nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
25/2006. (V. 18.) IM rendelet
az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben
2012-03-07
2013-03-25
7
Jogszabály

25/2006. (V. 18.) IM rendelet

az illeték és a közzétételi költségtérítés
elektronikus úton történő megfizetéséről
a cégeljárásban és más cégügyekben

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 128. §-ának f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az informatikai és a hírközlési miniszterrel, valamint a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás illetékének és közzétételi költségtérítésének megfizetése a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem benyújtásának napját megelőzően1

1. § (1)2 Az illetéket és a közzétételi költségtérítést a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem benyújtásának napját megelőzően az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezeti egységeként működő Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (a továbbiakban: Céginformációs Szolgálat) honlapjáról, illetve a kormányzati portálról letölthető illetékbefizetési utalványmintán, valamint költségtérítési utalványmintán (a továbbiakban együtt: utalvány) szereplő adatok feltüntetésével – elektronikus úton – kell megfizetni.

(2)3 Az illetékbefizetési utalvány a – 16 karakterből álló – egyedi ügyazonosító szám (a továbbiakban: ügyazonosító szám) mellett tartalmazza az illetékes cégbíróság Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevételi számlájának számát és tulajdonosának nevét, továbbá az illeték összegét. A költségtérítési utalványon az ügyazonosító szám mellett a költségtérítési számla száma és tulajdonosának neve (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium), valamint a fizetendő közzétételi költségtérítés összege szerepel.

(3) Az illetéket, valamint a közzétételi költségtérítést külön-külön – a (2) bekezdésben meghatározott adatok feltüntetésével – banki úton kell megfizetni.

(4)4 Az illeték, valamint a költségtérítés befizetéséről a Magyar Államkincstár – kérelemre – külön-külön elektronikus igazolást küld. A kérelemhez szükséges elektronikus nyomtatványt a Céginformációs Szolgálat honlapjáról, illetve a kormányzati portálról lehet letölteni. A befizetés igazolására irányuló kérelmet a bejegyzést kérő jogi képviselőjének minősített elektronikus aláírással kell ellátnia [Ctv. 37. § (4) bek.].

2. § (1) A Magyar Államkincstárnak az illeték, illetve a költségtérítés befizetéséről szóló, fokozott biztonságú elektronikus aláírással és az elektronikus aláírás hosszú távú érvényesítéséhez szükséges információkkal ellátott – külön-külön kiállított – igazolása tartalmazza az ügyazonosító számot, az illetékbevételi, illetve a költségtérítési számla számát, a befizetett illeték, illetve költségtérítés összegét, a kincstári jóváírás napját, az átutalást indító számlaszámot, valamint az átutalást indító számlatulajdonos nevét.

(2) Az elektronikus igazolást az illeték, illetve a költségtérítés befizetésének igazolására vonatkozó kérelemben feltüntetett elektronikus levélcímre kell megküldeni, a kérelem érkezésétől számított egy munkanapon belül. Ha a kérelem érkezéséig a befizetés nem került jóváírásra, az igazolást a jóváírástól számított egy munkanapon belül kell kiadni.

(3) A Magyar Államkincstár által megküldött, az illeték, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó elektronikus igazolást a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez mellékelni kell.

3. § (1)5 Ha a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez a 2. § (3) bekezdése szerinti elektronikus igazolást nem csatolják, és a cégbíróság emiatt a kérelmet hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül elutasítja [Ctv. 45. §], az elutasító végzésben az is szerepel, hogy az eljárásban esetlegesen megfizetett illeték a cégbíróság székhelye szerint illetékes állami adóhatóságtól, a közzétételi költségtérítés pedig az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumtól – írásbeli kérelemre – külön jogszabályban meghatározott mértékben visszaigényelhető, figyelemmel a 9. §-ban foglaltakra is.

(2)6 Ha a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem hiánypótlási eljárás lefolytatása nélküli elutasítására nem az (1) bekezdésben meghatározott okból került sor, a végzésben a cégbíróság feltünteti, hogy a kérelmező milyen ügyazonosító számra, milyen összegű illetéket, illetve költségtérítést fizetett. Ha a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet ismételten előterjesztik – a Ctv. 45. §-ának (5) bekezdésében és 48. §-ának (9) bekezdésében meghatározott eset kivételével, – a korábbi eljárás során megfizetett illeték és költségtérítés a megismételt eljárásban nem vehető figyelembe, azokat ismételten meg kell fizetni.

4–5. §7

A cégiratok elektronikus úton történő megismerésével kapcsolatos illeték, illetve költségtérítés megfizetése

6. §8 Ha a cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratról kérnek papíralapú másolatot elektronikus úton, vagy az elektronikus okirat elektronikus úton történő megküldését igénylik a cégbíróságtól vagy a Céginformációs Szolgálattól [Ctv. 16. §], az illetéket vagy a költségtérítést az elektronikus kérelem benyújtását megelőzően kell megfizetni. A fizetésre e rendelet 1–2. §-át megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a befizetés igazolására irányuló kérelmet – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva – a befizető terjeszti elő. A Magyar Államkincstár által megküldött, az illeték, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó elektronikus igazolást a kérelemhez mellékelni kell. Ennek elmaradása esetén a cégbíróság, illetve a Céginformációs Szolgálat a kérelmet elutasítja.

7. §9 Ha a korlátolt felelősségű társaság, illetve a részvénytársaság cégnyilvántartásban elhelyezett papíralapú cégiratáról készült elektronikus másolatot a cégbíróságtól elektronikus úton kérik, az illeték elektronikus úton történő megfizetésére a 6. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

A beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezésével és közzétételével kapcsolatos költségtérítés megfizetése

8. §10 A számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezése és közzététele esetén a költségtérítést a beszámoló benyújtását megelőzően kell a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 10032000-01810039-00000000 számú számlaszámára megfizetni. A fizetésre az 1. és 2. §-t megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a befizetés igazolására irányuló kérelmet – a kérelem elektronikus aláírással való ellátása nélkül – a befizető terjeszti elő. A Céginformációs Szolgálathoz a beszámolóval együtt elektronikus úton meg kell küldeni a Magyar Államkincstár által kiadott elektronikus igazolást.

Intézkedés az elektronikus úton megfizetett,
de a cégeljárásban fel nem használt illetékről
és költségtérítésről

9. §11 A cégbíróság, illetve a Céginformációs Szolgálat kérelemre – amelyhez csatolni kell az illeték, illetve a költségtérítés befizetésének megtörténtéről szóló elektronikus igazolást vagy annak papíralapú formában kiállított hiteles másolatát – papíralapú formában igazolást ad ki arról, ha a kérelemben feltüntetett illeték, illetve költségtérítés felhasználására cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban, illetve a 6–7. § vagy a 8. § szerinti eljárásban nem került sor, ezért az a 3. §-ban foglaltak szerint visszaigényelhető.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2006. július 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet 7. §-a 2007. január 1-jén lép hatályba.

(3)12

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!