tárgybeli időszakban azon folyamatban lévő, valamint jogerősen lezárt nemzetközi vonatkozású csődeljárások és felszámolási eljárások száma (külföldi főeljárások, másodlagos belföldi eljárások) amelyekhez a felszámoló szervezet volt kirendelve, ezekben a belföldi hitelezők kielégítési aránya (összesített adatok).

III. A felszámoló szervezetében, vezetésében, tulajdonosi körében bekövetkezett változások, és ezek okainak rövid bemutatása, a tagok személyes közreműködési kötelezettségeire vonatkozó adatok

IV. Képzések, továbbképzések, tudományos tevékenység, szakmai elismerés

1. A tárgyidőszakban a felszámoló szervezet vezetői, tagjai, foglalkoztatottjai által elkezdett vagy befejezett képzések, továbbképzések száma, ezek típusa (felsőoktatási alap, és mesterképzés, osztatlan képzés, felsőfokú szakképzés, felnőttképzés, OKJ képzés, jogszabályban előírt továbbképzés

2. A tárgyidőszakban olyan folyamatban lévő vagy befejezett képzések, továbbképzések száma, ezek típusa (felsőoktatási alap-, és mesterképzés, osztatlan képzés, felsőfokú szakképzés, felnőttképzés, OKJ képzés, jogszabályban előírt továbbképzés), amelyben a felszámoló szervezet vezetői, tagjai, foglalkoztatottjai közül oktatóként vettek részt

3. A tárgyidőszakban volt-e olyan folyamatban lévő tudományos kutatási program, amelyben a felszámoló szervezet részt vett (ha igen, a kutatási program megnevezése, az azonosítására vonatkozó adat, és a kutatási programot indító intézmény neve)

4. A tárgyidőszakban a felszámoló szakmai szervezet részesült-e szakmai elismerésben, és ha igen, kitől.

V. Társadalmi szerepvállalás

A tárgyidőszakban a felszámoló szervezet közérdekű kötelezettségvállalásával, közfeladatok ellenszolgáltatás nélküli segítésével, szakmai rendezvények rendezésével és támogatásával összefüggő, összesítő adatok.

VI. Szakmai minősítések

1. Szerepel-e a minősített adózói adatbázisban

2. Szerepel-e a köztartozásmentes adózói adatbázisban

3. Szerepel-e a minősített könyvvizsgáló cégek nyilvántartásában,

4. Szerepel-e valamely legalább többségi részesedéssel rendelkező tagja vagy vezető tisztségviselője a minősített könyvvizsgálók nyilvántartásában

5. Szerepel-e (szerepelt-e) a közbeszerzési törvény szerinti minősített ajánlattevői adatbázisban, ha igen, az erre vonatkozó adatok

6. Van-e ISO minősítése, és ennek érvényessége.

3. melléklet a 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez36

I. Felszámoló szervezet pályázó esetében

1. A pályázat benyújtásának időpontjára vonatkozóan aktualizált, a 2. melléklet szerinti szakmai, gazdasági tevékenységi beszámolót és mellékleteit kell benyújtani azzal, hogy a 2. melléklet II. pontja szerinti tájékoztatást a felszámoló szervezet névjegyzékbe vételét megelőző öt éves tárgyidőszakra vonatkozóan kell megadni, az öt évnél rövidebb ideje névjegyzékbe felvett felszámoló szervezet esetén pedig a tárgyidőszak a névjegyzékbe vételétől a pályázat benyújtásáig terjedő időszak

2. Nyilatkozni kell arról, hogy a felszámoló szervezet névjegyzékbe vételétől számítva volt-e olyan jogerős bírósági határozat, amely csődeljárásban, felszámolási eljárásban, végelszámolási eljárásban, kényszer-végelszámolási eljárásban, önkormányzati adósságrendezési eljárásban vagy vagyonrendezési eljárásban jogerősen felmentette jogszabálysértés vagy a jogszabályi kötelezettségek elmulasztása miatt, ha igen, ezek száma, ügyszáma

3. Nyilatkozni kell arról, hogy az e melléklet szerinti tárgyidőszakban a 2. melléklet II. pont 3–4. és 6–12. alpont szerinti jogerős határozatok száma a felszámoló szervezet által ellátott összes ügyszámhoz képest milyen arányt képviselt

4. A pályázat benyújtását megelőző öt éves időszakra nyilatkozni kell a 2. melléklet III–VI. pontja szerinti adatokról

5. Nyilatkozni kell a pályázat benyújtásának évében és az azt megelőző két évben folytatott gazdasági tevékenységekről és azok árbevételéről

6. Nyilatkozni kell a pályázat benyújtásának évét megelőző két év adózás előtti eredményéről

7. Csatolni kell a pályázat benyújtását megelőző öt éves időszakban az éves árbevétel legalább 20%-át kitevő megrendelők (vásárlók) számára vonatkozó adatot, az említett üzleti partnerek hozzájárulása esetén továbbá az üzleti kapcsolataikat ismertető referencia adatokat is

II. Volt felszámoló szervezet pályázó esetében

1. Csatolni kell a névjegyzékből való törlésről szóló határozat másolatát

2. Csatolni kell a 2. melléklet I. pont 1–7. alpontja szerinti adatokat, nyilatkozatokat, okiratokat

3. Ha a névjegyzékből való törlés a pályázat benyújtásától számított öt éven belül történt, a 2. melléklet szerinti tartalommal szakmai és gazdasági beszámolót kell benyújtani azzal, hogy a 2. melléklet II–VI. pontja szerinti tájékoztatást a névjegyzékből való törlés előtti 5 éves tárgyidőszakra kell megadni, és erre az időszakra kell nyilatkozni arról, hogy a 2. melléklet II. pont 3–4. és 6–12. alpont szerinti jogerős határozatok száma az összes ügyszámhoz képest milyen arányt képviselt

4. Nyilatkozni kell arról, hogy a névjegyzékben való nyilvántartás időszakában volt-e olyan jogerős bírósági határozat, amely csődeljárásban, felszámolási eljárásban, végelszámolási eljárásban, kényszer-végelszámolási eljárásban, önkormányzati adósságrendezési eljárásban vagy vagyonrendezési eljárásban – jogszabálysértés vagy a jogszabályi kötelezettségek elmulasztása miatt – jogerősen felmentette, ha igen, ezek számát, ügyszámát is közölni kell

5. A pályázat benyújtását megelőző öt éves időszakra nyilatkozni kell a 2. melléklet III–VI. pontja szerinti adatokról

6. Nyilatkozni kell a pályázat benyújtásának évében és az azt megelőző két évben folytatott gazdasági tevékenységekről és annak árbevételéről

7. Nyilatkozni kell a pályázat benyújtásának évét megelőző két év adózás előtti eredményéről

8. Csatolni kell a pályázat benyújtását megelőző öt éves időszakban az éves árbevétel legalább 20%-át kitevő megrendelők (vásárlók) számára vonatkozó adatot, az említett üzleti partnerek hozzájárulása esetén továbbá az üzleti kapcsolataikat ismertető referencia adatokat is

9. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan jogerős, elmarasztaló bírósági vagy hatósági döntés, amely a pályázó vagy jogelődje szakmai vagy gazdasági tevékenységével függött össze, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma

10. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan hatósági döntés, amely a pályázó vagy jogelődje gazdasági tevékenysége végzéséhez szükséges engedélyt felfüggesztette vagy visszavonta, ha igen, a határozat(ok) száma, ügyszáma

11. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan jogerős bírósági ítélet, amely a pályázó vagy jogelődje érdekköréből felmerülő okból a pályázó gazdasági tevékenységével összefüggő szerződést érvénytelenné minősítette, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma

12. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan jogerős bírósági ítélet, amely a pályázó vagy jogelődje kártérítési felelősségét állapította meg, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma

13. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan jogerős bírósági ítélet, amely a pályázó vagy jogelődje vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi tulajdonos tagjának büntetőjogi felelősségét állapította meg olyan cselekmény miatt, amelyet a pályázó vagy jogelődje képviselőjeként, foglalkoztatottjaként vagy megbízottjaként követett el, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma

14. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt éves időszak alatt a pályázóval vagy jogelődjével szemben a szakmai testületben olyan lezárt etikai eljárás, amely elmarasztalást tartalmazott, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma

III. Az e melléklet I–II. pontjának hatálya alá nem tartozó pályázó esetében

1. Nyilatkozni kell arról, hogy szerepel-e a minősített adózói adatbázisban

2. Nyilatkozni kell arról, hogy szerepel-e a köztartozásmentes adózói adatbázisban

3. Nyilatkozni kell arról, hogy szerepel-e a minősített könyvvizsgáló cégek adatbázisában, vezetője vagy a legalább többségi részesedéssel rendelkező tagja szerepel-e a minősített könyvvizsgálók adatbázisában

4. Nyilatkozni kell arról, hogy szerepel-e (szerepelt-e) a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti minősített ajánlattevői adatbázisban, ha igen, az erre vonatkozó adatok

5. Nyilatkozni kell arról, hogy van-e ISO minősítése, és ennek érvényessége

6. Csatolni kell a 2. melléklet I. pont 1–7. alpontja szerinti adatokat, nyilatkozatokat, okiratokat

7. Nyilatkozni kell a pályázat benyújtásának évében és az azt megelőző két évben folytatott gazdasági tevékenységekről és annak árbevételéről

8. Nyilatkozni kell a pályázat benyújtásának évét megelőző két év adózás előtti tevékenységének eredményéről

9. A pályázat benyújtását megelőző öt éves időszakra nyilatkozni kell a 2. melléklet III–VI. pontja szerinti adatokról

10. Csatolni kell a pályázat benyújtását megelőző öt éves időszakban az éves árbevétel legalább 20%-át kitevő megrendelők (vásárlók) számára vonatkozó adatot, az említett üzleti partnerek hozzájárulása esetén továbbá az üzleti kapcsolataikat ismertető referencia adatokat is

11. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan jogerős, elmarasztaló bírósági vagy hatósági döntés, amely a pályázó vagy jogelődje szakmai vagy gazdasági tevékenységével függött össze, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma

12. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan hatósági döntés, amely a pályázó vagy jogelődje gazdasági tevékenysége végzéséhez szükséges engedélyt felfüggesztette vagy visszavonta, ha igen, a határozat(ok) száma, ügyszáma

13. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan jogerős bírósági ítélet, amely a pályázó vagy jogelődje érdekköréből felmerülő okból a pályázó gazdasági tevékenységével összefüggő szerződést érvénytelenné minősítette, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma

14. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan jogerős bírósági ítélet, amely a pályázó vagy jogelődje kártérítési felelősségét állapította meg, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma

15. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan jogerős bírósági ítélet, amely a pályázó vagy jogelődje vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi tulajdonos tagjának büntetőjogi felelősségét állapította meg olyan cselekmény miatt, amelyet a pályázó vagy jogelődje képviselőjeként, foglalkoztatottjaként vagy megbízottjaként követett el, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma

16. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben a pályázóval vagy jogelődjével szemben a szakmai testületben olyan lezárt etikai eljárás, amely elmarasztalást tartalmazott, ha igen, ezek száma, tárgya, ügyszáma.

4. számú melléklet a 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez37

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!