nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
4/2006. (IV. 19.) IHM rendelet
a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással összefüggő nyilvántartással kapcsolatos tevékenységéért fizetendő díjakról
2006-05-19
2016-07-01
1

4/2006. (IV. 19.) IHM rendelet

a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással összefüggő nyilvántartással kapcsolatos tevékenységéért fizetendő díjakról1

Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Eat.) 27. §-a (2) bekezdésének c) pontjában, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Eat. 7. §-ának (1) bekezdésében bejelentésre kötelezett szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) a Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) nyilvántartással kapcsolatos tevékenységéért e rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjakat (a továbbiakban: díj) köteles fizetni.

(2) Az Eat. 8/B. §-a szerinti önkéntes akkreditációs rendszer működtetéséért felelős személy vagy szervezet a Hatóság nyilvántartással kapcsolatos tevékenységéért e rendelet 2. §-ának (2) bekezdésében meghatározott díjat köteles fizetni.

(3) Az Eat. 24. §-ának (1) bekezdése szerint kijelölt tanúsító szervezet a Hatóság nyilvántartással kapcsolatos tevékenységéért e rendelet 2. §-ának (3) bekezdésében meghatározott díjat köteles fizetni.

(4) Az Eat. 17. §-ának (6) bekezdése szerinti elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértő a Hatóság nyilvántartással kapcsolatos tevékenységéért e rendelet 2. §-ának (4) bekezdésében meghatározott díjat köteles fizetni.

A díj mértéke

2. § (1) A díj mértéke:

a) nyilvántartásba vételi eljárás esetén azon Eat. 6. §-ának (1) bekezdésében felsorolt szolgáltatásonként, amelyeket a szolgáltató nem minősített szolgáltatóként kíván végezni, háromszázezer forint, az adatok körében bekövetkezett változás bejelentése esetén százötvenezer forint;

b) nyilvántartásba vételi eljárás esetén azon Eat. 6. §-ának (1) bekezdésében felsorolt szolgáltatásonként, amelyeket a szolgáltató minősített szolgáltatóként kíván végezni, egymillió forint, az adatok körében bekövetkezett változás bejelentése esetén háromszázezer forint;

c) ha a szolgáltató szervezetének, rendszerének, valamint a szolgáltatás során alkalmazott termékeknek és hálózatnak a külön jogszabály szerinti informatikai biztonsági követelményeknek, vagy más önként vállalt követelményeknek való megfelelését önkéntes akkreditációs rendszer keretében tanúsíttatta, az erre vonatkozó tény nyilvántartása esetén bejelentésenként százezer forint;

d) a minősített szolgáltató által kibocsátott hitelesítési, időbélyegzési, illetve archiválási rendek nyilvántartása esetén hitelesítési, időbélyegzési, illetve archiválási rendenként százezer forint, az adatok körében bekövetkezett változás bejelentése esetén ötvenezer forint;

e) a szolgáltatóknak tevékenységük befejezését követően a nyilvántartásból a szolgáltató bejelentése alapján való törlés esetén hetvenötezer forint;

f) külföldi tanúsítvánnyal kapcsolatos bejelentés esetén felelősségvállalásonként százezer forint.

(2) A díj összege az Eat. 8/B. §-a szerinti önkéntes akkreditációs rendszerek nyilvántartása esetén akkreditációs rendszerenként százötvenezer forint, az adatok körében bekövetkezett változás bejelentése esetén ötvenezer forint.

(3) A díj mértéke:

a) tanúsító szervezetek nyilvántartása esetén tanúsító szervezetenként százezer forint, az adatok körében bekövetkezett változás bejelentése esetén százezer forint;

b) elektronikus aláírási termékek nyilvántartása esetén termékenként százezer forint, az adatok körében bekövetkezett változás bejelentése esetén ötvenezer forint.

(4) A díj mértéke az Eat. 17. §-ának (6) bekezdése szerinti elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértő nyilvántartásba-vételi eljárás esetén harmincezer forint.

A díj esedékessége és megfizetésének módja

3. § (1) A díjfizetésre kötelezettnek a díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287247-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetnie.

(2) A kérelem elutasítása esetén a befizetett díj nem visszatéríthető. Amennyiben a kérelmet a beérkezéstől számított 10. napig a kérelmező visszavonja, a Hatóság a befizetett díj 50%-át visszatéríti.

(3) Az e rendeletben meghatározott díjak tekintetében a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2)–(3) bekezdésében, a jogorvoslati eljárás díjára az Itv. 29. § (2) bekezdésében, a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában, az illeték biztosítására, behajtására, a fizetési kedvezményekre az Itv. 88. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy ahol a törvény illetéket említ, azon díjat kell érteni.

A díj nyilvántartása és elszámolása

4. § A Hatóság a díjakról külön nyilvántartást vezet. A díjak nyilvántartására, kezelésére és elszámolására a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Hírközlési Főfelügyeletnek az elektronikus aláírással összefüggő minősítéssel és nyilvántartással kapcsolatos tevékenységéért fizetendő díjakról szóló 20/2001. (XI. 15.) MeHVM rendelet hatályát veszti.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!