nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet
a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról
2013-02-01
2013-07-31
23
Jogszabály

112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről
és a szociális foglalkoztatási támogatásról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (1) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya nem terjed ki a külön jogszabály szerinti szocioterápiás foglalkozásokra.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) szociális foglalkoztatás: az Szt. 99/B. §-ának (1) bekezdése szerinti foglalkoztatás, melynek formái:

aa) munka-rehabilitáció: az Szt. 99/D. §-ának (1) bekezdése szerinti, megállapodás keretében történő munkavégzés,

ab) fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás: az Szt. 99/E. §-ának (1) bekezdése szerinti, munkaviszony keretében történő munkavégzés;

b) foglalkoztató: munka-rehabilitáció esetében a szociális intézmény, illetve a nem állami, egyházi fenntartású szociális intézmény esetén az intézmény fenntartója (a továbbiakban együtt: intézményi foglalkoztató); fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetében az intézményi foglalkoztató, vagy a szociális intézménnyel, illetve a fenntartóval az ellátottak szociális foglalkoztatására megállapodást kötött személy, szervezet (a továbbiakban: külső foglalkoztató);

c)1 a foglalkoztatás helye: a szociális foglalkoztatás keretében történő munkavégzés pontos helye.

d)2 feladategység: az ellátott által ledolgozott 1 munkaóra. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban a ledolgozott munkaórák számítása során ledolgozott munkanapnak kell tekinteni a foglalkoztatott személy által igénybe vett munkaszüneti napot és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 116–120. §-a és 126. §-a szerinti szabadságot, valamint azt a napot, amelyen a foglalkoztatott személy táppénzben részesül. Fejlesztési pályázat esetén a feladategység a támogatási szerződésben meghatározott tárgyi eszköz fejlesztése, beszerzése;

e)3 feladatmutató: a feladategységek száma;

f)4 szociális foglalkoztatási támogatás: a központi költségvetésből a fenntartó részére nyújtott vissza nem térítendő támogatás, amely a támogatási szerződésben meghatározottak szerint a szociális foglalkoztatás működtetéséhez vagy fejlesztéséhez, ezen belül

fa) a foglalkoztatottak munkarehabilitációs díjához, illetve munkabéréhez és ezek járulékaihoz,

fb) a külön jogszabályban előírt segítők munkabéréhez és ennek járulékaihoz,

fc) anyagköltséghez,

fd) közüzemi költséghez,

fe) adminisztrációs költséghez,

ff) munkavédelmi oktatáshoz,

fg) tárgyi eszköz fejlesztéséhez, beszerzéséhez

használható fel;

g)5 támogatási időszak: 3 egymást követő naptári év. A következő támogatási időszak az előző támogatási időszak lejártakor kezdődik;

h)6 igazgatóság: a Magyar Államkincstár területi szerve;

(3)7 A szociális foglalkoztatás pályázati rendszerének működtetésével és ellenőrzésével összefüggő kiadások fedezetére a szociális foglalkoztatás támogatását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat (a továbbiakban: fejezeti kezelésű előirányzat) legfeljebb 3%-a használható fel.

(4)8 A Kormány szociális hatóságként az Szt. 99/B. § (2) bekezdésében, valamint 99/C. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott esetben a szociális és gyámhivatalt jelöli ki.

(5)9 Az önkormányzatok társulása által fenntartott szociális intézmény esetén a fenntartóra vonatkozó, e rendelet szerinti jogok és kötelezettségek a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzatot (a továbbiakban együtt: székhely szerinti helyi önkormányzat) illetik, illetve terhelik. A székhely szerinti helyi önkormányzat nyújthat be pályázatot, köti meg a támogatási szerződést, továbbá a támogatást a székhely szerinti helyi önkormányzatnak kell folyósítani, és azzal a székhely szerinti helyi önkormányzat számol el.

I. Rész

A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁSI ENGEDÉLY

2. § (1)10 A szociális foglalkoztatási engedéllyel kapcsolatos hatósági eljárásban első fokon a szociális intézmény székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal (a továbbiakban: szociális és gyámhivatal) jár el.

(2)11 A szociális foglalkoztatási engedély iránti kérelmet a foglalkoztató nyújtja be a szociális és gyámhivatalhoz, amely foglalkoztatási helyenként és foglalkoztatási formánként külön-külön megvizsgálja az engedélyezési feltételeket.

(3)12 A szociális foglalkoztatás iránti kérelem tartalmazza

a) a foglalkoztatás helyét,

b) a foglalkoztatni kívánt személyek számát,

c) az engedélyeztetni kívánt foglalkoztatási forma megnevezését,

d) a foglalkoztatás keretében végezni kívánt tevékenység leírását,

e) a tevékenységnek a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint az egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szakágazati besorolása szerinti számát, illetve megnevezését.

(4)13 A szociális foglalkoztatási kérelemhez mellékelni kell

a) a foglalkoztató nyilatkozatát arról, hogy a foglalkoztatni kívánt személyek vonatkozásában rendelkezik az Szt. 99/B. §-ának (3) bekezdése szerinti rehabilitációs alkalmassági vizsgálat során kiállított szakvéleménnyel;

b) a külön jogszabály szerinti foglalkoztatási szakmai programot;

c) a szociális intézmény fenntartójának a szociális foglalkoztatáshoz történő hozzájárulását;

d) ha a külső foglalkoztató

da)14 természetes személy, az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásába vételéről szóló igazolást,

db)15 cégjegyzékben nyilvántartott cég, a nevét, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozatot,

dc)16 egyesület, alapítvány vagy közalapítvány, a bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, egy hónapnál nem régebbi kivonatot,

dd) állami fenntartású intézmény vagy más költségvetési szerv, az alapító okirat másolatát,

de)17 egyház vagy nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy, a nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítványt,

df)18 nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy, az egyház vagy a külső foglalkozató nyilvántartásba vett felettes egyházi szerve adatait igazoló hatósági bizonyítványt, valamint az egyház egésze, illetve legfőbb szerve vagy a külső foglalkoztató nyilvántartásba vett felettes egyházi szerve – nyilvántartásban feltüntetett – képviselőjének nyilatkozatát a külső foglalkoztató nevéről, székhelyéről és képviselőjének személyéről, továbbá arról, hogy a külső foglalkoztató belső egyházi jogi személy;

e) nyilatkozatot a külön jogszabályban megkövetelt személyi és tárgyi feltételek teljesítéséről;

f) külső foglalkoztató esetén a foglalkoztatásra irányuló megállapodást;

g) a foglalkoztató nyilatkozatát arról, hogy a foglalkoztatás helyére vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatot elkészítette;

h)19 a fenntartó, valamint a külső foglalkoztató nyilatkozatát arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ennek hiányában igazolását arról, hogy nem terheli köztartozás;

i) a foglalkoztató által megkötött általános felelősségbiztosítást (amely a munkavégzés során harmadik személynek okozott káreseményre vonatkozóan a dologi és a testi épségben bekövetkezett kárra terjed ki);

j) a foglalkoztató által megkötött munkaadói felelősségbiztosítási szerződést (amely a foglalkoztató felelőssége esetén a munkahelyi balesetekre terjed ki);

k)20 a szociális intézmény tevékenységére vonatkozó – külön jogszabályban foglaltak szerint elkészített – szakmai programot (a továbbiakban: a szociális intézmény szakmai programja).

(5)21 Ha a kérelmező a (4) bekezdés d) pontjában – kivéve a db) alpontot –, és h) pontjában foglalt adatokat nem igazolja, a hatóság a kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz és 2009. október 1-jétől az adatokról nyilvántartást vezető bírósághoz, illetőleg a köztartozás tekintetében megvizsgálja a köztartozásmentes adózói adatbázist.

(5a)22 Ha a külső foglalkoztató cégjegyzékben nyilvántartott cég, annak cégkivonatát a hatóság a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

2/A. § (1)23 A Kormány a szociális és gyámhivatal szociális foglalkoztatás engedélyezése iránti eljárásában

a) – a foglalkoztatás helyszínére vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások, továbbá, ha a kérelem a foglalkoztatni kívánt személyek számának az eredeti engedélyben meghatározott létszámot meghaladó felemelésére irányul, az e változásból eredő létesítési tűzvédelmi előírások érvényesülése kérdésében – első fokú eljárásban a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes, első fokon eljáró tűzvédelmi szakhatóságot, másodfokú eljárásban a másodfokon eljáró tűzvédelmi szakhatóságot, valamint

b)24

(2)25 Az (1) bekezdésben foglalt szakhatóság az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely az engedélyezési eljárásban akkor használható fel, ha a foglalkoztatási engedély iránti kérelem benyújtásra kerül az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását követő hat hónapon belül.

3. §26 (1) A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatás iránti kérelem elbírálásához

a) beszerzi a szociális intézmény működési engedélyét,

b) a foglalkoztatás helyén helyszíni szemlét tart, ennek keretében megvizsgálja a külön jogszabály szerinti személyi és tárgyi feltételek teljesülését.

(2)27 A szociális és gyámhivatal szakvéleményt kér a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól abban a kérdésben, hogy a foglalkoztatási szakmai program a külön jogszabályban foglalt követelményeknek megfelel-e, a szociális foglalkoztatás céljainak megvalósulását mennyire segíti elő, valamint e célokkal és a szociális intézmény szakmai programjával mennyire áll összhangban. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a szakvéleményt 30 napon belül adja meg.

(3)28 A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a (2) bekezdés szerinti szakvéleményében megvizsgálja, hogy a foglalkoztatási szakmai programban meghatározott személyi és tárgyi feltételek – a foglalkoztatás összes körülményét figyelembe véve – biztosítottak-e, és amennyiben szükséges, javaslatot tesz a foglalkoztatási szakmai program módosítására.

3/A. §29 (1) A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatást engedélyezi, ha

a) a kérelem megfelel az e rendeletben előírtaknak,

b) telepengedély-köteles, illetve bejelentéshez kötött tevékenység esetében az interneten elérhető jegyzői nyilvántartás szerint a kérelmező rendelkezik telepengedéllyel, illetőleg a tevékenység megkezdésére irányuló bejelentés megtörtént,

c) a kérelmező biztosítja a külön jogszabályban meghatározott tárgyi és személyi feltételeket,

d) a foglalkoztatási szakmai program megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek, a szociális foglalkoztatás céljainak megvalósulását elősegíti, valamint összhangban áll a szociális intézmény szakmai programjával.

(2)30 Nappali intézmény esetén a szociális foglalkoztatás engedélyezésének további feltétele, hogy az intézmény a szociális foglalkoztatás iránti kérelem benyújtásakor legalább 6 hónapja – jogerős működési engedély alapján – nappali ellátást nyújtson.

(3)31 A 8. számú melléklet szerinti tevékenységre szociális foglalkoztatási engedély nem adható.

(4) A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatási engedély iránti kérelmet elutasítja, amennyiben a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül a szociális intézményben ellátottak foglalkoztatására kiadott szociális foglalkoztatási engedélyt – a 6. § (4) bekezdésének c) vagy d) pontja vagy (6) bekezdésének e) pontja alapján – jogerősen visszavonták.

(5) A szociális foglalkoztatási engedély tartalmazza

a) a szociális intézmény nevét, székhelyét, telephelyét, továbbá a fenntartó és a foglalkoztató nevét, székhelyét,

b) a szociális foglalkoztatási forma megnevezését,

c) a szociális foglalkoztatás helyét,

d) a szociális foglalkoztatás keretében végzett tevékenység – a 2. § (3) bekezdésének e) pontjában foglalt besorolás szerinti – megnevezését és számát,

e)32 az ellátottakkal, illetve törvényes képviselőjükkel szociális foglalkoztatás céljából kötött, egyidejűleg fennálló szerződések maximális számát, amely nem haladhatja meg az intézmény működési engedélye szerinti férőhelyszámot,

f) intézményi foglalkoztató esetén az intézmény, telephely ágazati azonosítóját,

g) külső foglalkoztató esetén a foglalkoztató adószámát.

(6)33 A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatási engedély jogerőre emelkedését követő 15 napon belül az 1. számú melléklet szerinti tanúsítványt állítja ki. A foglalkoztató a tanúsítványt a foglalkoztatás helyszínén jól látható helyen kifüggeszti.

(7)34 Az ellátottakkal, illetve törvényes képviselőjükkel szociális foglalkoztatás céljából kötött, egyidejűleg fennálló szerződések számának megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni a foglalkoztatott szerződését abban az időszakban, amelyben egészségi állapotára tekintettel a munkavégzésben nem tud részt venni, amennyiben igazolt távolléte idejére feladategység nem számolható el.

4. § Ha külső foglalkoztató végzi a foglalkoztatást, a foglalkoztatásra irányuló megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a foglalkoztató nevét, székhelyét,

b)35 engedélyköteles tevékenység esetén a tevékenység végzésére jogosító hatósági engedély másolatát,

c)36 külön jogszabály szerint a külső foglalkoztató nyilatkozatát a számlaszámáról, illetve a megállapodás megkötéséhez szükséges egyéb adatokról,

d) a szociális foglalkoztatás formáját, a foglalkoztatatásban részt vevők számát, a foglalkoztatás helyét,

e) a foglalkoztatással kapcsolatosan az intézmény tájékoztatásának formáját, módját, körét, az intézmény vezetőjének jogosítványait,

f) a külön jogszabály szerinti foglalkoztatási szakmai programot és foglalkoztatási tervet,

g) a szociális foglalkoztatási támogatás elszámolási rendjét, a felhasználásával kapcsolatos dokumentumok vezetésének szabályait, az adatszolgáltatás rendjét, az adatok rendelkezésre bocsátásának szabályait,

h) a szociális foglalkoztatási támogatás összegét, átutalásának módját, időpontját, elszámolásának szabályait,

i) a foglalkoztatással kapcsolatban felmerült költségek viselésének szabályait,

j) a szerződő felek közötti felelősségi szabályok meghatározását,

k) a vitás kérdések rendezésének eljárási szabályait,

l) szerződésszegés esetén a kártérítés mértékére vonatkozó megállapodást,

m) a megállapodás felmondásának szabályait, a felmondás határidejét,

n)37 a szociális intézmény, valamint – amennyiben jogszabály szerint azzal rendelkeznie kell – a külső foglalkoztató ágazati azonosítóját,

o)38 a szociális intézmény szakmai programja és a foglalkoztatási szakmai program összehangolását biztosító eljárásrendet.

5. §39 (1) A szociális foglalkoztatási engedély alapjául szolgáló körülményekben, a szociális intézmény neve, székhelye, telephelye vagy férőhelyeinek száma tekintetében, valamint a foglalkoztató nevében és székhelyében bekövetkező változást – a változást tanúsító dokumentumok egyidejű megküldése mellett – az intézményi foglalkoztató közvetlenül, a külső foglalkoztató a szociális intézmény útján tizenöt napon belül köteles bejelenteni a szociális és gyámhivatalnak. A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatási engedély adatait érintő bejelentés alapján – a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – módosítja az engedélyt.

(2)40 A szociális foglalkoztatási engedély módosítását kérelmezni kell, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) a foglalkoztató személye megváltozik,

b) a foglalkoztató a foglalkoztatás helyszíneként másik épületet, épületrészt kíván használni,

c) a szociális foglalkoztatás céljából kötendő szerződések száma meghaladja e szerződések engedélyezett maximális számát,

d) a foglalkoztató a foglalkoztatási engedélyben megjelölt tevékenységi köröket módosítani kívánja.

(3)41 A szociális foglalkoztatási engedély módosításának kérelmezése esetén csak a megváltozott körülményekkel kapcsolatos dokumentumokat kell mellékelni.

(4)42

A szociális foglalkoztatás nyilvántartása43

5/A. §44 (1)45 A szociális és gyámhivatal az Szt. 99/C. §-ának (1) bekezdése szerinti nyilvántartást elektronikus úton vezeti, a részére megküldött adatokat, dokumentumokat azok megérkezésétől számított 8 napon belül rögzíti.

(2) A szociális intézmény az Szt. 99/C. §-ának (1) bekezdésében foglalt adatokat, illetve dokumentumokat a foglalkoztatás megkezdésétől számított 15 napon belül köteles a szociális és gyámhivatalnak megküldeni.

(3) A szociális intézmény a foglalkoztatási jogviszony módosulását, megszűnését, illetve megszüntetését követő 15 napon belül megküldi a szociális és gyámhivatalnak a módosulást, megszűnést, megszüntetést igazoló dokumentum másolatát, kivéve, ha a jogviszony a határozott idejének lejárta miatt szűnik meg.

6. § (1)46 A szociális és gyámhivatal kétévente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy a foglalkoztató a szociális foglalkoztatást

a) a jogszabályokban, a szociális foglalkoztatási engedélyben és a szociális intézmény működési engedélyében foglaltak szerint,

b) a szociális intézmény szakmai programja és a foglalkoztatási szakmai program összhangjának biztosításával, valamint

c) a szociális foglalkoztatás céljainak megfelelően

végzi-e. A szociális és gyámhivatal az ellenőrzés során a foglalkoztatás helyén, valamint a szociális intézményben helyszíni szemlét tart, ennek keretében megvizsgálja a külön jogszabály szerinti személyi és tárgyi feltételek teljesülését. A szociális és gyámhivatal az ellenőrzés során a szociális intézmény szakmai programja és a foglalkoztatási szakmai program összhangjának megvalósulása tekintetében szakvéleményt kér a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól, amely a szakvéleményt 30 napon belül adja meg.

(2)47 A szociális és gyámhivatal az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet megküldi a szociális intézménynek és az intézmény fenntartójának, továbbá a folyósító igazgatóságnak.

(3)48 Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetén a munkavédelmi és a munkaügyi szabályok betartását a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi felügyelősége ellenőrzi, és az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet megküldi a szociális és gyámhivatal részére.

(4)49 Ha a szociális és gyámhivatal az ellenőrzés során hiányosságot észlel,

a) határidő tűzése mellett felhívja a foglalkoztatót a hiányosságok pótlására, vagy

b) az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a szociális intézmény, valamint a külső foglalkoztató szempontjából is előnyös rendezése érdekében a hiányosságok megszüntetéséről a foglalkoztatóval hatósági szerződést köthet, illetőleg

c) a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonja, és kötelezi a foglalkoztatót a szociális foglalkoztatás azonnali felfüggesztésére, amennyiben a foglalkoztatás az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti, illetve az ellátottak más alkotmányos jogait súlyosan sérti,

d)50 a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonja, ha

da) valamely foglalkoztatott tekintetében tényleges foglalkoztatás nem történik, vagy

db) a foglalkoztatás személyi, tárgyi feltételei nem teszik lehetővé az igényelt támogatásnak megfelelő számú személy foglalkoztatását, vagy

dc) a foglalkoztató a szociális foglalkoztatás Szt. szerinti céljaival összeférhetetlen foglalkoztatást végez, vagy

dd) jogerős hatósági határozatban megállapítást nyert a szociális foglalkoztatási támogatás jogosulatlan felhasználása.

(5) A foglalkoztató kérelmére a (4) bekezdés a) pontja szerinti határidő indokolt esetben egyszer, legfeljebb hatvan nappal meghosszabbítható.

(6)51 A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatási engedélyt visszavonja, ha

a) a foglalkoztató felhagy a foglalkoztatással,

b) a foglalkoztató jogutód nélkül megszűnik,

c) az engedély alapjául szolgáló, a szociális intézmény és a foglalkoztató közötti, szociális foglalkoztatásra irányuló megállapodás megszűnik,

d)52 a (4) bekezdés c)–d) pontjában foglalt eset fennáll,

e) a szakmai ellenőrzés során feltárt hiányosságokat a foglalkoztató a megadott határidőn belül nem számolja fel,

f) a foglalkoztató ellen csődeljárás vagy felszámolási eljárás indul,

g)53 a szociális intézmény működési engedélye visszavonásra került.

(7)54

(8)55 A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a (2) és a (4)–(6) bekezdésben foglaltak szerint – a szociális és gyámhivatal egyidejű értesítése mellett – ellenőrizheti, hogy a szolgáltató működése, tevékenysége megfelel-e a jogszabályokban és a működési engedélyben foglaltaknak.

7. §56 A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatási engedély kiadásáról, módosításáról, illetve visszavonásáról szóló jogerős határozatát – elektronikus úton – közli

a)57 a folyósító igazgatósággal,

b)58 a Hivatallal,

c)59 a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségével,

d)60

Szociális igazgatási bírság

7/A. §61 (1) Az Szt. 92/L. § (2) bekezdése alapján kiszabott szociális igazgatási bírságot az első fokon eljárt szervnek kell megfizetni – ha fizetési kedvezményt nem engedélyeztek – a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedését követő harminc napon belül.

(2) A bírságból befolyt összeget az első fokon eljárt szerv negyedévente, a negyedévet követő hónap 20-áig a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára utalja át. Az első fokon eljárt szerv az átutalással egyidejűleg a bírságot kiszabó jogerős határozat másolatát megküldi a minisztériumnak, valamint – ha az eljáró szerv szociális és gyámhivatal – a Hivatalnak.

7/B. §62

II. Rész

A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁS

8. §63 (1) A szociális foglalkoztatási támogatás az e rendelet szerinti általános pályázat, meghívásos pályázat, valamint fejlesztési pályázat útján nyújtható.

(2) Az egy feladategységre jutó támogatás összege – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – minden fenntartó esetében megegyezik.

(3) Amennyiben a nappali intézményben ellátottak legalább 75 százaléka szociális foglalkoztatásban vesz részt, az egy feladategységre jutó támogatás a (2) bekezdés szerinti összegnél legfeljebb 20 százalékkal magasabb összegben is megállapítható.

(4) A szociális foglalkoztatási támogatás összege a feladatmutató és az egy feladategységre jutó támogatás szorzata.

(5) A szociális foglalkoztatási támogatás nem igényelhető és nem használható fel

a) annak az ellátottnak a foglalkoztatására,

aa) akinek foglalkoztatása révén a foglalkoztató a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján rehabilitációs költségtámogatásban részesül vagy

ab) aki fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás esetén az 55. életévét, munkarehabilitáció esetén az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte vagy

ac) akit – a külön jogszabály alapján lefolytatott szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat során kiállított szakvélemény szerint – nem szükséges szociális foglalkoztatás keretében foglalkoztatni vagy

ad) akit az ac) pont szerinti szakvéleményben javasolt munkarehabilitáció helyett fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében foglalkoztatnak;

b) a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében foglalkoztatott személy munkaszerződésének megszüntetéséből fakadó munkáltatói kötelezettségek teljesítésére.

Általános pályázat64

9. §65 (1) A pályázatot a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) írja ki.

(2) A pályázatot a korábbi támogatási időszak utolsó évében, legkésőbb július 31-ig kell kiírni.

(3)66 A pályázat elbírálását követően ellátatlanul vagy részben ellátatlanul maradt területekre külön is kiírható pályázat.

(4) A pályázati kiírás tartalmazza

a) a pályázat formai követelményeit,

b) a pályázat benyújtásának helyét, határidejét és módját,

c) a pályázat benyújtásának feltételeit, elbírálásának szakmai szempontrendszerét,

d) az egy feladategységre jutó támogatás várható összegét, a feladatmutató számításának módját,

e) a feladatellátásra vonatkozó szakmai ajánlásokat,

f) a pályázat elbírálásának és a működési támogatás igénybevételének rendjét,

g) a pályázattal benyújtandó dokumentumokat,

h) a támogatási szerződés megkötésének feltételeire, a szerződés alapján szerzett jogosultságokra, illetve vállalt kötelezettségekre, az elszámolás formai, tartalmi követelményeire, az ellenőrzés tűrésének kötelezettségére, valamint a támogatás jogosulatlan igénybevételének következményeire vonatkozó tájékoztatást.

(5) A pályázat benyújtásának határidejét a pályázati kiírásban úgy kell meghatározni, hogy a pályázat beadására a pályázat közzétételét követően legalább 30 nap álljon rendelkezésre.

(6)67 A pályázati kiírást közzé kell tenni a minisztérium, valamint a Hivatal honlapján.

10. §68 (1)69 A pályázatot a szociális intézmény fenntartója – a Hivatal elektronikus pályázatkezelő rendszerén keresztül – elektronikus úton nyújthatja be.

(2)70 Hiányosan benyújtott pályázat esetén a Hivatal a pályázót egy alkalommal az elektronikus pályázatkezelő rendszere útján – a felhívásnak az elektronikus pályázatkezelő rendszerben a pályázó számára rendelkezésre álló értesítési tárhelyre érkezésétől (a továbbiakban: tárhelyre érkezés) számított – 8 napos határidővel hiánypótlásra hívja fel.

(3)71 A Hivatal a felhívás, értesítés vagy más dokumentum – a pályázó számára rendelkezésre álló értesítési tárhelyre – küldésével egyidejűleg erről a pályázót elektronikus levélben értesíti.

(4) A pályázatot el kell utasítani, ha a pályázó a pályázatot határidőn túl nyújtja be, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget.

11. §72 (1)73 A pályázatokat a Hivatal a beérkezést, illetve a hiánypótlást követő 10 napon belül előkészíti a pályázati bizottság (a továbbiakban: bizottság) részére. A bizottság öt tagból áll.

(2) A pályázatokat a bizottság a beérkezett pályázatok előkészítését követő 20 napon belül véleményezi.

(3) A bizottság

a) elnökét a miniszter jelöli ki,

b) egy tagját a helyi önkormányzatokért felelős miniszter jelöli ki,

c)74 egy tagját a Hivatal jelöli ki,

d)75 egy tagját a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet jelöli ki,

e)76

f) egy tagját az Országos Fogyatékosügyi Tanács kéri fel.

(4) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglaltakon túl nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban a fenntartó, amennyiben

a) a bizottság tagja a fenntartóval, a szociális intézménnyel vagy a külső foglalkozatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) a bizottság tagja olyan szervezet ügyintéző és képviseleti szervének, illetve felügyelő szervének tagja, amely a fenntartóval vagy a szociális intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

(5)77 A bizottság működésének feltételeit a Hivatal biztosítja.

(6)78 A bizottság tagja jogosult a pályázatok véleményezésében való részvételért a Hivatal vezetője (a továbbiakban: főigazgató) által előre meghatározott, de pályázatonként legfeljebb 1100 forint tiszteletdíjra, kivéve, ha központi költségvetési szervvel közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll.

(7) A bizottsági vélemények és a bizottság működését érintő döntések elfogadásához a bizottság legalább négy tagjának egybehangzó szavazata szükséges.

(8) A bizottság a 12. § (2) bekezdése szerinti szempontok alapján javaslatot tesz a támogatandó, illetve az elutasítandó pályázatokra, továbbá a 12. § (4) bekezdésének ca)–cc) alpontja szerinti feltételekre, valamint nappali intézményben történő szociális foglalkoztatás esetén a feladategység 8. § (3) bekezdése szerinti összegére. A bizottság e feltételek meghatározására a pályázatban foglaltaktól eltérően is javaslatot tehet. A bizottság a javaslatát köteles indokolni.

(9) A bizottsági ülésről készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a bizottság jelen lévő tagjainak nevét, a bizottsági vélemény meghozatalának napját, a pályázatokról kialakított bizottsági véleményt és annak indokolását, valamint az esetleges kisebbségi véleményt. A jegyzőkönyv nyilvános, abba bárki betekinthet.

(10) A bizottság a működési rendjét – az e rendeletben meghatározott keretek között – maga alakítja ki.

12. §79 (1)80 A bizottság javaslatának beérkezésétől számított 8 napon belül a Hivatal a pályázatokat döntésre terjeszti fel a miniszternek. A pályázatokról a miniszter a felterjesztés beérkezését követő 8 napon belül dönt, és a döntésről haladéktalanul tájékoztatja a Hivatal főigazgatóját.

(2)81 A miniszter az (1) bekezdés szerinti döntését

a) a szociális foglalkoztatás Szt. szerinti céljainak érvényesülése,

b) a foglalkoztatni kívánt célcsoport kiválasztása,

c) a foglalkoztató – a pénzügyi-gazdálkodási tervben foglaltak és a vállalt feladatmutatók alapján megállapítható – hatékonysága,

d) a foglalkoztatásból származó bevétel – a szociális foglalkoztatás fejlesztésébe és működtetésébe történő – visszaforgatásának mértéke,

e) a szociális intézmény szakmai programja és a foglalkoztatási szakmai program összhangja,

f) az előállítandó termékek, illetve a megszervezett tevékenységek piacképessége, a foglalkoztatónak a piacok felkutatására irányuló tevékenysége,

g) a költségvetési források

alapján hozza meg.

(3) A pályázat nem támogatható, ha a pénzügyi-gazdálkodási tervben tervezett bevételek nem teljesíthetőek, a kiadások nem állnak összhangban a foglalkoztatási szakmai programban bemutatott személyi és tárgyi feltételekkel és a vállalt feladatokkal, vagy a foglalkoztatás működésének pénzügyi feltételei egyéb okból nem biztosítottak.

(4)82 A Hivatal a döntésről – a miniszteri döntést követő 8 napon belül – elektronikus pályázatkezelő rendszerén keresztül értesíti a pályázókat. Az értesítés tartalmazza

a) a fenntartó nevét, székhelyét és adószámát;

b) a szociális intézmény, illetve a külső foglalkoztató nevét, székhelyét, illetve telephelyét és az ágazati azonosítóját;

c) nyertes pályázat esetén

ca) az első költségvetési évre meghatározandó feladatmutatót,

cb) a szociális foglalkoztatási támogatás feltételeit,

cc) a támogatási szerződésben az első költségvetési évre meghatározandó szociális foglalkoztatási támogatás összegét,

cd) a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok felsorolását és azok benyújtásának határidejét és módját,

ce) a támogatási szerződés megkötésének határidejét;

d) elutasított pályázat esetén az elutasítás indokát.

(5) A (2) bekezdés szerinti döntés hatályát veszti, ha

a) a (4) bekezdés ca)–cc) alpontja szerinti foglalkoztatási feltételek eltérnek attól, amit a fenntartó a pályázatában vállalt, és azt a fenntartó nem fogadja el;

b) a támogatási szerződés a döntésről szóló értesítésben megjelölt időpontig a fenntartó mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

(6)83 Az (5) bekezdés b) pontja szerinti körülmények fennállásáról – a határidő leteltét, illetve a valós adatokról, tényekről, körülményekről történő tudomásszerzést követő 8 napon belül – a Hivatal elektronikus úton értesíti a fenntartót.

Meghívásos pályázat84

13. §85 (1) Ha az általános pályázat elbírálását követően ellátatlanul vagy részben ellátatlanul maradt területek ellátása a 9. § (3) bekezdése szerinti pályázat útján sem biztosítható, a szolgáltató meghívásos pályázat útján is kiválasztható.

(2)86 A meghívásos pályázat keretében legalább három olyan fenntartót kell a pályázat benyújtására felhívni, amely a szociális foglalkoztatást más ellátási területen biztosítja, vagy amely az ellátási területen vagy annak egy részén szakosított ellátást vagy nappali ellátást biztosít. E rendelkezés tekintetében az egyházakat és egyházi fenntartónak minősülő szervezeteiket, szervezeti egységeiket, illetve az egyesületeket, alapítványokat, közalapítványokat és ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeit egy fenntartónak kell tekinteni.

(3) A pályázat benyújtására való felhívás tartalmazza a 9. § (4) bekezdésében foglaltakat, továbbá a pályázattal érintett ellátási területet.

(4)87 A nyertes pályázó személyéről a Hivatal főigazgatója dönt, amennyiben a pályázó a meghívásos pályázat benyújtásakor az általános pályázat alapján már szociális foglalkoztatási támogatásban részesül.

(5) A meghívásos pályázatra egyebekben a 9–12. § szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Fejlesztési pályázat88

13/A. §89 (1) Az általános pályázat elbírálását követően nyílt pályázatként vagy meghívásos pályázatként – tárgyi eszköz beszerzés, fejlesztés támogatására – fejlesztési pályázat írható ki azon fenntartók részére, akik az általános pályázat vagy meghívásos pályázat alapján már szociális foglalkoztatási támogatásban részesülnek.

(2)90 A nyertes pályázó személyéről a Hivatal főigazgatója dönt.

(3) A fejlesztési pályázatra egyebekben a 9–13. § szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A támogatási szerződés megkötése91

14. §92 (1)93 A támogatási szerződést a Hivatal és a fenntartó köti meg. A támogatási szerződésben

a)94 a Hivatal kötelezettséget vállal arra, hogy a fenntartónak a szociális foglalkoztatás működtetéséhez szociális foglalkoztatási támogatást biztosít,

b) a fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy a foglalkoztatást a jogszabályokban és a támogatási szerződésben meghatározottaknak megfelelően biztosítja.

(2)95 A támogatási szerződés megkötésének feltétele az alábbi dokumentumok Hivatalhoz történő benyújtása:

a) települési önkormányzat, illetőleg önkormányzati fenntartású intézmény esetén a szerződés megkötésére jogosult személy képviseleti jogosultságának igazolása, továbbá közjegyző által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási címpéldány, vagy eredeti vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentő karton;

b)96 a társulási szerződés másolata, ha a fenntartó, illetve külső foglalkoztató önkormányzati társulás;

c)97 ha a fenntartó, illetve külső foglalkoztató

ca) egyház vagy nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy, a nyilvántartásba vett adatait igazoló hatósági bizonyítvány, továbbá közjegyző által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási címpéldány, vagy eredeti vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentő karton,

cb) nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy, az egyház vagy a belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vett felettes egyházi szerve adatait igazoló hatósági bizonyítvány, valamint az egyház egésze, illetve legfőbb szerve vagy a belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vett felettes egyházi szerve – nyilvántartásban feltüntetett – képviselőjének nyilatkozata a belső egyházi jogi személy nevéről, székhelyéről, képviselőjének személyéről, és arról, hogy a fenntartó, illetve külső foglalkoztató belső egyházi jogi személy, továbbá közjegyző által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási címpéldány, vagy eredeti vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentő karton;

d)98 ha a fenntartó cégjegyzékben nyilvántartott cég, a képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldánya, vagy eredeti vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentő karton,

e)99 ha a fenntartó egyesület, alapítvány, közalapítvány, 60 napnál nem régebbi, a bíróság által kiadott, hatályos adatokat tartalmazó kivonat, továbbá közjegyző által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási címpéldány, vagy eredeti vagy a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentő karton;

f) egyéni vállalkozó fenntartó esetén az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő hatályos adatait igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány;

g) a fenntartó nyilatkozata arról, hogy

ga) jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt és nincs ellene folyamatban a működését ellehetetlenítő végrehajtási eljárás,

gb)100 egyesület, közalapítvány, alapítvány esetén a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség nem kezdeményezte,

gc) egyéni vállalkozó esetén nem áll végrehajtási eljárás alatt,

gd) helyi önkormányzat esetén nem áll adósságrendezési eljárás alatt, valamint

ge) a ga)–gd) alpontokban foglaltakon túl arról, hogy a szerződéskötést követően indult ilyen eljárásról 15 napon belül tájékoztatja a kötelezettségvállalót;

h)101 a fenntartó nyilatkozata a pénzforgalmi számláiról, valamint a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően kiállított és a megadott számlákat vezető pénzforgalmi szolgáltatók által visszaigazolt, a Hivatalt az érintett számlákra beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó – csak a Hivatal írásbeli hozzájárulásával visszavonható – levelek;

i) a fenntartó nyilatkozata arról, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában és 8. §-ában meghatározott feltételeknek megfelel;

j) a fenntartó nyilatkozata arról, hogy a tárgyévet megelőző 5 évben kapott állami támogatásokkal elszámolt vagy határidőre el fog számolni;

k) a fenntartó nyilatkozata az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok fellelhetőségéről, illetve annak változása esetén a változás bejelentésének kötelezettségéről;

l) a szociális foglalkozatási engedély másolata;

m) külső foglalkozató esetén a foglalkozatásra irányuló megállapodás másolata;

n) a külső foglalkoztató tekintetében mindazon dokumentumok megléte, amelyeket jogszabály a fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatás tekintetében a támogatási szerződés megkötésének feltételeként a támogatott részére előír;

o) a fenntartó által benyújtott pályázat;

p) a pályázati kiírásban meghatározott egyéb dokumentumok.

(2a)102 A cégkivonatot a Hivatal a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

(2b)103 Ha a fenntartó a képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hivatal az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

(3)104 A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a pályázati döntésről szóló értesítés tárhelyre érkezését követő 20 napon belül kell a Hivatalnak megküldeni, kivéve, ha a dokumentumot a pályázathoz mellékelték.

(4) Szociális intézményenként külön támogatási szerződést kell kötni.

(5) A támogatási szerződés tartalmazza különösen

a) a fenntartó nevét, székhelyét, adószámát és annak a számlájának a számát, amelyre a szociális foglalkoztatási támogatás folyósítását kéri,

b) a szociális intézmény nevét, székhelyét, illetve telephelyét, típusát, adószámát és ágazati azonosítóját,

c) a külső foglalkoztató nevét, székhelyét, illetve telephelyét,

d) a feladatmutatót,

e) az első költségvetési évre meghatározott szociális foglalkoztatási támogatás összegét,

f) a szociális foglalkoztatási támogatás folyósításának határidejét és módját,

g) a szociális foglalkoztatási támogatás – a foglalkoztató részére történő – átadásának határidejét és módját,

h) a támogatási szerződés kezdetének és megszűnésének időpontját,

i) a támogatási szerződés módosításának és felmondásának eseteit és módját,

j) a fenntartó bejelentési kötelezettségét, valamint az országos jelentési rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettségét,

k) a kötelezően vezetendő dokumentumok körét és a dokumentálás módját,

l) az elszámolás és az ellenőrzés rendjét,

m) a fenntartónak és a szociális intézménynek a nyilvántartás-vezetéssel és ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségét,

n) a szerződésszegés következményeit.

Bejelentési kötelezettség és a támogatási szerződés módosítása105

15. §106 (1)107 A fenntartó 15 napon belül köteles a Hivatalnak bejelenteni, ha

a) a foglalkoztatás biztosítása bármely okból tartós akadályba ütközik,

b) a pályázatban, illetve a szerződéskötéskor közölt bármilyen adatban, illetve a szerződést befolyásoló körülményben változás állt be,

c) a fenntartó neve, székhelye, adószáma, bármely pénzforgalmi számlaszáma megváltozik, új pénzforgalmi számlát nyit,

d) a foglalkoztató neve, székhelye megváltozik,

e) a szociális intézmény neve, székhelye, telephelye, vagy a férőhelyeinek száma megváltozik.

(2)108 Az (1) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg a fenntartó köteles a megváltozott adatokkal kapcsolatos dokumentumokat is megküldeni a Hivatal részére.

(3)109 A fenntartó köteles haladéktalanul bejelenteni, ha fenntartóváltozás miatt kérelmet nyújtottak be a működést engedélyező szervhez. A bejelentéssel egyidejűleg meg kell küldeni a 14. § (2) bekezdés szerinti iratokat, a működési engedély módosítása, ismételt kiadása iránti kérelemnek a működést engedélyező szerv által érkeztetett példányát, valamint az új fenntartó pénzügyi-gazdálkodási tervét a szociális intézményre vonatkozóan. A támogatási szerződés a fenntartóváltozás jogerőre emelkedésével megszűnik, ha a támogatási szerződésben a fenntartó személyében bekövetkező változáshoz a Hivatal a bejelentést követő 30 napon belül írásban nem járul hozzá.

(4)110 A fenntartó 5 napon belül köteles bejelenteni a Hivatalnak, ha ellene vagy a külső foglalkoztató ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési vagy végrehajtási eljárás indult.

16. §111 (1)112 A fenntartó évente egyszer, május 20-áig kérheti a vállalt feladatmutató évközi módosítását. A módosítási javaslat elfogadásáról a Hivatal a vállalt feladatmutatóra, a szolgáltatás iránti keresletre, a szociális foglalkoztatás célcsoportonkénti ellátásának színvonalára és minőségére, a célcsoport funkcionális változására, valamint a rendelkezésre álló költségvetési forrásokra tekintettel – a bizottság javaslatának kikérését követően – dönt.

(2)113 A fenntartó minden év szeptember 30-áig írásban köteles bejelenteni a Hivatal részére a következő évre vállalt feladatmutatót.

(3)114 A Hivatal a (2) bekezdés szerinti bejelentésben foglaltakra, a szociális foglalkoztatás területi lefedettségére, a foglalkoztatás iránti igényre, a foglalkoztatás színvonalára, a foglalkoztatás esetlegesen megváltozott kötelező személyi és tárgyi feltételeire, valamint a rendelkezésre álló költségvetési forrásokra tekintettel – a bizottság javaslatának figyelembevételével és a miniszter egyetértésével – a központi költségvetésről szóló törvény elfogadását követő 15 napon belül elektronikus úton ajánlatot tesz a fenntartónak a következő évi szociális foglalkoztatási támogatás összegére.

(4)115 A Hivatal és a fenntartó a feltételekről egyeztethet. Az egyeztetés lefolytatását a fenntartó az ajánlat tárhelyre érkezését követő 5 napon belül, a javaslatainak egyidejű megküldésével kezdeményezheti a Hivatalnál. A Hivatal a kezdeményezés beérkezését követő 5 napon belül köteles értesíteni a fenntartót, hogy kíván-e egyeztetést lefolytatni. Az egyeztetésről jegyzőkönyvet kell vezetni.

(5) Ha a fenntartó az ajánlatot

a) egyeztetés lefolytatása esetén az egyeztetésről szóló jegyzőkönyv,

b)116 az egyeztetés lefolytatására tett javaslat Hivatal által történő elutasítása esetén az erről szóló értesítés,

c) az a)–b) pontban nem említett esetben az ajánlat

tárhelyre érkezését követő 15 napon belül elfogadja, a szerződés a következő év január 1-jétől az ajánlatnak megfelelően módosul, egyéb esetben a szerződés a következő év január 1-jétől megszűnik.

(6)117 A Hivatal a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépéséig az ajánlatát módosíthatja, ebben az esetben a Hivatal eredeti ajánlata érvényét veszti, a (3)–(5) bekezdésben foglaltakat a módosított ajánlatra kell alkalmazni.

A támogatási szerződés megszűnése és felbontása118

16/A. §119 (1) A támogatási szerződés megszűnik

a) a támogatási időszak leteltével,

b) a fenntartó jogutód nélküli megszűnésével,

c) a szociális intézmény működési engedélyének jogerős visszavonásával,

d) a szociális foglalkoztatási engedély jogerős visszavonásával,

e) felmondással,

f) azonnali hatályú felmondással,

g) a 15. § (3) bekezdése, illetve a 16. § (5) bekezdése szerinti esetben.

(2) A fenntartó a támogatási szerződést 90 napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondhatja.

(3) A fenntartó a támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a szociális foglalkoztatási támogatást az esedékességet követő 30 napon belül nem folyósítják, a 16/B. § (8)–(9) bekezdésében foglaltak kivételével.

(4)120 A Hivatal a támogatási szerződést – a miniszter egyetértésével – 60 napos felmondási idővel felmondhatja, ha

a) a teljesített feladatmutató éves szinten nem éri el a vállalt feladatmutatót,

b) a fenntartó a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti,

c) a foglalkoztatással összefüggésben egy naptári éven belül összesen 100 000 forintot meghaladó összegű szociális igazgatási bírságot szabtak ki,

d)121 a fenntartóval vagy a külső foglalkoztatóval szemben a támogatási szerződés megkötését követően csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszer-végelszámolási, törlési, kényszertörlési, adósságrendezési vagy végrehajtási eljárás indult,

e) a fenntartó a visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettségét nem teljesíti.

(5)122 A Hivatal a támogatási szerződéstől – a miniszter egyetértésével – elállhat, ha

a) a fenntartó a szociális foglalkoztatási támogatást nem a támogatási szerződés szerint használja fel,

b)123 a fenntartó az elszámolási kötelezettségének a támogatást folyósító igazgatóság felhívása ellenére határidőben nem tesz eleget, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, illetve a Hivatal az elszámolást elutasítja,

c)124 a fenntartó, a szociális intézmény vagy a külső foglalkoztató nem biztosítja a szociális és gyámhivatal, a Hivatal vagy az igazgatóság ellenőrzésének feltételeit vagy akadályozza az ellenőrzést,

d) a fenntartó a pályázatban vagy az ahhoz csatolt iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a pályázat nem került volna támogatásra,

e) a fenntartó a támogatási szerződésben meghatározott valamely kötelezettségét az (4) bekezdés a)–e) pontjában foglaltakon túl, súlyosan vagy ismételten megszegi.

(6)125 A felmondási, illetve elállási ok bekövetkezéséről az igazgatóság, illetve a szociális és gyámhivatal haladéktalanul értesíti a Hivatalt.

(7)126 Amennyiben a támogatási szerződés megszűnt, az elszámolást benyújtották, az ellenőrzést lefolytatták és az esetlegesen visszafizetendő szociális foglalkoztatási támogatást és kamatát megfizették, a Hivatal hozzájárul a 14. § (2) bekezdésének h) pontja szerinti felhatalmazás, illetve nyilatkozat visszavonásához.

A szociális foglalkoztatási támogatás folyósítása

16/B. §127 (1)128 A fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve a Hivatal. Az erről szóló szerződést a miniszter és a Hivatal főigazgatója a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 5 munkanapon belül köti meg.

(2) A szociális foglalkoztatási támogatást a fenntartó részére a fenntartó székhelye szerint illetékes igazgatóság (a továbbiakban: folyósító igazgatóság) folyósítja.

(3)129 A támogatási szerződés megkötéséről, módosításáról és megszűnéséről a Hivatal haladéktalanul értesíti a folyósító igazgatóságot és a szociális és gyámhivatalt. A támogatási szerződés megkötéséről vagy módosításáról a folyósító igazgatóságnak küldött értesítéshez mellékelni kell a támogatási szerződés, illetve a módosítás másolatát.

(4)130 A szociális foglalkoztatási támogatások összegét a Hivatal a naptári negyedévet megelőző hónap 25. napjáig, az első negyedévben január 15-éig, év közben megkötött támogatási szerződés esetén a támogatási szerződés megkötését követő hónap 5. napjáig utalja át a folyósító igazgatóságoknak, egyidejűleg elektronikus úton átadja a folyósításhoz szükséges adatokat.

(5) A folyósító igazgatóság a szociális foglalkoztatási támogatást negyedévenként, a naptári negyedév első hónapjának 15. napjáig, az első negyedévben január 25-éig folyósítja. Év közben megkötött támogatási szerződés esetén a szociális foglalkoztatási támogatás – támogatási szerződés szerinti – részletét a támogatási szerződés megkötését követő hónap 15. napjáig kell folyósítani.

(6) A támogatási szerződés

a) első, második, illetve harmadik negyedévi módosításából származó különbözet a következő negyedévi szociális foglalkoztatási támogatással egyidejűleg kerül kiutalásra, illetve levonásra,

b) a negyedik negyedévi módosításából származó különbözet a módosítást követő 30 napon belül kerül kiutalásra, illetve a különbözet visszafizetése a módosítást követő 30 napon belül válik esedékessé.

(7) A fenntartó a külső foglalkoztató részére havi rendszerességgel, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig adja át a szociális foglalkoztatási támogatás havi összegét.

(8) A szociális foglalkoztatási támogatás folyósítását a folyósító igazgatóság felfüggeszti, ha

a)131

b) a fenntartó a bejelentési, illetve az országos jelentési rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi, a kötelezettség teljesítéséig,

c) a fenntartó a visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget,

d) a fenntartó az elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig,

e)132 a fenntartó elszámolását a Hivatal elutasítja,

f)133 a szociális intézmény, a fenntartó vagy a foglalkoztató nem biztosítja a szociális és gyámhivatal, a Hivatal vagy az igazgatóság ellenőrzésének feltételeit, vagy akadályozza az ellenőrzést, az állapot fennállásáig.

(9) A felfüggesztés miatt nem folyósított szociális foglalkoztatási támogatást a felfüggesztés okának megszűnését követő 30 napon belül kell folyósítani.

(10)134 A felfüggesztési ok bekövetkezéséről és megszűnéséről a Hivatal, illetve – a Hivatal egyidejű értesítése mellett – a szociális és gyámhivatal és az ellenőrző igazgatóság haladéktalanul értesíti a folyósító igazgatóságot.

Elszámolás és ellenőrzés

16/C. §135 (1)136 A fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-ig, a támogatási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül a támogatási szerződésben meghatározottak szerint elszámolást nyújt be a folyósító igazgatósághoz a tárgyévben igénybe vett szociális foglalkoztatási támogatásról. Az elszámolást a Hivatal elektronikus pályázatkezelő rendszere útján kell elkészíteni, majd a kinyomtatott és aláírt elszámolást kell a folyósító igazgatóságnak benyújtani.

(2)137 Az elszámolást a folyósító igazgatóság megvizsgálja, és a fenntartót szükség esetén – egy alkalommal, legfeljebb 8 napos határidővel – hiánypótlásra hívja fel. Ha a fenntartó az elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a folyósító igazgatóság haladéktalanul értesíti a Hivatalt.

(3)138 Az elszámolás szabályszerűségét a folyósító igazgatóság a megküldött és a rendelkezésre álló iratok alapján a beérkezéstől számított 30 napon belül megvizsgálja, és megállapításaival együtt 5 napon belül továbbküldi a Hivatalnak.

(4)139 Az elszámolások elfogadásáról a Hivatal a beérkezést követő 30 napon belül dönt. A döntésről 5 napon belül értesíteni kell a fenntartót, valamint a folyósító és az ellenőrző igazgatóságot. A Hivatal az elszámolást elutasítja, ha abból a foglalkoztatás, illetve a feladatmutató teljesítése nem állapítható meg.

(5) Az elszámolás szabályszerűségét a szociális intézmény, illetve a fenntartó, valamint a külső foglalkoztató székhelye, illetve telephelye szerint illetékes igazgatóság (a továbbiakban: ellenőrző igazgatóság) a szociális intézmény székhelyén, telephelyén, illetve szükség szerint a fenntartó és a foglalkoztató székhelyén, telephelyén ellenőrzi. Az ellenőrzést a támogatási szerződés évközi megszűnése esetén a megszűnéstől számított 60 napon belül kell lefolytatni. Az ellenőrzés kiterjed az elszámolás alapját képező tényleges feladatmutatók megállapításának szabályszerűségére, továbbá a felhasználás jogszerűségének vizsgálatára.

(6)140 Az ellenőrző igazgatóság az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít, amelyre a fenntartó, illetőleg a foglalkoztató a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételt tehet. Az ellenőrző igazgatóság az észrevételeket megvizsgálja, és szükség esetén a jegyzőkönyvet módosítja. Az ellenőrző igazgatóság a végleges jegyzőkönyvet 8 napon belül megküldi a Hivatalnak és a fenntartónak, egyidejűleg tájékoztatja őket az el nem fogadott észrevételek elutasításának indokairól.

(7)141 A Hivatal az e rendeletben és a támogatási szerződésben foglaltak betartását a támogatási időszakban legalább egyszer ellenőrzi. Az ellenőrzésről a Hivatal a (6) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával jegyzőkönyvet készít, és a végleges jegyzőkönyvet elektronikus formában 8 napon belül megküldi a szociális és gyámhivatalnak, a folyósító és az ellenőrző igazgatóságnak, valamint a fenntartónak, illetőleg a foglalkoztatónak.

(8) A fenntartó és a foglalkoztató köteles a szociális foglalkoztatási támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat átadni és az ellenőrzésben egyébként közreműködni.

A szociális foglalkoztatási támogatás visszafizetése

16/D. §142 (1) Ha a támogatási szerződésben vállalt feladatmutatót nem teljesítik, a tárgyévi támogatás arányos részét vissza kell fizetni.

(2) Ha a szociális foglalkoztatási támogatást vagy annak egy részét nem a támogatási szerződésben meghatározott célra fordították, a jogellenesen felhasznált támogatást vissza kell fizetni.

(3)143 A foglalkoztatási támogatás teljes összegét vissza kell fizetni, ha a Hivatal a 16/A. § (5) bekezdése alapján eláll a támogatási szerződéstől.

(4) A fenntartó a visszafizetendő szociális foglalkoztatási támogatás összege után a folyósítás időpontjától kezdődően kamatot fizet. A kamat éves mértéke megegyezik a jegybanki alapkamat kétszeresével. A fizetendő kamat számításakor az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

(5)144 A szociális foglalkoztatási támogatás visszakövetelésére és a kamat követelésére a Hivatal jogosult. A követelést a fenntartóval írásban kell közölni, egyidejűleg a fenntartót figyelmeztetni kell a jogkövetkezményekre, és erről haladéktalanul értesíteni kell a folyósító igazgatóságot.

(6)145 A Hivatal a visszafizetésre kötelezettnek a visszafizetési határidő lejárta előtt írásban benyújtott, részletes indokolást tartalmazó kérelmére részletfizetési kedvezményt adhat. A részletfizetés időtartama a 6 hónapot nem haladhatja meg. A részletfizetés engedélyezéséről a Hivatal haladéktalanul értesíti a folyósító igazgatóságot.

(7)146 Ha a Hivatal nem engedélyezett részletfizetést, a visszafizetendő támogatást és kamatait legkésőbb a követelés közlésének kézhezvételét követő 30 napon belül, az elszámolás alapján visszafizetendő támogatást és kamatait az elszámolás elfogadásának kézhezvételét követő 30 napon belül meg kell fizetni.

(8) Késedelmes visszafizetés esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat is felszámításra kerül azzal, hogy az (4) bekezdésben meghatározott kamatot is lejárt tartozásnak kell tekinteni.

(9)147 Ha a fenntartó a visszafizetési kötelezettségének, illetve kamatfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, és a követelés beszedési megbízás benyújtásával nem vagy csak részben érvényesíthető, a fennmaradt, 10 000 forintot meghaladó követelést a Hivatal polgári eljárásban érvényesíti.

A minisztérium által fenntartott szociális intézményekre vonatkozó különös szabályok

16/E. §148 A minisztérium által fenntartott szociális intézmények esetében az e rendeletben foglaltakat a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) e rendelet II. részében a szociális intézmény fenntartója helyett a szociális intézményt kell érteni;

b) a szociális foglalkoztatási támogatást közvetlenül a miniszter biztosítja a szociális intézmény részére;

c)149 a szociális foglalkoztatási támogatás folyósítása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek a központi költségvetési szervekre irányadó szabályai alapján történik.

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az a foglalkoztató, aki a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján rehabilitációs költségtámogatásban részesül, és szociális intézményen belüli foglalkoztatást végez, az intézményen belüli foglalkoztatást 2007. január 1-jétől csak szociális foglalkoztatási engedéllyel folytathatja.

(3)150 A 2008. január 1-jét megelőző időszakra megállapított szociális foglalkozatási támogatás elszámolása és ellenőrzése során a 15. § (1) bekezdésének 2007. december 31-én hatályos rendelkezése szerint kell eljárni.

(4)151 A miniszter és a Hivatal főigazgatója a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzat 2012. április 1-jétől történő kezeléséről szóló szerződést az egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 60/2012. (III. 30.) Korm. rendelet hatálybalépését152 követő három munkanapon belül köti meg.

(5)153 A szociális foglalkoztatás 2013. évi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2012. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2013. december 31-éig meghosszabbodik.

(6)154 A 16. § (2) bekezdésétől eltérően a 2013. évre vállalt feladatmutatót 2012. november 30-áig kell bejelenteni.

1. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez155

2. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez156

3. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez157

4. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez158

5/A. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez159

5/B. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez160

6/A. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez161

6/B. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez162

7/A. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez163

7/B. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez164

8. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez165

A szociális foglalkoztatásból kizárt tevékenységek – a tevékenységnek a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szakágazati besorolása szerinti – száma, illetve megnevezése

90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

90.03 Alkotóművészet

90.04 Művészeti létesítmények működtetése

91.02 Múzeumi tevékenység

93.12 Sportegyesületi tevékenység

93.19 Egyéb sporttevékenység

93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez166

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!