nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
39/2006. (XII. 25.) PM rendelet
a feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének és visszatérítésének módjáról és részletes feltételeiről, valamint a döntési eljárás részletes szabályairól
2017-01-01
2018-01-01
4
Jogszabály

39/2006. (XII. 25.) PM rendelet

a feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének és visszatérítésének módjáról és részletes feltételeiről, valamint a döntési eljárás részletes szabályairól1

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 182. §-ának (8) bekezdésében, illetőleg a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §2

2. § E rendelet hatálya az Art. 3. §-ának (1) bekezdésében meghatározott személyekre, továbbá azokra terjed ki, akik az adótitok megőrzésére kötelezettek.

3. § (1)3 Az adózó a feltételes adómegállapítás iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) a melléklet szerinti tartalommal, magyar nyelven nyújthatja be a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium).

(2)4 A kérelemhez csatolni kell a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta másolatát.

4. § (1)5 A díjat a minisztérium 10032000-01460658 számú számlájára kell befizetni.

(2)6

(3) A díj megfizetésére részletfizetés vagy fizetési halasztás nem adható.

5. § A minisztérium a kérelmekről külön nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az adózó azonosító adatait (név, cégnév, állandó lakóhely vagy székhely), a kérelem érkezésének időpontját, iktatószámát.

6. § (1)7 A nyilvántartásba vett kérelem és mellékletei eljárásjogi szempontú vizsgálatát a minisztérium adóigazgatásért felelős szervezeti egysége végzi el.

(2)8

7. § (1) A kérelem elbírálása során

a)9 az ügylet tárgya szerint illetékes szervezeti egység (a továbbiakban: főfelelős szervezeti egység) – az ügykörében érintett szervezeti egységekkel történő egyeztetést követően – írásbeli kiegészítő adatokat kérhet az adózótól, amelyet magyar nyelven kell benyújtani a minisztériumhoz, illetőleg

b)10 az adóhatóságtól az Art. 54. § (7) bekezdés f) pontja alapján kérhető információ.

(2) Az adózó (képviselője) – kérésére – a feltételes adómegállapítás intézése során meghallgatható. A szóbeli meghallgatásról jegyzőkönyv (emlékeztető) készül.

8. § Új kérelemnek minősül, ha az adózó a kérelemben ismertetett tényállás lényeges elemeit a kérelem benyújtása és elbírálása közötti időszakban megváltoztatja.

9. §11 A határozattervezetet a főfelelős szervezeti egység – az ügykörében érintett szervezeti egység (egységek) álláspontját figyelembe véve – készíti elő. A határozattervezet eljárásjogi szempontú vizsgálatát a minisztérium adóigazgatásért felelős szervezeti egysége végzi el.

10. §12

11. §13

12. §14

13. § A minisztérium a feltételes adómegállapításról a jogerős határozat egy példányának megküldésével tájékoztatja azt az adóhatóságot, amelynek hatáskörébe a határozatban megállapított adókötelezettség tartozik. A kérelem elutasításáról szóló határozatot a minisztérium csak az adózónak (képviselőjének) kézbesíti.

14. §15 Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni, egyidejűleg a feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének és visszatérítésének módjáról és részletes feltételeiről szóló 6/2004. (II. 13.) PM rendelet hatályát veszti.

Melléklet a 39/2006. (XII. 25.) PM rendelethez16

A kérelem tartalmazza:

1. Az adózó

a) nevét (cégnevét),

b) állandó lakóhelyét (székhelyét, telephelyét), levelezési címét,

c) adószámát vagy adóazonosító jelét,

d) létesítő okiratának keltét,

e) gazdálkodási formáját,

f) tevékenységének felsorolását,

g) kapcsolt vállalkozásait;

2. a cégjegyzék számát, a cégbejegyzés keltét;

3. az ügyben eljáró képviselő nevét, telefonszámát;

4. a kérelem tárgyának pontos megjelölését;

5. a tényállás részletes leírását;

6. annak az időszaknak a megjelölését, amelyre az ügylet vonatkozik;

7. az ügylettel elérni kívánt gazdasági cél megjelölését;

8. a kérelmet alátámasztó (erősítő) vélemények, szakmai álláspontok megjelölését, a forrás ismertetését;

9. az adózó (képviselője) álláspontja szerinti megoldást és a jogszabályi minősítés felvázolását, értelmezését a törvényről;

10. mellékletként:

a) a megkötendő ügylet tervezetét, ha az rendelkezésre áll,

b) egyéb, a tényállást alátámasztó iratokat,

c) az adózó képviseletében eljáró képviseleti jogosultságának igazolását,

d) a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta-másolat,

11. az adózó nyilatkozatát a befizetendő díj összegéről;

12. a fizetési számlaszám megjelölését, ahová az adózó a díj visszautalását kéri a kérelem elutasítása esetén;

13. egyéb, az adózó által fontosnak tartott körülmények megjelölését;

14. az adózó nyilatkozatát, mely szerint

a) tudomásul veszi, hogy a törvényi feltételektől eltérő feltételes adómegállapítást nem kérhet, mert az eltérésre törvény nem ad lehetőséget,

b) kijelenti, hogy a kérelemben megjelölt tényállás megfelel a valóságnak,

c) tudomásul veszi, hogy a feltételes adómegállapítást érintő jövőbeli jogszabályváltozás, illetőleg a tényállás megváltozása (tartalmi változás) esetén – annak időpontjától kezdődően – a feltételes adómegállapítás nem alkalmazható,

d) tudomása szerint a kérelem vagy hasonló kérelme ügyében nem folyt és nem folyik ellenőrzés, adóigazgatási eljárás vagy bírósági eljárás,

e) hozzájárul a kérelem elbírálásához szükséges, adózásával összefüggő más adatok beszerzéséhez, megismeréséhez;

15. az adózó képviselője cégszerű aláírását.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!