nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
3/2006. (I. 26.) IM rendelet
a közvetítői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról
2011-03-16
2015-12-31
6

3/2006. (I. 26.) IM rendelet

a közvetítői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében és a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a közvetítői névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) felvételét kérő természetes vagy jogi személyre, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra (a továbbiakban együtt: kérelmező) terjed ki.

2. § (1) A névjegyzékbe történő felvételért a kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie.

(2) A díj összege 7500 Ft.

(3)1

3. § (1)2 A díjat átutalással vagy az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kibocsátott postai készpénzátutalási megbízással a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 10032000-01397136-00000000 számú számlájára kell befizetni.

(2)3 A „KÖZV” technikai azonosító kódot az (1) bekezdés szerinti átutalási vagy postai készpénzátutalási megbízáson fel kell tüntetni.

(3)4 A díj megfizetésének igazolására a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonatot, a postai készpénzátutalási megbízás igazoló szelvényrészét vagy annak másolatát (a továbbiakban: befizetést igazoló bizonylat) a névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelemhez mellékletként csatolni kell.

4. § (1) A díjat a kérelmezőnek akkor is meg kell fizetnie, ha

a)5 a névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet a kérelmező visszavonja vagy azt a miniszter elutasítja,

b)6 a miniszter a névjegyzékbe történő felvétel iránti eljárást megszünteti, kivéve, ha az eljárás megszüntetésére a díj meg nem fizetése miatt került sor.

(2)7 A díjat a miniszter visszatéríti, ha a névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelem visszavonásáról a kérelmező bejelentése alapján az érdemi intézkedést megelőzően tudomást szerzett. Érdemi intézkedés az eljárás megindításáról szóló értesítésnek vagy – ennek hiányában – a hiánypótlásnak a kérelmező részére a miniszter által történő megküldése.

(3) A kérelem visszavonását követően előterjesztett kérelem benyújtásával egyidejűleg a díj ismételt megfizetését a 3. § (3) bekezdése szerint kell igazolni.

5. § (1)8 A díjat, túlfizetés esetén a díjtöbbletet kérelemre vagy hivatalból harminc napon belül kell visszatéríteni.

(2)9 Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a számlaszámot vagy azt a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását kéri. A miniszter a visszatérített összeget a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással vagy a kérelmező által megjelölt postai címre történő kiutalással teljesíti.

(3)10 Hivatalból történő visszatérítés esetén az összeget a miniszter a befizetést igazoló bizonylaton feltüntetett fizetési számlaszámra átutalással vagy az azon feltüntetett címre történő postai kiutalással teljesíti.

6. § (1) A díjak kezelésére, elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogszabály alapján készített nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie az ügyek számának és a befizetett díj összegének kimutatására.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben írt kivétellel – 2006. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően előterjesztett kérelmek elbírálása során kell alkalmazni.

(2)11

8. §12

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!